Miesiąc: Lipiec 2015

Mungo Jerry — In The Summertime

Podob­no woka­li­sta zespo­łu Mun­go Jer­ry potrze­bo­wał tyl­ko dzie­się­ciu minut, aby skom­po­no­wać pio­sen­kę „In The Sum­mer­ti­me”. Fascy­nu­ją­ce jest to, jak nie­wie­le cza­su wystar­czy poświę­cić, aby stwo­rzyć…