Miesiąc: Październik 2012

Adele — Skyfall

Widzie­li­ście “Sky­fall”? Ten dwu­dzie­sty trze­ci z serii  fil­mów o Jame­sie Bon­dzie miał ofi­cjal­ną pre­mie­rę 23 paź­dzier­ni­ka, a w Pol­sce na ekra­nach moż­na było go zoba­czyć…

Birdy — People Help The People

Pio­sen­kę Bir­dy pt. “People help the people” zna chy­ba więk­szość z Was. Już od jakie­goś cza­su moż­na się na nią natknąć słu­cha­jąc naj­po­pu­lar­niej­szych sta­cji radio­wych. …