Nightwish — I Want My Tears Back

I Want My Tears Back” to utwór z siód­me­go albu­mu zespo­łu Nigh­twish „Ima­gi­na­rium”. Inspi­ra­cją do napi­sa­nia tej pio­sen­ki był film „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” w reży­se­rii Tima Bur­to­na. Duży wpływ na  powsta­nie Ima­gi­na­rium mia­ła muzy­ka fil­mo­wa. Świet­na, ener­gicz­na muzy­ka w połą­cze­niu z cie­ka­wym tek­stem dała nie­sa­mo­wi­ty efekt.

Zapra­sza­my w magicz­ną podróż z zespo­łem Nigh­twish!

Tekst pio­sen­ki Nigh­twish — I Want My Tears Back

I want my tears back

The tre­etops, the chim­neys, the snow­bed sto­ries, win­ter grey
Wild­flo­wers, tho­se meadows of heaven, wind in the whe­at

A rail­ro­ad across waters, the scent of grand­fa­ther­ly love
Blue bay­ous, Decem­bers, moon thro­ugh a dragonfly’s wings

Whe­re is the won­der where’s the awe
Where’s dear Ali­ce knoc­king on the door
Where’s the trap­do­or that takes me the­re
Where’s the real is shat­te­red
by a Mad Marsh Hare

Whe­re is the won­der where’s the awe
Whe­re are the sle­epless nights I used to live for
Befo­re the years take me
I wish to see
The lost in me

I want my tears back
I want my tears back now

A bal­let on a gro­ve, still gro­wing young all alo­ne
A rag doll, a best friend, the voice of Mary Costa

Whe­re is the won­der where’s the awe
Where’s dear Ali­ce knoc­king on the door
Where’s the trap­do­or that takes me the­re
Where’s the real is shat­te­red
by a Mad March Hare

Whe­re is the won­der where’s the awe
Whe­re are the sle­epless nights I used to live for
Befo­re the years take me
I wish to see
The lost in me

Whe­re is the won­der where’s the awe
Where’s dear Ali­ce knoc­king on the door
Where’s the trap­do­or that takes me the­re
Where’s the real is shat­te­red
by a Mad March Hare

Whe­re is the won­der where’s the awe
Whe­re are the sle­epless nights I used to live for
Befo­re the years take me
I wish to see
The lost in me

I want my tears back
I want my tears back now

Whe­re is the won­der where’s the awe
Whe­re are the sle­epless nights I used to live for
Befo­re the years take me
I wish to see
The lost in me

Whe­re is the won­der where’s the awe
Whe­re are the sle­epless nights I used to live for
Befo­re the years take me
I wish to see
The lost in me

I want my tears back
I want my tears back now

Tłu­ma­cze­nie Nigh­twish — I Want My Tears Back

Chcę moje łzy z powro­tem

Wierz­choł­ki drzew, komi­ny, opo­wie­ści wierz­by, zimo­wa sza­rość
Dzi­kie kwia­ty, łąki nie­biań­skie, wiatr w psze­ni­cy

Linia kole­jo­wa przez wody, zapach dziad­ko­wej miło­ści
Nie­bie­skie bagna, grud­nie, księ­życ na skrzy­dłach waż­ki

Gdzie jest cud gdzie jest trwo­ga
Gdzie jest dro­ga Ali­cja puka­ją­ca do drzwi
Gdzie jest zapad­nia, któ­ra zabie­rze mnie tam
Gdzie rze­czy­wi­stość jest zni­we­czo­na
przez Sza­lo­ne­go Mar­co­we­go Zają­ca

Gdzie jest cud gdzie jest trwo­ga
Gdzie są nie­prze­spa­ne noce dla któ­rych żyłem
Zanim lata zabio­rą mnie
Chcia­ła­bym zoba­czyć
Zagu­bie­nie we mnie

Chcę moje łzy z powro­tem
Chcę moje łzy z powro­tem teraz

Balet w zagaj­ni­ku, wciąż dora­sta­ją­cy mło­dzi wszy­scy sami
Szma­cia­na lal­ka, naj­lep­szy przy­ja­ciel, głos Marii Costy

Gdzie jest cud gdzie jest trwo­ga
Gdzie jest dro­ga Ali­cja puka­ją­ca do drzwi
Gdzie jest zapad­nia, któ­ra zabie­rze mnie tam
Gdzie rze­czy­wi­stość jest zni­we­czo­na
przez Sza­lo­ne­go Mar­co­we­go Zają­ca

Gdzie jest cud gdzie jest trwo­ga
Gdzie są nie­prze­spa­ne noce dla któ­rych żyłem
Zanim lata zabio­rą mnie
Chcia­ła­bym zoba­czyć
Zagu­bie­nie we mnie

Gdzie jest cud gdzie jest trwo­ga
Gdzie jest dro­ga Ali­cja puka­ją­ca do drzwi
Gdzie jest zapad­nia, któ­ra zabie­rze mnie tam
Gdzie rze­czy­wi­stość jest zni­we­czo­na
przez Sza­lo­ne­go Mar­co­we­go Zają­ca

Gdzie jest cud gdzie jest trwo­ga
Gdzie są nie­prze­spa­ne noce dla któ­rych żyłem
Zanim lata zabio­rą mnie
Chcia­ła­bym zoba­czyć
Zagu­bie­nie we mnie

Chcę moje łzy z powro­tem
Chcę moje łzy z powro­tem teraz

Gdzie jest cud gdzie jest podziw
Gdzie są nie­prze­spa­ne noce dla któ­rych żyłem
Zanim lata zabio­rą mnie
Chcia­ła­bym zoba­czyć
Zagu­bie­nie we mnie

Gdzie jest cud gdzie jest podziw
Gdzie są nie­prze­spa­ne noce dla któ­rych żyłem
Zanim lata zabio­rą mnie
Chcia­ła­bym zoba­czyć
Zagu­bie­nie we mnie

Chcę moje łzy z powro­tem
Chcę moje łzy z powro­tem teraz

Zwroty & Wyrażenia

Meadow

Wild­flo­wers, tho­se meadows of heaven, wind in the whe­at

Dzi­kie kwia­ty, łąki nie­biań­skie, wiatr w psze­ni­cy

Meadow = łąka, np.: The meadow was full of color­ful but­ter­flies. = Łąka była peł­na kolo­ro­wych moty­li.

Scent

A rail­ro­ad across waters, the scent of grand­fa­ther­ly love

Linia kole­jo­wa przez wody, zapach dziad­ko­wej miło­ści

Scent = zapach, per­fu­my.

Przy­kła­dy:

The scent of the bake­ry made you want to buy fresh rolls. = Zapach pie­kar­ni spra­wiał, że ty chcia­łeś kupo­wać świe­że bułecz­ki.

My mother always wore a beau­ti­ful scent. =Moja mama zawsze ma na sobie pięk­nie pach­ną­ce per­fu­my.

Syno­ni­mem dla rze­czow­ni­ka scent jest fra­gran­ce.

Scent może rów­nież ozna­czać = trop, ślad.

Przy­kład:

Hun­ters found the scent of roe. = Myśli­wi zna­leź­li trop sar­ny.

Dragonfly

Cover „I Want My Tears Back” zagra­ny na skrzyp­cach

Blue bay­ous, Decem­bers, moon thro­ugh a dra­gonfly’s wings

Nie­bie­skie bagna, grud­nie, księ­życ na skrzy­dłach waż­ki

Dra­gon­fly = waż­ka, np.: I saw in the gar­den lar­ge and gre­en dra­gon­fly. = Widzia­łem w ogro­dzie dużą i zie­lo­ną waż­kę.

Awe

Whe­re is the won­der where’s the awe

Gdzie jest cud gdzie jest podziw

Awe =

= podziw, np.: He wat­ched his master in awe. = On patrzył na swo­je­go mistrza z podzi­wem.

= trwo­ga, np.: Tho­se who wat­ched this hor­ror left with a sen­se of awe. = Ci, któ­rzy obej­rze­li ten hor­ror stra­ci­li zmy­sły z trwo­gi.

Trapdoor

Where’s the trap­do­or that takes me the­re

Gdzie jest zapad­nia, któ­ra zabie­rze mnie stąd

Trap­do­or = zapad­nia, kla­pa w pod­ło­dze.

Przy­kład:

Tap­do­or was hid­den in the flo­or. = Zapad­nia była ukry­ta w pod­ło­dze.

Shatter

Whe­re the real is shat­tered by a Mad March Hare

Gdzie rze­czy­wi­stość jest zni­we­czo­na przez Sza­lo­ne­go Mar­co­we­go Zają­ca

To shat­ter = niwe­czyć, nisz­czyć, burzyć.

Przy­kład:

All her hopes were shat­te­red by his deci­sion. = Wszyst­kie jej nadzie­je zosta­ły zni­we­czo­ne przez jego decy­zję.

Hare

Hare – idio­my i powie­dze­nia

hare-bra­ined = nie­do­rzecz­ny, głu­pi (pomysł)
hare and hounds = pod­cho­dy (gra)
to be as mad as a March hare = mieć nie­rów­no pod sufi­tem
to hare away = ucie­kać szyb­ko

Whe­re the real is shat­te­red by a Mad March Hare

Gdzie rze­czy­wi­stość jest zni­we­czo­na przez Sza­lo­ne­go Mar­co­we­go Zają­ca

Hare = zając.

Przy­kład:

The­se are city kids, and they have never seen a hare. = To są dzie­ci z mia­sta i nigdy nie widzia­ły zają­ca.

Live for something

Wyra­że­nia z live

live music = muzy­ka na żywo
live and let live = żyj i daj żyć innym
to live apart = żyć w sepa­ra­cji
to live by = żyć według (jakichś) zasad
to live bey­ond one’s means = żyć ponad stan
to live by one’s wits = żyć z kom­bi­no­wa­nia; zara­biać na życie róż­ny­mi, nie zawsze uczci­wy­mi spo­so­ba­mi; pro­wa­dzić awan­tur­ni­czy tryb życia
live by the sword, die by the sword = mie­czem woju­jesz, od mie­cza giniesz

Whe­re are the sle­epless nights I used to live for

Gdzie są nie­prze­spa­ne noce dla któ­rych żyłem

To live for some­thing = żyć dla cze­goś.

Przy­kład:

Remem­ber to live your own life for your­self. = Pamię­taj, żeby żyć swo­im życiem dla sie­bie.

Grove

A bal­let on a gro­ve, still gro­wing young all alo­ne

Balet w zagaj­ni­ku, wciąż dora­sta­ją­cy mło­dzi wszy­scy sami

Gro­ve = zagaj­nik, kępa drzew.

Przy­kład:

The­re is some­one hid­den in the gro­ve. = Ktoś jest ukry­ty w zagaj­ni­ku.

 

Czy podo­ba Wam się lek­cja na pod­sta­wie tego utwo­ru?

Chcie­li­by­ście zoba­czyć wię­cej lek­cji na pod­sta­wie pio­se­nek tego zespo­łu?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Gutek

    Bar­dzo dzię­ku­ję za świet­ną lek­cję !
    Pro­szę o wię­cej tek­stów Nigh­twish oraz podob­nych zespo­łów 🙂

    Pozdra­wiam
    Gutek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *