Metallica — Master Of Puppets

„Master of Pup­pets” liczy już 31 lat! Album powstał dokład­nie 3 mar­ca 1986 roku.  Pyta­ny o muzycz­ne inspi­ra­cje, któ­re zaowo­co­wa­ły m.in. takim utwo­rem jak „Master of Pup­pets” Lars Ulrich odpo­wie­dział, że efekt jest tak kapi­tal­ny bo przez całą dobę przez 7 dni w tygo­dniu żyli muzy­ką taką jak  Iron Maiden, Micha­el Schen­ker, UFO, Rit­chie Black­mo­re, Deep Pur­ple, AC/DC, Motör­he­ad i cała resz­ta.

Mia­łam to szczę­ście, że mogłam wysłu­chać tego utwo­ru na żywo pod­czas kon­cer­tu zespo­łu Metal­li­ca w War­sza­wie w 2014 roku. Wra­że­nia nie­za­po­mnia­ne.

Tekst pio­sen­ki Metal­li­ca — Master Of Pup­pets

End of pas­sion play, crum­bling away
I’m your sour­ce of self-destruc­tion
Veins that pump with fear, suc­king dar­kest cle­ar
Leading on your deaths’ con­struc­tion

Taste me you will see
More is all you need
Dedi­ca­ted to
How I’m kil­ling you

Come craw­ling faster
Obey your master
Your life burns faster
Obey your master

Master

Master of pup­pets I’m pul­ling your strings
Twi­sting your mind and sma­shing your dre­ams
Blin­ded by me, you can’t see a thing
Just call my name, ’cau­se I’ll hear you scre­am
Master!
Master!
Just call my name, ’cau­se I’ll hear you scre­am
Master!
Master!

Needle­work the way, never you betray
Life of death beco­ming cle­arer
Pain mono­po­ly, ritu­al mise­ry
Chop your bre­ak­fast on a mir­ror

Taste me you will see
More is all you need
You’re dedi­ca­ted to
How I’m kil­ling you

Come craw­ling faster
Obey your master
Your life burns faster
Obey your master

Master

Master of pup­pets I’m pul­ling your strings
Twi­sting your mind and sma­shing your dre­ams
Blin­ded by me, you can’t see a thing
Just call my name, ’cau­se I’ll hear you scre­am
Master!
Master!
Just call my name, ’cau­se I’ll hear you scre­am
Master!
Master!

Master, master, where’s the dre­ams that I’ve been after?
Master, master, you pro­mi­sed only lies
Lau­gh­ter, lau­gh­ter, all I hear or see is lau­gh­ter
Lau­gh­ter, lau­gh­ter, lau­ghing at my cries
Fix me

Hell is worth all that, natu­ral habi­tat
Just a rhy­me witho­ut a reason
Never ending maze, drift on num­be­red days
Now your life is out of season

I will occu­py
I will help you die
I will run thro­ugh you
Now I rule you too

Come craw­ling faster
Obey your master
Your life burns faster
Obey your master

Master

Master of pup­pets I’m pul­ling your strings
Twi­sting your mind and sma­shing your dre­ams
Blin­ded by me, you can’t see a thing
Just call my name, ’cau­se I’ll hear you scre­am
Master!
Master!
Just call my name, ’cau­se I’ll hear you scre­am
Master!
Master!

Tłu­ma­cze­nie Metal­li­ca — Master Of Pup­pets

Koniec gry peł­nej pasji, wykru­sza się
Jestem two­im źró­dłem samo­znisz­cze­nia
Żyły pom­pu­ją strach, zasy­sa­jąc naj­czyst­szy mrok
Pro­wa­dząc cię do śmier­ci

Spró­buj mnie a zoba­czysz
że potrze­bu­jesz wię­cej
Odda­ny temu
Jak zabi­jam cie­bie

Przy­bądź peł­za­jąc szyb­ciej
Bądź posłusz­ny swo­je­mu wład­cy
Two­je życie pło­nie szyb­ciej
Bądź posłusz­ny swo­je­mu wład­cy

Wład­cy

Ja wład­ca mario­ne­tek pocią­gam za two­je sznur­ki
Oszu­ku­jąc twój umysł i nisz­cząc two­je marze­nia
Ośle­pio­ny prze­ze mnie nie możesz zoba­czyć nicze­go
Po pro­stu wymów moje imię, ponie­waż usły­szę twój krzyk
Wład­co!
Wład­co!
Po pro­stu wymów moje imię, bo usły­szę twój krzyk
Wład­co!
Wład­co!

Tkaj swo­ją dro­gę, nigdy nie zdra­dzisz
Mar­twe życie sta­je się wyraź­niej­sze
Mono­pol bólu, rytu­al­ne cier­pie­nie
Pokrój swo­je śnia­da­nie na lustrze

Spró­buj mnie a zoba­czysz
że potrze­bu­jesz wię­cej
Odda­ny temu
Jak zabi­jam cie­bie

Przy­bądź peł­za­jąc szyb­ciej
Bądź posłusz­ny swo­je­mu wład­cy
Two­je życie pło­nie szyb­ciej
Bądź posłusz­ny swo­je­mu wład­cy

Wład­cy

Ja wład­ca mario­ne­tek pocią­gam za two­je sznur­ki
Oszu­ku­jąc twój umysł i nisz­cząc two­je marze­nia
Ośle­pio­ny prze­ze mnie nie możesz zoba­czyć nicze­go
Po pro­stu wymów moje imię, ponie­waż usły­szę twój krzyk
Wład­co!
Wład­co!
Po pro­stu wymów moje imię, bo usły­szę twój krzyk
Wład­co!
Wład­co!

Wład­co, wład­co gdzie są marze­nia, po któ­re przy­by­łem?
Wład­co, wład­co obie­ca­łeś tyl­ko kłam­stwa
Śmiech, śmiech, wszyst­ko, co widzę i sły­szę to śmiech
Śmiech, śmiech, śmie­jesz się z moje­go pła­czu
Napraw mnie

Pie­kło jest tego wszyst­kie­go war­te, natu­ral­ne śro­do­wi­sko
Po pro­stu rym bez powo­du
Nie­koń­czą­cy się labi­rynt dry­fu­ją­cy na poli­czo­nych dniach
Teraz two­je życie jest poza sezo­nem

Zaj­mę się tym
Pomo­gę ci umrzeć
Prze­nik­nę przez cie­bie
Teraz rzą­dzę tak­że tobą

Przy­bądź peł­za­jąc szyb­ciej
Bądź posłusz­ny swo­je­mu wład­cy
Two­je życie pło­nie szyb­ciej
Bądź posłusz­ny swo­je­mu wład­cy

Wład­cy

Ja wład­ca mario­ne­tek pocią­gam za two­je sznur­ki
Oszu­ku­jąc twój umysł i nisz­cząc two­je marze­nia
Ośle­pio­ny prze­ze mnie nie możesz zoba­czyć nicze­go
Po pro­stu wymów moje imię, ponie­waż usły­szę twój krzyk
Wład­co!
Wład­co!
Po pro­stu wymów moje imię, bo usły­szę twój krzyk
Wład­co!
Wład­co!

Zwroty i wyrażenia

Master

Master of pup­pets I’m pul­ling your strings

Ja wład­ca mario­ne­tek  pocią­gam za two­je sznur­ki.

Master = wład­ca, pan, gospo­darz, np.:

When the man was looking for the movie “Master and com­man­der of the world” shop assi­stant show him fan­ta­sy sec­tion. = Kie­dy męż­czy­zna szu­kał fil­mu “Pan i wład­ca świa­ta” sprze­daw­czy­ni poka­za­ła mu dział fan­ta­sty­ki.

Puppets

Master of pup­pets I’m pul­ling your strings

Ja wład­ca mario­ne­tek  pocią­gam za two­je sznur­ki

Pup­pet = mario­net­ka, kukieł­ka, np.:

In the pup­pet the­ater you can show small, big, beau­ti­ful and ugly pup­pets. = W teatrze lal­ko­wym możesz obej­rzeć małe, duże, pięk­ne i brzyd­kie mario­net­ki.

Self-destruction

Learn this words to self
self-con­fi­den­ce = pew­ność sie­bie
self-este­em = poczu­cie wła­snej war­to­ści
self-defen­ce = samo­obro­na
self-suf­fi­cien­cy = samo­wy­star­czal­ność
self-pity = uża­la­nie się nad sobą
to self = dla sie­bie

I’m your sour­ce of self-destruc­tion

Jestem two­im źró­dłem samo­znisz­cze­nia

Self-destruc­tion = samo­znisz­cze­nie, np.:

The wall of buildng was so old that owners can­not stop self-destruc­tion of it. = Ścia­na budyn­ku była tak sta­ra, że wła­ści­cie­le nie mogli powstrzy­mać jej samo­znisz­cze­nia.

Betray

Needle­work the way, never you betray

Tkaj swo­ją dro­gę, nigdy nie zdra­dzisz

Betray = zdra­dzić, np.:

She belie­ves that her hus­band will never betray her. = Ona wie­rzy, że jej mąż nigdy jej nie zdra­dzi.

Misery

Pain mono­po­ly, ritu­al mise­ry

Mono­pol bólu, rytu­al­ne cier­pie­nie

Mise­ry = cier­pie­nie, nędza, nie­szczę­ście, np.:

Mise­ry and tor­ment are invo­lved in home­less people. = Nędza i cier­pie­nie są nie­od­łącz­ne z bez­dom­ny­mi ludź­mi.

Maze

Listen to gre­at cover by Dre­am The­ater
How do you like it?

Never ending maze, drift on num­be­red days

Nie­koń­czą­cy się labi­rynt dry­fu­ją­cy na poli­czo­nych dniach

Maze = labi­rynt, np.:

I and my friends were try­ing to find the way in the maze – it wasn’t easy. = Ja i moi przy­ja­cie­le sta­ra­li­śmy się zna­leźć dro­gę w labi­ryn­cie – to nie było łatwe.

Obey

Obey your master

Bądź posłusz­ny swo­je­mu wład­cy

Obey = być posłusz­nym, prze­strze­gać (np. zasad), pod­po­rząd­ko­wy­wać się, np.:

Pupils sho­uld obey the­ir teacher. = Ucznio­wie powin­ni być posłusz­ni nauczy­cie­lo­wi.

 

We hope you enjoy­ed our les­son, ple­ase fell free to post any com­ments below.

Thanks!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Ola

    cze­kam na pio­sen­kę sign of the times-har­ry sty­les!
    ma napraw­de glę­bo­ki tekst i ma w sobie wie­le do odkry­cia 🙂

  2. luki527

    Wyra­że­nie “fix me” w kon­tek­ście utwo­ru tłu­ma­czy się jako “naszpry­cuj mnie”. Odno­si się do moty­wu nar­ko­ty­ków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *