Ed Sheeran — Perfect
„Per­fect” to miło­sna bal­la­da zade­dy­ko­wa­na obec­nej dziew­czy­nie Eda She­era­na. Utwór szyb­ko pod­bił listy prze­bo­jów i ser­ca wie­lu słu­cha­czy. Autor opi­su­je swo­je szczę­ście i uczu­cia, jaki­mi darzy swą wybran­kę. Uka­zu­je ją jako kobie­tę sil­ną, pięk­ną i mądrą. Po pro­stu, dosko­na­ła.

Tele­dysk „Per­fect” to miło­sna opo­wieść utrzy­ma­na w zimo­wym kli­ma­cie. Gór­skie, ośnie­żo­ne sto­ki, malow­ni­cze mia­stecz­ko, pięk­na dziew­czy­na, gra­na przez Zoey Deutch i zako­cha­ny w niej Ed She­eran two­rzą histo­rię, na któ­rą moż­na patrzeć godzi­na­mi!

Tekst pio­sen­ki Ed She­eran — Per­fect

I found a love for me
Dar­ling just dive right in
And fol­low my lead
Well I found a girl beau­ti­ful and swe­et
I never knew you were the some­one waiting for me
’Cau­se we were just kids when we fell in love
Not kno­wing what it was

I will not give you up this time
But dar­ling, just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes you’re hol­ding mine

Baby, I’m dan­cing in the dark
With you betwe­en my arms
Bare­fo­ot on the grass, liste­ning to our favo­ri­te song
When you said you looked a mess
I whi­spe­red under­ne­ath my bre­ath
But you heard it, dar­ling, you look per­fect toni­ght

Well I found a woman, stron­ger than any­one I know
She sha­res my dre­ams
I hope that some­day I’ll sha­re her home
I found a love
To car­ry more than just my secrets
To car­ry love, to car­ry chil­dren of our own

We are still kids, but we’re so in love
Figh­ting aga­inst all odds
I know we’ll be alri­ght this time
Dar­ling, just hold my hand
Be my girl, I’ll be your man
I see my futu­re in your eyes

Baby, I’m dan­cing in the dark
With you betwe­en my arms
Bare­fo­ot on the grass, liste­ning to our favo­ri­te song
When I saw you in that dress, looking so beau­ti­ful
I don’t dese­rve this, dar­ling, you look per­fect toni­ght

Baby, I’m dan­cing in the dark
With you betwe­en my arms
Bare­fo­ot on the grass, liste­ning to our favo­ri­te song
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in per­son
And she looks per­fect
I don’t dese­rve this
You look per­fect toni­ght

Tłu­ma­cze­nie Ed She­eran — Per­fect

Zna­la­złem miłość dla sie­bie
Kocha­nie, po pro­stu zatrać się w tym
I podą­żaj za mną
Zna­la­złem dziew­czy­nę pięk­ną i słod­ką
Nigdy nie wie­dzia­łem, że to ty na mnie cze­ka­łaś
Bo byli­śmy dzieć­mi, kie­dy się w sobie zako­cha­li­śmy
Nie wie­dząc co to było

Tym razem nie pozwo­lę ci odejść
Kocha­nie, całuj mnie powo­li
Two­je ser­ce to wszyst­ko co mam
A w two­ich oczach widzę, że masz moje

Kocha­nie, tań­czę w ciem­no­ści,
Z tobą pomię­dzy moimi ramio­na­mi
Boso na tra­wie, słu­cha­jąc naszej ulu­bio­nej pio­sen­ki
Kie­dy powie­dzia­łaś, że masa­krycz­nie wyglą­dasz
Wyszep­ta­łem po cichu
Ale usły­sza­łaś to, kocha­nie, wyglą­dasz dziś dosko­na­le

Zna­la­złem kobie­tę, sil­niej­szą niż kto­kol­wiek, kogo znam
Ona dzie­li ze mną marze­nia
Mam nadzie­ję, że kie­dyś ja będę dzie­lił z nią dom
Zna­la­złem miłość
Któ­ra nie tyl­ko będzie nosi­ła moje sekre­ty
Ale tak­że miłość i nasze dzie­ci

Wciąż jeste­śmy dzieć­mi, ale jeste­śmy tak bar­dzo zako­cha­ni
Wal­cząc ze wszyst­ki­mi prze­ciw­no­ścia­mi
Wiem, że wszyst­ko się uda tym razem
Kocha­nie, tyl­ko trzy­maj moją dłoń
Bądź moją dziew­czy­ną, ja będę two­im męż­czy­zną
Widzę swo­ją przy­szłość w two­ich oczach

Kocha­nie, tań­czę w ciem­no­ści
Z tobą pomię­dzy moimi ramio­na­mi
Boso na tra­wie, słu­cha­jąc naszej ulu­bio­nej pio­sen­ki
Kie­dy zoba­czy­łem cię w tej sukien­ce, wyglą­da­łaś tak pięk­nie
Nie zasłu­gu­ję na to, kocha­nie wyglą­dasz dziś dosko­na­le

Kocha­nie, tań­czę w ciem­no­ści
Z tobą pomię­dzy moimi ramio­na­mi
Boso na tra­wie, słu­cha­jąc naszej ulu­bio­nej pio­sen­ki
Wie­rzę w to, co widzę
Teraz wiem, że spo­tka­łem anio­ła w oso­bie
I ona wyglą­da dosko­na­le
Nie zasłu­gu­ję na to
Wyglą­dasz dziś dosko­na­le

Zwroty & Wyrażenia

Dive in

Dar­ling just dive right in and fol­low my lead

Kocha­nie, po pro­stu zatrać się w tym i podą­żaj za mną

Per­fect syno­nims
= ide­al
= flaw­less
= super­la­ti­ve
= out of this world
= pure
= faul­tless

To dive in = rzu­cić się do robie­nia cze­goś, np.: When he came back home he just dived in work. = Kie­dy wró­cił do domu rzu­cił się do pra­cy.

Follow somebody’s lead

Dar­ling just dive right in and fol­low my lead

Kocha­nie, po pro­stu zatrać się w tym i podą­żaj za mną

To fol­low somebody’s lead = podą­żać za kimś, robić to co ktoś, np.:

Just fol­low my lead and you will not get lost. = Podą­żaj za mną, to się nie zgu­bisz.

Give somebody up

I will not give you up this time

Tym razem nie pozwo­lę ci odejść

To give some­bo­dy up = zerwać z kimś (zakoń­czyć zwią­zek), np.:

She gave him up, becau­se she didn’t love him any­mo­re. = Ona zerwa­ła z nim, ponie­waż już go nie kocha­ła.

Whisper

I whi­spe­red under­ne­ath my bre­ath

Wyszep­ta­łem po cichu

To whi­sper = szep­tać, np.:

He whi­spe­red some words into her ear. = On wyszep­tał jej kil­ka słów do ucha.

Underneath one’s breath

I whi­spe­red under­ne­ath my bre­ath

Wyszep­ta­łem po cichu

Under one’s bre­ath = pół­szep­tem, po cichu, np.:

He told me he loved me under his bre­ath. = On powie­dział mi pół­szep­tem, że mnie kocha.

Against all odds

Figh­ting aga­inst all odds

Wal­cząc ze wszyst­ki­mi prze­ciw­no­ścia­mi

Aga­inst all odds = pomi­mo wszyst­kich prze­ciw­no­ści, pomi­mo wszel­kich prze­szkód.

Przy­kład uży­cia:

A bra­ve per­son is one who can stand by truth aga­inst all odds. = Odważ­ny czło­wiek to ten, któ­ry umie bro­nić praw­dy pomi­mo wszyst­kich prze­ciw­no­ści.

Deserve

To be per­fect
per­fect solu­tion = ide­al­ne roz­wią­za­nie
per­fect pitch = słuch abso­lut­ny
per­fect stran­ger = zupeł­nie obcy
pic­tu­re-per­fect = dosko­na­le wyglą­da­ją­cy
per­fect cri­me = zbrod­nia dosko­na­ła
nobody’s per­fect= nikt nie jest ide­al­ny

I don’t dese­rve this, dar­ling

Nie zasłu­gu­ję na to, kocha­nie

To dese­rve = zasłu­gi­wać, zasłu­żyć.

Przy­kład:

You dese­rve this pro­mo­tion more than any­one else. = Zasłu­gu­jesz na ten awans bar­dziej niż kto­kol­wiek inny.

Have faith

I have faith in what I see

Wie­rzę w to, co widzę

To have faith (in somebody/something) = wie­rzyć, ufać (komuś, cze­muś).

Przy­kład uży­cia:

I have faith that you’ll find ano­ther way. = Wie­rzę, że znaj­dziesz jakiś spo­sób.

 

Is this a per­fect English les­son, or what? 🙂
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

  1. Anna

    Pio­sen­ka prze­pięk­na . Dzię­ku­ję za jej zamiesz­cze­nie wraz z tłu­ma­cze­niem.
    Jak dla mnie pio­sen­ka nr 1 na pierw­szy wesel­ny taniec .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *