4 Non Blondes — What’s up

Ostat­nio, kie­dy słu­cha­łam radia przy­pad­kiem natknę­łam się na tę pio­sen­kę i od razu zro­bi­łam gło­śniej. Uwiel­biam słu­chać jak woka­list­ka wykrzy­ku­je dźwię­ki refre­nu, jest w tym praw­dzi­wa moc nie do pod­ro­bie­nia. “What’s up” jest spek­ta­ku­lar­nym i zara­zem jedy­nym hitem zespo­łu 4 Non Blon­des, w skład któ­re­go na pew­no nie wcho­dzą żad­ne blon­dyn­ki.

Razem z dziew­czy­na­mi pozna­my kil­ka pod­sta­wo­wych cza­sow­ni­ków zło­żo­nych i przy­dat­ne słów­ka. Zapra­szam do nauki (i do śpie­wa­nia)!

Tekst pio­sen­ki 4 Non Blon­des — What’s up

25 years in my life and still
I’m try­ing
To get up that gre­at big hill of hope for a desti­na­tion
I reali­zed quic­kly when I knew I sho­uld
That the world was made up of this bro­ther­ho­od of man
For wha­te­ver that means

And so I cry some­ti­mes when I’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head
And I, I’m feelin’ a lit­tle pecu­liar
And so I wake in the mor­nin’ and I step out­si­de
Then I take a deep bre­ath
And I get real high
And I scre­am from the top of my lungs: “what’s goin’ on?”

And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”
And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”

And I try, oh my God, do I try?
I try all the time in this insti­tu­tion
And I pray, oh my God, do I pray?
I pray eve­ry sin­gle day for a revo­lu­tion

And so I cry some­ti­mes when I’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head
And I, I’m feelin’ a lit­tle pecu­liar
And so I wake in the mor­nin’ and I step out­si­de
Then I take a deep bre­ath
And I get real high
And I scre­am from the top of my lungs: “what’s goin’ on?

And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”
And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”

25 years in my life and still
I’m try­ing
To get up that gre­at big hill of hope for a desti­na­tion

Tłu­ma­cze­nie 4 Non Blon­des — What’s up

25 lat w moim życiu i nadal
Pró­bu­ję
Wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po prze­zna­cze­nie
Szyb­ko zda­łam sobie spra­wę kie­dy wie­dzia­łam, że powin­nam
Że świat został poskła­da­ny z bra­ter­stwa ludzi
Cokol­wiek to zna­czy

No więc pła­czę cza­sa­mi kie­dy leżę w łóż­ku
Po pro­stu żeby wyrzu­cić to z sie­bie co jest w mojej gło­wie
I ja, czu­ję się tro­chę nie­wy­raź­nie
No więc wsta­ję rano i wycho­dzę na zewnątrz
Potem bio­rę głę­bo­ki oddech
Aż krę­ci mi się w gło­wie
I krzy­czę w nie­bo­gło­sy: “co się dzie­je?”

I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzie­ję?“
I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzie­ję?”

I pró­bu­ję, o mój Boże, czy pró­bu­ję?
Pró­bu­ję cały czas w tej insty­tu­cji
I modlę się, o mój Boże, czy ja się modlę?
Modlę się każ­de­go dnia o rewo­lu­cję

No więc cza­sa­mi pła­czę kie­dy leżę w łóż­ku
Po pro­stu żeby wyrzu­cić to z sie­bie co jest w mojej gło­wie
I ja, czu­ję się tro­chę nie­wy­raź­nie
No więc wsta­ję rano i wycho­dzę na zewnątrz
Potem bio­rę głę­bo­ki oddech
Aż krę­ci mi się w gło­wie
I krzy­czę w nie­bo­gło­sy: “co się dzie­je?”

I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzie­ję?“
I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzie­ję?”

25 lat w moim życiu i nadal
Pró­bu­ję
Wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po prze­zna­cze­nie

Zwroty & wyrażenia

Get up

I’m try­ing to get up that gre­at big hill of hope for a desti­na­tion

Pró­bu­ję wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po prze­zna­cze­nie

Z czym powi­nien koja­rzyć się nam cza­sow­nik zło­żo­ny to get up? Ze wsta­wa­niem. Naj­czę­ściej z łóż­ka.

Popu­lar­ne pyta­nie: What time do you get up eve­ry day? = O któ­rej wsta­jesz każ­de­go dnia?, może­my czę­sto spo­tkać kie­dy uczy­my się cza­su Pre­sent Sim­ple.

Inny przy­kład:

I get up from my cha­ir at work usu­al­ly at 5 p.m. = Zazwy­czaj pod­no­szę się z moje­go krze­sła w pra­cy o 5 po połu­dniu.

Cza­sow­nik to get up ma rów­nież inne zna­cze­nia. Przyj­rzyj­my się kil­ku przy­kła­dom, któ­re pomo­gą nam je zro­zu­mieć.

Liz got up on the hor­se witho­ut any pro­blem. = Liz wsia­dła na konia bez żad­ne­go pro­ble­mu.

How did he get up here? = Jak on tu wszedł?

The storm is get­ting up. = Burza robi się coraz sil­niej­sza (wzma­ga się).

Be care­ful with Chris, he can easi­ly get up to this shelf and take some­thing from it. = Uwa­żaj na Chri­sa, on może z łatwo­ścią dosię­gnąć tej szaf­ki i coś z niej wziąć.

Uwa­ga!
Cza­sa­mi jed­no ze zna­czeń cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go jest zupeł­nie inne od wszyst­kich pozo­sta­łych. W przy­pad­ku to get up mamy:

To get up to sth = prze­skro­bać coś, nabro­ić, np.: What did you get up to? = Co zma­lo­wa­łeś?

To get up (sth) =

= wejść (na coś), np. It’s hard to get up this moun­ta­in. = Cięż­ko wspiąć się na tą górę.

= zwięk­szyć, np. Can you get up spe­ed a lit­tle? We are dri­ving so slow­ly, eve­ry­bo­dy is over­ta­king us. = Czy możesz tro­chę przy­śpie­szyć? Jedzie­my tak wol­no, wszy­scy nas wyprze­dza­ją.

Get sth out

W pio­sen­ce 4 Non Blon­des mamy:

Just to get it all out what’s in my head

Po pro­stu żeby wyrzu­cić to z sie­bie co jest w mojej gło­wie

Inne zna­cze­nia­to get sth out poznaj­my w przy­kła­dach:

He got out his wal­let and gave me 100 euros. = On wycią­gnął port­fel i dał mi 100 euro.

I can’t get it out this pro­blem for you. = Nie mogę roz­wią­zać tego pro­ble­mu za cie­bie.

I couldn’t get the words out when I saw him for the first time. = Nie mogłam wydu­sić z sie­bie sło­wa, kie­dy go pierw­szy raz zoba­czy­łam.

Make-up & co.
a make-up artist = charakteryzator/ka, wizażysta/ka
a make-up bag = kosme­tycz­ka
make-up remo­ver = pre­pa­rat do dema­ki­ja­żu oczu
to wear make-up = nosić maki­jaż
make-up edi­ting = mon­taż tech­nicz­ny
a make-up edi­tor = redak­tor wyda­nia

Make up

W tek­ście pio­sen­ki mamy:

The world was made up of this bro­ther­ho­od of man

Świat został poskła­da­ny z bra­ter­stwa ludzi

Make up, czy­li co? Maki­jaż? Jako rze­czow­nik, owszem, ale to make up to rów­nież cza­sow­nik zło­żo­ny, któ­ry na pew­no war­to poznać.

To make up sth = two­rzyć co, sumo­wać coś, np: Ok guys, let’s try to make up our meeting. = Dobrze kocha­ni, spró­buj­my pod­su­mo­wać nasze spo­tka­nie.

Destination

I’m try­ing to get up that gre­at big hill of hope for a desti­na­tion

Pró­bu­ję wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po prze­zna­cze­nie

Sło­wo desti­na­tion powin­no koja­rzyć się Wam z podró­żą, a dokład­nie jej celem. Czę­sto moż­na je spo­tkać w środ­kach trans­por­tu, bo desti­na­tion = cel podró­ży, miej­sce prze­zna­cze­nia.

W języ­ku pol­skim ist­nie­je coś takie­go jak desty­na­cja, sło­wo to zosta­ło zaadap­to­wa­ne z języ­ka angiel­skie­go i ozna­cza to samo.

Realize

I reali­zed quic­kly when I knew I sho­uld

Szyb­ko zda­łam sobie spra­wę kie­dy wie­dzia­łam, że powin­nam

W Bri­tish English (angiel­skim uży­wa­nym w Wiel­kiej Bry­ta­nii) jest mała róż­ni­ca w pisow­ni, pisze­my to reali­se.

Gdy zda­my sobie z cze­goś spra­wę to będzie­my potrze­bo­wa­li tego popu­lar­ne­go cza­sow­ni­ka. Przy­kła­do­wo zda­li­śmy sobie spra­wę, że jeste­śmy spóź­nie­ni:

I reali­zed I was late. = Zda­łem sobie spra­wę, że jestem spóź­nio­ny.

Lub, że zosta­wi­li­śmy otwar­te drzwi:

Soon we reali­zed that we left the door open. = Szyb­ko zda­li­śmy sobie spra­wę, że zosta­wi­li­śmy otwar­te drzwi.

Przy­ro­stek -hood
Przy­ro­stek -hood jest sto­so­wa­ny do two­rze­nia rze­czow­ni­ków:
  • opi­su­ją­cych okres cza­su, stan osią­ga­ny w jakimś cza­sie, np.: chil­dho­od = dzie­ciń­stwo; adul­tho­od = doro­słość, doj­rza­łość
  • opi­su­ją­cych ludzi nale­żą­cych do okre­ślo­nej gru­py, np.: neigh­bo­ur­ho­od = sąsiedz­two, oko­li­ca, dziel­ni­ca

Brotherhood

That the world was made up of this bro­ther­ho­od of man

Że świat został poskła­da­ny z bra­ter­stwa ludzi

Pięk­ne sło­wo bro­ther­ho­od = bra­ter­stwo.

Ale ozna­cza rów­nież brac­two, zwią­zek zawo­do­wy, sto­wa­rzy­sze­nie.

Przy­kład uży­cia: I used to belong to scho­ol bro­ther­ho­od. = Kie­dyś nale­ża­łem do szkol­ne­go brac­twa.

Whatever

For wha­te­ver that means

Cokol­wiek to zna­czy

Słów­ko wha­te­ver = cokol­wiek.

Np.: Wha­te­ver hap­pens, I will always love you. = Cokol­wiek się zda­rzy zawsze będę cię kochać.

War­to wspo­mnieć o cha­rak­te­ry­stycz­nych wyra­że­niach i sytu­acjach, kie­dy wha­te­ver ma nie­co inny wydźwięk:

- Would you pre­fer black or gre­en tea? — Wha­te­ver. = — Wolał­byś czar­ną czy zie­lo­ną her­ba­tę? — Obo­jęt­nie.

- Do you remem­ber his name? — I guess it was Josh…,  may­be John, Jim or wha­te­ver. = — Pamię­tasz jak się nazy­wał? — Chy­ba Josh, może John, Jim czy jakoś tak.

- Help me with the­se bags! Don’t you see I bear­ly walk!? — Wha­te­ver you say… = — Pomóż mi z tymi tor­ba­mi! Nie widzisz, że led­wie idę!? — Robi się…

Peculiar

And I, I’m feelin’ a lit­tle pecu­liar

I czu­ję się tro­chę nie­wy­raź­nie

Rze­czow­nik pecu­liar = dziw­ny, oso­bli­wy, szcze­gól­ny, oso­bli­wy, swo­isty.

Pecu­liar to sb = wła­ści­wy komuś, np. Such beha­vio­ur is pecu­liar to teena­gers. = Takie zacho­wa­nie jest wła­ści­we nasto­lat­kom.

Get real high

W pio­sen­ce mamy taki frag­ment:

I take a deep bre­ath and I get real high

Bio­rę głę­bo­ki oddech, aż krę­ci mi się w gło­wie

To get high ma nie­co inne zna­cze­nie, jed­nak w tłu­ma­cze­niu pio­sen­ki posta­no­wi­łam użyć nie­co “łagod­niej­sze­go” okre­śle­nia. Nie wiem co autor­ka tek­stu mia­ła na myśli, ale to get high nale­ża­ło­by tłu­ma­czyć = naćpać się, odu­rzyć się.

Słow­nik Urban Dic­tio­na­ry poda­je, że wyra­że­nie te jest naj­czę­ściej uży­wa­ne w odnie­sie­niu do pale­nia mari­hu­any.

Bre­ath vs. Bre­athe
Trze­ba pamię­tać o róż­ni­cy mię­dzy rze­czow­ni­kiem bre­ath = oddech a cza­sow­ni­kiem to bre­athe = oddy­chać.
Sło­wa te róż­nią się zarów­no pisow­nią jak i wymo­wą, jed­nak łatwo je pomy­lić, szcze­gól­nie, gdy dopie­ro zaczy­na­my się uczyć języ­ka angiel­skie­go

Breath

I take a deep bre­ath and I get real high

Bio­rę głę­bo­ki oddech, aż krę­ci mi się w gło­wie

Bre­ath = oddech, wdech. Np.: Take a deep bre­ath and relax. = Weź głę­bo­ki oddech i się odpręż.

Bad/fresh bre­ath = nieświeży/świeży oddech.

(GB) Bre­ath test = test na zawar­tość alko­ho­lu w orga­ni­zmie

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *