Metallica — Nothing Else Matters
„Nothing Else Mat­ters” to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek Metal­li­ki. Dzię­ki swo­je­mu łagod­ne­mu i nastro­jo­we­mu brzmie­niu pod­bi­ła ona ser­ca nie tyl­ko zde­kla­ro­wa­nych fanów cięż­kiej muzy­ki. Docze­ka­ła się oko­ło czter­dzie­stu cove­rów, w wyko­na­niu m. in. Edy­ty Gór­niak oraz Apo­ca­lyp­ti­ki.

James Het­field skom­po­no­wał ten utwór dla swo­jej ówcze­snej dziew­czy­ny, pod­kre­śla­jąc bli­skość łączą­cą ich mimo odle­gło­ści dzie­lą­cej ich w cza­sie, gdy zespół ruszał w tra­sę. Począ­tek utwo­ru powstał, gdy Het­field w cza­sie roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej z dziew­czy­ną, bez­re­flek­syj­nie ude­rzał w stru­ny gita­ry. Pier­wot­nie nie zamie­rzał go wyda­wać, uległ jed­nak namo­wie per­ku­si­sty, Lar­sa Ulri­cha.

Tekst pio­sen­ki Metal­li­ca — Nothing Else Mat­ters

So clo­se no mat­ter how far
Couldn’t be much more from the heart
Fore­ver trust in who we are
And nothing else mat­ters

Never ope­ned myself this way
Life is ours, we live it our way
All the­se words I don’t just say
And nothing else mat­ters

Trust I seek and I find in you
Eve­ry day for us some­thing new
Open mind for a dif­fe­rent view
And nothing else mat­ters

Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know

So clo­se no mat­ter how far
It couldn’t be much more from the heart
Fore­ver trust in who we are
And nothing else mat­ters

Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know

I never ope­ned myself this way
Life is ours, we live it our way
All the­se words I don’t just say
And nothing else mat­ters

Trust I seek and I find in you
Eve­ry day for us some­thing new
Open mind for a dif­fe­rent view
And nothing else mat­ters

Never cared for what they say
Never cared for games they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
And I know, yeah

So clo­se no mat­ter how far
Couldn’t be much more from the heart
Fore­ver trust in who we are
No, nothing else mat­ters

Tłu­ma­cze­nie Metal­li­ca — Nothing Else Mat­ters

Tak bli­sko, nie­waż­ne, jak dale­ko
To nie mogło być bar­dziej ser­decz­ne
Zawsze ufaj w to, kim jeste­śmy
I nic inne­go się nie liczy

Nigdy nie otwo­rzy­łem się w ten spo­sób
Życie jest nasze, prze­ży­wa­my je na swój spo­sób
Wszyst­kich tych słów nie mówię tak po pro­stu
I nic inne­go się nie liczy

Zaufa­nie, któ­re­go szu­kam i znaj­du­ję w tobie
Każ­dy dzień dla nas jest czymś nowym
Otwórz umysł na inny punkt widze­nia
I nic inne­go się nie liczy

Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni robią
Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni wie­dzą
Ale ja wiem

Tak bli­sko, nie­waż­ne, jak dale­ko
To nie mogło być bar­dziej ser­decz­ne
Zawsze ufaj w to, kim jeste­śmy
I nic inne­go się nie liczy

Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni robią
Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni wie­dzą
Ale ja wiem

Nigdy nie otwo­rzy­łem się w ten spo­sób
Życie jest nasze, prze­ży­wa­my je na swój spo­sób
Wszyst­kich tych słów nie mówię tak po pro­stu
I nic inne­go się nie liczy

Zaufa­nie, któ­re­go szu­kam I znaj­du­ję w tobie
Każ­dy dzień dla nas jest czymś nowym
Otwórz umysł na inny punkt widze­nia
I nic inne­go się nie liczy

Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni mówią
Nigdy nie zwa­ża­łem na gry, w któ­re oni gra­ją
Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni robią
Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni wie­dzą
I ja wiem, tak

Tak bli­sko, nie­waż­ne, jak dale­ko
To nie mogło być bar­dziej ser­decz­ne
Zawsze ufaj w to, kim jeste­śmy
Nie, nic inne­go się nie liczy

Gramatyka

Nothing/ nobody/ nowhere

Nothing else mat­ters

Nic inne­go się nie liczy

Nothing = not any­thing = nic, np.: I have nothing to say. = I haven’t any­thing to say. = Nie mam nic do powie­dze­nia.

Nobo­dy = not any­bo­dy = nikt, np.: Jack met nobo­dy yester­day. = Jack didn’t meet any­bo­dy yester­day. = Jack nie spo­tkał wczo­raj niko­go.

Nowhe­re = not any­whe­re = nigdzie, np.: I have been nowhe­re out­si­de Euro­pe. = I haven’t been any­whe­re out­si­de Euro­pe. = Nie byłem nigdzie poza Euro­pą.

Te sło­wa same w sobie są prze­czą­ce, więc nie łączy się ich z no ani not.

Zwroty & Wyrażenia

Matter

So clo­se no mat­ter how far

Tak bli­sko, nie­waż­ne, jak dale­ko

Nothing else mat­ters

Nic inne­go się nie liczy

A mat­ter = spra­wa, kwe­stia.

No mat­ter = bez zna­cze­nia, nie­waż­ne, np.: No mat­ter how hard he tried, he couldn’t solve that task. = Nie­waż­ne, jak bar­dzo pró­bo­wał, nie mógł roz­wią­zać tego zada­nia.

To mat­ter = liczyć się, mieć zna­cze­nie.

It doesn’t mat­ter = wszyst­ko jed­no; to nie ma zna­cze­nia, np.:  — Would you like an ordi­na­ry coke or a diet one? — It doesn’t mat­ter. = — Masz ocho­tę na zwy­kłą colę czy die­te­tycz­ną? — Wszyst­ko jed­no.

From the heart

It couldn’t be much more from the heart

To nie mogło być bar­dziej ser­decz­ne

From the heart = ser­decz­ny, szcze­ry, pro­sto z ser­ca, z głę­bi ser­ca, np.: My wishes were real­ly from the heart. = Moje życze­nia były napraw­dę pro­sto z ser­ca.

View

Open mind for a dif­fe­rent view

Otwórz umysł na inny punkt widze­nia

View =

= opi­nia, per­spek­ty­wa, punkt widze­nia, np.: My view on that mat­ter is rather unpo­pu­lar. = Moja opi­nia w tej kwe­stii jest raczej nie­po­pu­lar­na.

=widok, np.: Jack lives in a room with a beau­ti­ful view of the lake. = Jack miesz­ka w poko­ju z pięk­nym wido­kiem na jezio­ro.

Care for

Care for the­se words!

to care = opie­ko­wać się, trosz­czyć się
to care abo­ut = trosz­czyć się, mar­twić się o (kogoś/coś)
to take care = uwa­żać, być czuj­nym
to take care of = zająć się (kimś/czymś)
in care = pod opie­ką

Never cared for what they say

Nigdy nie zwa­ża­łem na to, co oni mówią

To care for sth/ sb =

= opie­ko­wać się kimś, np.: Moni­ca must care for her grand­fa­ther  during the week­end. = Moni­ka musi zaopie­ko­wać się dziad­kiem przez week­end.

= bar­dzo lubić/ kochać kogoś, zale­żeć na czymś/ kimś np.: You ​know I ​care for you, Peter. = Wiesz, że zale­ży mi na tobie, Peter.

 

Któ­ra pio­sen­ka Metal­li­ki podo­ba Wam się naj­bar­dziej? 🙂

Na pod­sta­wie jakie­go tytu­łu chcie­li­by­ście zoba­czyć kolej­ne lek­cje?
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Ola784

    Nie słu­cham spe­cjanl­nie Metal­li­ki, ale z tą pio­sen­ką napraw­dę dobrze uczy­ło mi się angiel­skie­go 😉
    Dzię­ku­je bar­dzo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *