Taylor Swift — Love Story

Most of us, girls, have dre­amt at least once of being a prin­cess. Lit­tle girls ima­gi­ne, that they are prin­ces­ses, whi­le dres­sing up with the­ir mum’s clo­thes. When they get older they dre­am abo­ut a prin­ce on a whi­te hor­se, who will be the love of the­ir life. Let me make your dre­am come true and feel like a prin­cess for a moment with a Tay­lor Swift’s song “Love Sto­ry”. Male part of our readers can find them­se­lves in a role of a prin­ce.


As usu­al Swift used her per­so­nal expe­rien­ce to wri­te a lyrics of this song. Osten­si­bly, her fami­ly wasn’t fond of her love inte­rest, what she rela­ted to the plot of Shakespeare’s “Romeo and Juliet”, even tho­ugh the end of a song dif­fers from the actu­al end of a tra­ge­dy.
The song was nomi­na­ted for the People’s Cho­ice Award for “Favo­ri­te Coun­try”, “Fave Song” at the Nic­ke­lo­de­on Austra­lian Kids’ Cho­ice Awards 2009 and “Cho­ice Music: Love Song” at the 2009 Teen Cho­ice Awards. Addi­tionl­ly, in 2009 “Love Sto­ry” was dec­la­red the “Coun­try Song of the Year” by Bro­ad­cast Music Incor­po­ra­ted.

Fol­lo­wing the notes of “Love Sto­ry” let’s delve into the world of love.

Tekst pio­sen­ki Tay­lor Swift — Love Sto­ry

We were both young when I first saw you
I clo­se my eyes and the fla­sh­back starts
I’m stan­ding the­re on a bal­co­ny in sum­mer air

See the lights, see the par­ty, the ball gowns
See you make your way thro­ugh the crowd
And say, “Hel­lo,“
Lit­tle did I know…

That you were Romeo, you were thro­wing peb­bles
And my dad­dy said, “Stay away from Juliet“
And I was cry­ing on the sta­ir­ca­se
Beg­ging you, “Ple­ase don’t go“
And I said…

Romeo, take me some­whe­re we can be alo­ne
I’ll be waiting; all that’s left to do is run
You’ll be the prin­ce and I’ll be the prin­cess
It’s a love sto­ry, baby, just say, “Yes.”

So I sne­ak out to the gar­den to see you
We keep quiet ’cau­se we’re dead if they knew
So clo­se your eyes… esca­pe this town for a lit­tle whi­le

Oh, oh

‘Cau­se you were Romeo – I was a scar­let let­ter
And my dad­dy said, “Stay away from Juliet.”
But you were eve­ry­thing to me
I was beg­ging you, “Ple­ase don’t go.“
And I said…

Romeo, take me some­whe­re we can be alo­ne
I’ll be waiting; all that’s left to do is run
You’ll be the prin­ce and I’ll be the prin­cess
It’s a love sto­ry, baby, just say, “Yes.”

Romeo, save me, they’re try­ing to tell me how to feel
This love is dif­fi­cult but it’s real
Don’t be afra­id, we’ll make it out of this mess
It’s a love sto­ry, baby, just say, “Yes.”

Oh, oh

I got tired of waiting
Won­de­ring if you were ever coming aro­und
My faith in you was fading
When I met you on the out­skirts of town
And I said…

“Romeo, save me, I’ve been feeling so alo­ne
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head? I don’t know what to think.“
He knelt to the gro­und and pul­led out a ring and said

“Mar­ry me, Juliet, you’ll never have to be alo­ne
I love you, and that’s all I real­ly know
I tal­ked to your dad – go pick out a whi­te dress
It’s a love sto­ry, baby, just say, “Yes.”

Oh, oh, oh, oh, oh
’Cau­se we were both young when I first saw you

Tłu­ma­cze­nie Tay­lor Swift — Love Sto­ry

Obo­je byli­śmy mło­dzi, kie­dy po raz pierw­szy cię ujrza­łam
zamy­kam oczy i wspo­mnie­nie do mnie powra­ca
Sto­ję tutaj na bal­ko­nie w let­nim powie­trzu

Widzę świa­tła, widzę zaba­wę, suk­nie balo­we
Widzę jak kro­czysz przez tłum
I mówisz „Witaj”
Nie zda­wa­łam sobie spra­wy …

Że ty byłeś moim Romeo, rzu­ca­łeś kamy­ki
I mój tatuś powie­dział „Trzy­maj się z dale­ka od Julii”
I pła­ka­łam na scho­dach
Bła­ga­jąc cię „Pro­szę nie odchodź”
I powie­dzia­łam …

Romeo zabierz mnie gdzieś, gdzie może­my być sami
Będę cze­kać, jedy­ne co nam pozo­sta­ło to uciecz­ka
Ty będziesz księ­ciem, a ja będę księż­nicz­ką
To histo­ria miło­sna , kocha­nie, powiedz tyl­ko “Tak.”

Więc, wymy­kam się do ogro­du, by się z tobą spo­tkać
Jeste­śmy cicho, bo byli­by­śmy mar­twi, gdy­by o tym wie­dzie­li
Więc, zamknij swo­je oczy … opuść to mia­stecz­ko na chwil­kę

Oh, oh

Bo ty byłeś Romeo – ja byłam szkar­łat­ną lite­rą
I mój tatuś powie­dział „Trzy­maj się z dale­ka od Julii”
Ale byłeś dla mnie wszyst­kim
Bła­ga­łam cię „Pro­szę nie odchodź”
I powie­dzia­łam …

Romeo, zabierz mnie gdzieś, gdzie może­my być sami
Będę cze­kać, jedy­ne co nam pozo­sta­ło to uciecz­ka
Ty będziesz księ­ciem, a ja będę księż­nicz­ką
To histo­ria miło­sna , kocha­nie, powiedz tyl­ko tak

Romeo, ocal mnie, oni mówią mi, jak mam się czuć
Ta miłość jest trud­na, ale jest praw­dzi­wa
Nie bój się, uda nam się wydo­stać z tego bała­ga­nu.
To histo­ria miło­sna , kocha­nie, powiedz tyl­ko tak

Oh, oh

Zmę­czy­łam się cze­ka­niem
Zasta­na­wia­niem się czy kie­dy­kol­wiek przyj­dziesz
Moja wia­ra w cie­bie sła­bła
Kie­dy spo­tka­łam cię na obrze­żach mia­sta.
I powie­dzia­łam …

„Romeo, ocal mnie, czu­łam się taka samot­na.
Cze­kam na ciebie,ale ty nigdy nie przy­cho­dzisz
Czy to tyl­ko moja wyobraź­nia? Nie wiem, co mam myśleć.“
On klęk­nął na zie­mi i wyjął pier­ścio­nek i powie­dział

„Poślub mnie, Julio, a nigdy nie będziesz musia­ła być sama
Kocham cię i to wszyst­ko, co napraw­dę wiem
Roz­ma­wia­łem z two­im tatą – idź wybierz bia­łą sukien­kę
To histo­ria miło­sna, kocha­nie, powiedz tyl­ko „Tak.”

Oh, oh, oh, oh, oh
Bo obo­je byli­śmy mło­dzi, kie­dy po raz pierw­szy cię ujrza­łam

Zwroty & wyrażenia

Flashback

At the beg­ging Tay­lor Swift recol­lect her memo­ries abo­ut the moment when she saw the love of her life for a first time.

I clo­se my eyes and the fla­sh­back starts

Zamy­kam oczy i wspo­mnie­nie do mnie powra­ca

Fla­sh­back = wspo­mnie­nie, retro­spek­cja.

Exam­ples:

He gets a fla­sh­back of who she is and looks away. = Przy­po­mnia­ło mu się (powró­ci­ły do nie­go wspo­mnie­nia) kim ona jest i odwró­cił się.

I kept having fla­sh­backs of her lying the­re ble­eding. = Mia­łam wspo­mnie­nia jej leżą­cej tutaj i krwa­wią­cej.

The rest of the sto­ry is told as a fla­sh­back. = Resz­ta opo­wie­ści zosta­ła przed­sta­wio­na jako retro­spek­cja.

The novel began with a fla­sh­back to the hero’s expe­rien­ce in the war. = Powieść roz­po­czy­na się retro­spek­cją doświad­cze­nia na woj­nie boha­te­ra.

Ball gowns

Dif­fe­rent ways to name a dress
frock = sukien­ka, suk­nia
par­ty frock = sukien­ka na impre­zę
sun­dress = let­nia sukien­ka na ramiącz­kach
hal­ter­neck dress = sukien­ka z odkry­ty­mi ple­ca­mi, zazwy­czaj zawią­zy­wa­na na szyi
shift/smock = luź­na sukien­ka
she­ath dress = obci­sła sukien­ka do kolan
cock­ta­il dress= sukien­ka kok­taj­lo­wa

See the lights, see the par­ty, the ball gowns

Widzę świa­tła, widzę zaba­wę, suk­nie balo­we

Ball gown = suk­nia balo­wa.

Pebbles

After looking at the people having a blast during the ball she smo­oth­ly moves to the roman­tic actions of her Romeo.

That you were Romeo, you were thro­wing peb­bles

Że ty byłeś moim Romeo, rzu­ca­łeś kamy­ki

Peb­ble = kamyk, oto­czak, krysz­tał gór­ski.

Pebble/pebbles has also ano­ther col­lo­qu­ial meaning.

Peb­ble = oso­ba bar­dzo iry­tu­ją­ca, upier­dli­wiec.

Or

Peb­bles = koks koka­ina.

It is also worth to pay atten­tion to the phra­se skim peb­bles.

To skim peb­bles (BrE)/ skim sto­nes (AmE) = pusz­czać kacz­ki na wodzie.

Exam­ple:

My bro­ther is skim­ming peb­bles across the sur­fa­ce of the pond. = Mój brat pusz­cza kacz­ki po powierzch­ni jezio­ra.

Stay away from somebody

Unfor­tu­na­te­ly, hap­pi­ness can’t last too long and her dad­dy expres­ses his disap­pro­val of his daughter’s love inte­rest.

And my dad­dy said, “Stay away from Juliet

I mój tatuś powie­dział „Trzy­maj się z dale­ka od Julii”

To stay away from some­bo­dy = trzy­mać się od kogoś z dale­ka.

Exam­ple:

You had bet­ter stay away from him. He is dan­ge­ro­us. = Lepiej trzy­maj się od nie­go z dale­ka. Jest nie­bez­piecz­ny.

Crying & staircase

Her dad’s action brings Juliet tears and sad­ness.

And I was cry­ing on the sta­ir­ca­se

I pła­ka­łam na scho­dach

It is worth to pay atten­tion to the verb ‘cry’, which means not only pro­du­cing tears as the result of a strong emo­tion, such as unh­sp­pi­ness or pain, but also cal­ling out loudly.

To cry = pła­kać.

Exam­ple:

At first, I wan­ted to cry in front of eve­ry­one. = Na począt­ku, chcia­łam się roz­pła­kać przed wszyst­ki­mi.

To cry = krzy­czeć, wołać.

Exam­ple:

‘Get me out of here!’ she cried. = ‘Zabierz mnie stąd!” krzyk­nę­ła.

Sta­ir­ca­se = scho­dy, klat­ka scho­do­wa.

Beg

War­to wie­dzieć
Pio­sen­kar­ka odwo­łu­je się w wie­lu zwrot­kach do księ­cia (prin­ce) i księż­nicz­ki (prin­cess).
Oto inne tytu­ły kró­lew­skie i szla­chec­kie odno­szą­ce się do monar­chii w Wiel­kiej Bry­ta­nii:
king = król
queen = kró­lo­wa
duke = ksią­żę
duchess = księż­na
marqu­ess = mar­kiz
mar­chio­ness = mar­ki­za
earl/count = hra­bia
coun­tess = hra­bi­na
visco­unt = wiceh­ra­bia
visco­un­tess = wiceh­ra­bi­na
baron = baron
baro­ness = baro­no­wa, baro­nes­sa
lord = lord
lady = męski odpo­wied­nik lor­da

Juliet deci­des to beg Romeo to not leave her, becau­se he is her who­le world and the sen­se of her life.

Beg­ging you, “Ple­ase don’t go”

Bła­ga­jąc cię „Pro­szę nie odchodź”

To beg = pro­sić, bła­gać (kogoś o coś).

Exam­ples:

He beg­ged her to stay, but she sim­ply lau­ghed and put her bags in the car. = Pro­sił ją, by zosta­ła, ale ona się po pro­stu zaśmia­ła i wło­ży­ła swo­je tor­by do samo­cho­du.

„Ple­ase, ple­ase for­gi­ve me!” she beg­ged him. = “Pro­szę pro­szę wybacz mi!” bła­ga­ła go.

This verb has also ano­ther meaning.

To beg = żebrać.

Exam­ples:

The are more and more home­less people beg­ging on the stre­ets the­se days. = Coraz wię­cej bez­dom­nych żebrze na uli­cach dzi­siaj.

She was for­ced to beg for money and food for her chil­dren. = Była zmu­szo­na żebrać o pie­nią­dze na jedze­nie dla swo­ich dzie­ci.

We can come across this verb also in phra­ses like:

I beg your par­don = pro­szę wyba­czyć, prze­pra­szam bar­dzo.

To wyra­że­nie może zostać uży­te zarów­no, gdy chce­my prze­pro­sić, że cze­goś nie sły­sze­li­śmy i popro­sić o powtó­rze­nie, ale tak w momen­cie, gdy chce­my wyra­zić swo­je zde­ner­wo­wa­nie czy­imiś sło­wa­mi.

Cie­ka­wost­ka
W Wiel­kiej Bry­ta­nii mamy jesz­cze tytuł ‘Sir’ i ‘Dame’.

Tych tytu­łów mogą uży­wać oso­by odzna­czo­ne Orde­rem Impe­rium Bry­tyj­skie­go (Order of Bri­tish Empi­re), któ­re zosta­ły odzna­czo­ne orde­rem dwóch naj­wyż­szych klas (wszyst­kich klas jet 5), mają wte­dy pra­wo do tytuł ‘Sir’ i ‘Dame’ przed imie­niem i nazwi­skiem, aby mieć pra­wo do uży­wa­nia tych tytu­łów odzna­cze­ni muszą pocho­dzić z pań­stwa, któ­re uzna­je bry­tyj­skie­go monar­chę jako gło­wę pań­stwa.

Do zna­nych osób, któ­re posłu­gu­ją się tym tytu­łem zali­cza­my, m.in. aktor­kę Helen Mir­ren.

Exam­ples:

‘I beg your par­don,’ she said and tur­ned to find her­self looking into a pair of dark eyes. = ‘Pro­szę wyba­czyć’ powie­dzia­ła i odwró­ci­ła się, aby spoj­rzeć w parę ciem­nych oczu.

I beg your par­don – what did you say? I wasn’t liste­ning. = Prze­pra­szam bar­dzo – co powie­dzia­łeś? Nie słu­cha­łam.

I beg your par­don? I hope you’re not imply­ing that I lied! = Prze­pra­szam bar­dzo? Mam nadzie­ję, że nie suge­ru­jesz, że kła­ma­łam!

The­re are also many idioms with verb ‘beg’.

Beg the question = prze­są­dzać spra­wę.

Exam­ples:

Spen­ding the sum­mer tra­vel­ling round India is a gre­at idea, but it does rather beg the question of how we can afford it.  = Spę­dze­nie waka­cji na podró­żo­wa­nie po Indiach jest wspa­nia­łym pomy­słem, ale spra­wę prze­są­dza, to czy nas na to stać.

To discuss the company’s futu­re begs the question whe­ther it has a futu­re. = Aby prze­dys­ku­to­wać przy­szłość fir­my, nale­ży na począ­tek prze­są­dzić, czy w ogó­le ma jakąś przy­szłość.

Beg, bor­row or ste­al = zro­bić wszyst­ko, co jest się w sta­nie zro­bić, aby coś zdo­być, nawet za wszel­ką cenę.

Exam­ples:

I’m going to get a dress for the ball, whe­ther I have to beg, bor­row, or ste­al one. = Będę mia­ła tę sukien­kę nawet za wszel­ką cenę.

To go beg­ging (BrE infor­mal) = być nie­chcia­nym, być nie­uży­wa­nym (coś co moż­na zabrać, bo nikt tego nie chce).

Exam­ples:

If that bot­tle of wine is going beg­ging, I’ll will have it.

I’ll have the last biscu­it if it’s going beg­ging.

I beg to differ/disagree (for­mal) =  Śmiem się nie zgo­dzić.  Pozwo­lę sobie mieć odmien­ne zda­nie w tej kwe­stii.

We might come across the phra­sal verb with beg.

To beg off = wykrę­cać się; wymi­gi­wać się (pro­sić o zwol­nie­nie z obo­wiąz­ku).

Exam­ples:

Howe­ver he had to beg off due to health reasons. = Jed­nak musiał się wykrę­cić z powo­du pro­ble­mów zdro­wot­nych.

‘I asked him to stay to din­ner, but he beg­ged off.’ = Zapro­si­łam go na obiad, ale się wymi­gał.

Sneak out

Eve­ry­bo­dy is aga­inst the­ir love, the­re­fo­re they have to keep the­ir rela­tion­ship under wraps (under wraps = w ukry­ciu).

So I sne­ak out to the gar­den to see you

Więc, wymy­kam się do ogro­du, by się z tobą spo­tkać

To sne­ak out = wymy­kać się, wykra­dać się (skądś).

The infle­xion of the verb to sne­ak: past ten­se: sneaked/snuck; past par­ti­ci­ple: sneaked/snuk.

Sne­ak can be a noun and a verb as well as appe­ars in idioms and many phra­ses, the­re are few of them:

Sne­ak (BrE infor­mal) = dono­si­ciel, skar­ży­py­ta, lizus.

Sne­ak (AmE infor­mal) = podej­rza­ny typ, pod­stęp­ny typ.

To sne­ak = prze­my­cać coś.

Exam­ple:

I snuck the pup­py into my room. = Prze­my­ci­łam szcze­nia­ka do swo­je­go poko­ju.

’cause

We keep quiet ’cau­se we’re dead if they knew

Jeste­śmy cicho, bo byli­by­śmy mar­twi, gdy­by o tym wie­dzie­li

’cau­se = becau­se.

Remem­ber, that ’cau­se ’ is an infor­mal way to say becau­se. Never use it in for­mal let­ters or essays!

Scarlet letter

Scar­let let­ter
‘Scar­let let­ter’ refers to the book ‘The Scar­let Let­ter’ writ­ten by an Ame­ri­can wri­ter Natha­niel Haw­thor­ne. This book is per­ce­ived as a tor­tu­re by Ame­ri­can teena­ger, who have to read it to scho­ol, as I read in Urban Dic­tio­na­ry.

Let’s not get scar­red by that sta­te­ment. ‘The Scar­let Let­ter’ tells a sto­ry of Hester Pryn­ne, who lives in Boston in the 17th cen­tu­ry. Young woman gets puni­shed for adul­te­ry, becau­se she had an affa­ir whi­le her hus­band was absent ( he sent her ahe­ad to Ame­ri­ca, but he arri­ved to her, nobo­dy knows what has hap­pe­ned to him, it’s high­ly pro­ba­ble that the has been lost at sea).

The con­se­qu­en­ce of the affa­ir was a pre­gnan­cy. She gives a birth to a child, but doesn’t reve­al her lover’s iden­ti­ty. Thus, her puni­sh­ment was the scar­let let­ter, which she had to wear on her bre­ast. The Puri­tans requ­ired adul­te­rers to wear a scar­let let­ter, the let­ter “A” (with a scar­let red colo­ur) on a nec­kla­ce as a penan­ce for the­ir wrong­do­ing.

The­ir love is dif­fi­cult and com­pli­ca­ted, becau­se they’re almost like Romeo – one of the title cha­rac­ters of Shakespeare’s tra­ge­dy and a scar­let let­ter – which refers to the main cha­rac­ter of Natha­niel Hawthorne’s roman­tic, histo­ri­cal book.

‘Cau­se you were Romeo – I was a scar­let let­ter

Bo ty byłeś Romeo – ja byłam szkar­łat­ną lite­rą

Scar­let let­ter = a for­bid­den woman; some­one with a sha­dy past who is exc­lu­ded from the community/ kobie­ta zabro­nio­na, ktoś z podej­rza­ną prze­szło­ścią, kto został wyklu­czo­ny ze spo­łe­czeń­stwa

This the­me was used in a movie from 2010 cal­led ‘Easy A’. The main cha­rac­ter finds her life simi­lar to the sto­ry of Hester Pryn­ne, whi­le the who­le scho­ol rec­kons, than she is a joy girl, which isn’t the truth, but she deci­des to take an advan­ta­ge over it to advan­ce her social life and earn some money.

In order to con­firm fake rumo­urs she wears the let­ter “A” on her chest just like Hester Pryn­ne.

Make out

Despi­te the adver­si­ty (adver­si­ty= prze­ciw­no­ści losu) they don’t give up (give up= pod­dać się) and last in the­ir love.

They  tru­ly belie­ve, that some­day they will be able to be toge­ther.

Don’t be afra­id, we’ll make it out of this mess

Nie bój się, uda nam się wydo­stać z tego bała­ga­nu

This phra­sal verb has few meanings.

To make out (AmE) = powo­dzić się.

Exam­ples:

How is she making out in her new job? = Jak ona sobie radzi w swo­jej nowej pra­cy?

The busi­ness made out bet­ter than expec­ted in 1992 and pro­fits were sli­gh­tly up. = Fir­ma radzi­ła sobie lepiej niż ocze­ki­wa­no w 1992 i docho­dy były nie­znacz­nie wyż­sze.

Ano­ther meaning is infor­mal.

To make out (AmE infor­mal) = pie­ścić się, obści­ski­wać się.

Exam­ples:

Boys at that age are only inte­re­sted in making out with girls. = Chłop­cy w tym wie­ku inte­re­su­ją się tyl­ko obści­ski­wa­niem z dziew­czy­na­mi.

Alan is making out with Jane. = Alan obści­sku­je się z Jane.

The­re we come with ano­ther meaning.

To make out some­thing = uda­wać, twier­dzić (zazwy­czaj bez­pod­staw­nie, fał­szy­wie).

Exam­ples:

He made out, that he was inno­cent. = Twier­dził, że jest nie­win­ny.

He made him­self out to be a mil­lio­na­ire. = Uda­wał, że jest milio­ne­rem.

The Bri­tish weather is not as bad as it is made out to be. = Bry­tyj­ska pogo­da nie jest tak zła, jak wszy­scy twier­dzą.

The­re are also other phra­sal verbs, like:

To make somebody/something out = zro­zu­mieć, zoba­czyć, usły­szeć kogoś/coś z trud­no­ścią.

Exam­ples:

The num­bers are too small — I can’t make them out at all. = Te licz­by są zbyt małe – nie mogę ich w ogó­le prze­czy­tać.

I can’t make out your wri­ting. = Nie mogę roz­czy­tać two­je­go pisma.

She’s a stran­ge per­son — I can’t make her out at all. = Ona jest dziw­ną oso­bą – nie mogę jej zro­zu­mieć.

Make out can mean as well wri­ting all the neces­sa­ry infor­ma­tion on an offi­ce infor­ma­tion.

To make sth out = wypeł­nić coś np. druk.

Exam­ple:

I made a che­que out for L20 to the super­mar­ket near­by my house. = Wypeł­ni­łam kupon na L20 do super­mar­ke­tu, któ­ry jest bli­sko moje­go domu.

Get tired of doing something

On the other hand, young girl was  bored with waiting ( be bored with some­thing = być zmę­czo­nym czymś)  for her belo­ved Romeo.

She didn’t know whe­ther he would come to see her or sur­ren­der ( sur­ren­der = zre­zy­gno­wać) the­ir love.

I got tired of waiting

Zmę­czy­łam się cze­ka­niem

To be tired of something/somebody = zmę­czyć się czymś, mieć cze­goś dość.

Exam­ples:

Don’t you get tired of quar­rel­ling all  the time? = Nie masz dość tych cią­głych kłót­ni?

I’m sick and tired of you tel­ling me what to do all the time. = Mam dość tego, że cały czas mówisz mi, co mam robić.

The other way to say, that we are tired of some­thing and we don’t want to do this any more is using adjec­ti­ve fed up or an idiom fed up to the back teeth.

To be fed up (infor­mal) = roz­draż­nio­ny, znu­dzo­ny (czymś), mają­cy cze­goś dosyć.

Exam­ples:

I am fed up with my job. = Jestem znu­dzo­na swo­ją pra­cą.

He got fed up with all the tra­vel­ling he had to do. = Znu­dził się tym całym podró­żo­wa­niem, któ­re musiał odbyć.

To be fed up/sick to the back teeth (infor­mal, main­ly UK and Austra­lia) = mieć dość, mieć po dziur­ki w nosie.

Exam­ples:

I’m fed up to the back teeth with/of being cri­ti­ci­zed all the time. = Mam po dziur­ki w nosie bycia cały czas kry­ty­ko­wa­nym.

You’re pro­ba­bly sick to the back teeth of hearing abo­ut my pro­blems. = Pew­nie masz po dziur­ki w nosie słu­cha­nia o moich pro­ble­mach.

Come around

Won­de­ring if you were ever coming aro­und

Zasta­na­wiam się, czy kie­dy­kol­wiek przy­bę­dziesz

Come aro­und is Ame­ri­can equ­iva­lent to Bri­tish ‘come round’, this phra­sal verb has many meaning, the­re are some of them:

To come aro­und (AmE) = to come round (BrE).

To come round = przyjść, wpaść do kogoś z wizy­tą.

Exam­ple:

Cara and Sara are coming aro­und toni­ght  — we are going to watch that new movie with Brad Pitt. = Cara i Sara wpad­ną dzi­siaj wie­czo­rem – mamy zamiast obej­rzeć ten nowy film z Bra­dem Pit­tem.

It can also mean:

To come round = prze­ko­nać się do kogoś/czegoś, zmie­nić o kimś/o czymś zda­nie.

Exam­ple:

She’ll come round to our way of thin­king — it’s just a question of time. = Ona prze­ko­na się do nasze­go spo­so­bu myśle­nia – to tyl­ko kwe­stia cza­su.

It can be also used to say, that the season is coming.

For exam­ple: It’s just a mat­ter of few day, when the win­ter will come aro­und. = To tyl­ko kwe­stia kil­ku dni, kie­dy zima nadej­dzie.

To come round = nadejść.

Come aro­und can be said when some­one is beco­ming con­scio­us aga­in after an acci­dent or ope­ra­tion.

To come round = dojść do sie­bie, odzy­skać przy­tom­ność.

Exam­ple:

She hasn’t come round from the ana­esthe­tic yet. = Ona nie odzy­ska­ła jesz­cze przy­tom­no­ści po środ­ku znie­czu­la­ją­cym.

Faith & fading

Swift sings, that she star­ted doub­ting the­ir spe­cial bond and love, she begun questio­ning ( question, tu= kwe­stio­no­wać) his love, when they met in secret.

My faith in you was fading

Moja wia­ra w cie­bie sła­bła

Faith = ufność, zaufa­nie, wia­ra (tak­że wia­ra w Boga), wier­ność.

Exam­ple:

Part of being a good man is having faith in some­thing. = Czę­ścią bycia dobrym czło­wie­kiem jest posia­da­nie wia­ry w coś.

To fade/ fade away = blak­nąć, pło­wieć (np. kolor)/ słab­nąć (np. o sła­bo gra­ją­cej dru­ży­nie), zni­kać, roz­my­wać się, gasnąć (o umie­ra­ją­cej oso­bie).

Exam­ples:

Today, howe­ver, many of them hope the issue will quic­kly fade. = Dzi­siaj jed­nak wie­lu z nich ma nadzie­ję, że spra­wa szyb­ko ucich­nie.

He gave me a lit­tle bit too much room and also faded away. = Dał mi za dużo prze­strze­ni i rów­nież znik­nął.

As it got far­ther into the distan­ce, the car faded away. = Wraz ze zwięk­sza­ją­cym się dystan­sem samo­chód znik­nął.

On the outskirts

When I met you on the out­skirts of town

Kie­dy spo­tka­łam cię na obrze­żach mia­sta

On the out­skirts of some­thing = na pery­fe­riach, obrze­żach cze­goś (np. mia­sta).

Keep doing something

I keep waiting for you but you never come

Cze­kam na cie­bie, ale ty nigdy nie przy­cho­dzisz

To keep doing something/ keep on doing some­thing = kon­ty­no­wać robie­nie cze­goś, nie prze­sta­wać robić cze­goś.

Exam­ples:

I kept hoping that he’d pho­ne me. = Nie prze­sta­wa­łam mieć nadziei, że (on) do mnie zadzwo­ni.

I keep on thin­king I’ve seen her befo­re some­whe­re. = Nie prze­sta­wa­łam myśleć o tym, że gdzieś ją już wcze­śniej widzia­łam.

Kneel & to pull out

He knelt to the gro­und and pul­led out a ring and said …

On klęk­nął na zie­mi i wyjął pier­ścio­nek i powie­dział …

To kne­el = klę­czeć, uklęk­nąć.

The infle­xion of the verb ’ to kne­el’ : kne­el, knelt, knelt.

Exam­ples:

He knelt in front of the altar and pray­ed. = Uklęk­nął przed ołta­rzem i pomo­dlił się.

She knelt (down) besi­de her child. = Ukuc­nę­ła obok swo­je­go dziec­ka.

To pull out = wycią­gnać, wyjąć.

Exam­ples:

The com­pu­ter sear­ches thro­ugh the file and pulls out all the rele­vant infor­ma­tion. = Kom­pu­ter prze­szu­ku­je pli­ki i wycią­ga wszyst­kie istot­ne infor­ma­cje.

I pul­led out my money from the pur­se in order to pay for the gro­ce­ries. = Wyję­łam swo­je pie­ni­dzę z port­mo­net­ki w celu zapła­ce­nia za zaku­py (spo­żyw­cze).

This phra­sal verb can also refer to vehic­le. If vehic­le pulls out, it starts moving onto a road or onto a dif­fe­rent part of the road.

To pull out = odjeż­dżać, star­to­wać.

Exam­ples:

I star­ted the car and pul­led out into the road. = Uru­cho­mi­łam sama­chód i wyje­cha­łam na uli­cę.

A car pul­led right out in front of me. = Samo­chód odje­chał dokład­nie przede mną.

We can also enco­un­ter phra­sal verb ’ pull somebody/something out’.

Pull somebody/ some­thing out = wyco­fać kogoś/coś, wycią­gnąć coś.

Exam­ples:

Cie­ka­we
I love you, mimo że zna­czy ‘Kocham Cię’ wca­le nie ozna­cza, że jest to sil­ne uczu­cie. Znacz­nie moc­niej­szym wyra­że­niem, któ­re poka­zu­je siłę uczuć w języ­ku angiel­skim jest zda­nie I am in love with you.

Z pozo­ru te zda­nia wyda­ją się zna­czyć to samo, jed­nak są one od sie­bie w pew­nym zna­cze­niu róż­ne. Moż­na kochać rodzi­nę, zwie­rząt­ko, przy­ja­ciół – wte­dy mówi­my I love you, zaś gdy mówi­my o miło­ści do narze­czo­nej czy męża, siłę nasze­go uczu­cia do nich pod­kre­śla zda­nie I am in love with you.

Czę­sto moż­na spo­tkać się ze zda­niem I love you but I am not in love with you. Ozna­cza to, że mamy z kimś szcze­gól­ną więź emo­cjo­nal­ną i zale­ży nam na tej oso­bie, ale nie na tyle, aby móc stwier­dzić, że jest to miłość nasze­go życia.

He pul­led out of the deal at the last moment. = Wyco­fał się z inte­re­su w ostat­niej chwi­li.

They’ve pul­led all the­ir ath­le­tes out of the com­pe­ti­tion. = Wyco­fa­li swo­ich wszyst­kich atle­tów z zawo­dów.

Pick out

I tal­ked to your dad – go pick out a whi­te dress

Roz­ma­wia­łem z two­im tatą – idź wybierz bia­łą sukien­kę

To pick somethnig/someone out = wybrać coś/kogoś.

Exam­ples:

The cri­tics pic­ked him out as the out­stan­ding male dan­cer of the deca­de. = Kry­ty­cy uzna­li go za wybit­ne­go tan­ce­rza deka­dy ( wybra­li go jako wybit­ne­go tan­ce­rza deka­dy).

Can you pick out the three deli­be­ra­te mista­kes in this para­graph? = Czy możesz wybrać trzy celo­wo popeł­nio­ne błe­dy w tym aka­pi­cie?

Każ­da bri­de = pan­na mło­da, powin­na mieć some­thing old, some­thing new, some­thing bor­ro­wed and some­thing blue, czy­li coś sta­re­go, coś nowe­go, coś poży­czo­ne­go i coś nie­bie­skie­go.

Kie­dy już ma to wszyst­ko, potrzeb­ny jej tyl­ko gro­om, czy­li pan mło­dy, z któ­rym się pobie­rze — tie the knot.

Następ­nie będą mogli udać się na wed­ding recep­tion – ‘wese­le’, po któ­rym wybio­rą się na honey­mo­on, czy­li ‘mie­siąc poślub­ny’, a potem będzie moż­na powie­dzieć, że they lived hap­pi­ly aver after, czy­li ’ żyli dłu­go i szczę­śli­wie’.

 

What do you think abo­ut this les­son?

Do you like Tay­lor Swift?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *