Florence and the Machine — Shake It Out

Pio­sen­ka “Sha­ke it out” jest pierw­szym ofi­cjal­nym sin­glem zespo­łu Flo­ren­ce and the Machi­ne i pocho­dzi z albu­mu pt. “Cere­mo­nials”.  Pre­mie­ra utow­ru mia­ła miej­sce na jesie­ni 2011 roku, więc tro­chę cza­su minę­ło od tego wyda­rze­nia, a ja dopie­ro teraz odkry­łam pięk­no tej pio­sen­ki.

Jestem nią ocza­ro­wa­na i uwiel­biam jej słu­chać myśląc o nad­cho­dzą­cej wio­śnie, któ­ra prę­dzej czy póź­niej powin­na nadejść. Tekst pio­sen­ki obfi­tu­je w cie­ka­we zwro­ty i faj­ne idio­my, któ­re szcze­gó­ło­wo omó­wi­łam. Bar­dzo mi się podo­ba prze­kaz tego kawał­ka — jest szan­sa na zmia­ny, dobre zmia­ny — mimo, że jest to trud­ne — moż­na zrzu­cić jarz­mo i iść dalej.

Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki Flo­ren­ce and the Machi­ne — Sha­ke It Out

Regrets col­lect like old friends
Here to reli­ve your dar­kest moments
I can see no way, I can see no way
And all of the gho­uls come out to play

And eve­ry demon wants his pound of flesh
But I like to keep some things to myself
I like to keep my issu­es drawn
It’s always dar­kest befo­re the dawn

And I’ve been a fool and I’ve been blind
I can never leave the past behind
I can see no way, I can see no way
I’m always drag­ging that hor­se aro­und

Our love is questio­ned
Such a mourn­ful sound
Toni­ght I’m gon­na bury that hor­se in the gro­und
So I like to keep my issu­es drawn
But it’s always dar­kest befo­re the dawn

Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa
Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa

And it’s hard to dan­ce with a devil on your back
So sha­ke him off, oh whoa

And I am done with my gra­ce­less heart
So toni­ght I’m gon­na cut it out
And then restart
’Cau­se I like to keep my issu­es drawn
It’s always dar­kest befo­re the dawn

Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa
Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa

And it’s hard to dan­ce with a devil on your back
So sha­ke him off, oh whoa

And it’s hard to dan­ce with a devil on your back
And given half the chan­ce would I take any of it back
It’s a fine roman­ce
But it’s left me so undo­ne
It’s always dar­kest befo­re the dawn

And I’m dam­ned if I do
And I’m dam­ned if I don’t
So here’s to drinks in the dark at the end of my road
And I’m ready to suf­fer and I’m ready to hope
It’s a shot in the dark aimed right at my thro­at
’Cau­se looking for heaven, found the devil in me
Looking for heaven, found the devil in me
Well what the hell I’m gon­na let it hap­pen to me

Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa
Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa

And it’s hard to dan­ce with a devil on your back
So sha­ke him off, oh whoa

Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa
Sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, sha­ke it out, ooh whoa

And it’s hard to dan­ce with a devil on your back
So sha­ke him off, oh whoa

Tłu­ma­cze­nie Flo­ren­ce and the Machi­ne — Sha­ke It Out

Żale zbie­ra­ją się jak sta­rzy przy­ja­cie­le
Tutaj żeby powró­cić do two­ich naj­gor­szych momen­tów
Nie widzę żad­ne­go wyj­ścia, nie widzę żad­ne­go wyj­ścia
I wszyst­kie upio­ry wycho­dzą żeby się poba­wić

I każ­dy demon sta­now­czo doma­ga się swe­go
Lecz ja lubię zacho­wy­wać nie­któ­re spra­wy dla sie­bie
Lubię trzy­mać swo­je spra­wy w tajem­ni­cy
Naj­ciem­niej jest zawsze przed świ­tem

I byłam głu­pia i byłam śle­pa
Nigdy nie umiem zosta­wić prze­szło­ści za sobą
Nie widzę żad­ne­go wyj­ścia, nie widzę żad­ne­go wyj­ścia
Zawsze cią­gnę to za sobą

Nasza miłość stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia
To brzmi żało­śnie
Dziś wie­czo­rem pogrze­bię to wszyst­ko w zie­mi
Więc lubie trzy­mać swo­je spra­wy w tajem­ni­cy
Ale naj­ciem­niej jest zawsze przed świ­tem

Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa
Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa

I jest cięż­ko tań­czyć z dia­błem na ple­cach
Więc pozbądź się go, oh whoa

I skoń­czy­łam z moim nie­wdzięcz­nym ser­cem
Więc dzi­siaj zamie­rzam je wyciąć
A potem zacząć jesz­cze raz
Bo lubię trzy­mać swo­je spra­wy w tajem­ni­cy
Naj­ciem­niej jest zawsze przed świ­tem

Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa
Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa

I jest cięż­ko tań­czyć z dia­błem na ple­cach
Więc pozbądź się go, oh whoa

I jest cięż­ko tań­czyć z dia­błem na ple­cach
I czy przy pierw­szej lep­szej oka­zji cof­nę­ła­bym cokol­wiek
To jest pięk­ny romans
Ale pozo­sta­wił mnie taką zgu­bio­ną
Naj­ciem­niej jest zawsze przed świ­tem

I będę prze­klę­ta, jeśli to zro­bię
i prze­klę­ta, jeśli tego nie zro­bię
Więc wypij­my za koniec mojej dro­gi
I jestem goto­wa by cier­pieć, i goto­wa by mieć nadzie­ję
To strzał w ciem­no wyce­lo­wa­ny pro­sto w moje gar­dło
Bo szu­ka­jąc nie­ba, zna­la­złam w sobie dia­bła
Szu­ka­jąc nie­ba, zna­la­złam w sobie dia­bła
A niech tam pozwo­lę by mi się to przy­tra­fi­ło

Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa
Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa

I jest cięż­ko tań­czyć z dia­błem na ple­cach
Więc pozbądź się go, oh whoa

Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa
Wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, wytrzą­śnij to, ooh whoa

I jest cięż­ko tań­czyć z dia­błem na ple­cach
Więc pozbądź się go, oh whoa

 

Zwroty & wyrażenia

W tek­ście pio­sen­ki poja­wia­ją się aż dwa cza­sow­ni­ki zło­żo­ne z tym samym cza­sow­ni­kiem. Naj­pierw omó­wi­my cza­sow­nik sha­ke, a następ­nie przyj­rzy­my się czym się róż­nią od sie­bie wystę­pu­ją­ce cza­sow­ni­ki zło­żo­ne.

Shake

Słów­ko sha­ke jest bar­dzo popu­lar­ne i wystę­pu­je zarów­no jako cza­sow­nik i rze­czow­nik. W pio­sen­ce mamy uży­cie w for­mie cza­sow­ni­ka i od tego zacznie­my.

Gene­ral­nie to sha­ke ozna­cza = trząść. Trząść moż­na jed­nak w róż­ny spo­sób i w róż­nych oko­licz­no­ściach, dla­te­go poni­żej przed­sta­wiam przy­kła­dy, aby spre­cy­zo­wać zna­cze­nie tego cza­sow­ni­ka.

To sha­ke =

= potrzą­snąć, wstrzą­snąć (kimś/czymś), np.:

Don’t sha­ke that yoghurt, at first check whe­ther it’s fresh. = Nie potrzą­saj tym jogur­tem, naj­pierw sprawdź czy jest świe­ży.

I think this infor­ma­tion sho­ok him at least a bit. = Myślę, że ta infor­ma­cja przy­naj­mniej tro­chę nim wstrzą­snę­ła.

No i wszyst­kim zna­ny cytat z Bon­da:

“Sha­ken, not stir­red”. = “Wstrzą­śnię­te, nie zmie­sza­ne”.

= zatrząść się, zadrżeć, np.: - Why are you sha­king? — Becau­se I’m cold. = — Dla­cze­go się trzę­siesz? — Bo mi zim­no.

= strzep­nąć, strzą­snąć, np.: They sha­ke the snow from the­ir jac­kets when they finish cle­aring off the snow. = Oni strze­pu­ją śnieg ze swo­ich kur­tek kie­dy koń­czą odśnie­ża­nie.

Sha­ke — zwro­ty & wyra­że­nia
to sha­ke hands = podać,uścisnąć sobie dło­nie
to get a fair sha­ke = zostać spra­wie­dli­wie potrak­to­wa­nym
we’ve got more of the­se than you can sha­ke a stick at = mamy tego do licha i tro­chę
in a sha­ke or two sha­kes or a couple of sha­kes = migiem
in two sha­kes of a lamb’s tail = w mgnie­niu oka
to be no gre­at sha­kes = nie być niczym nad­zwy­czaj­nym

Shake out

Sha­ke it out

Wytrzą­śnij to

Kie­dy do sha­ke doda­my słów­ko out powsta­ną kolej­ne waria­cje na bazie pod­sta­wo­we­go cza­sow­ni­ka.

A dokład­niej:

To sha­ke (sth) out = wytrze­pać, opróż­nić, wytrzą­snąć (coś), np.: I can’t sha­ke out any Tic Tacs out of a box. = Nie mogę wysy­pać Tic Taców z pudeł­ka.

To sha­ke sb out of sth = wyrwać kogoś z cze­goś (np. letar­gu, zamy­śle­nia), np.: We need to sha­ke our friend out of tedium. = Musi­my wyrwać nasze­go przy­ja­cie­la z mara­zmu.

Shake off

Nie­co ina­czej przed­sta­wia się sytu­acja, kie­dy do cza­sow­ni­ka doda­my wyraz off.

To sha­ke (sb/sth) off =

= pozbyć się (kogoś/czegoś, np. sta­rej rze­czy, kata­ru, nie­pro­szo­nej oso­by), np.: You’ve got too many clo­thes you don’t wear. Sha­ke them off! = Masz za dużo ubrań, któ­rych nie nosisz. Pozbądź się ich!

= otrzą­snąć się (z kogoś/czegoś, np.: depre­sji).

= wygrze­bać się (z cze­goś, np.: cho­ro­by).

= zgu­bić (np. pościg, ści­ga­ją­ce­go).

Come out

And all of the gho­uls come out to play

I wszyst­kie upio­ry wycho­dzą żeby się poba­wić

Kolej­nym cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym, któ­ry wystę­pu­je w utwo­rze jest to come out. Ma on kil­ka­na­ście zna­czeń, dla­te­go wybra­łam tyl­ko naj­waż­niej­sze.

Come out — war­to wie­dzieć
to come out wrong = zostać źle zro­zu­mia­nym
to come out of sth = wyjść z cze­goś (np. z kry­zy­su)
to come out with sth = wyrwać się z czymś
to come out on top = dopiąć swe­go
to come out aga­inst sth = wypo­wia­dać się prze­ciw cze­muś
to come out of onself = stać się pew­nym sie­bie
to come out of the clo­set = uja­wić, że jest się homo­sek­su­ali­stą

To come out =

= wyjść, poja­wić się, oka­zać się, zejść (np. o pla­mie).

Przy­kła­dy uży­cia:

The fox came out of the dark­ness. = Lis wyło­nił się z ciem­no­ści.

I knew the truth would come out. = Wie­dzia­łam, że praw­da wyj­dzie na jaw.

Her first tooth has just come out and that’s why she is cry­ing. = Jej pierw­szy ząb wła­śnie wyszedł i dla­te­go pła­cze.

I hope it didn’t come out bad, becau­se I didn’t want to insult him. = Mam nadzie­ję, że to nie wyszło (zabrzmia­ło) źle, bo nie chcia­łam go obra­zić.

- You came out real­ly young in this pic­tu­re. — Thanks, but it’s been pho­to­sho­ped. = — Wyszłaś napraw­dę mło­do na tym zdję­ciu. — Dzię­ki, ale to Pho­to­shop.

Oh, look at the sky! So many stars have come out today! = Oh, spójrz w nie­bo! Tyle gwiazd dzi­siaj wyszło (poja­wi­ło się)!

This washing machi­ne is use­less, becau­se any sta­ins won’t come out! = Ta pral­ka jest bez­na­dziej­na, ponie­waż nie chcą zejść żad­ne pla­my.

Cut out

So toni­ght I’m gon­na cut it out

Więc dzi­siaj zamie­rzam je wyciąć

Cza­sow­nik zło­żo­ny to cut out ma rów­nież kil­ka zbli­żo­nych do sie­bie zna­czeń.

Cut out — prak­tycz­ne zasto­so­wa­nia
cut the noise out! = prze­stań­cie robić taki hałas!
cut out the laughing/quarrelling! = prze­stań­cie się śmiać/kłócić!
cut it out! = prze­stań!
to cut sb out of one’s will = pomi­nąć kogoś w testa­men­cie
to be cut out for teaching/nursing = być uro­dzo­nym nauczycielem/urodzoną pie­lę­gniar­ką

To cut (sth/sb) out =

= zga­snąć, wyłą­czyć się (np. sys­tem, urzą­dze­nie), np.: I think it’s time to cut out the heating. = Myślę, że czas wyłą­czyć ogrze­wa­nie.

= wyeli­mi­no­wać (np. sło­dy­cze z die­ty), rzu­cić (np. pale­nie), zre­zy­gno­wać z cze­goś (np. dro­gich ciu­chów), np.:

I have to cut shop­ping in big shop­ping cen­tres if I want to save some money. = Muszę zre­zy­gno­wać z zaku­pów w dużych cen­trach han­dlo­wych jeśli chcę zaosz­czę­dzić tro­chę pie­nię­dzy.

= wyciąć coś (np. z papie­ru, mate­ria­łu), np.: Chil­dren are cut­ting ani­mals out from colo­ur­ful paper today. = Dzi­siaj dzie­ci wyci­na­ją zwie­rzę­ta z kolo­ro­we­go papie­ru.

= usu­nąć, pomi­nąć (kogoś/coś), np.: I heard they cut out many sce­nes from this film. = Sły­sza­łam, że usu­nę­li wie­le scen z tego fil­mu.

Relive

Here to reli­ve your dar­kest moments

Tutaj żeby powró­cić do two­ich naj­gor­szych momen­tów

Cza­sow­nik to reli­ve powstał poprzez doda­nie do cza­sow­ni­ka to live pre­fik­su re-.

Re- jest pre­fik­sem, któ­ry ozna­cza mię­dzy inny­mi = ponow­nie.

Dla­te­go też to reli­ve =

= prze­żyć coś ponow­nie, powró­cić we wspo­mnie­niach do cze­goś, np.: I enjoy reli­ving fun­ny moments from my life. = Lubię powra­cać myśla­mi do zabaw­nych momen­tów z moje­go życia.

Pound of flesh

Uwa­ga! Jest to idiom.

To demand/get one’s pound of flesh = kate­go­rycz­nie doma­gać się swe­go.

W pio­sen­ce mamy przy­kład uzy­cia tego idio­mu:

And eve­ry demon wants his pound of flesh

I każ­dy demon sta­now­czo doma­ga się swe­go

Keep issues drawn

I like to keep my issu­es drawn

Lubię trzy­mać swo­je spra­wy w tajem­ni­cy

Zwrot keep my issu­es drawn prze­tu­ma­czy­łam w ten spo­sób, ponie­waż cza­sow­nik  drawn (Past Par­ti­ci­ple od to draw) jest uży­ty w takim  zna­cze­niu jak w wyra­że­niu to draw cur­ta­ins = zasu­nąć zasło­ny.

Autor­ka pod­kre­śla, że lubi zacho­wy­wać swo­je spra­wy dla sie­bie, poza wido­kiem innych — dla­te­go zasła­nia swo­je pro­ble­my tajem­ni­cą, jak­by zasła­nia­ła je zasło­ną.

Drag that horse around

W tek­ście pio­sen­ki jest taki wers:

I’m always drag­ging that hor­se aro­und

Zawsze cią­gnę to za sobą

Żeby lepiej zro­zu­mieć tłu­ma­cze­nie tego frag­men­tu war­to poznać cza­sow­nik to drag. Został on omó­wio­ny w pio­sen­ce Bir­dy pt. “People help the people”

Dla szyb­kie­go przy­po­mnie­nia to drag = cią­gnąć (coś, kogoś), wlec (coś; ale rów­nież np. czas), prze­cią­gać (kur­sor na pul­pi­cie kom­pu­te­ra).

Jed­ną z inter­pre­ta­cji tego frag­men­tu tek­stu, jest porów­na­nie konia z pro­ble­ma­mi i tro­ska­mi pio­sen­kar­ki. Jej pro­ble­my są jak sta­ry koń, któ­ry nie może się od niej odcze­pić i cią­gnie ją do dołu, gdy ona pró­bu­je ruszyć do przo­du.

Przy­po­mnij­my, że chwi­lę póź­niej mamy takie sło­wa:

Toni­ght I’m gon­na bury that hor­se in the gro­und

Dziś wie­czo­rem pogrze­bię to wszyst­ko w zie­mi

Wszyst­kie pro­ble­my i prze­szko­dy zosta­ną pogrze­ba­ne i będzie moż­na dalej żyć.

Mourn­ful sound

Such a mourn­ful sound

To brzmi żało­śnie

Mourn­ful to przy­miot­nik, któ­ry ma kil­ka zna­czeń.

Mourn­ful = zasmu­co­ny (np. oso­ba), żało­sny (np.wygląd), , pełen smut­ku (np. oczy).

Mówi się:

To sound/look mourn­ful = brzmieć/ wyglą­dać żało­snie, np.: The­ir new song sounds mourn­ful. = Ich nowa pio­sen­ka brzmi żało­śnie.

Undo­ne x 4
to come undo­ne = roz­wią­zać się, roz­piąć się
to come undo­ne = wyjść z sie­bie
to leave sth undo­ne = zosta­wić coś nie­do­koń­czo­ne
I am undo­ne! = jestem zgu­bio­ny! ( sto­so­wa­ne w lite­ra­tu­rze)

Undone

But it’s left me so undo­ne

Ale pozo­sta­wił mnie taką zgu­bio­ną

Słów­ko undo­ne wystę­pu­je w for­mie cza­sow­ni­ka (jest to Past Par­ti­ci­ple od to undo) i przy­miot­ni­ka, któ­rym zaj­mie­my się dzi­siaj.

Undo­ne =

= nie­za­pię­ty, roz­pię­ty (np. guzik, roz­po­rek), nie­za­mknię­ty (np. zamek do drzwi); roz­wią­za­ny, nie­za­wią­za­ny (np. sznu­ro­wa­dła).

= nie­skoń­czo­ny, nie­do­koń­czo­ny (np. pro­jekt, pra­ca).

Here’s to sb

So here’s to drinks in the dark at the end of my road

Więc wypij­my za koniec mojej dro­gi

Jest to zwrot uży­wa­ny w cza­sie toa­stów, kie­dy pije­my kogoś zdro­wie.

Here’s to Emi­ly and James! = Zdro­wie Emi­ly i James’a!

Damn

And I’m dam­ned if I do
And I’m dam­ned if I don’t

I będę prze­klę­ta, jeśli to zro­bię
i prze­klę­ta, jeśli nie

Damn — potocz­ne wyra­że­nia
damn the weather/car! = ta prze­klę­ta pogo­da!
home­work be dam­ned, I’m going out! = do dia­bła z lek­cja­mi — wycho­dzę!
damn the con­se­qu­en­ces! = niech się dzie­je, co chce!
damn the expen­se! = co tam pie­nią­dze!
I’ll be dam­ned! = niech mnie dia­bli wezmą!
I’ll be or I’m dam­ned if I’m going to pay! = nie zapła­cę, choć­by nie wiem co!
I’m dam­ned if I know! = nie mam zie­lo­ne­go poję­cia!
damn it! = niech to szlag tra­fi!, niech to cho­le­ra weź­mie!

Sło­wo wystę­pu­je tutaj jako cza­sow­nik.

To damn (sb/sth) =

= prze­kli­nać, ska­zy­wać na potę­pie­nie, np.: Damn you! = Niech cię dia­bli (wezmą)!

= potę­pić, obwi­niać (np. oso­bę, zacho­wa­nie), np.: I damn Tom for making me poor. = Winię Toma, że jestem bied­na.

Given half a chance

And given half the chan­ce would I take any of it back

I czy przy pierw­szej lep­szej oka­zji cof­nę­ła­bym cokol­wiek

Jesz­cze jeden idiom.

If given half a chan­ce = przy pierw­szej (nada­rza­ją­cej się) oka­zji, np.: If given half a chan­ce I would quit my job. = Przy pierw­szej oka­zji rzu­cił­bym pra­cę.

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów zespo­łu:

Flo­ren­ce + The Machi­ne Fan Club PL

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Zuzia

  Wiel­kie gra­tu­la­cje za pomysł, by tłu­ma­czyć innym angiel­ski w tak przy­jem­ny i kla­row­ny spo­sób 🙂

 2. Mort

  Świet­ny pomysł, fan­ta­stycz­na stro­na!
  Ale co do utwo­ru, spo­tka­łem się z wer­sją tek­stu “our love is pastu­red such a mourn­ful sound — toni­ght I’m gon­na bury that hor­se in the gro­und” i wyda­je mi się, że wte­dy te dwie linij­ki mają o wie­le wię­cej sen­su, bo może­my prze­tłu­ma­czyć je jako “nasza miłość jest wypa­sa­na tą żało­sną melo­dią — dziś mam pogrze­bać tego konia w zie­mi”, swo­ją dro­gą bar­dzo faj­ne jest to połą­cze­nie “pie­śni żałob­nej” i “pogrze­bu”, będą­ce­go tak napraw­dę poże­gna­niem cze­goś złe­go, nisz­czą­ce­go, a sta­ją­ce­go się nowym począt­kiem.

 3. Ania

  Wow, napraw­dę wiel­kie gra­tu­la­cje za pomy­sło­wość. Wła­śnie jestem w trak­cie przy­go­to­wań do FCE i idzie mi to dość mozol­nie. Jak pew­nie wiesz na takim egza­mi­nie jest wyma­ga­ne boga­te słow­nic­two, milion idio­mów i przede wszyst­kim phar­sal verbs, w tej chwi­li nie wyobra­żam sobie lep­sze­go spo­so­bu na naukę, jak pro­fe­sjo­nal­ne tłu­ma­cze­nie tek­stów. Bar­dzo dzię­ku­ję za pomoc 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *