Guano Apes — Kumba Yo!

Nie­daw­no odbył się w Pol­sce kolej­ny kon­cert pocho­dzą­cej z Getyn­gi gru­py Guano Apes. Tłu­ma­czeń nazwy zespo­łu jest wie­le, mał­pie gów­no nie­to­pe­rza, gów­nia­ne mał­py czy mał­pie kupy, któ­re przez lata wywo­ły­wa­ły uśmiech na twa­rzach milio­nów fanów.

Kwar­tet ten dość czę­sto przy­jeż­dża z wizy­tą do nasze­go kra­ju, w związ­ku z czym, może­my koja­rzyć ich z Ursy­na­liów czy Przy­stan­ku Wood­stock. Utwór któ­rym dzi­siaj się zaj­mie­my to pio­sen­ka „Kum­ba Yo!”.

Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Guano Apes — Kum­ba Yo!

Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Oh Jesus Mari­ka
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya, (hey)
 Oh Lord kum­ba ya 

Go tell it to the moun­ta­ins that you belie­ve 
It’s the word of the only com­man­der-in-chief 
He’s got the who­le world in his hands, just say yo 
He got­cha by ya balls, swing it low swe­et Cha­riot 
I was a sin­ner, a bad girl, Lord par­don me 
I was deaf, dumb and blind, but know I can’t see 
I’m the Oko-Christ with my guitar 
Give it to me Jesus — aha aha 

Kum­ba, Kum­ba, Kum­ba ya…

Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya
Oh Lord kum­ba ya 

Can’t you feel, when the faints are mar­chin’ in 
You don’t know the fuc­king tro­uble I’ve seen 
You’re the Savior, you’re the real big play­er 
And I’m stan­ding here alo­ne in the need of a pray­er 
Jud­ge­ment is coming high (bro­thers and sisters)
I heard a suc­ker rum­bling in the sky 

Kum­ba kum­ba a kum­ba ya…

Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya
Oh Lord kum­ba ya 

Kum­ba kum­ba a kum­ba ya…

Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya
Oh Lord kum­ba ya

Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Can’t you see the jud­ge­ment is coming 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
You all keep the rhy­thm of the Lord 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
Yeah of cour­se life can be sum­mer 
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya 
We are the raiders of the last chord 

Tłu­ma­cze­nie Guano Apes — Kum­ba Yo!

Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
O Jezu Mari­ka
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya (hey)
O Panie, kum­ba ya

Idź powie­dzieć w góry to że wie­rzysz
To sło­wo jedy­ne­go dowód­cy
Ma cały świat w swo­ich rękach, po pro­stu powiedz yo
Trzy­ma Cię za jaja, koły­sze nimi nisko, słod­ki rydwan
Byłam grzesz­ni­cą, złą dziew­czy­ną, Panie wybacz mi
Byłam głu­cha, głu­pia i śle­pa, ale wiem, że nie widzę
Jestem trze­cim okiem Chry­stu­sa z moją gita­rą
Daj to mi Jezu — aha aha

Kum­ba, Kum­ba, Kum­ba ya…

Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
O Panie kum­ba ya

Ty nie czu­jesz, kie­dy sła­bość masze­ru­je
Ty nie wiesz, jakie pie­przo­ne pro­ble­my widzia­łam
Ty jesteś zbaw­cą, jesteś praw­dzi­wym wiel­kim gra­czem
A ja sto­ję tu sama z potrze­bą modli­twy
Sąd przy­cho­dzi z góry (bra­cia i sio­stry)
Sły­sza­łam fra­je­ra dud­nią­ce­go w nie­bie

Kum­ba, Kum­ba, Kum­ba ya…

Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
O Panie kum­ba ya

Kum­ba, Kum­ba, Kum­ba ya…

Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
O Panie kum­ba ya

Kum­ba ya mój Panie kum­ba yo
Czy ty nie widzisz, że sąd idzie
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Wszy­scy trzy­ma­cie rytm Pana
Kum­ba ya mój Panie kum­ba ya
Tak, oczy­wi­ście życie może być latem
Kum­ba ya my Lord kum­ba ya
Jeste­śmy jeźdź­ca­mi ostat­nie­go akor­du

Gramatyka

Kum­ba ya

Kum­ba ya, ina­czej rów­nież Kum­baya, Kum­bay­ah, Cum­baya wywo­dzi się od słów Kum ba yah, uży­wa­nych przed daw­ny lód Gul­lah. Ory­gi­nal­nie tłu­ma­czo­ne są wezwa­niem Come by Here czy­li przy­bądź tutaj. Uży­wa­ne w pie­śniach ducho­wo – reli­gij­nych od 1920 roku.

Present Continuous

And I’m stan­ding here alo­ne in the need of a pray­er

A ja sto­ję tu sama z potrze­bą modli­twy

Konstrukcja

 • Twier­dze­nie: + pod­miot + to be + cza­sow­nik z koń­ców­ką -ing + resz­ta zda­nia
 • Pyta­nie: to be + pod­miot + cza­sow­nik z koń­ców­ką -ing + resz­ta zda­nia
 • Prze­cze­nie: pod­miot + to be + not + cza­sow­nik z koń­ców­ką -ing + resz­ta zda­nia

Zastosowanie

 • do wyra­ża­nia czyn­no­ści trwa­ją­cych w chwi­li mówie­nia, np.: I am wat­ching TV now. = Oglą­dam teraz tele­wi­zję.
 • do wyra­ża­nia czyn­no­ści trwa­ją­cych w obrę­bie teraź­niej­szo­ści, np.: Mike is reading an inte­re­sting book. = Mike czy­ta inte­re­su­ją­cą książ­kę. (Nie­ko­niecz­nie w danej chwi­li, jest po pro­stu w trak­cie jej czy­ta­nia i jesz­cze nie skoń­czył.)
 • do wyra­ża­nia zda­rzeń w przy­szło­ści, jed­nak uprzed­nio zapla­no­wa­nych, np.: I’m having a date with Kate tomor­row. = Mam jutro rand­kę z Kate.
 • do wyra­ża­nia czyn­no­ści powta­rza­ją­cych się sta­le, aby oka­zać nasze znu­że­nie lub iry­ta­cję (w połą­cze­niu ze sło­wa­mi always, con­stan­tly, fore­ver), np.: You’re always get­ting work late! = Cią­gle spóź­niasz się do pra­cy!
 • do wyra­że­nia aktu­al­nych zmian, tren­dów, pro­gnoz i roz­wo­ju sytu­acji, np.: The house pri­ces are get­ting higher. = Ceny domów idą w górę.

Uwaga

Nie­któ­re cza­sow­ni­ki wyra­ża­ją wyłącz­nie sta­ny i nie posia­da­ją stan­dar­do­wej for­my con­ti­nu­ous, jak cza­sow­ni­ki wyra­ża­ją­ce:

 • Uczu­cia i emo­cje [feel, hate, for­gi­ve, love, like, mind, wish]
 • Myśli [agree, belie­ve, doubt, con­si­der]
 • Zmy­sły [see, smell, feel, hear, taste]
 • Inne [appe­ar, be, have, belong, mat­ter, keep, posses]

Nie­kie­dy cza­sow­ni­ki te mogą wyste­po­wać z koń­ców­ką –ing, przy­kła­do­wo gdy zmie­nia się ich zna­cze­nie, np.: I’m seeing my doctor tomor­row. = Jutro idę do moje­go leka­rza. (Seeing ozna­cza tu wizy­tę), lub gdy okre­śla czyn­ność samą w sobie, np.: Don’t inter­rupt me, I’m thin­king! = Nie prze­szka­dzaj mi, myślę!

Zwroty & Wyrażenia

Commander-in-chief

It’s the word of the only com­man­der-in-chief

To sło­wo jedy­ne­go dowód­cy

Com­man­der-in-chief = dowód­ca, wódz, np.: The pre­si­dent is the Com­man­der in Chief of the Army. = Pre­zy­dent jest naczel­nym dowód­cą (zwierzch­ni­kiem) sił zbroj­nych.

Chariot

He got­cha by ya balls, swing it low swe­et Cha­riot

Trzy­ma cię za jaja, koły­sze nimi nisko, słod­ki rydwan

Cha­riot = wóz, rydwan, np.: Your cha­riot awa­its you, Sir. = Twój rydwan cze­ka, Panie.

Pardon

I was a sin­ner, a bad girl, Lord par­don me

Byłam grzesz­ni­cą, złą dziew­czy­ną, Panie wybacz mi

Par­don = wybacz, prze­bacz, okaż łaskę, daruj, np.: Par­don me for a moment. = Wybacz­cie mi na moment.

Savior

You’re the Savior, you’re the real big play­er

Ty jesteś zbaw­cą, jesteś praw­dzi­wym wiel­kim gra­czem

Savior (AmE)/ Savio­ur (BrE) = zba­wi­ciel, wyba­wi­ciel, np.: He is our savior. = On jest naszym wybaw­cą.

Rumbling

I heard a suc­ker rum­bling in the sky

Sły­sza­łam fra­je­ra dud­nią­ce­go w nie­bie

Rum­bling = dud­nie­nie, grzmot, burza, np.: rum­bling of a tra­in pas­sing by = dud­nie­nie prze­jeż­dża­ją­ce­go obok pocią­gu

Rum­bling of annoy­an­ce = pomru­ki roz­draż­nie­nia, np.: The­re are rum­blings of annoy­an­ce thro­ugho­ut the work­for­ce. = Sły­chać pomru­ki roz­draż­nie­nie wśród pra­cow­ni­ków.

Let’ s get ready.….. to rum­ble! = Przy­go­tuj­my się na burzę! (okrzyk czę­stą uży­wa­ny przed wal­ka­mi bok­ser­ski­mi)

 

Czy już wcze­śniej zna­li­ście gru­pę Guano Apes? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *