Queen – Thank God It’s Christmas

Ten bożo­na­ro­dze­nio­wy sin­giel Queen w gło­so­wa­niu cza­so­pi­sma muzycz­ne­go Rol­ling Sto­ne zna­lazł się na trze­cim miej­scu wśród świą­tecz­nych pio­se­nek wszech­cza­sów. W okre­sie Boże­go Naro­dze­nia 1984 i Nowe­go Roku utwór przez sześć tygo­dni utrzy­my­wał się na bry­tyj­skiej liście prze­bo­jów, osią­ga­jąc dwu­dzie­ste pierw­sze miej­sce.

Cie­ka­wost­ką jest, że pomi­mo swo­jej dużej popu­lar­no­ści utwór nigdy nie uka­zał się na stu­dyj­nym krąż­ku i moż­na go zna­leźć jedy­nie na skła­dan­ce „Gre­atest Hits III” oraz na stro­nie B sin­gla „A Winter’s Tale” pocho­dzą­ce­go z krąż­ka „Made in Heaven”. Wsłu­chaj­cie się w nie­zwy­kły głos Fred­die­go Mercury’ego i daj­cie się porwać magii świąt.

Tekst pio­sen­ki Queen – Thank God It’s Chri­st­mas

Oh my love
We’ve had our sha­re of tears
Oh my friends
We’ve had our hopes and fears
Oh my friends
It’s been a long hard year
But now it’s Chri­st­mas
Yes, it’s Chri­st­mas
Thank God it’s Chri­st­mas

The moon and stars seem awful cold and bri­ght
Let’s hope
The snow will make this Chri­st­mas right
My friend the world
Will sha­re this spe­cial night
Becau­se it’s Chri­st­mas
Yes it’s Chri­st­mas
Thank God it’s Chri­st­mas
For
One
Night

Thank God it’s Chri­st­mas, yeah
Thank God it’s Chri­st­mas
Thank God it’s Chri­st­mas
Can it be Chri­st­mas?
Let it be Chri­st­mas
Eve­ry day

Oh my love we’ve lived in tro­ubled days
Oh my friend we have the stran­gest ways
All my friends on this one day of days
Thank God it’s Chri­st­mas
Yes it’s Chri­st­mas
Thank God it’s Chri­st­mas
For one day

Thank God it’s Chri­st­mas
Yes it’s Chri­st­mas
Thank God it’s Chri­st­mas
Oooh yeah
Thank God it’s Chri­st­mas
Yes yes yes yes it’s Chri­st­mas
Thank God it’s Chri­st­mas
For one day

A very mer­ry Chri­st­mas to you all

Tłu­ma­cze­nie Queen – Thank God It’s Chri­st­mas

O moja miło­ści
My wspól­nie dzie­li­li­śmy nasze łzy
O moi przy­ja­cie­le
My mie­li­śmy nasze nadzie­je i lęki
O moi przy­ja­cie­le
O był dłu­gi cięż­ki rok
Ale teraz są świę­ta
Tak, są świę­ta
Dzię­ki Bogu są świę­ta

Księ­życ i gwiaz­dy wyda­ją się okrop­nie zim­ne i jasne
Miej­my nadzie­ję
Śnieg spra­wi, że świę­ta będą praw­dzi­we
Moi przy­ja­cie­le świat
podzie­li z nami tą wyjąt­ko­wą noc
ponie­waż są świę­ta
Tak, są świę­ta
Dzię­ki Bogu są świę­ta
Na
Jed­ną
Noc

Dzię­ki Bogu są świę­ta, yeah
Dzię­ki Bogu są świę­ta
Dzię­ki Bogu są świę­ta
Czy to mogą być świę­ta?
Niech to będą świę­ta
Każ­de­go dnia

Kocha­nie, żyje­my w cięż­kich cza­sach
Przy­ja­cie­lu, idzie­my naj­dziw­niej­szy­mi dro­ga­mi
Wszy­scy moim przy­ja­cie­le tego jed­ne­go dnia
Dzię­ku­ją Bogu są świę­ta
Tak, są świę­ta
Dzię­ki Bogu są Świę­ta
Przez ten jeden dzień

Dzię­ki bogu są Świę­ta
Tak, są świę­ta
Dzię­ki Bogu są Świę­ta
Ooo tak
Dzię­ki Bogu są Świę­ta
Tak, tak, tak, tak są świę­ta
Dzię­ki Bogu są Świę­ta
Przez jeden dzień

Bar­dzo weso­łych świąt dla was wszyst­kich

Słowa & wyrażenia

Fears

We’ve had our hopes and fears

Mie­li­śmy nasze nadzie­je i lęki

Nothing to fear
no fear = bez obaw
for fear that = z oba­wy, że
God-fearing = bogo­boj­ny
in fear and trem­bling = trzę­sąc się ze stra­chu
fear of the unk­nown = strach przed nie­zna­nym
fear the worst = oba­wiać się naj­gor­sze­go
nothing to fear = nic, cze­go nale­ży się bać

Fears = lęki, oba­wy, np.:

Eve­ry­bo­dy has got own fears, even if we don’t admit it. = Każ­dy ma swo­je wła­sne lęki, nawet, jeśli nie przy­zna­je­my się do tego.

Seem

The moon and stars seem awful cold and bri­ght

Księ­życ i gwiaz­dy wyda­ją się okrop­nie zim­ne i jasne

To seem = wyda­wać się, np.:

My father doesn’t like Chri­st­mas becau­se it seems too comer­cia­li­sed. = Mój tata nie lubi Świąt Boże­go Naro­dze­nia, ponie­waż wyda­ją się zbyt komer­cyj­ne.

Right

The snow will make this Chri­st­mas right

Śnieg spra­wi, że świę­ta będą praw­dzi­we

Right = praw­dzi­wy, np.:

Nowa­days, not eve­ry child belie­ves that San­ta Claus is right. = Obec­nie, nie każ­de dziec­ko wie­rzy, że Świę­ty Miko­łaj jest praw­dzi­wy.

Pamię­taj­my, że sło­wo right ma wie­le podob­nych zna­czeń — pra­wi­dło­wy, pra­wy, słusz­ny czy… zdro­wy , np.: I am right as rain! = Jestem zdro­wy jak ryba!

Share

Will sha­re this spe­cial night

Podzie­li z nami tą wyjąt­ko­wą noc

To sha­re = dzie­lić, np.:

All Chri­stians sha­re expe­rien­ce of Chri­smas Eve. = Wszy­cy Chrze­ści­ja­nie dzie­lą doświad­cze­nie Wigi­lii.

Waż­ne w kon­tek­ście Świąt Boże­go Naro­dze­nia jest, że podzie­lić się opłat­kiem to po angiel­sku divi­de the wafer (a nie sha­re the wafer).

Let it be

Let it be Chri­st­mas

Niech to będą świę­ta

Let it be = zosta­wić coś tak jak jest, bez zmian, np.:

“Let it be like the old days” – this is favo­uri­te say­ing of my grand­fa­her. = “Niech będzie tak jak było w daw­nych dniach” – to ulu­bio­ne powie­dze­nie moje­go dziad­ka.

Ist­nie­je rów­nież idiom to let some­bo­dy be ozna­cza­ją­cy zosta­wić kogoś w spo­ko­ju, np.:

He is lear­ning now, let him be. = On się teraz uczy, zostaw go w spo­ko­ju.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *