Coolio — Gangsta’s Paradise

Za nami pierw­szy tydzień nowe­go roku szkol­ne­go 2013/2014. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­łam pio­sen­kę “Gangsta’s Para­di­se”, któ­rą wszy­scy koja­rzy­my z fil­mu “Mło­dzi Gniew­ni” (ang. Dan­ge­ro­us Minds”).  Jest to chy­ba naj­więk­szy prze­bój Coolio, któ­ry aby stwo­rzyć refren swe­go hitu wyko­rzy­stał pio­sen­kę “Pasti­me Para­di­se” napi­sa­ną przez Ste­vie­go Won­de­ra.

Z oka­zji roz­po­czę­cia szko­ły chcia­łam życzyć wszyst­kim nauczy­cie­lom cier­pli­wo­ści i siły do pra­cy. Ta szcze­gól­nie się przy­da oso­bom pra­cu­ją­cy­mi z gim­na­zja­li­sta­mi i lice­ali­sta­mi oraz oso­bom pra­cu­ją­cy­mi z tzw. “trud­ną” mło­dzie­żą.

Kocha­ni, trzy­maj­cie się cie­pło!

Tekst pio­sen­ki Coolio — Gangsta’s Para­di­se

As I walk thro­ugh the val­ley of the sha­dow of death
I take a look at my life
And reali­ze there’s nut­tin’ left
Cau­se I’ve been bla­stin’ and lau­ghin’ so long that
Even my mama thinks that my mind is gone
But I ain’t never cros­sed a man
That didn’t dese­rve it
Me be tre­ated like a punk?
You know that’s unhe­ard of
You bet­ter watch how you’re tal­kin’ and whe­re you’re wal­kin’
Or you and your homies
Might be lined in chalk
I real­ly hate to trip, but I got­ta loc
As they cro­ak I see myself in the pistol smo­ke, fool
I’m the kind of G the lit­tle homies wan­na be like
On my kne­es in the night, say­in’ pray­ers in the stre­et light

We’ve been spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­di­se
We’ve been spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­di­se
We keep spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­si­de
We keep spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­si­de

Look at the situ­ation, they got me facin’
I can’t live a nor­mal life, I was raised by the strict
So I got­ta be down with the hood team
Too much tele­vi­sion wat­chin’ got me cha­sin’ dre­ams
I’m a edu­ca­ted fool with money on my mind
Got my ten in my hand and a gle­am in my eye
I’m a loc’ed out gang­sta, set-trip­pin’ ban­ger
And my homies is down
So don’t aro­use my anger, fool
Death ain’t nuthin’ but a heart­be­at away
I’m livin’ life do-or-die-a, what can I say?
I’m twen­ty-three now, but will I live to see twen­ty-fo’?
The way things is goin’ I don’t know

Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me

We’ve been spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­di­se
We’ve been spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­di­se
We keep spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­si­de
We keep spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­si­de

Power and the money, money and the power
Minu­te after minu­te, hour after hour
Everybody’s run­nin’, but half of them ain’t lookin’
It’s goin’ on in the kit­chen, but I don’t know what’s cookin’
They say I got to learn
But nobody’s here to teach me
If they can’t under­stand it, how can they reach me?
I guess they can’t, I guess they won’t
I guess they front
That’s why I know my life is out­ta luck, fool

We’ve been spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­di­se
We’ve been spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­di­se
We keep spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­si­de
We keep spen­ding most our lives
Livin’ in the gangsta’s para­si­de

Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me
Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me

Tłu­ma­cze­nie Coolio — Gangsta’s Para­di­se

Gdy prze­cho­dzę przez ciem­ną doli­nę śmier­ci
Spo­glą­dam na swo­je życie
I zda­ję sobie spra­wę, że już nic nie zosta­ło
Bo sza­la­łem i śmia­łem się tak dłu­go, że
Nawet moja mama myśli, że odsze­dłem od zmy­słów
Ale ja nigdy nie skre­śli­łem żad­ne­go czło­wie­ka
Któ­ry na to nie zasłu­gi­wał
Ja trak­to­wa­ny jak śmieć?
Wiesz, że to nie­sły­cha­ne
Lepiej pil­nuj się jak mówisz i gdzie cho­dzisz
Albo ty i twoi ziom­ko­wie
Może­cie zostać nary­so­wa­ni kre­dą
Napraw­dę nie­na­wi­dzę sza­leć, ale muszę ziom
Jak zdy­cha­ją to widzę sie­bie w dymie z pisto­le­tów, dur­niu
Jestem typem gang­ste­ra, jakim chcą być dzie­cia­ki z sąsiedz­twa
W nocy na kola­nach modlę się w świe­tle uli­cy

Spę­dza­my więk­szość nasze­go życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Spę­dza­my więk­szość nasze­go życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Wciąż spę­dza­my więk­szość życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Wciąż spę­dza­my więk­szość życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju

Spójrz w jakiej posta­wi­li mnie sytu­acji
Nie mogę nor­mal­nie żyć, zosta­łem bez­względ­nie wycho­wa­ny
Więc muszę trzy­mać z eki­pą z sąsiedz­twa
Za dużo oglą­da­nej tele­wi­zji spra­wi­ło, że gonię za marze­nia­mi
Jestem wykształ­co­nym głup­cem myślą­cym o pie­nią­dzach
Z dzie­siąt­ką w dło­ni i pro­my­kiem w oku
Trzy­mam z Crip­sa­mi
A moi kum­ple są ze mną
Więc nie wzbu­dzaj moje­go gnie­wu, głup­cze
Od śmier­ci dzie­li nas tyl­ko ude­rze­nie ser­ca
Żyję za wszel­ką cenę, co mam powie­dzieć?
Teraz mam dwa­dzie­ścia trzy lata, czy doży­ję dwu­dzie­stu czte­rech?
Wszyst­ko się tak toczy, że nie wiem

Powiedz mi, dla­cze­go jeste­śmy tak śle­pi, żeby zoba­czyć
Że ci, któ­rych rani­my, to ty i ja

Spę­dza­my więk­szość nasze­go życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Spę­dza­my więk­szość nasze­go życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Wciąż spę­dza­my więk­szość życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Wciąż spę­dza­my więk­szość życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju

Wła­dza i pie­nią­dze, pie­nią­dze i wła­dza
Minu­ta po minu­cie, godzi­na po godzi­nie
Każ­dy bie­gnie, ale poło­wa z nich nie patrzy
Coś się dzie­ję w kuch­ni, ale nie wiem co gotu­ją
Mówią, że muszę się uczyć
Ale nikt tutaj mnie nie nauczy
Jeśli nie mogą tego zro­zu­mieć, to jak mogą do mnie dotrzeć?
Chy­ba nie mogą, chy­ba nie chcą
Chy­ba uda­ją
Dla­te­go wiem, że w moim życiu nie ma far­ta. głup­ku

Spę­dza­my więk­szość nasze­go życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Spę­dza­my więk­szość nasze­go życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Wciąż spę­dza­my więk­szość życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju
Wciąż spę­dza­my więk­szość życia
Żyjąc w gang­ster­skim raju

Powiedz mi, dla­cze­go jeste­śmy tak śle­pi, żeby zoba­czyć
Że ci, któ­rych rani­my, to ty i ja
Powiedz mi, dla­cze­go jeste­śmy tak śle­pi, żeby zoba­czyć
Że ci, któ­rych rani­my, to ty i ja

Zwroty & wyrażenia

Take a look

As I walk thro­ugh the val­ley of death
Coolio odno­si się do Biblii. Jest to Psalm 23, wer­set 4.

W pol­skim prze­kła­dzie brzmi:

Gdy prze­cho­dzę przez ciem­ną doli­nę śmier­ci

Cytat ten wyko­rzy­sta­li w swo­ich utwo­rach rów­nież inni rape­rzy, np.: Pac, Big­gie, B.O.B., Nas i Kanye West.

I take a look at my life

Spo­glą­dam na swo­je życie

W języ­ku angiel­skim mamy takie wyra­że­nie:

To have/take a look at sb/sth = spoj­rzeć (na kogoś/coś), popa­trzeć (na kogoś/coś); (clo­se­ly) przyj­rzeć się (komuś/czemuś), np.: I took a look at him in the park. = Spoj­rza­łam na nie­go w par­ku.

Aby nie­co lepiej się przyj­rzeć moż­na dodać słów­ko good:

To have/take a good look at sb/sth = dobrze się przyj­rzeć komuś/czemuś (np. obra­zo­wi); obej­rzeć kogoś/coś (np. pacjen­ta), np.: Nur­se! Ple­ase take a good look at Mrs Adam’s pre­scripc­tion. = Sio­stro! Pro­szę dobrze się przyj­rzeć recep­cie pani Adams.

Może­my spo­glą­dać w róż­ne miej­sca i kie­run­ki:

To have/take a look inside/behind sth = zaj­rzeć do (wnę­trza) czegoś/za coś.

To have/take a look round = rozej­rzeć się.

To have/take a look thro­ugh sth = spoj­rzeć przez coś (np. tele­skop); wyj­rzeć przez coś (np. okno); przej­rzeć coś (np. pli­ki).

Mamy też idiom:

To take a long hard look at sth = poważ­nie się nad czymś zasta­no­wić, poważ­nie coś prze­my­śleć, np.:

You have to take a long hard look at your situ­ation. You don’t need to rush. = Musisz poważ­nie prze­my­śleć swo­ją sytu­ację. Nie musisz się śpie­szyć.

Punk

Me be tre­ated like a punk?

Ja trak­to­wa­ny jak śmieć?

Słów­ko punk zapew­ne więk­szo­ści z Was koja­rzy się z muzy­ką punk lub z fanem tako­wej muzy­ki.

I słusz­nie.

W ame­ry­kań­skim slan­gu punk ma dodat­ko­we pejo­ra­tyw­ne (nega­tyw­ne) zna­cze­nie opi­su­ją­ce oso­bę.

A punk = chu­li­gan, smar­kacz, gno­jek, śmieć, np.: Fuck off punk! = Odpieprz się gno­ju!

Unheard of

I’m a loc’ed out gang­sta, set-trip­pin ban­ger
Cięż­ko było­by dosłow­nie prze­tłu­ma­czyć ten wers 🙂

Na szczę­ście ist­nie­ją takie stro­ny jak np. www.rapgenius.com lub www.understandrap.com, gdzie może­cie dowie­dzieć się co Wasi ulu­bie­ni rapo­wi, czy hip-hopo­wi ( i nie tyl­ko) wyko­naw­cy mie­li na myśli.

Źró­dła poda­ją, że Coolio nale­żał do gan­gu Cor­ner Pocket Crips & Loc, gdzie “loc’ed’ ozna­cza człon­ka gru­py.

Ban­ger to w ame­ry­kań­skim slan­gu gang­ster.

A set-trip­pin’ ozna­cza jaki­kol­wiek akt prze­mo­cy pomię­dzy gan­ga­mi.

You know that’s unhe­ard of

Wiesz, że to nie­sły­cha­ne

Może­my użyć — unhe­ard — w taki spo­sób:

- Did you see Sue at the par­ty? — Yes, but she didn’t enjoy her­self and left unhe­ard. = Czy widzia­łeś Sue na impre­zie? — Tak, ale nie bawi­ła się dobrze i nikt nie sły­szał, kie­dy wyszła.

The­ir son is so rude and spo­iled. He doesn’t listen to any­one! Even his mom ple­as go unhe­ard. = Ich syn jest taki nie­grzecz­ny i roz­pusz­czo­ny. Niko­go nie słu­cha. Nawet proś­by jego mamy pozo­sta­ją bez echa.

Za to przy­miot­nik (zauważ, że jest pisa­ny łącz­nie):

Unhe­ard-of = nie­sły­cha­ny, nie­by­wa­ły, nie­spo­ty­ka­ny.

Homie

Słów­ko homie mamy uży­te w pio­sen­ce aż w trzech miej­sach.

Tutaj:

Or you and your homies
Might be lined in chalk

Albo ty i twoi ziom­ko­wie
Może­cie zostać nary­so­wa­ni kre­dą

I tutaj:

I’m the kind of G the lit­tle homies wan­na be like

Jestem typem gang­ste­ra, jakim chcą być dzie­cia­ki z sąsiedz­twa

Oraz tu:

And my homies is down

A moi kum­ple są ze mną

Homie albo home­boy czy homey to rów­nież okre­śle­nie spo­ty­ka­ne w ame­ry­kań­skim slan­gu.

Mówi się tak na ziom­ków (zio­ma­li :)) z sąsiedz­twa, kum­pli, miej­sco­wych, miesz­kań­ców naj­bliż­szej oko­li­cy.

Line in chalk

Or you and your homies
Might be lined in chalk

Albo ty i twoi ziom­ko­wie
Może­cie zostać nary­so­wa­ni kre­dą

Kto z Was oglą­dał przy­naj­mniej jeden film sen­sa­cyj­ny to zapew­ne wie o co cho­dzi.

Na miej­scu prze­stęp­stwa cia­ło ofia­ry jest obry­so­wy­wa­ne kre­dą.

Trip

Slang w pio­sen­ce
Pio­sen­ka “Gangster’s Para­di­se” jest dobrym przy­kła­dem uży­cia ame­ry­kań­skie­go slan­gu.

Czym w ogó­le jest slang?

Jest to odmia­na języ­ka potocz­ne­go opar­ta na odręb­no­ści śro­do­wi­sko­wej. Od języ­ka ogól­ne­go róż­ni się lek­sy­ką, fra­ze­olo­gią czy mody­fi­ka­cją zna­czeń języ­ka ogól­ne­go. Nie wystę­pu­je tery­to­rial­nie tak jak gwa­ra czy dia­lekt, tyl­ko obej­mu­je kon­kret­ne gru­py.

Wyróż­nia­my przede wszyst­kim slang prze­stęp­czy, wię­zien­ny, mło­dzie­żo­wy, żeglar­ski czy nauko­wy. Rzad­ko słow­nic­two slan­go­we jest uży­wa­ne w języ­ku ogól­nym, chy­ba, że w kon­kret­nym celu, np.: humo­ry­stycz­nym, eks­pre­syj­nym czy sty­li­za­cyj­nym.

I real­ly hate to trip, but I got­ta loc

Napraw­dę nie­na­wi­dzę sza­leć, ale muszę ziom

Wg słow­ni­ka Urban Dic­tio­na­ry w wyda­niu typo­wym dla slan­gu, słów­ko to może mieć trzy zna­cze­nia.

To trip =

= brać nar­ko­ty­ki lub “odla­ty­wać” po nich.

= zacho­wy­wać się jak sza­le­niec ( np. jak po tych nar­ko­ty­kach).

= reago­wać na coś zbyt moc­no.

Loc

I real­ly hate to trip, but I got­ta loc

Napraw­dę nie­na­wi­dzę sza­leć, ale muszę ziom

Po hisz­pań­sku: loco = sza­lo­ny.

Ponie­waż w Sta­nach miesz­ka dużo przy­by­szów z Mek­sy­ku źró­dło tego wyra­zu jest wła­śnie w tym języ­ku.

Słów­kiem loc będzie okre­śla­na oso­ba zwa­rio­wa­na, sza­lo­na. W ten spo­sób rów­nież moż­na się zwró­cić do oso­by zna­jo­mej, przy­ja­cie­la, oso­by z sąsiedz­twa.

Croak

As they cro­ak I see myself in the pistol smo­ke, fool

Jak zdy­cha­ją to widzę sie­bie w dymie z pisto­le­tów, dur­niu

Słów­ko cro­ak może ozna­czać rechot(ać), ale w pio­sen­ce został uży­ty on w nie­co innym, bar­dziej dosad­nym zna­cze­niu — typo­wym dla Ame­ry­kań­skie­go slan­gu ulicz­ne­go.

W pio­sen­ce: to cro­ak = wyki­to­wać (umrzeć).

Kind of G

I’m the kind of G the lit­tle homies wan­na be like

Jestem typem gang­ste­ra, jakim chcą być dzie­cia­ki z sąsiedz­twa

W slan­gu skrót G pocho­dzi od sło­wa gang­ster.

Be down with

So I got­ta be down with the hood team

Więc muszę trzy­mać z eki­pą z sąsiedz­twa

 

And my homies is down

A moi kum­ple są ze mną

Wyra­że­nie to be down with sb/sth nie jest zbyt popu­lar­ne w ofi­cjal­nym angiel­skim, za to może­my je spo­tkać w ulicz­nym slan­gu.

Zna­cze­nie tego wyra­że­nia naj­le­piej zilu­stru­ją Wam przy­kła­dy:

I am down with Polish and Geo­gra­phy. = Lubię pol­ski i geo­gra­fię.

I am down with Tom. = Trzy­mam się z Tomem.

I am down with that. = Jestem na to gotowy./ Mogę to zrobić./ Chodź­my i zrób­my to.

I am down with this pla­ce. = Podo­ba mi się to miejsce./ To miej­sce jest dobre.

Hood team

So I got­ta be down with the hood team

Więc muszę trzy­mać z eki­pą z sąsiedz­twa

W Ame­ry­kań­skim slan­gu słów­ko hood może ozna­czać zarów­no jakie­goś żula,bandziora, gang­ste­ra jak i sąsiedz­two, oko­li­cę (od sło­wa: neigh­bor­ho­od).

A team = dru­ży­na, zespół, eki­pa.

Dla­te­go: hood team = eki­pa z sąsiedz­twa.

Ten

Got my ten in my hand and a gle­am in my eye

Z dzie­siąt­ką w dło­ni i pro­my­kiem w oku

Ten to rodzaj pisto­le­tu maszy­no­we­go Mac-10.

Do-or-die

Ste­vie Won­der — Pasti­me Para­di­se
Porów­naj­cie wer­sje Ste­vie­go.

I’m livin’ life do-or-die-a, what can I say?

Żyję za wszel­ką cenę, co mam powie­dzieć?

Zwróć uwa­gę na róż­ni­cę w pisow­ni:

Jest to idiom.

Do or die = rób albo giń.

Oraz przy­miot­nik:

Do-or-die = (nie­zwy­kle) zde­ter­mi­no­wa­ny, zde­spe­ro­wa­ny; za wszel­ką cenę (o pró­bie, nasta­wie­niu).

Front

I guess they front

Chy­ba uda­ją

Przede wszyst­kim słów­ko front podob­nie jak w języ­ku pol­skim ozna­cza = przód, front ( np. budyn­ku, tak­że w zna­cze­niach: front atmos­fe­rycz­ny czy: front — linia wal­ki).

Jako cza­sow­nik to front będzie mia­ło inne zna­cze­nie.

To front = uda­wać — zacho­wy­wać się ktoś inny, “zakła­dać maskę”; kła­mać; mówić wię­cej niż robić, np.: Most people I met at work front. = Więk­szość ludzi, któ­rych pozna­łem w pra­cy uda­ją kogoś inne­go niż są.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *