Justin Timberlake — Suit & Tie ft. JAY Z

Justin Tim­ber­la­ke po 6 latach prze­rwy wydał swój pierw­szy sin­giel „Suit & Tie” w stycz­niu 2013 roku. Utwór pocho­dzi z jego trze­cie­go stu­dyj­ne­go albu­mu „20/20 Expe­rien­ce” stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z m. in. Tim­ba­lan­dem, ame­ry­kań­skim rape­rem Jay’em — Z, Jero­mem Har­mo­nem i Jame­sem Fauntleroy’em. W pio­sen­ce „Suit & Tie” może­my wła­śnie usły­szeć Jay-Z obok Timberlake’a.

Tekst pio­sen­ki zawie­ra wie­le nie­for­mal­nych i slan­go­wych okre­śleń. Dzię­ki naszej lek­cji nie będę już one sta­no­wi­ły żad­ne­go pro­ble­mu! Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki Justin Tim­ber­la­ke — Suit & Tie ft. JAY Z

I be on my suit and tie
Shit tied, shit tied
I be on my suit and tie
Shit tied, shit
Can I show you a few things
A few things, a few things, lit­tle baby?
‘Cau­se…
I be on my suit and tie
Shit tied, shit
I be on my suit and tie
Shit tied, shit
Let me show you a few things
Let me show you a few things

Wait a minu­te. You ready, JT?

I can’t wait ’til I get you on the flo­or, good-looking
Going hot, so hot, just like an oven
And owww bur­ned myself, I just had to touch it
But it’s so fire and it’s all mine
Hey baby, and we don’t mind all the wat­ching, ha
Cau­se if they stu­dy clo­se, real clo­se
They might learn some­thing
She ain’t nothing but a lit­tle doozie when she does it
She’s so fire toni­ght

And as long as I got my suit and tie
I’ma leave it all on the flo­or toni­ght
And you got fixed up to the nines
Let me show you a few things
All pres­sed up in black and whi­te
And you dres­sed in that dress I like
Love is swin­ging in the air toni­ght
Let me show you a few things
Let me show you a few things
Show you a few things abo­ut love
Now we’re in the swing of love
Let me show you a few things
Show you a few things abo­ut love
Hey

Stop, let me get a good look at it
Oh, so thick, now I know why they call it a fat­ty
And aww, shit’s so sick, got a hit and pic­ked up a habit
But that’s alri­ght, ’cau­se you’re all mine
Awww, go on and show ‘em who you call “Dad­dy“
I guess they’re just mad ’cau­se, girl
They wish they had it
Ooh, my kil­ler, my thril­ler, yeah, you’re a clas­sic
And you’re all mine toni­ght

And as long as I got my suit and tie
I’ma leave it all on the flo­or toni­ght
And you got fixed up to the nines
Let me show you a few things
All pres­sed up in black and whi­te
And you dres­sed in that dress I like
Love is swin­ging in the air toni­ght
Let me show you a few things
Let me show you a few things
Show you a few things abo­ut love
Now we’re in the swing of love
Let me show you a few things
Show you a few things abo­ut love
Hey

Get out your seat, Hov

All black at the whi­te shows
Whi­te sho­es at the black shows
Gre­en card for the Cuban links
Y’all sit back and enjoy the light show
Nothing exce­eds like excess
Sto­ute got gout
From having the best of the best
Is this what it’s all abo­ut?
I’m at the restau­rant
With my rant distur­bing the guests
Years of distress, tears on the dress
Try­ing to hide her face with some make up sex
This is truf­fle season
Tom Ford tuxe­dos for no reason
All Saints for my angel
Ale­xan­der Wang too
Ass-tight Denim and some Dunks
I’ll show you how to do this young!
No papers, catch vapors
Get high, out Vegas
D’usses on doubles, ain’t looking for tro­uble
You just got good genes so a nig­ga try­ing to cuff you
Tell your mother that I love her ’cau­se I love you
Tell your father we go far­ther as a couple
They ain’t lose a dau­gh­ter, got a son
I show you how to do this, huh, uh!

And as long as I got my suit and tie
I’ma leave it all on the flo­or toni­ght
And you got fixed up to the nines
Let me show you a few things
All pres­sed up in black and whi­te
And you dres­sed in that dress I like
Love is swin­ging in the air toni­ght
Let me show you a few things
Let me show you a few things
Show you a few things abo­ut love, love, love
Let me show you a few things
Show you a few things abo­ut love, hey
Oh…

Tłu­ma­cze­nie Justin Tim­ber­la­ke — Suit & Tie ft. JAY Z

Jestem w naj­lep­szym gar­ni­tu­rze i kra­wa­cie
Pod kra­wat, pod kra­wat
Jestem w naj­lep­szym gar­ni­tu­rze i kra­wa­cie
Pod kra­wat, pod kra­wat
Mogę ci poka­zać kil­ka rze­czy
Kil­ka rze­czy, kil­ka rze­czy, mały skar­bie?
Bo…
Jestem w naj­lep­szym gar­ni­tu­rze i kra­wa­cie
Pod kra­wat, pod kra­wat
Jestem w naj­lep­szym gar­ni­tu­rze i kra­wa­cie
Pod kra­wat, pod kra­wat
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy

Cze­kaj chwi­lę. Jesteś goto­wy, JT?

Nie mogę się docze­kać, kie­dy wezmę cię na par­kiet, laska
Roz­grze­wasz się, tak bar­dzo, jak pie­kar­nik
I ojej popa­rzy­łem się, po pro­stu musia­łem tego dotknąć
Ale to jest tak ogni­ste i całe moje
Hej kocha­nie, i nie mamy nic prze­ciw­ko patrze­niu, ha
Bo jeśli przyj­rzą się dokład­nie, bar­dzo dokład­nie
Mogą się cze­goś dowie­dzieć
Ona nie jest niczym innym jak małą bogi­nią, gdy to robi
Jest jak ogień dziś wie­czo­rem

I dopó­ki mam gar­ni­tur i kra­wat
Zosta­wiam to wszyst­ko na par­kie­cie dzi­siej­sze­go wie­czo­ru
I ty wyglą­dasz rewe­la­cyj­nie
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Wszy­scy są ubra­ni w czerń i biel
I jesteś ubra­na w sukien­kę, któ­rą lubię
Miłość koły­sze się w powie­trzu dzi­siej­sze­go wie­czo­ru
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Poka­zać ci kil­ka rze­czy o miło­ści
Teraz jeste­śmy na huś­taw­ce miło­ści
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Poka­zać ci kil­ka rze­czy o miło­ści
Hej

Prze­stań, pozwól mi się dobrze przyj­rzeć
Och, tak gru­by, teraz wiem dla­cze­go mówią na nie­go tłu­sty
I ała ten shit to nie­zła masa­kra, ude­rza i wcho­dzi w nawyk
Ale to w porząd­ku, bo jesteś cała moja
Awww, idź i pokaż im kogo nazy­wasz “Tatu­siem“
Wyda­je mi się, że są po pro­stu wście­kli, bo dziew­czy­no
Oni chcie­li­by to mieć
Ooh, mój zabój­ca, mój thril­ler, tak, jesteś kla­sy­kiem
I jesteś cała moja dzi­siej­sze­go wie­czo­ru

I jeśli mam gar­ni­tur i kra­wat
To zosta­wiam to wszyst­ko na par­kie­cie dzi­siej­sze­go wie­czo­ru
I ty wyglą­dasz rewe­la­cyj­nie
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Wszy­scy są ubra­ni w czerń i biel
I jesteś ubra­na w sukien­kę, któ­rą lubię
Miłość koły­sze się w powie­trzu dzi­siej­sze­go wie­czo­ru
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Poka­zać ci kil­ka rze­czy o miło­ści
Teraz jeste­śmy na huś­taw­ce miło­ści
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Poka­zać ci kil­ka rze­czy o miło­ści
Hej

Zaj­mij swo­je miej­sce, Hov

Wszy­scy czar­ni na bia­łych impre­zach
Bia­łe buty na czar­nych impre­zach
Zie­lo­ną kar­tą za kubań­skie zło­te łań­cu­chy
Wszy­scy usiądź­cie i roz­ko­szuj­cie się poka­zem świa­teł
Wszyst­ko co jest war­te uży­cia, jest war­te nad­uży­cia
Sto­ute ma artre­tyzm
Od posia­da­nia wszyst­kie­go naj­lep­sze­go z naj­lep­sze­go
Czy to jest to o czym wszyst­ko jest?
Jestem w restau­ra­cji
Prze­szka­dzam gościom moją mową
Lata nędzy, łzy na sukien­ce
Pró­bu­ję pocie­szyć ją sek­sem na zgo­dę
To jest sezon na tru­fle
Smo­kin­gi od Toma For­da bez powo­du
All Saints dla moje­go anioł­ka
Ale­xan­der Wang też
Cia­sne spodnie i Dunk­sy
Poka­żę ci jak to się robi, mło­dy!
Żad­nych papie­rów, łap opa­ry
Odleć, tam w Vegas
Podwój­ny koniak, nie szu­kam kło­po­tów
Masz dobre geny, więc gościu pró­bu­je zało­żyć ci obrącz­kę
Powiedz mat­ce, że ją kocham, bo kocham cie­bie
Powiedz ojcu, że idzie­my dalej jako para
Nie stra­cą cór­ki, zyska­ją syna
Poka­żę ci jak to się robi, huh, uh!

I jeśli mam gar­ni­tur i kra­wat
To zosta­wiam to wszyst­ko na par­kie­cie dzi­siej­sze­go wie­czo­ru
I ty wyglą­dasz rewe­la­cyj­nie
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Wszy­scy są ubra­ni w czerń i biel
I jesteś ubra­na w sukien­kę, któ­rą lubię
Miłość koły­sze się w powie­trzu dzi­siej­sze­go wie­czo­ru
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Poka­zać ci kil­ka rze­czy o miło­ści, miło­ści, miło­ści
Pozwól mi poka­zać ci kil­ka rze­czy
Poka­zać ci kil­ka rze­czy o miło­ści, hej
Och…

Zwroty & Wyrażenia

Suit and tie

Skró­ty uży­te w pio­sen­ce
W tek­ście mamy wie­le wyra­żeń potocz­nych, slan­go­wych.
Zosta­ły uży­te rów­nież skró­ty:
I be = I am
I’mma = I am going to
‘em = them
try­na = try­ing to
y’all = you all
ain’t = prze­cze­nia, np.: don’t; isn’t; aren’t

Justin zaczy­na pio­sen­kę sło­wa­mi:

I be on my suit and tie

Jestem w gar­ni­tu­rze i kra­wa­cie

I be jest to slan­go­wy spo­sób powie­dze­nia I am.

I am on my suit and tie. = I am wearing a suit and tie. = Jestem w gar­ni­tu­rze i kra­wa­cie.

Przy­kład:

I love when John is on his suit and tie. = Uwiel­biam kie­dy John jest w gar­ni­tu­rze i kra­wa­cie.

Doozy

She ain’t nothing but a lit­tle doozy when she does it

Ona nie jest niczym innym jak małą bogi­nią, gdy to robi

W Ame­ri­can English, zwłasz­cza jego nie­for­mal­nej wer­sji, wystę­pu­je słów­ko doozy.

Jest to rze­czow­nik, któ­ry ozna­cza coś wiel­kie­go, coś wyjąt­ko­we­go, nad­zwy­czaj­ne­go.

Może wystę­po­wać zarów­no w kon­tek­ście pro­ble­mów, trud­no­ści np.:

This phy­sics test was a doozy! = Ten test z fizy­ki to była masa­kra!

Jak rów­nież w kon­tek­ście pozy­tyw­nym, np.:

The­ir first two albums are quite some doozies! = Ich pierw­sze dwa albu­my są mega!

Don’t mind

Hey baby, we don’t mind all the wat­ching

Hej, kocha­nie, nie mamy nic prze­ciw­ko patrze­niu

W powyż­szym wer­sie mamy uży­tą kon­struk­cję: don’t mind + cza­sow­nik.

Don’t mind (doing sth) = nie mieć nic prze­ciw­ko (robie­niu cze­goś).

Po wyra­że­niu don’t mind wystę­pu­je cza­sow­nik w for­mie gerund, czy­li cza­sow­nik z koń­ców­ką – ing.

Np.: I don’t mind smo­king in restau­rants. = Nie mam nic prze­ciw­ko pale­niu w restau­ra­cjach.

The nines

And you got fixed up to the nines

I ty wyglą­dasz rewe­la­cyj­nie

Potocz­ne wyra­że­nie – dres­sed to the nines – ozna­cza być rewe­la­cyj­nie, super, eks­tra ubra­nym.

Dziew­czy­na Justi­na wyglą­da dziś wie­czo­rem po pro­stu osza­ła­mia­ją­co.

Dress in

And you’re dres­sed in that dress I like

I jesteś ubra­na w sukien­kę, któ­rą lubię

To dress (in) = ubie­rać się, wkła­dać na sie­bie, np.: She usu­al­ly dres­ses in red. = Ona zazwy­czaj ubie­ra się na czer­wo­no.

Swing

Idiom
swings and roun­da­bo­uts = jaką­kol­wiek podej­mie­my decy­zję zyski i stra­ty będą takie same (kie­dy mamy dwie opcje do wybo­ru a ich rezul­ta­ty są do sie­bie podob­ne)

Wyraz mamy uży­ty w dwóch miej­scach:

Love is swin­ging in the air toni­ght

Miłość koły­sze się w powie­trzu dzi­siej­sze­go wie­czo­ru

Oraz:

Now we’re in the swing of love

Teraz jeste­śmy na huś­taw­ce miło­ści

Swing koja­rzy się nam z rodza­jem muzy­ki, ryt­mem, ale słów­ko to ma parę innych zna­czeń.

To swing =

= koły­sać, np.: I love her dan­cing, espe­cial­ly when she swings her hips. = Uwiel­biam jej taniec, zwłasz­cza kie­dy koły­sze bio­dra­mi.

= machać, np.: Stop swin­ging your legs! = Prze­stań machać noga­mi!

= huś­tać, np.: Liz used to like swin­ging in a ham­mock when she was a child. = Liz uwiel­bia­ła huś­tać się na hama­ku, kie­dy była dziec­kiem.

Swing wystę­pu­je rów­nież jako rze­czow­nik i wów­czas może ozna­czać huś­taw­kę, zamach, wymach czy też zwrot.

Good look

Stop, let me get a good look at it

Zatrzy­maj się, pozwól mi się przyj­rzeć

To have or take a good look at sb/sth =

= dobrze się przyj­rzeć komuś/czemuś (np. zdję­ciu), np.: Take a good look at him. Do you real­ly want to hang out with? = Dobrze się mu przyj­rzyj. Czy napraw­dę chcesz spę­dzać z nim czas?

= obej­rzeć kogoś/coś (np. samo­chód), np.: I didn’t get a good look at the my car when I was taking in back from the mecha­nic. = Nie przyj­rza­łem się dobrze moje­mu samo­cho­do­wi, kie­dy odbie­ra­łem go od mecha­ni­ka.

Killer

My kil­ler, my Thril­ler, yeah you’re a clas­sic

Mój zabój­ca, mój thril­ler, tak, jesteś kla­sy­kiem

W języ­ku potocz­nym kil­ler to coś odjaz­do­we­go, fan­ta­stycz­ne­go, np.:

Her yesterday’s con­cert was kil­ler! = Jej wczo­raj­szy kon­cert był odlo­to­wy!

Cuban linx

Nothing exce­eds like excess
W tek­ście pio­sen­ki mamy wers:

Nothing exce­eds like excess

Co moż­na prze­tłu­ma­czyć jak:

Wszyst­ko co jest war­te uży­cia (robie­nia), jest war­te nad­uży­cia

Zda­nie pocho­dzi z fil­mu „Scar­fa­ce” („Czło­wiek z bli­zną”).

Jego pier­wo­wzo­rem jest cytat Oscar’a Wilde’a:

Nothing suc­ce­eds like suc­cess, czy­li osią­gnię­ty suk­ces pro­wa­dzi do osią­ga­nia dal­szych, więk­szych suk­ce­sów.

Gre­en card for the Cuban linx

Zie­lo­ną kar­tą za kubań­skie zło­te łań­cu­chy

Cuban linx (links) to inny­mi sło­wy Cuban cha­ins, czy­li kubań­skie zło­te łacu­chy, któ­re noszą ame­ry­kań­scy rape­rzy.

Sam Jay-Z jest zna­ny z tego, że kupił pierw­sze pięć kilo kubań­skich łań­cu­chów, jakie kie­dy­kol­wiek zosta­ło zro­bio­ne.

Gre­en card może ozna­czać tutaj zie­lo­ną kar­tę kre­dy­to­wą Ame­ri­can Express.

Gout

Sto­ute got gout from having the best of the best

Sto­ute skoń­czył z artre­ty­zmem od posia­da­nia wszyst­kie­go naj­lep­sze­go z naj­lep­sze­go

Jest to odnie­sie­nie do Steav’a Stoute’a, któ­ry jest przy­ja­cie­lem Jay-Z.

Sto­ute zapa­dał na przy­pa­dłość zwa­ną wła­śnie – gout – a po pol­sku artre­ty­zmem czy dną mocza­no­wą.

Odmia­na tej cho­ro­by może być spo­wo­do­wa­na nad­uży­wa­niem alko­ho­lu i prze­je­dze­niem. Cza­sa­mi nazy­wa­na jest „the dise­ase of kings” czy „the rich man’s dise­ase”.

Sto­ute przy­jaź­ni się z gwiaz­dą hip-hopu Jay-Z, a ten na pew­no zadba, żeby nicze­go nie zabra­kło jego przy­ja­cie­lo­wi.

Rant

Zapa­mię­taj!
to rant and rave (at sth) = wygła­szać tyra­dy, rzu­cać gro­my, ciskać, rzu­cać się (na coś)

I’m at the restau­rant with my rant distur­bing the guests

Jestem w restau­ra­cji, prze­szka­dzam gościom moją mową

Słów­ko rant może wystę­po­wać jako rze­czow­nik oraz cza­sow­nik.

Rant = napu­szo­na mowa, tyra­da, np.: He star­ted his rant at 2 in the mor­ning. = On zaczął swo­ją tyra­dę o dru­giej nad ranem.

To rant = wygła­szać tyra­dę, mówić napu­szo­nym tonem, grzmieć.

Przy­kład:

They rant abo­ut poli­tics eve­ry time they meet. = Oni wygła­sza­ją tyra­dy na temat poli­ty­ki za każ­dym razem jak się spo­ty­ka­ją.

Stąd mamy też ran­ting = pero­ro­wa­nie.

Truffle

High fashion brands
W pio­sen­ce wystę­pu­ją nazwy eks­klu­zyw­nych pro­jek­tan­tów i marek:

Tom Ford tuxe­dos for no reason

All Saints for my angel

Ale­xan­der Wang too

This is truf­fle season

To jest sezon na tru­fle

Mamy sezon na tru­fle.

Tru­fle to naj­droż­sze grzy­by na świe­cie.

Luk­su­so­we jedze­nie na któ­re mogą sobie pozwo­lić tyl­ko nie­licz­ni, ich przy­do­mek to w koń­cu „black dia­monds”. Ceny tru­fli docho­dzą do gru­bo ponad 1000$ za funt.

Dunks

Ass-tight Denim and some Dunks

Cia­sne dżin­sy i Dunk­sy

Dunks to ina­czej buty spor­to­we wypro­du­ko­wa­ne przez fir­mę Nike.

D’usses

D’usses on doubles, ain’t looking for tro­uble

Podwój­ny koniak, nie szu­kam kło­po­tów

D’ussé jest to nazwa konia­ku, któ­re­go twa­rzą został Jay-Z wystę­pu­jąc rekla­mie tego trun­ku.

Raper pro­po­nu­je nam podwój­ny koniak, ale nie szu­ka kło­po­tów.

Cuff

You just got good genes so a nig­ga try­na cuff you

Masz dobre geny, więc gościu pró­bu­je zało­żyć ci obrącz­kę

W języ­ku potocz­nym cza­sow­nik to cuff ozna­cza zało­żyć komuś obrącz­kę.

Czyż­by Jay-Z miał na myśli swo­ją wybran­kę ser­ca Bey­on­cé?

 

Praw­da, że ta lek­cja to doozy? 🙂

Looking for­ward to your com­ments.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *