Beyoncé — Halo

25 maja, w ramach festi­wa­lu Oran­ge War­saw odbył się kon­cert Bey­on­cé. Komu uda­ło się prze­żyć to nie­sa­mo­wi­te doświad­cze­nie? Usły­szeć na żywo “Sin­gle ladies”, “Cra­zy in love”, “If I were a boy” czy też “Halo” to bez­cen­ne dozna­nie. 

Jako namiast­kę atmos­fe­ry, któ­ra ogar­nia dzię­ki temu wyda­rze­niu posta­no­wi­łam przy­bli­żyć Wam tekst mojej ulu­bio­nej pio­sen­ki tej artyst­ki. Sub­tel­na, roman­tycz­na, wzru­sza­ją­ca… So, here it is… “Halo”.

Tekst pio­sen­ki Bey­on­cé — Halo

Remem­ber tho­se walls I built?
Well, baby they’re tum­bling down
And they didn’t even put up a fight
They didn’t even make a sound
I found a way to let you in
But, I never real­ly had a doubt
Stan­ding in the light of your halo
I got my angel now

It’s like I’ve been awa­ke­ned
Eve­ry rule I had you bre­akin’
It’s the risk that I’m taking
I ain’t never gon­na shut you out

Eve­ry­whe­re I’m looking now
I’m sur­ro­un­ded by your embra­ce
Baby, I can see your halo
You know you’re my saving gra­ce
You’re eve­ry­thing I need and more
It’s writ­ten all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won’t fade away

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo…
Halo, ooh ooh…

Hit me like a ray of sun
Bur­ning thro­ugh my dar­kest night
You’re the only one that I want
Think I’m addic­ted to your light

I swo­re I’d never fall aga­in
But this don’t even feel like fal­ling
Gra­vi­ty can’t for­get
to pull me back to the gro­und aga­in

And It’s like I’ve been awa­ke­ned
Eve­ry rule I had you bre­akin’
It’s the risk that I’m taking
I’m never gon­na shut you out

Eve­ry­whe­re I’m looking now
I’m sur­ro­un­ded by your embra­ce
Baby, I can see your halo
You know you’re my saving gra­ce

You’re eve­ry­thing I need and more
It’s writ­ten all over your face
Baby, I can feel your halo
I pray it won’t fade away

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo…
Halo, ooh ooh…

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo…
Halo, ooh ooh…
Halo, ooh ooh…
Halo, ooh ooh, oh…

Eve­ry­whe­re I’m looking now
I’m sur­ro­un­ded by your embra­ce
Baby, I can see your halo
You know you’re my saving gra­ce

You’re eve­ry­thing I need and more
It’s writ­ten all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won’t fade away

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo…
Halo, ooh oh…

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo…
Halo, ooh oh…

Tłu­ma­cze­nie Bey­on­cé — Halo

Pamię­tasz te ścia­ny, któ­re zbu­do­wa­łam?
Cóż kocha­nie, teraz one się sypią
I nawet nie sta­wia­ły żad­ne­go opo­ru
Nie wyda­ły nawet dźwię­ku
Odkry­łam, jak Cię w to wszyst­ko wta­jem­ni­czyć
Ale tak napraw­dę nigdy nie mia­łam wąt­pli­wo­ści
Sto­jąc w bla­sku Two­jej aure­oli
Teraz mam swo­je­go anio­ła

To tak, jak­bym się prze­bu­dzi­ła
Łamiesz wszyst­kie zasa­dy, któ­re mia­łam
To ryzy­ko, któ­re podej­mu­ję
Nigdy nie zamie­rzam odsu­nąć Cię od sie­bie

Gdzie­kol­wiek teraz spoj­rzę
Jestem oto­czo­na Two­im obję­ciem
Kocha­nie, widzę Two­ją aure­olę
Wiesz, że jesteś jedy­ną rze­czą któ­ra mnie ratu­je
Jesteś wszyst­kim cze­go potrze­bu­ję, a nawet wię­cej
Wypi­sa­ne masz to na swo­jej twa­rzy
Kocha­nie, czu­ję Two­ją aure­olę
Modlę się, żeby nigdy nie zga­sła

Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Aure­olę, och, ooh…

Prze­szy­łeś mnie, niczym pro­mień słoń­ca
Wypa­la­ją­cy się w moją naj­ciem­niej­szą noc
Tyl­ko Cie­bie chcę
Chy­ba jestem uza­leż­nio­na od Two­je­go świa­tła

Przy­się­głam, że nigdy wię­cej nie upad­nę
Ale to nawet nie wyda­je się być upad­kiem
Gra­wi­ta­cja nie może zapo­mnieć
By ścią­gnąć mnie z powro­tem na zie­mię

To tak, jak­bym się prze­bu­dzi­ła
Łamiesz wszyst­kie zasa­dy, któ­re mia­łam
To ryzy­ko, któ­re podej­mu­ję
Nigdy nie zamie­rzam odsu­nąć Cię od sie­bie

Gdzie­kol­wiek teraz spoj­rzę
Jestem oto­czo­na Two­im obję­ciem
Kocha­nie, widzę Two­ją aure­olę
Wiesz, że jesteś jedy­ną rze­czą któ­ra mnie ratu­je

Jesteś wszyst­kim cze­go potrze­bu­ję, a nawet wię­cej
Wypi­sa­ne masz to na swo­jej twa­rzy
Kocha­nie, czu­ję Two­ją aure­olę
Modlę się, żeby nigdy nie zga­sła

Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Aure­olę, och, ooh…

Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Aure­olę, och, ooh…
Aure­olę, och, ooh…
Aure­olę, och, ooh…

Gdzie­kol­wiek teraz spoj­rzę
Jestem oto­czo­na Two­im obję­ciem
Kocha­nie, widzę Two­ją aure­olę
Wiesz, że jesteś jedy­ną rze­czą któ­ra mnie ratu­je

Jesteś wszyst­kim cze­go potrze­bu­ję, a nawet wię­cej
Wypi­sa­ne masz to na swo­jej twa­rzy
Kocha­nie, czu­ję Two­ją aure­olę
Modlę się, żeby nigdy nie zga­sła

Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Aure­olę, och, ach…

Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Czu­ję Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Widzę Two­ją aure­olę, aure­olę, aure­olę
Aure­olę, och, ach…

Gramatyka

Present Continuous

Wer­sja aku­stycz­na na żywo

W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się czas Pre­sent Con­ti­nu­ous:

Eve­ry­whe­re I’m looking now

Gdzie­kol­wiek teraz spoj­rzę

Pio­sen­kar­ka mówi o tym co teraz robi, pod­kre­śla­jąc to sło­wem now = teraz.

Inne przy­kła­dy:

They’re tum­bling down

Teraz one się sypią

 

It’s the risk that I’m taking

To jest ryzy­ko, któ­re podej­mu­ję

Past Simple

W pio­sen­ce Bey­on­cé kil­ka­krot­nie uży­wa cza­su prze­szłe­go Past Sim­ple, na przy­kład:

Remem­ber tho­se walls I built?

Pamię­tasz te ścia­ny, któ­re zbu­do­wa­łam?

 

They didn’t even put up a fight

Nawet nie sta­wia­ły żad­ne­go opo­ru

 

I found a way

Zna­la­złam spo­sób

Zwroty & wyrażenia

W pio­sen­ce Bey­on­cé poja­wia się kil­ka tak zwa­nych Phra­sal Verbs czy­li cza­sow­ni­ków zło­żo­nych, któ­re skła­da­ją się z cza­sow­ni­ka + przy­słów­ka lub przy­im­ka.

Tumble down

W pio­sen­ce:

Remem­ber tho­se walls I built? Well, baby they’re tum­bling down

Pamię­tasz te ścia­ny, któ­re zbu­do­wa­łam? Cóż kocha­nie, teraz one się sypią

To tum­ble = upaść, prze­wró­cić się, runąć, spa­dać.

To tum­ble down = zawa­lić się, walić się (np. ścia­ny, budy­nek), zruj­no­wać, posy­pać się, prze­stać funk­cjo­no­wać, prze­stać dzia­łać.

Przy­kła­dy uży­cia:

A few sto­nes came tum­bling down the cliff. = Kil­ka kamie­ni ode­rwa­ło się od kli­fu.

Last year bar­riers came tum­bling down. =  W ubie­głym roku barie­ry prze­sta­ły dzia­łać.

Put up

Ten cza­sow­nik zło­żo­ny ma bar­dzo wie­le zna­czeń. Dzi­siaj zaj­mie­my się jed­nym z nich.

To put up…
to put up a fight = podej­mo­wać wal­kę, wal­czyć
to put up a strug­gle = bro­nić się, wal­czyć
to put up a resi­stan­ce = sta­wiać opór
to put up a show of enthu­siasm = uda­wać wiel­ki entu­zjazm
to put up a good per­for­man­ce = poka­zać się z dobrej stro­ny

W pio­sen­ce:

And they didn’t even put up a fight

I nawet nie sta­wia­ły żad­ne­go opo­ru

To put up sth = sta­wiać (np. opór).

To put up a fight = podej­mo­wać wal­kę, bro­nić się, wal­czyć.

Przy­kła­dy uży­cia:

Gina put up a real fight to over­co­me the dise­ase. = Gina sto­czy­ła praw­dzi­wą wal­kę by poko­nać cho­ro­bę.

The rebels have  put up a fier­ce resi­stan­ce. = Bun­tow­ni­cy sta­wia­li zacię­ty opór.

Let in

W pio­sen­ce:

I found a way to let you in

Odkry­łam, jak Cię w to wszyst­ko wta­jem­ni­czyć

To let sb in = wpu­ścić kogoś do środ­ka, dopu­ścić kogoś, poroz­ma­wiać z kimś (np. o tajem­ni­cach), otwo­rzyć.

Przy­kła­dy uży­cia:

Never let any stran­gers in. = Nigdy nie wpusz­czaj nie­zna­jo­mych.

It was time to let the rest of the fami­ly in the secret. = Nad­szedł czas aby ujaw­nić rodzi­nie sekret.

Here’s the key, let your­self in. = Oto klucz, wejdź do środ­ka.

Don’t let the cat in! = Nie wpusz­czaj kota!

Shut out

Ain’t
Ain’t jest to for­ma skró­to­wa, uży­wa­na w mowie potocz­nej, nie­for­mal­nej. Zastę­pu­je prze­cze­nia — skrót od am not, is not, are not, has not, have not.

W pio­sen­ce:

I ain’t never gon­na shut you out

Nigdy nie zamie­rzam odsu­nąć Cię od sie­bie

To shut = zamy­kać.

To shut sb out = nie dopusz­czać kogoś (np. do sie­bie), nie wpusz­czać kogoś do środ­ka, odsu­wać coś od sie­bie (np. myśli, wspo­mnie­nia).

Przy­kła­dy uży­cia.

Zapa­mię­taj!
to be shut out = nie zostać wpusz­czo­nym do środ­ka
to feel shut out = czuć się odrzu­co­nym

How can I help you if you just keep shut­ting me out all the time? = Jak mogę Tobie pomóc sko­ro wciąż mnie odsu­wasz od sie­bie?

I felt I was being shut out from all the family’s affa­irs. = Czu­łem się odsu­wa­ny od wszyst­kich rodzin­nych spraw.

The door clo­sed firm­ly, shut­ting me out from the warmth insi­de. = Drzwi zamknę­ły się moc­no, nie dopusz­cza­jąc do mnie cie­pła z wewnątrz.

Fade away

W pio­sen­ce:

Pray it won’t fade away

Modlę się, żeby nie zga­sła

To fade =

= zni­kać, zani­kać, słab­nąć.

= sprać się, blak­nąć, pło­wieć (kolor), np.: The cloth faded to a dull blue. = Ta tka­ni­na spło­wia­ła i sta­ła się sza­ro­nie­bie­ska.

= zwięd­nąć, np.: The flo­wers faded a bit. = Kwia­ty nie­co przy­wię­dły.

To fade away = gasnąć, zni­kać, roz­my­wać się, stop­nio­wo ucich­nąć, usu­wać się w cień, odcho­dzić w zapo­mnie­nie.

Przy­kład uży­cia:

Her memo­ries has never faded away. = Jej wspo­mnie­nia nigdy nie zni­kły.

Saving grace

Saving + Gra­ce
gra­ce =
= łaska boska, modli­twa dzięk­czyn­na, stan łaski
= gra­cja, wdzięk

saving = oszczęd­ność, oszczę­dza­nie
savings = oszczęd­no­ści

W pio­sen­ce:

You know you’re my saving gra­ce

Wiesz, że jesteś jedy­ną rze­czą któ­ra mnie ratu­je

Saving gra­ce = jedy­ny atut, jedy­na zale­ta, jedy­ny plus.

Sb’s saving gra­ce = pozy­tyw­na cecha kogoś.

Przy­kła­dy:

The movie’s only saving gra­ce is its beau­ti­ful sce­ne­ry. = Jedy­ne co ratu­je ten film to jego pięk­na sce­ne­ria.

His sen­se of humo­ur was his only saving gra­ce. = Poczu­cie humo­ru było jego jedy­ną zale­tą.

Embrace

I’m sur­ro­un­ded by your embra­ce

Jestem oto­czo­na Two­im obję­ciem

Embra­ce = uścisk, obję­cia.

In an embra­ce = w uści­sku.

Warm/ fond/ ten­der embra­ce = gorący/ czuły/ czu­ły uścisk.

Halo

Baby, I can see your halo

Kocha­nie, widzę Two­ją aure­olę

Wiel­kie halo
make a song and dan­ce abo­ut sth = robić z cze­goś wiel­kie halo

Halo = aure­ola, nimb; otocz­ka, halo (w astro­no­mii).

Halo of sun­li­ght = aure­ola świa­tła sło­necz­ne­go.

Halo of blon­de curls = aure­ola blond loków.

Uwa­ga idiom!

Tar­ni­shed halo = wybla­kła sła­wa.

Ray

Hit me like a ray of sun

Prze­szy­łeś mnie, niczym pro­mień słoń­ca

Ray =

= pro­mień (of sth = cze­goś), np. ray of sun/sunshine = pro­mień słoń­ca.

= pro­myk (of sth = cze­goś), np.: ray/glimmer of hope = promyk/iskierka nadziei.

To offer sb a small ray of com­fort = odro­bi­nę kogoś pocie­szyć.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *