Korn — Alive

Gru­pa KoЯn powsta­ła w 1993 w Kali­for­nii. Zespół jest skla­sy­fi­ko­wa­ny na pięć­dzie­sią­tej trze­ciej pozy­cji listy 100 Naj­lep­szych Arty­stów Hard Roc­ka spo­rzą­dzo­nej przez VH1. KoЯn ostat­nio mogli­śmy oglą­dać w War­sza­wie na Impact Festi­val.

Pio­sen­ka “Ali­ve” pocho­dzi z albu­mu “Take a Look in the Mir­ror”. Jest to szó­sty album gru­by wyda­ny w 2003. Album miał być powro­tem do korze­ni muzycz­nych zespo­łu. Pły­ta zosta­ła uzna­na za naj­bru­tal­niej­szą i naj­su­row­szą, co cie­ka­we — zosta­ła nagra­na bez pomo­cy pro­du­cen­ta.

Tekst pio­sen­ki Korn — Ali­ve

I can­not ever find a way
To throw the­se dar­ke­ned tho­ughts away
Need a pla­ce to hide
It’s thrown in my face eve­ry­day
Guess that’s the pri­ce I have to pay
For what’s insi­de my mind

Ali­ve!

I am ali­ve
I will never run away
Pla­ces insi­de
My heart scre­ams insi­de with pri­de
Once I cried
Now I wipe away the tears
Once I died
Now I’m ali­ve

Ali­ve!

Lit­tle things tempt me eve­ry­day
Con­stant pain is how I like to play
Bet­ter not cross that line
What’s this in my head I didn’t say
It’s some­thing I can’t throw away
What’s insi­de my mind

I am ali­ve
I will never run away
Pla­ces insi­de
My heart scre­ams insi­de with pri­de
Once I cried
Now I wipe away the tears
Once I died
Now I’m ali­ve

I bide my time
I’m inter­twi­ned
I’m fal­ling in this pla­ce
I tho­ught I left behind

I bide my time
I’m inter­twi­ned
I’m fal­ling in this pla­ce
I tho­ught I left behind
(Feeling so ali­ve)

Ali­ve!

I am ali­ve
I will never run away
Pla­ces insi­de
My heart scre­ams insi­de with pri­de
Once I cried
Now I wipe away the tears
Once I died
Now I’m ali­ve

Tłu­ma­cze­nie Korn — Ali­ve

Nigdy nie mogę zna­leźć spo­so­bu
Żeby odrzu­cić te mrocz­ne myśli
Potrze­bu­ję miej­sca na ukry­cie się…
Rzu­ca cień na mą twarz każ­de­go dnia
Zga­du­je że to jest cena, któ­rą muszę pła­cić
Za to, co jest w moim umy­śle…

Żywy!

Jestem żywy
Nigdy nie uciek­nę
Od tego co jest we mnie
Moje ser­ce krzy­czy w środ­ku z dumą
Raz pła­ka­łem
Teraz ocie­ram łzy
Raz umar­łem
Teraz jestem żywy

Żywy!

Małe rze­czy kuszą mnie codzien­nie
Cią­gły ból to jest to w co lubię grać
Ale lepiej nie prze­sa­dzać…
Nie powiem o tym co jest w mojej gło­wie
To jest coś cze­go nie mogę wyrzu­cić
Coś, co jest w moim umy­śle…

Jestem żywy
Nigdy nie uciek­nę
Od tego co jest we mnie
Moje ser­ce krzy­czy w środ­ku z dumą
Raz pła­ka­łem
Teraz ocie­ram łzy
Raz umar­łem
Teraz jestem żywy

Cze­kam na wła­ści­wy moment
Jestem sple­cio­ny
Zapa­dam się w tym miej­scu
O któ­rym myśla­łem, że zosta­wi­łem je za sobą

Cze­kam na wła­ści­wy moment
Jestem sple­cio­ny
Zapa­dam się w tym miej­scu
O któ­rym myśla­łem, że zosta­wi­łem je za sobą
(Czu­ję się żywy)

Żywy!

Jestem żywy
Nigdy nie uciek­nę
Od tego co jest we mnie
Moje ser­ce krzy­czy w środ­ku z dumą
Raz pła­ka­łem
Teraz ocie­ram łzy
Raz umar­łem
Teraz jestem żywy

Gramatyka

Modal Verbs

Can

Jed­no z zasto­so­wań cza­sow­ni­ka modal­ne­go can jest wyra­ża­nie zdol­no­ści oraz umie­jęt­no­ści.

To zasto­so­wa­nie zosta­ło wyko­rzy­sta­ne w pio­sen­ce.

I can­not ever find a way

Nigdy nie mogę zna­leźć spo­so­bu

W przy­pad­ku can dłu­ga for­ma prze­cze­nia jest cha­rak­te­ry­stycz­na ponie­waż w pisow­ni mamy połą­czo­ne can oraz not = can­not (słów­ko not nie wystę­pu­je oddziel­nie jak w przy­pad­ku innych dłu­gich form prze­czą­cych w cza­sow­ni­ków modal­nych, np.: may not, sho­uld not).

Need

Cza­sow­nik modal­ny need wyra­ża m.in. potrze­bę wyko­na­nia cze­goś.

W pio­sen­ce:

Need a pla­ce to hide

Potrze­bu­ję miej­sca na ukry­cie się

Passive Voice

Stro­na bier­na (czy­li Pas­si­ve Voice) jest kon­struk­cją, któ­ra pozwa­la nam na prze­nie­sie­nie naci­sku w zda­niu z wyko­naw­cy czyn­no­ści na samą czyn­ność.

Sku­pia nam się bar­dziej na samej czyn­no­ści, ona sta­je się naj­waż­niej­sza a wyko­naw­ca spa­da na dru­gi plan. Czę­sto tak­że bywa, że wyko­naw­ca akcji jest nie­zna­ny, bądź nie jest waż­nym fakt kto daną akcję wyko­nu­je

W pio­sen­ce:

It’s thrown in my face eve­ry­day

Rzu­ca cień na mą twarz każ­de­go dnia

 

I’m inter­twi­ned

Jestem sple­cio­ny

Zwroty & wyrażenia

Throw away

W pio­sen­ce:

To throw the­se dar­ke­ned tho­ughts away

Żeby odrzu­cić te mrocz­ne myśli

To throw sth away =

= wyrzu­cać (coś), pozby­wać się (cze­goś), np.: We threw our old fur­ni­tu­re away when we won the lot­te­ry. = Wyrzu­ci­li­śmy nasze sta­re meble kie­dy wygra­li­śmy w lote­rii.

= roz­trwo­nić coś (np. pie­nią­dze), np.: They threw all the­ir money away. = Roz­trwo­ni­li wszyst­kie swo­je pie­nią­dze.

= zmar­no­wać coś, zaprze­pa­ścić coś (np. szan­sę), np.: You threw your last chan­ce away. = Zmar­no­wa­łeś swo­ją ostat­nią szan­se.

Run away

War­to wie­dzieć
run away with sb = uciec z kimś, wziąć pota­jem­nie z kimś ślub, zagar­nąć (np. nagro­dy)
run away with sth = zostać opa­no­wa­nym przez coś
run away with the idea = wyda­wać się, odcho­dzić z myl­nym wra­że­niem
sb’s ton­gue runs away with sb = ktoś chla­pie ozo­rem
sth will run and run = coś będzie się cią­gnąć w nie­skoń­czo­ność

W pio­sen­ce:

I will never run away

Nigdy nie uciek­nę

To run away = uciec, ucie­kać, np.: She ran away from home when she was seven­te­en.  = Ona ucie­kła z domu, kie­dy mia­ła sie­dem­na­ście lat.

Runa­way =

= ucie­ki­nier, zbieg, zbie­gły, np.: I’ve read abo­ut a jail runa­way. = Prze­czy­ta­łam o zbie­głym więź­niu.

= nie­kon­tro­lo­wa­ny, np.: I’ve got a runa­way feeling to him. = Mam nie­kon­tro­lo­wa­ne uczu­cia do nie­go.

Wipe away

W pio­sen­ce:

Now I wipe away the tears

Teraz ocie­ram łzy

To wipe sth away = ście­rać, zetrzeć, utrzeć, zli­kwi­do­wać coś.

Przy­kła­dy:

Let me wipe away your tears. = Pozwól mi wytrzeć two­je łzy.

You can’t expect to wipe away your past mis­de­eds as if they were dust on a mir­ror. = Nie możesz ocze­ki­wać, że zetrzesz swo­je prze­szłe występ­ki, jak gdy­by to było zaku­rzo­ne lustro.

Leave behind

Zapa­mię­taj!
be behind sth = stać za czymś, być przy­czy­ną cze­goś
ratio­na­le behind sth = powo­dy sto­ją­ce za czymś, racjo­nal­ne prze­słan­ki
hide behind sth = scho­wać się za czymś
hide sth behind sth = scho­wać coś za czymś
lie behind sth = powo­do­wać

W pio­sen­ce:

I’m fal­ling in this pla­ce, I tho­ught I left behind

Zapa­dam  się w tym miej­scu, o któ­rym myśla­łem, że zosta­wi­łem je za sobą

To leave sth behind = zapo­mnieć cze­goś wziąć, pozo­sta­wić coś.

Przy­kła­dy:

I’m afra­id I’ve left my wal­let behind. = Oba­wiam się, że zapo­mnia­łem wziąć port­fe­la.

He left his umbrel­la behind. = On zosta­wił swój para­sol.

Fall in

W pio­sen­ce:

I’m fal­ling in this pla­ce

Zapa­dam  się w tym miej­scu

To fall in = zapaść się (syno­nim: col­lap­se), np.: The roof of this house fell in last week. = Dach tego domu zapadł się w zeszłym tygo­dniu.

Find a way

Powią­za­ne zwro­ty
find one’s way = tra­fić, zna­leźć wła­ści­wą dro­gę
in a sth way = w jakiś spo­sób, w jakimś sty­lu
in a way (in one way ) = w pew­nym sen­sie
in a big way = o dużym zna­cze­niu
in a gre­at way = (infor­mal) na wiel­ką ska­lę
get one’s way = robić (coś) po swo­je­mu

W pio­sen­ce:

I can­not ever find a way

Nigdy nie mogę zna­leźć spo­so­bu

To find a way = zna­leźć spo­sób, roz­wią­za­nie, dro­gę, np.: If you want to find a way aro­und a tax law, talk to Sam­my. = Jeże­li chcesz zna­leźć jakiś spo­sób żeby obejść pra­wo podat­ko­we, poga­daj z Sam­mym.

Find a way aro­und = obejść (np. pra­wo, pro­blem), unik­nąć pro­ble­mu, nie sto­so­wać się do pra­wa.

Darkened

W pio­sen­ce:

To throw the­se dar­ke­ned tho­ughts away

Żeby odrzu­cić te mrocz­ne myśli 

Dar­ke­ned = zaciem­nio­ny (np. papier), zaciem­nio­ny, bez świa­teł (o teatrze, domu, uli­cy), np.: The room is very dar­ke­ned. = Ten pokój jest bar­dzo zaciem­nio­ny.

To dar­ken =

= przy­ciem­niać (coś), ciem­nieć (gdy coś ciem­nie­je), np.: She dar­ke­ned her hair a lit­tle. = Ona lek­ko przy­ciem­ni­ła wło­sy.

= zachmu­rzać się, pociem­nieć (o nie­bie), np.: The sky dar­ke­ned and we heard thun­der. = Nie­bo zachmu­rzy­ło się i usły­sze­li­śmy grzmo­ty.

= rzu­cać cień (na coś), np.: This act dar­ke­ned his good name. = Ten czyn rzu­cił cień na jego dobre imię.

= pochmur­nieć (o oso­bie), mrocz­nieć (o nastro­ju), zasę­piać (się) , np.: Her face dar­ke­ned when she saw me. = Jej twarz spo­chmur­nia­ła, kie­dy mnie zoba­czy­ła.

Inside

W pio­sen­ce:

My heart scre­ams insi­de with pri­de

Moje ser­ce krzy­czy w środ­ku z dumą

Insi­de =

= wewnątrz , np.: The chil­dren are insi­de the car. = Dzie­ci są wewnątrz samo­cho­du.

= w środ­ku, w gra­ni­cach, np.: He went insi­de. = On wszedł do środ­ka.

=  wewnętrz­ny, np.: Put it in your insi­de pocket. = Włóż to do wewnętrz­nej kie­sze­ni.

= wnę­trze (syno­nim: inte­rior), np.: Would you like to see the insi­de of my house? = Czy chciał­byś zoba­czyć wnę­trze moje­go domu?

Tempt

Tempt — zwro­ty & wyra­że­nia
tempt sb into doing sth = zachę­cać kogoś do zro­bie­nia cze­goś
tempt sb to do sth = sku­sić kogoś do zro­bie­nia cze­goś
be temp­ted to do sth = mieć ocho­tę coś robić
temp­ting = kuszą­cy, nęcą­cy

W pio­sen­ce:

Lit­tle things tempt me eve­ry­day

Małe rze­czy kuszą mnie codzien­nie

To tempt = kusić, nakła­niać.

Przy­kła­dy:

I was temp­ted to tell all of them to for­get it and go home. = Kusi­ło mnie, żeby powie­dzieć im wszyst­kim, żeby o tym zapo­mnieć i iść do domu.

A milk­sha­ke can tempt me to bre­ak my diet. = Kok­tajl mlecz­ny może sku­sić mnie, aby prze­rwać die­tę.

Bide one’s time

Uwa­ga — idiom!

W pio­sen­ce:

I bide my time

Cze­kam na wła­ści­wy moment

To bide one’s time =

= cier­pli­wie cze­kać (na nada­rza­ją­cą się spo­sob­ność),  np.: She was taking her time waiting for the situ­ation to beco­me more favo­ra­ble. = Cze­ka­ła cier­pli­wie aż sytu­acja sta­nie się bar­dziej korzyst­na.

= cze­kać na wła­ści­wy moment, np.: I’m plan­ning to chan­ge my job, but I’m just biding my time until the right oppor­tu­ni­ty comes up. = Zamie­rzam zmie­nić pra­ce ale cze­kam na wła­ści­wy moment.

Interwine

W pio­sen­ce:

I’m inter­twi­ned

Jestem sple­cio­ny

Czy wiesz, że…?
Nazwa zespo­łu: Na pomysł nazwy wpadł Jona­than — „Pew­ne­go dnia zasta­na­wia­li­śmy się nad nazwą dla zespo­łu, a nazwa “Korn” zro­dzi­ła się w mojej gło­wie i zapro­po­no­wa­łem ją chło­pa­kom. Pomy­śle­li­śmy — cze­mu nie?”. David powie­dział — „Wiesz… Według mnie, nie­waż­ne jak nazy­wa się zespół, muzy­ka sama stwo­rzy nazwę. Korn to głu­pia nazwa, ale jeśli zespół sta­nie się zna­ny, to i nazwa będzie cool.”

Pisow­nia: Ofi­cjal­ne logo Kor­na zawie­ra­ją­ce odwró­co­ne “R”, ma poka­zać, jako­by nazwa była pisa­na ręką dziec­ka (KoЯn). Czę­sto też twier­dzi się, że to Jona­than Davis dla zaba­wy pisząc nazwę zespo­łu lewą ręką odwró­cił R, a nie­rów­ne i pokar­bo­wa­ne lite­ry są efek­tem jego nie­zbyt spraw­nej w pisa­niu lewej ręki.

Gita­ry: muzy­cy pre­fe­ru­ją sied­mio­stru­no­we gita­ry o cha­rak­te­ry­stycz­nym po dziś dzień, „brud­nym” stro­je­niu i sty­lu gry

To inter­twi­ne = spleść, spla­tać, np.: He’s always tel­ling sto­ries in which the pre­sent and the past inter­twi­ne. = On zawsze opo­wia­da histo­rię, w któ­rych prze­szłość prze­pla­ta się z teraź­niej­szo­ścią.

Inter­twi­ned = sple­cio­ny, prze­pla­ta­ny.

Pride

W pio­sen­ce:

My heart scre­ams insi­de with pri­de

Moje ser­ce krzy­czy w środ­ku z dumą

Pri­de =

= duma,pycha, np.: My father takes gre­at pri­de in our fami­ly. = Mój ojciec jest bar­dzo dum­ny z naszej rodzi­ny.

= sta­do (np.: lwów), np.: They saw a big pri­de of lions in the distan­ce. = W odda­li zoba­czy­li duże sta­do lwów.

Constant

W pio­sen­ce:

Con­stant pain is how I like to play

Cią­gły ból to jest  to w co lubię grać

Con­stant = sta­ły, np.: I didn’t think it was fun­ny sin­ce it was one of my con­stant fears. = Nie uwa­ża­łem, że to zabaw­ne, jako że to była jed­na z moich sta­łych obaw.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *