Queen — Save Me

Róż­no­rod­ność brzmie­nia i nie­ty­po­we aran­ża­cje wyróż­nia­ją kul­to­wy, bry­tyj­ski zespół Queen. Jed­nak w ich reper­tu­arze nie mogło zabrak­nąć praw­dzi­wej bal­la­dy. Utwór Save me miał swą pre­mie­rę w 1980 roku na albu­mie The Game. Tele­dysk do tego sin­gla był jed­nym z pierw­szych na świe­cie, w któ­rym wyko­rzy­sta­no ani­ma­cję. Auto­rem tek­stu jest gita­rzy­sta zespo­łu Brian May, któ­ry opi­sał mał­żeń­stwo swo­je­go przy­ja­cie­la.

Zapra­sza­my na lek­cję o uczu­ciach z zespo­łem Queen!

Tekst pio­sen­ki Queen — Save Me

It star­ted off so well
They said we made a per­fect pair
I clo­thed myself in your glo­ry and your love
How I loved you
How I cried
The years of care and loy­al­ty
Were nothing but a sham it seems
The years belie we lived a lie
“I’ll love you ’til I die”

Save me Save me Save me
I can’t face this life alo­ne
Save me Save me Oh
I’m naked and I’m far from home

The sla­te will soon be cle­an
I’ll era­se the memo­ries,
To start aga­in with some­bo­dy new
Was it all wasted
All that love?
I hang my head and I adver­ti­se
A soul for sale or rent
I have no heart, I’m cold insi­de
I have no real intent

Save me Save me Save me
I can’t face this life alo­ne
Save me Save me Oh
I’m naked and I’m far from home

Each night I cry, I still belie­ve the lie
I’ll love you ’til I die

Tłu­ma­cze­nie Queen — Save Me

Wszyst­ko zaczę­ło się bar­dzo pięk­nie
Mówi­li, że two­rzy­my ide­al­ną parę
Otu­li­łem się twą świet­no­ścią i miło­ścią
Jak bar­dzo cię kocha­łem
Jak bar­dzo pła­ka­łem
Lata tro­ski i odda­nia
Nie były niczym innym niż fik­cją
Lata zaprze­czeń, żyli­śmy kłam­stwem
Miło­ści po grób

Ocal mnie, ocal mnie ‚ocal mnie
Nie potra­fię samot­nie spro­stać swo­je­mu życiu
Ocal mnie, ocal mnie
Jestem nagi i dale­ko od domu

Nie­dłu­go zapo­mnę o daw­nych ura­zach
Wyma­rzę wspo­mnie­nia
Żeby spró­bo­wać jesz­cze raz z kimś nowym
Czy wszyst­ko zosta­ło już stra­co­ne?
Cała nasza miłość?
Sto­ję ze zwie­szo­ną gło­wą i ogła­szam
Swą duszę na sprze­daż lub na wyna­jem
Nie mam już ser­ca, jestem zim­ny w środ­ku
Nie mam już żad­nych inten­cji

Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie
Nie potra­fię samot­nie spro­stać swo­je­mu życiu
Ocal mnie, ocal mnie
Jestem nagi i dale­ko od domu

Każ­dej nocy pła­czę, nadal nie wie­rzę w to kłam­stwo
Miło­ści po grób

Zwroty & wyrażenia

Start off

It star­ted off so well

Wszyst­ko zaczę­ło się bar­dzo pięk­nie

For a good start!
to start off on the wrong foot = źle coś rozpocząć(np. zna­jo­mość)
start up = otwo­rzyć wła­sny biz­nes
start a fami­ly = zało­żyć rodzi­nę
star­ter = przy­staw­ka
fresh start = nowy począ­tek
star­ting point = punkt wyj­ścia

To start of =

= zacząć, np.: Today I start off on the first volu­me of my tri­lo­gy. = Dziś zaczy­nam pierw­szy roz­dział swo­jej try­lo­gii.

= roz­po­cząć, np.: I’d like to start off by than­king you all for coming today. = Chciał­bym roz­po­cząć od podzię­ko­wa­nia wszyst­kim za przy­by­cie.

Face

I can’t face this life alo­ne

Nie potra­fię samot­nie spro­stać swo­je­mu życiu

To face =

= sta­wić czo­ła, np.: Some­ti­mes it’s dif­fi­cult to face the truth. = Cza­sa­mi cięż­ko jest sta­wić czo­ło praw­dzie.

= pora­dzić sobie, np.: I was supri­sed he faced his issu­es. = Byłem zasko­czo­ny, że on pora­dził sobie z pro­ble­ma­mi.

Face = twarz, np.: I could see the hapin­ness on her face. = Mogłem zoba­czyć szczę­ście na jej twa­rzy.

Erase

Abo­ut face
fresh-faced = mło­dzień­czy
save face = oca­lić swo­je dobre imię
come face to face with some­bo­dy = sta­nąć z kimś twa­rzą w twarz
keep a stra­ight face = utrzy­mać poważ­ną twarz
loss of face = utra­ta pre­sti­żu
two-faced = obłud­ny, dwu­li­co­wy

I’ll era­se the memo­ries

Wyma­rzę wspo­mnie­nia

To era­se =

= wyma­zać, np.: She couldn’t era­se the sce­ne from her memo­ry. = Nie mogła wyma­zać tej sce­ny ze swo­jej pamię­ci.

= usu­nąć, np.: She era­sed the mes­sa­ge on the answe­ring machi­ne. = Usu­nę­ła wia­do­mość z auto­ma­tycz­nej sekre­tar­ki.

Sham

The years of care and loy­al­ty were nothing but a sham it seems

Lata tro­ski i lojal­no­ści nie były niczym innym niż fik­cją

Sham = fik­cja, np.: The­ir mar­ria­ge was a sham. = Ich mał­żeń­stwo było fik­cją.

To sham = udawać(np. cho­ro­bę), np.: He sham­med his ill­ness to gain sym­pa­thy. = Uda­wał swą cho­ro­bę, żeby zdo­być sym­pa­tię.

I hang my head and I adver­ti­se soul for sale or rent

Sto­ję ze zwie­szo­ną gło­wą i ogła­szam swą duszę na sprze­daż lub na wyna­jem

To adver­ti­se =

= ogła­szać, np.: They have adver­ti­sed them­se­lves on the Net for ten years. = Oni ogła­sza­ją się w inter­ne­cie od dzie­się­ciu lat.

= rekla­mo­wać, np.: They adver­ti­se in a local new­spa­per. = Oni rekla­mu­ją się w lokal­nej gaze­cie.

Care

The years of care and loy­al­ty

Lata tro­ski i odda­nia

Care = tro­ska, np.: A baby is sick and needs a lot of care. = Dziec­ko jest cho­re i potrze­bu­je dużo tro­ski.

To care =

= inte­re­so­wać się(czymś), np.: I don’t care abo­ut poli­tics. = Nie inte­re­su­ję się poli­ty­ką.

= dbać, np.: He deeply cares abo­ut his sister. = On bar­dzo dba o swo­ją sio­strę.

Save

Save me, save me, save me

Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie

To save =

= oca­lić, np.: He fell in the river but his bro­ther saved him. = On wpadł do rzeki,ale jego brat go oca­lił.

= zaosz­czę­dzić, np.: You have to save some money if you want to buy a new car. = Musisz zaosz­czę­dzić tro­chę pie­nię­dzy, jeśli chcesz kupić nowy samo­chód.

= zapi­sy­wać, np.: Always remem­ber to save your data from time to time. = Zawsze pamię­taj, aby zapi­sy­wać dane od cza­su do cza­su.

= zająć(miejsce dla kogoś), np.: Save me a pla­ce at your table. = Zaj­mij mi miej­sce przy swo­im sto­li­ku.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Marcela

  Świet­ny utwór i wresz­cie jakieś dobre tłu­ma­cze­nie! Bra­wo Patry­cja, dzię­ku­ję za cen­ną lek­cję 🙂 bar­dzo dużo nowych, przy­dat­nych zwro­tów, wszyst­ko przej­rzy­ste i i takie jak być powin­no.

 2. Gabi

  Czy w tłu­ma­cze­niu nie powin­no być “każ­dej nocy pła­czę, wciąż wie­rzę w to kłam­stwo”? 🙂 wyda­je mi się też, że w sen­sie wyma­zać coś popraw­ne jest tłu­ma­cze­nie I’ll era­se you — wyma­żę cię. (Prez rz zmie­nia to jak­by zna­cze­nie na kon­tekst wyma­rzyć coś sobie)

 3. Arch-Sultan of Hardcore

  Yeah super robo­ta bra­wo! 😀 😀

  Faj­ne, emo­cjo­nal­ne tek­sty pio­se­nek tłu­ma­czysz i to tłu­ma­cze­nie napraw­dę odda­je myśl utwo­ru. Liczę na wię­cej opra­co­wań sta­rych pio­se­nek, któ­rych nie znam, a powi­nie­nem. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *