Adele — Send My Love (To Your New Lover)

Draft tej pio­sen­ki powstał podob­no, gdy pio­sen­kar­ka mia­ła trzy­na­ście lat. Ory­gi­nal­nie zaty­tu­ło­wa­na była “We Ain’t Kids No More”, a sama Ade­le powie­dzia­ła kie­dyś, że jest to pio­sen­ka w sty­lu “faj­nie, że Cię nie ma”, zade­dy­ko­wa­na ex chło­pa­ko­wi.

Utwór wyróż­nia się na tle muzycz­ne­go dorob­ku Ade­le. Mimo, że śpie­wa o zerwa­niu z chło­pa­kiem, utwór jest wyjąt­ko­wo ryt­micz­ny i wpa­da­ją­cy w ucho.

Tekst pio­sen­ki Ade­le — Send My Love (To Your New Lover)

This was all you, none of it me
You put your hands all over my body and told me, umm
You told me you were ready
For the big one, for the big jump
I’d be your last love ever­la­sting you and me
That was what you told me

I’m giving you up
I’ve for­gi­ven it all
You set me free, oh

Send my love to your new lover
Tre­at her bet­ter
We’ve got­ta let go of all of our gho­sts
We both know we ain’t kids no more
Send my love to your new lover
Tre­at her bet­ter
We’ve got­ta let go of all of our gho­sts
We both know we ain’t kids no more

I was too strong you were trem­bling
You couldn’t han­dle the hot heat rising (rising), umm
Baby I’m so rising
I was run­ning, you were wal­king
You couldn’t keep up, you were fal­ling down (down), umm
There’s only one way down

I’m giving you up
I’ve for­gi­ven it all
You set me free, oh

Send my love to your new lover
Tre­at her bet­ter
We got­ta let go of all of our gho­sts
We’ve both know we ain’t kids no more
Send my love to your new lover
Tre­at her bet­ter
We’ve got­ta let go of all of our gho­sts
We both know we ain’t kids no more

If you’re ready, if you’re ready
If you’re ready, I am ready
If you’re ready, if you’re ready
We both know we ain’t kids no more
No, we ain’t kids no more

I’m giving you up
I’ve for­gi­ven it all
You set me free

Send my love to your new lover
Tre­at her bet­ter
We’ve got­ta let go of all of our gho­sts
We both know we ain’t kids no more
Send my love to your new lover
Tre­at her bet­ter
We’ve got­ta let go of all of our gho­sts
We both know we ain’t kids no more

If you’re ready, if you’re ready (Send my love to your new lover)
If you’re ready, are you ready? (Tre­at her bet­ter)
We’ve got­ta let go of all of our gho­sts
We both know we ain’t kids no more
If you’re ready, if you’re ready (Send my love to your new lover)
If you’re ready, are you ready? (Tre­at her bet­ter)
We’ve got­ta let go of all of our gho­sts
We both know we ain’t kids no more

Tłu­ma­cze­nie Ade­le — Send My Love (To Your New Lover)

To wszyst­ko to Ty, nic z tego ja
Ty poło­ży­łeś dło­nie na moim cie­le i powie­dzia­łeś mi, mmm
Ty powie­dzia­łeś mi, że jesteś goto­wy
Na coś wiel­kie­go, na wiel­ki skok
Będę Two­ją ostat­nią miło­ścią, na wie­ki ty i ja
To mi wła­śnie powie­dzia­łeś

Zry­wam z tobą
Prze­ba­czam wszyst­ko
Pusz­czasz mnie wol­no

Pozdrów ode mnie swo­ją nową kochan­kę
Trak­tuj ją lepiej
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi
Pozdrów ode mnie swo­ją nową kochan­kę
Trak­tuj ją lepiej
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi

Ja byłam za sil­na, a ty drża­łeś
Nie mogłeś znieść wzra­sta­ją­ce­go gorą­ca, mmm
Kocha­nie, ja nadal wzra­stam
Ja bie­głam, ty sze­dłeś
Nie nadą­ża­łeś, spa­da­łeś w dół, mmm
Jest tyl­ko jed­na dro­ga w dół

Zry­wam z tobą
Prze­ba­czam wszyst­ko
Pusz­czasz mnie wol­no

Pozdrów ode mnie swo­ją nową kochan­kę
Trak­tuj ją lepiej
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi
Pozdrów ode mnie swo­ją nową kochan­kę
Trak­tuj ją lepiej
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi

Jeśli jesteś goto­wy, jeśli jesteś goto­wy
Jeśli jesteś goto­wy, ja jestem goto­wa
Jeśli jesteś goto­wy, jeśli jesteś goto­wy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi,
Nie, nie jeste­śmy już dzieć­mi

Zry­wam z tobą
Prze­ba­czam wszyst­ko
Pusz­czasz mnie wol­no

Pozdrów ode mnie swo­ją nową kochan­kę
Trak­tuj ją lepiej
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi
Pozdrów ode mnie swo­ją nową kochan­kę
Trak­tuj ją lepiej
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi

Jeśli jesteś goto­wy, jeśli jesteś goto­wy
Jeśli jesteś goto­wy, czy jesteś goto­wy
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi
Jeśli jesteś goto­wy, jeśli jesteś goto­wy
Jeśli jesteś goto­wy, czy jesteś goto­wy
Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy
Obo­je wie­my, że nie jeste­śmy już dzieć­mi

Zwroty & wyrażenia

Ready

Ready for more?
have some­thing ready = mieć coś goto­we do uży­cia
ready-made = goto­wy do użyt­ku
rough-and-ready = pro­sty, nie­wy­szu­ka­ny
ready-to-serve = goto­wy
ready-to-eat = goto­wy do spo­ży­cia

You told me you were ready

Powie­dzia­łeś mi, że jesteś goto­wy

Ready = goto­wy, przy­go­to­wa­ny, ocho­czy, chęt­ny, np.:

I’m ready to go! = Jestem goto­wa do wyj­ścia!

To get ready = przy­go­to­wy­wać się, np.: He is get­ting ready for a mara­thon. = On się przy­go­to­wu­je do mara­to­nu.

Everlasting

I’d be your last love ever­la­sting you and me

Będę two­ją ostat­nią miło­ścią, na wie­ki ty i ja

Ever­la­sting = wiecz­ny, trwa­ją­cy na wie­ki (np. miłość), np.:

They hoped the­ir love would be ever­la­sting. = Mie­li nadzie­ję, że ich miłość będzie wiecz­na.

Give somebody up

War­to wie­dzieć
give up on some­thing = zre­zy­gno­wać z cze­goś
give up work = prze­stać pra­co­wać, zre­zy­gno­wać z pra­cy
give some­thing the thumbs up = zaak­cep­to­wać coś
give some­bo­dy a beating up = pobić kogoś
give up on some­bo­dy = zre­zy­gno­wać z kogoś (prze­stać w kogoś wie­rzyć)

I’m giving you up

Zry­wam z Tobą

To give up some­bo­dy = zerwać z kimś (zakoń­czyć zwią­zek), np.:

She gave him up, becau­se she didn’t love him any­mo­re. = Ona zerwa­ła z nim, ponie­waż już go nie kocha­ła.

Send one’s love

Send my love to your new lover

Pozdrów ode mnie swo­ją nową kochan­kę

To send/give love to some­one = prze­sy­łać komuś pozdro­wie­nia, pozdro­wić kogoś, np.:

Send my love to your parents when you next see them. = Pozdrów ode mnie swo­ich rodzi­ców następ­nym razem jak będziesz się z nimi widział.

Treat

More tre­ats!
tre­at some­thing as some­thing = brać coś jako coś
tre­at some­bo­dy with some­thing = leczyć kogoś czymś
mistre­at = znę­cać się, mal­tre­to­wać
entre­at = bła­gać, usil­nie pro­sić
tre­ata­ble = ule­czal­ny (o cho­ro­bie)
tre­at some­bo­dy like dirt = pomia­tać kimś, mieć kogoś za nic

Tre­at her bet­ter

Trak­tu­ją ją lepiej

To tre­at some­bo­dy = trak­to­wać kogoś, np.:

You sho­uld tre­at her like a lady. = Powi­nie­neś trak­to­wać ją jak damę.

Let go of something

We’ve got­ta let go of all of our gho­sts

Musi­my puścić wol­no wszyst­kie nasze duchy

To let go of some­thing = puścić, wypu­ścić coś, zosta­wić coś w spo­ko­ju, np.:

She let go of his hand. = Ona puści­ła jego rękę.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *