Led Zeppelin — Stairway to Heaven

Led Zep­pe­lin to legen­da świa­to­we­go hard roc­ka. Bal­la­da pod tytu­łem „Sta­ir­way to Heaven” to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek zespo­łu. Trzy­dzie­ste pierw­sze miej­sce na liście 500 utwo­rów wszech cza­sów według maga­zy­nu Rol­ling Sto­ne mówi samo za sie­bie.

Robert Plant, autor pio­sen­ki twier­dzi, że moż­na ją inter­pre­to­wać na wie­le spo­so­bów i w tym tkwi jej siła. Inspi­ra­cja do napi­sa­nia tego utwo­ru przy­szła kie­dy sie­dzie­li z Jim­mym Pagem przy komin­ku w Headley Gran­ge. W pew­nym momen­cie autor poczuł się tak jak­by ktoś popro­wa­dził jego rękę po papie­rze. W zamy­śle twór­cy mia­ła to być cynicz­na histo­ria o kobie­cie, któ­ra otrzy­mu­je  wszyst­ko, cze­go chce bez poświę­ce­nia temu chwi­li namy­słu. Na co dzień może­my doko­ny­wać wybo­ru. Czy chce­my żyć jak ta dama czy może ina­czej?

Zapra­sza­my na lek­cję z Led Zep­pe­lin i damą z ich pio­sen­ki! 😉

Tekst pio­sen­ki Led Zep­pe­lin — Sta­ir­way to Heaven

There’s a lady who’s sure
All that glit­ters is gold
And she’s buy­ing a sta­ir­way to heaven
When she gets the­re she knows
If the sto­res are all clo­sed
With a word she can get what she came for
Ooh, ooh, and she’s buy­ing a sta­ir­way to heaven

There’s a sign on the wall but she wants to be sure
’Cau­se you know some­ti­mes words have two meanings
In a tree by the bro­ok, there’s a song­bird who sings
Some­ti­mes all of our tho­ughts are mis­gi­ven
Ooh, it makes me won­der
Ooh, it makes me won­der

There’s a feeling I get when I look to the west
And my spi­rit is cry­ing for leaving
In my tho­ughts I have seen rings of smo­ke thro­ugh the tre­es
And the voices of tho­se who stand looking
Ooh, it makes me won­der
Ooh, it real­ly makes me won­der

And it’s whi­spe­red that soon if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for tho­se who stand long
And the fore­sts will echo with lau­gh­ter

If there’s a bustle in your hed­ge­row, don’t be alar­med now
It’s just a spring cle­an for the May queen
Yes, the­re are two paths you can go by, but in the long run
There’s still time to chan­ge the road you’re on
And it makes me won­der

Your head is hum­ming
And it won’t go, in case you don’t know
The piper’s cal­ling you to join him
Dear lady, can you hear the wind blow and did you know
Your sta­ir­way lies on the whi­spe­ring wind

And as we wind on down the road
Our sha­dows tal­ler than our soul
The­re walks a lady we all know
Who shi­nes whi­te light and wants to show
How eve­ry­thing still turns to gold

And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all, yeah
To be a rock and not to roll

And she’s buy­ing a sta­ir­way to heaven

Tłu­ma­cze­nie Led Zep­pe­lin — Sta­ir­way to Heaven

Jest dama, któ­ra jest pew­na, że
Wszyst­ko to co się świe­ci jest zło­tem
I ona kupu­je scho­dy do nie­ba
Kie­dy docie­ra tam ona wie, że
Jeśli wszyst­kie skle­py są zamknię­te
Wystar­czy jej sło­wo, by dosta­ła to, po co przy­szła
Ooh, ooh, i kupu­je scho­dy do nie­ba

Jest znak na ścia­nie, ale chce być pew­na
Bo wiesz sło­wa mają cza­sa­mi dwa zna­cze­nia
Na drze­wie przy stru­my­ku jest ptak, któ­ry śpie­wa
Cza­sa­mi wszyst­kie nasze myśli są peł­ne obaw
Ooh, to spra­wia, że się zasta­na­wiam
Ooh, to spra­wia, że się zasta­na­wiam

Budzi się we mnie pew­ne uczu­cie, gdy spo­glą­dam na zachód
I moja dusza pła­cze za uciecz­ką
W myślach, uka­za­ły mi się pier­ście­nie dymu wśród drzew
I sły­sza­łem gło­sy tych, co wciąż sta­li, obser­wu­jąc
Ooh, to mnie zasta­na­wia
Ooh, to bar­dzo mnie zasta­na­wia

I szep­nę­ło mi, że wkrót­ce, jeśli tyl­ko nada­my ton
Gra­jek popro­wa­dzi nas ku roz­sąd­ko­wi
I wsta­nie nowy dzień dla tych, któ­rzy dłu­go sta­li
A lasy roz­brzmią echem śmie­chu

Jeśli spo­strze­żesz zgiełk w swo­im żywo­pło­cie, nie oba­wiaj się
To tyl­ko wio­sen­ne sprzą­ta­nie dla kró­lo­wej Maja
Tak, są dwie ścież­ki, któ­ry­mi możesz pójść, ale na dłuż­sza metę
Jest jesz­cze czas do zmia­ny dro­gi, któ­rą dążysz
I to mnie zasta­na­wia

W gło­wie czu­jesz zamęt
Lecz nie pozbę­dziesz się go, w razie jak­byś nie wie­dzia­ła
Gra­jek wzy­wa cię, byś się do nie­go przy­łą­czy­ła
Dro­ga damo, czyż nie sły­szysz jak wiatr wie­je, i czy wie­dzia­łaś
Że two­je scho­dy wspie­ra­ją się na szep­cą­cym wie­trze

I gdy z wia­trem zbie­ga­my wzdłuż dro­gi
Nasze cie­nie sta­ją się wyż­sze od dusz
Tam idzie dama, któ­rą już zna­my
Lśni bia­łym świa­tłem i chce nam poka­zać
Jak wszyst­ko zmie­nia się w zło­to

A jeśli posłu­chasz bar­dzo uważ­nie
Melo­dia w koń­cu do cie­bie przyj­dzie
Gdy wszyst­ko będzie jed­no­ścią, a jed­ność wszyst­kim
Być ska­łą, lecz nie sta­czać się

I ona kupu­je scho­dy do nie­ba

Zwroty & Wyrażenia

All that glitters is not gold

There’s a lady who’s sure all that glit­ters is gold

Jest dama, któ­ra jest pew­na, że wszyst­ko to, co się świe­ci jest zło­tem

W pio­sen­ce zosta­ło wyko­rzy­sta­ne zmo­dy­fi­ko­wa­ne przy­sło­wie „Nie wszyst­ko zło­to, co się świe­ci”.

All that glit­ters is not gold = nie wszyst­ko zło­to, co się świe­ci.

Przy­kład:

My mother gave me advi­ce that all that glit­ters is not gold. = Moja mama dała mi radę, że nie wszyst­ko zło­to, co się świe­ci.

Set sto­re by expres­sions with sto­re!
to set sto­re by some­thing = przy­wią­zy­wać zna­cze­nie do cze­goś
to have some­thing in sto­re for some­bo­dy = mieć coś przy­go­to­wa­ne dla kogoś
to sto­re up = maga­zy­no­wać, prze­cho­wy­wać
cha­in sto­res = sklep nale­żą­cy do sie­ci han­dlo­wej
gene­ral sto­re = sklep wie­lo­bran­żo­wy
depart­ment sto­re = dom towa­ro­wy
sto­re­ho­use = maga­zyn

Store

When she gets the­re she knows, if the sto­res are all clo­sed

Kie­dy docie­ra tam ona wie, że jeśli wszyst­kie skle­py są zamknię­te

Sto­re = sklep, np.: We are out of milk. You sho­uld go to the sto­re and buy it. = Skoń­czy­ło się nam mle­ko. Powi­nie­neś pójść do skle­pu i je kupić.

Misgiven

Some­ti­mes all of our tho­ughts are mis­gi­ven

Cza­sa­mi wszyst­kie nasze myśli są peł­ne obaw

Mis­gi­ven = pełen obaw.

Przy­kład:

The exam was so dif­fi­cult that I was mis­gi­ven when I tho­ught abo­ut my results. = Egza­min był tak trud­ny, że byłam peł­na obaw o swo­je wyni­ki.

Call the tune

And it’s whi­spe­red that soon if we all call the tune

I szep­nę­ło mi, że wkrót­ce, jeśli tyl­ko nada­my ton

To call the tune = nada­wać ton, grać pierw­sze skrzyp­cem, wodzić rej.

Przy­kład:

She was try­ing to call the tune during the­ir dan­ce. = Ona pró­bo­wa­ła pro­wa­dzić pod­czas ich tań­ca.

Bustle

If there’s a bustle in your hed­ge­row, don’t be alar­med now

Jeśli spo­strze­żesz zgiełk w swo­im żywo­pło­cie, nie oba­wiaj się

Bustle = zgiełk, gwar, np.: All aro­und us is such the bustle becau­se today is the para­de. = Dooko­ła nas jest taki gwar, ponie­waż dzi­siaj jest para­da.

Wyra­że­nie hustle and bustle ozna­cza = zgiełk, har­mi­der. Nato­miast przy­miot­nik bustling okre­śla = kogoś zaafe­ro­wa­ne­go lub coś tęt­nią­ce­go życiem.

In the long run

Yes, the­re are two paths you can go by, but in the long run
There’s still time to chan­ge the road you’re on

Tak, są dwie ścież­ki, któ­ry­mi możesz pójść, ale na dłuż­sza metę
Jest jesz­cze czas do zmia­ny dro­gi, któ­rą dążysz

In the long run = na dłuż­szą metę, np.: It seems a lot of effort but I’m sure it’s the best solu­tion in the long run. = To wyda­je się być wie­le tru­du, ale jestem pew­na, że na dłuż­szą metę to naj­lep­sze roz­wią­za­nie.

Hum & learn
to hum and haw = szu­kać słów
ho-hum =  nud­ny; mówi się trud­no i żyje się dalej
to make things hum = spra­wić, że coś będzie pra­co­wa­ło wydaj­nie i bez­pro­ble­mo­wo
hum­ming bird = koli­ber
hum­ming top = bączek (zabaw­ka)

Hum

Your head is hum­ming and it won’t go, in case you don’t know

W gło­wie czu­jesz zamęt, lecz nie pozbę­dziesz się go, w razie jak­byś nie wie­dzia­ła

To hum = nucić, mru­czeć pod nosem, szu­mieć.

Hum = szum, zamęt.

Przy­kła­dy:

She hum­med to her­self as she wal­ked to scho­ol. = Nuci­ła pod nosem, idąc do szko­ły.

Our house is on a main road, so we can hear the con­stant hum of traf­fic. = Nasz dom znaj­du­je się przy głów­nej dro­dze, więc sły­szy­my cią­gły szum ruchu ulicz­ne­go.

 

Czy nasza lek­cja pomo­gła Wam w ogar­nię­ciu języ­ko­we­go hustle and bustle?

Don’t be mis­gi­ven and learn English with us! 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Tomasz

    Moja mama ma ponad 60 lat ‚trud­no zapa­mię­tu­je nowe sło­wa, ale bar­dzo Lubi Zep­pe­lin . Tekst śpie­wa­ny jest dość wol­no i wyraź­nie, więc uczy się tek­stu na pamięć (przy oka­zji ćwi­czy mózg) i śpie­wa razem z nim. W ten spo­sób ćwi­czy wymo­wę. Bar­dzo przy­dat­ne są przy­kła­dy i wyja­śnie­nia pod tek­stem. Dzię­ki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *