Ella Henderson — Ghost

Utwór “Ghost” pocho­dzi z debiu­tanc­kie­go albu­mu Chap­ter One 18-let­niej bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki, Elli Hen­der­son. Woka­list­ka zaję­ła 6.miejsce w dzie­wią­tej edy­cji bry­tyj­skie­go X Fac­to­ra. Po pro­gra­mie pod­pi­sa­ła umo­wę z wytwór­nią Syco Music.

Debiu­tanc­ki sin­giel Elli Hen­der­son “Ghost”, współ­two­rzo­ny z Ryanem Ted­de­rem, jest nie­wąt­pli­wie nume­rem jeden w Anglii. Coraz popu­lar­niej­szy sta­je się rów­nież w Pol­sce.

Tekst pio­sen­ki Ella Hen­der­son — Ghost

I keep going to the river to pray
Cau­se I need some­thing that can wash all the pain
And at most
I’m sle­eping all the­se demons away
But your ghost, the ghost of you it keeps me awa­ke

My friends had you figu­red out
Yeah they saw what’s insi­de of you
Try­ing to hide in ano­ther you
But your evil is coming thro­ugh

The­se guys sit­ting on the wall
They watch eve­ry move I make
Bri­ght light living in the sha­de
You go hard makes the spi­rit sha­ke

I had to go thro­ugh hell
To pro­ve I’m not insa­ne
Had to meet the devil just to know his name
And that’s whe­re my love was bur­ning
Yeah it’s still bur­ning

I keep going to the river to pray
Cau­se I need, some­thing that can wash all the pain
And at most
I’m sle­eping all the­se demons away
But your ghost, the ghost of you it keeps me awa­ke

Each time that I think you go
I turn aro­und and you’re cre­eping in
And I let you under my skin
Cau­se I love living inno­cent

Boy you never told me
True love was going to hurt
True pain that I don’t dese­rve
Truth is that I never learn

I keep going to the river to pray
Cau­se I need, some­thing that can wash all the pain
And at most
I’m sle­eping all the­se demons away
But your ghost, the ghost of you it keeps me awa­ke

Give up the ghost, give up the ghost
Give up the ghost, stop the haun­ting baby
Give up the ghost, give up the ghost
Give up the ghost, no more haun­ting baby

I keep going to the river

I keep going to the river to pray
Cau­se I need, some­thing that can wash all the pain
And at most
I’m sle­eping all the­se demons away
But your ghost, the ghost of you it keeps me awa­ke

Tłu­ma­cze­nie Ella Hen­der­son — Ghost

Wciąż cho­dzę nad rze­kę, żeby się modlić
Ponie­waż potrze­bu­ję cze­goś, co zmy­je cały ten ból
I co naj­wy­żej
Śpiąc prze­sta­ję myśleć o wszyst­kich tych demo­nach
Ale Twój duch, Twój duch nie daje mi spać

Moi przy­ja­cie­le cię przej­rze­li
Tak, oni zoba­czy­li, co kry­jesz w sobie
Pró­bu­jąc ukryć się w innym Tobie
Ale Two­je zło się prze­bi­ja

Ci ludzie sie­dzą­cy na murze
Obser­wu­ją mój każ­dy ruch, któ­ry robię
Jasne świa­tło żyją­ce w cie­niu
Sta­rasz się, spra­wiasz, że dusze drżą

Musia­łam przejść przez pie­kło
Żeby udo­wod­nić, że nie jestem obłą­ka­na
Musia­łam spo­tkać dia­bła, żeby wła­śnie poznać jego imię
I tam gdzie moja miłość pło­nę­ła
Nadal pło­nie

Wciąż cho­dzę nad rze­kę, żeby się modlić
Ponie­waż potrze­bu­ję cze­goś, co zmy­je cały ten ból
I co naj­wy­żej
Śpiąc prze­sta­ję myśleć o wszyst­kich tych demo­nach
Ale Twój duch, Twój duch nie daje mi spać

Za każ­dym razem, kie­dy myślę, że odcho­dzisz
Odwra­cam się i ty wkra­dasz się
I pozwa­lam Ci dostać się pod moją skó­rę
Bo kocham żyć nie­win­nie

Chło­pa­ku, nigdy mi nie powie­dzia­łeś
Praw­dzi­wa miłość będzie rani­ła
Praw­dzi­wy ból, na któ­ry nie zasłu­gu­ję
Praw­dą jest, że nigdy się nie nauczę

Wciąż cho­dzę nad rze­kę, żeby się modlić
Ponie­waż potrze­bu­ję cze­goś, co zmy­je cały ten ból
I co naj­wy­żej
Śpiąc prze­sta­ję myśleć o wszyst­kich tych demo­nach
Ale Twój duch, Twój duch nie daje mi spać

Wyzioń ducha, wyzioń ducha
wyzioń ducha, skończ nawie­dza­nie kocha­nie
Wyzioń ducha, wyzioń ducha
wyzioń ducha, nigdy wię­cej nawie­dza­nia kocha­nie

Wciąż cho­dzę nad rze­kę

Wciąż cho­dzę nad rze­kę, żeby się modlić
Ponie­waż potrze­bu­ję cze­goś, co zmy­je cały ten ból
I co naj­wy­żej
Śpiąc prze­sta­ję myśleć o wszyst­kich tych demo­nach
Ale Twój duch, Twój duch nie daje mi spać

Zwroty i wyrażenia

Pain vs. ache
pain = ból
I’ve got pain in my arm. = Boli mnie ramię.
ache = ból (zwy­kle sto­so­wa­ny w zło­że­niach):
heada­che = ból gło­wy
tootha­che = ból zęba
sto­mach ache = ból żołąd­ka
I’ve got a heada­che = Boli mnie gło­wa
to ache = boleć
My arm aches me eve­ry day. = Codzien­nie boli mnie ręka.

Pain

Cau­se I need some­thing that can wash all the pain

Ponie­waż potrze­bu­ję cze­goś, co zmy­je cały ten ból

Pain = ból, boleść (rów­nież emo­cjo­nal­na).

Przy­kład:

I took some tablets to ease the pain. = Wzią­łem tro­chę table­tek, żeby zła­go­dzić ból.

At most

And at most, I’m sle­eping all the­se demons away

I co naj­wy­żej, śpiąc prze­sta­ję myśleć o wszyst­kich tych demo­nach

At most = co naj­wy­żej.

Przy­kład:

It will cost you at most five pounds. = Będzie cię to kosz­to­wać naj­wy­żej pięć fun­tów.

At the most = naj­wy­żej.

I will be back in two hours, three at the most. = Będę z powro­tem w cią­gu dwóch godzin, naj­wy­żej trzech.

Awake

War­to zapa­mię­tać!
to stay awa­ke = nie zasnąć, czu­wać
wide awa­ke = cał­ko­wi­cie obu­dzo­ny
half awa­ke = czę­ścio­wo prze­bu­dzo­ny
wide-awa­ke = czuj­ny, uważ­ny
to be awa­ke to some­thing = być świa­do­mym cze­goś, zda­wać sobie z cze­goś spra­wę

But your ghost, the ghost of you it keeps me awa­ke

Ale Twój duch, Twój duch nie daje mi spać

Awa­ke = obu­dzo­ny.

Przy­kład:

I rema­ined awa­ke for a long time after that. = Przez dłu­gi czas po tym nie spa­łem.

To awa­ke =

= obu­dzić (kogoś), zbu­dzić (kogoś), np.: I awo­ke him at 5 o’clock. = Obu­dzi­łam go o 5.

= roz­bu­dzić, wzbu­dzić (np. jakieś emo­cje), np.: That child awo­ke anger in her. = To dziec­ko roz­bu­dzi­ło w niej złość.

= obu­dzić się, prze­bu­dzić się, np.: They awo­ke at almost the same moment. = Oni obu­dzi­li się nie­mal w tym samym momen­cie.

Uwa­ga!

Wyra­zu awa­ke uży­wa­ny jest tyl­ko w bar­dzo for­mal­nych kon­tek­stach, na przy­kład w lite­ra­tu­rze. Na co dzień uży­wa­my wake up.

To wake up = obu­dzić się, np. When I woke up the next mor­ning, he was gone. = Kie­dy się obu­dzi­łem następ­ne­go ran­ka, już go nie było.

Figure out

My friends had you figu­red out

Moi przy­ja­cie­le cię przej­rze­li

To figu­re out = zro­zu­mieć czy­jeś zacho­wa­nie.

Przy­kład:

For weeks, I have been try­ing to figu­re out why. = Przez tygo­dnie pró­bu­ję zro­zu­mieć dla­cze­go.

To figu­re sth out =

= zro­zu­mieć coś, roz­wią­zać jakiś pro­blem, np. I’m still try­ing to figu­re it out. = Cią­gle pró­bu­ję to zro­zu­mieć.

= wymy­ślić coś, wykom­bi­no­wać coś, np. I can’t figu­re out how to do this. = Nie mogę wymy­ślić, jak to zro­bić.

Evil

Evil…
evil spi­rit = zły duch
evil deeds = złe uczyn­ki
the evil eye = zły urok
evil-doer = oso­ba postę­pu­ją­ca źle
evil-min­ded = zło­śli­wy, per­fid­ny
evil-doing = czy­nie­nie zła
the incar­na­tion of evil = ucie­le­śnie­nie zła
the evil day = dia­bel­ski dzień (kie­dy ma się stać coś złe­go)
the evil hour = dia­bel­ska godzi­na (kie­dy ma się stać coś złe­go)
the les­ser of two evils , the les­ser evil = mniej­sze zło

But your evil is coming thro­ugh

Ale two­je zło się prze­bi­ja

Evil = zło.

Przy­kład:

Tell me if you can find any true evil in my heart. = Powiedz mi, jeśli znaj­dziesz praw­dzi­we zło w moim ser­cu.

Evil jako przy­miot­nik ma wie­le róż­nych zna­czeń:

Evil =

= zły, nik­czem­ny, np.: He tur­ned out to be real­ly evil. = Oka­zał się być napraw­dę zły.

= nie­po­praw­ny (np. moral­nie), np.: His beha­vio­ur was moral­ly evil. = Jego zacho­wa­nie było moral­nie nie­po­praw­ne.

= nie­przy­jem­ny, np.: This feeling was extre­me­ly evil. = To uczu­cie było bar­dzo nie­przy­jem­ne.

= dia­bel­ny, dia­bel­ski, np.: All you’re doing is put­ting off the evil hour. = Wszyst­ko, co robisz to odwle­ka­nie tego nie­przy­jem­ne­go momen­tu (= dia­bel­skiej godzi­ny).

Guys

The­se guys sit­ting on the wall

Ci ludzie sie­dzą­cy na murze

Guys = ludzie.

Przy­kład:

You guys are going to get what you’re looking for. = Wy ludzie dosta­nie­cie to, co szu­ka­cie.

Guy = facet, gość.

Cie­ka­wost­ka
Dzień Guya Faw­ke­sa (ang. Guy Faw­kes Day) – angiel­skie świę­to ludo­we obcho­dzo­ne hucz­nie 5 listo­pa­da, w rocz­ni­cę wykry­cia spi­sku pro­cho­we­go Guya Faw­ke­sa, będą­ce­go pró­bą wysa­dze­nia w powie­trze Par­la­men­tu, czy­li Izby Lor­dów (1605 r.).

Inne okre­śle­nia, będą­ce syno­ni­ma­mi do sło­wa guy uży­wa­ne w języ­ku nie­for­mal­nym to:

Dude = facet.

Blo­ke = facet, gość.

Fel­low = chłop, czło­wiek, facet, gość.

Insane

I had to go thro­ugh hell to pro­ve I’m not insa­ne

Musia­łam przejść przez pie­kło, żeby udo­wod­nić, że nie jestem obłą­ka­na

Insa­ne =

= obłą­ka­ny (np. oso­ba), np.: She was said to be insa­ne. = Mówio­no o niej, że jest obłą­ka­na.

= sza­lo­ny (np. plan), np.: This plan is real­ly insa­ne. = Ten plan jest napraw­dę sza­lo­ny.

= nie­po­czy­tal­ny, np.: The fami­ly was very sad when they got to know that he is insa­ne. = Rodzi­na była bar­dzo smut­na, gdy dowie­dzie­li się, że jest nie­po­czy­tal­ny.

Turn around

I turn aro­und and you’re cre­eping in

Odwra­cam się i ty wkra­dasz się

To turn aro­und =

= zmie­niać się na lep­sze, np.: When she met him, she tur­ned aro­und. = Kie­dy go pozna­ła, zmie­ni­ła się na lep­sze.

= odwra­cać się, np.: Don’t turn aro­und. = Nie odwra­caj się.

= odwró­cić się, obró­cić się dooko­ła, np.: We turn aro­und and I see the car coming, alre­ady on its side. = Odwra­ca­my się i widzę nad­jeż­dża­ją­cy samo­chód, już po naszej stro­nie.

To turn some­thing aro­und =

= zmie­nić coś, np.: I tur­ned my beha­vior aro­und. = Zmie­ni­łem moje zacho­wa­nie.

= odmie­nić coś, np.: She tur­ned my life aro­und and makes me bet­ter. = Odmie­ni­ła moje życie i spra­wi­ła, że jestem lep­szy.

= prze­for­mu­ło­wać coś, np.: I need to turn my spe­ech aro­und. = Muszę prze­for­mu­ło­wać moją prze­mo­wę.

= skom­ple­to­wać, wypro­du­ko­wać, np.: I tur­ned my col­lec­tion aro­und. = Skom­ple­to­wa­łem moją kolek­cję.

= odwró­cić coś na dru­gą stro­nę, np.: You tur­ned this box aro­und. = Odwró­ci­łeś to pudeł­ko na dru­gą stro­nę.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. tintin

    Pro­szę wyba­czyć, że jedy­nie wytknę kil­ka błę­dów, ale wła­śnie napi­sa­łem dłu­gi komen­tarz do wpi­su pani Kot i czas mi do łóż­ka.

    “My friends had you figu­red out = Moi przy­ja­ciele, zro­zu­mie­li­ście to?” — złe tłu­ma­cze­nie. Fatal­ne, praw­dę mówiąc.

    “For weeks, I have been try­ing to figu­re out why. = Przez tygo­dnie pró­bo­wa­łam zro­zu­mieć dla­cze­go.” — podob­nie. Powin­no być “Od tygo­dni pró­bu­ję…”

    Pozdra­wiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *