Bethany Joy Galeotti — Halo

Utwór „Halo” jest głów­nie zna­ny wśród fanów seria­lu „Pogo­da na miłość” („One Tree Hill”). Jest to serial (ma aż 9 sezo­nów!) opo­wia­da­ją­cy o losach dwóch przy­rod­nich bra­ciach. Są to: porzu­co­ny przez ojca i wycho­wa­ny przez mat­kę Lucas oraz żyją­cy w peł­nej rodzi­nie, któ­ra wła­śnie zaczy­na się roz­pa­dać, Nathan.

Sło­wa pio­sen­ki mają bar­dzo waż­ne zna­cze­nie. Mowa jest o tym, jak łatwo moż­na się pomy­lić co do oso­by. Czę­sto pierw­sze wra­że­nie jest mylą­ce i inni ludzie mogą być zaśle­pie­ni naszą oso­bą, sakra­li­zu­jąc ją. Autor­ka nama­wia, aby ujrzeć praw­dzi­wą twarz, a nie tyl­ko sku­piać się na wyobra­że­niach.

Tekst pio­sen­ki Betha­ny Joy Gale­ot­ti — Halo

I never pro­mi­sed you a ray of light
I never pro­mi­sed there’d be sun­shi­ne eve­ry day
I’ll give you eve­ry­thing I have
The good, the bad

Why do you put me on a pede­stal?
I’m so up high that I can’t see the gro­und below
So help me down you’ve got it wrong
I don’t belong the­re

One thing is cle­ar
I wear a halo
I wear a halo when you look at me
But stan­ding from here
You wouldn’t say so
You wouldn’t say so if you were me
And I, I just want to love you
Oh I, I just want to love you

I always said that I would make mista­kes
I’m only human and that’s my saving gra­ce
I fall as hard as I try
So don’t be blin­ded
See me as I real­ly am
I have flaws and some­ti­mes I even sin
So pull me from that pede­stal
I don’t belong the­re

One thing is cle­ar
I wear a halo
I wear a halo when you look at me
But stan­ding from here
You wouldn’t say so
You wouldn’t say so if you were me
And I, I just want to love you
Oh I, I just want to love you

Why you think that you know me
But in your eyes
I am some­thing abo­ve you
That’s only in your mind
Only in your mind

I wear a, I wear a, I wear a halo

One thing is cle­ar
I wear a halo
I wear a halo when you look at me
But stan­ding from here
You wouldn’t say so
You wouldn’t say so if you were me
And I, I just want to love you
Oh I, I just want to love you

Tłu­ma­cze­nie Betha­ny Joy Gale­ot­ti — Halo

Nigdy nie obie­cy­wa­łam ci pro­my­ka słoń­ca
Nigdy nie obie­cy­wa­łam, że będzie słoń­ce każ­de­go dnia
Dam ci wszyst­ko, co mam
To dobre i to złe

Dla­cze­go sta­wiasz mnie na pie­de­sta­le?
Jestem tak wyso­ko, że nie mogę zoba­czyć zie­mi na dole
Więc pomóż mi zejść, źle to zro­zu­mia­łeś
Nie nale­żę tam

Jed­na rzecz jest oczy­wi­sta
Noszę aure­olę
Noszę aure­olę kie­dy patrzysz na mnie
Ale sto­jąc tu
Nie powie­dział­byś tak
Nie powie­dział­byś tak, gdy­byś był mną
Tyl­ko chcę cię kochać
O, tyl­ko chcę cię kochać

Zawsze mówi­łam, że mogę popeł­niać błę­dy
Jestem tyl­ko czło­wie­kiem i to moja jedy­na zale­ta
Upa­dam tak moc­no jak pró­bu­ję
Więc nie bądź zaśle­pio­ny
Zobacz jaka jestem napraw­dę
Mam wady i cza­sa­mi nawet grze­szę
Więc wycią­gnij mnie z tego pie­de­sta­łu
Nie nale­żę tam

Jed­na rzecz jest oczy­wi­sta
Noszę aure­olę
Noszę aure­olę kie­dy patrzysz na mnie
Ale sto­jąc tu
Nie powie­dział­byś tak
Nie powie­dział­byś tak, gdy­byś był mną
Tyl­ko chcę cię kochać
O, tyl­ko chcę cię kochać

Dla­cze­go myślisz, że mnie znasz
Ale w two­ich oczach
Jestem czymś ponad tobą
To tyl­ko w two­im umy­śle
Tyl­ko w two­im umy­śle

Noszę, noszę, noszę aure­olę

Jed­na rzecz jest oczy­wi­sta
Noszę aure­olę
Noszę aure­olę kie­dy patrzysz na mnie
Ale sto­jąc tu
Nie powie­dział­byś tak
Nie powie­dział­byś tak, gdy­byś był mną
Tyl­ko chcę cię kochać
O, tyl­ko chcę cię kochać

Zwroty & wyrażenia

Ray

Ray — war­to wie­dzieć
to catch some rays = zła­pać tro­chę słoń­ca, opa­lać się
X-ray = prze­świe­tle­nie
X-rays = pro­mie­nio­wa­nie rent­ge­now­skie
ray of sun­shi­ne = pro­mień słoń­ca, pro­mień rado­ści
ray of hope = iskier­ka nadziei, pro­myk nadziei

I never pro­mi­sed you a ray of light

Nigdy nie obie­cy­wa­łam ci pro­my­ka słoń­ca

Ray = pro­mień (słoń­ca).

Przy­kład

The first rays of sun­shi­ne were cove­ring the house as Tom­my rose from his bed. = Pierw­sze pro­mie­nie słoń­ca pokry­ły dom kie­dy Tom­my wstał z łóż­ka.

Pedestal

Why do you put me on a pede­stal?

Dla­cze­go sta­wiasz mnie na pie­de­sta­le?

Pede­stal =

= cokół, pie­de­stał, np.: Five days ago, you could put us up on a pede­stal. = Pięć dni temu, mogłeś posta­wić nas wyso­ko na pie­de­sta­le.

= postu­ment, pod­sta­wa, np.: She has a new pede­stal wash­ba­sin. = Ona ma nową umy­wal­kę na postu­men­cie.

Zapa­mię­taj!
pede­stal table = stół na jed­nej nodze
pede­stal basin = umy­wal­ka na nóż­ce
pede­stal desk = biur­ko z szaf­ka­mi po obu stro­nach
pede­stal wash­ba­sin = umy­wal­ka na postu­men­cie

To put/place sb on a pede­stal = sta­wiać kogoś na pie­de­sta­le, np.: He still puts me on a pede­stal in his own way. = On cią­gle sta­wia mnie na pie­de­sta­le na swój wła­sny spo­sób.

To knock sb off the­ir pedestal/perch = strą­cić kogoś z pie­de­sta­łu, np.: Our socie­ty needs to knock the­se people off a pede­stal. = Nasze spo­łe­czeń­stwo musi strą­cić tych ludzi z pie­de­sta­łu.

Help down

So help me down you’ve got it wrong

Więc pomóż mi zejść, źle to zro­zu­mia­łeś

To help sb down = pomóc komuś zejść, np.: Sha­ron hel­ped the boy down from the hor­se. = Sha­ron pomo­gła chłop­cu zejść z konia.

Halo

I wear a halo when you look at me

Noszę aure­olę kie­dy patrzysz na mnie

Halo =

= aure­ola, nimb, np.: You’re like an angel witho­ut the halo. = Jesteś jak anioł bez aure­oli.

= otocz­ka, halo, np.: The sun went down and left a gre­at halo in the sky. = Słoń­ce zaszło I zosta­wi­ło wiel­ką otocz­kę na nie­bie.

Tar­ni­shed halo = przy­bla­kła sła­wa, np.: The­ir tar­ni­shed halo­es were crum­bling. = Ich przy­bla­kłe sła­wy roz­pa­dły się.

Saving grace

I’m only human and that’s my saving gra­ce

Jestem tyl­ko czło­wie­kiem i to moja jedy­na zale­ta

Saving gra­ce = jedy­ny atut, jedy­na zale­ta, pozy­tyw­na cecha kogoś, np.: Hel­ping ani­mals is her saving gra­ce. = Poma­ga­nie zwie­rzę­tom jest jej jedy­ną zale­tą.

Sam rze­czow­nik gra­ce ma wie­le cie­ka­wych zna­czeń:

Gra­ce =

= łaska (w reli­gii), np.: After the last con­fes­sion, I am in sta­te of gra­ce. = Po ostat­niej spo­wie­dzi jestem w sta­nie łaski

= gra­cja (ele­ganc­ki spo­sób poru­sza­nia się), np.: You can tell she’s got gra­ce from the way she moves. = Możesz stwier­dzić, że ona ma gra­cję po spo­so­bie, w jaki się poru­sza.

= wdzięk, gra­cja (spo­sób zacho­wa­nia), np.: He dan­ced on sta­ge with a lot of gra­ce. = On tań­czył na sce­nie z dużym wdzię­kiem.

= łaska boska, np.: May you be bles­sed with gra­ce! = Bądź bło­go­sła­wio­ny łaską bożą!

= modli­twa dzięk­czyn­na, np.: We always said gra­ce befo­re din­ner. = Zawsze odma­wia­li­śmy modli­twę dzięk­czyn­ną przed obia­dem.

= stan łaski (duszy), np.: She con­fes­sed her sins on her death­bed, so she died in gra­ce. = Ona wyzna­ła grze­chy na łożu śmier­ci, więc zmar­ła w sta­nie łaski.

Blinded

So don’t be blin­ded

Więc nie bądź zaśle­pio­ny

Blin­ded = zaśle­pio­ny, np.: He was blin­ded by her beau­ty. = Był zaśle­pio­ny jej pięk­nem.

Flaw

I have flaws and some­ti­mes I even sin

Mam wady i cza­sa­mi nawet grze­szę

Sin & co.
ori­gi­nal sin = grzech pier­wo­rod­ny
mor­tal sin = grzech śmier­tel­ny
deadly sin = grzech śmier­tel­ny
car­di­nal sin = grzech cięż­ki
like sin = z całe­go ser­ca, ser­decz­nie (np. nie­na­wi­dzić cze­goś)
as ugly as sin = brzyd­ki jak noc
the seven deadly sins = sie­dem grze­chów głów­nych
to pay for one’s sins = odpo­ku­to­wać za swo­je grze­chy

Flaw =

= wada, np.: She didn’t see his cha­rac­ter flaws. = Nie widzia­ła jego wad.

= błąd, np.: The­re are some flaws in your argu­ment. = Jest kil­ka błę­dów w two­jej argu­men­ta­cji.

= ska­za , np.: This flaw made her life chan­ged dra­ma­ti­cal­ly. = Ta ska­za spra­wi­ła, że jej życie zmie­ni­ło się dra­stycz­nie.

Sin

I have flaws and some­ti­mes I even sin

Mam wady i cza­sa­mi nawet grze­szę

To sin = grze­szyć, zgrze­szyć, np.: Tho­se who sin, will be puni­shed. = Ci, któ­rzy grze­szą, będą uka­ra­ni.

Sin = grzech, np.: I want to bre­ak the power of sin in your life. = Chcę prze­rwać moc grze­chu w two­im życiu.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *