Radek Fenc

Anglista i językoznawca z wykształcenia, tłumacz i nauczyciel z powołania i poczuciem misji. Ze swoim zamiłowaniem do cięższej muzyki postara się wnieść coś nowego do serwisu.

Queen — Bohemian Rhapsody

Bohe­mian Rhap­so­dy – chy­ba naj­więk­sze arcy­dzie­ło (= (n) master­pie­ce) kul­to­we­go, bry­tyj­skie­go, zespo­łu Queen. Ze wzglę­du na swą zło­żo­ną struk­tu­rę, mistrzow­ską kom­po­zy­cję i ory­gi­nal­ne wyko­na­nie nazy­wa…

Daft Punk — Get Lucky

Pano­wie w lśnią­cych heł­mach i mary­na­recz­kach w ceki­ny skum­plo­wa­li się z Phar­rel­lem i Nilem Rod­ger­sem by wydać na świat ostat­nio bar­dzo popu­lar­ną pio­sen­kę „Get Luc­ky”…

Kansas — Carry On Wayward Son

Pio­sen­ka „Car­ry on Way­ward Son” czę­sto błęd­nie nazy­wa­na „Car­ry on My Way­ward Son” zespo­łu Kan­sas była wiel­kim hitem ame­ry­kań­skie­go zespo­łu pro­groc­ko­we­go w latach sie­dem­dzie­sią­tych.