Uriah Heep — Lady In Black

 „Lady in Black” jest pio­sen­ką roc­ko­wej gru­py Uriah Heep, stwo­rzo­ną przez Kena Hensley’a. Opo­wia­da histo­rię męż­czy­zny pogrą­żo­ne­go w świe­cie woj­ny, któ­ry napo­ty­ka dobro, któ­re mu dora­dza.

Inspi­ra­cją do napi­sa­nia tego utwo­ru była praw­dzi­wa histo­ria kie­dy cór­kę auto­ra tek­stu odwie­dził wika­ry w momen­cie kie­dy była bar­dzo przy­gnę­bio­na. Rezul­ta­tem tego spo­tka­nia jest „Lady in Black” — filo­zo­ficz­na para­bo­la, któ­ra mówi nam, że zła nie moż­na poko­nać złem.

Tekst pio­sen­ki Uriah Heep — Lady In Black

She came to me one mor­ning
One lone­ly Sun­day mor­ning
Her long hair flo­wing in the midwin­ter wind
I know not how she found me
For in dark­ness I was wal­king
And destruc­tion lay aro­und me
From a fight I could not win

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

She asked me name my foe then
I said the need within some men
To fight and kill the­ir bro­thers
Witho­ut tho­ught of love or God
And I beg­ged her give me hor­ses
To tram­ple down my ene­mies
So eager was my pas­sion
To devo­ur this waste of life

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

But she wouldn’t think of bat­tle that
Redu­ces men to ani­mals
So easy to begin
And yet impos­si­ble to end
For she’s the mother of all men
Who coun­sel­led me so wise­ly then
I feared to walk alo­ne aga­in
And asked if she would stay

Oh lady lend your hand outri­ght
And let me rest here at your side
Have faith and trust in peace she said
And fil­led my heart with life

There’s no strength in num­bers
Have no such miscon­cep­tion
But when you need me
Be assu­red I won’t be far away

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Thus having spo­ke she tur­ned away
And tho­ugh I found no words to say
I sto­od and wat­ched until I saw
Her black clo­ak disap­pe­ar
My labo­ur is no easier
But now I know I’m not alo­ne
I’ll find new heart
Each time I think upon that win­dy day
And if one day she comes to you
Drink deeply from her words so wise
Take coura­ge from her as your pri­ze
And say hel­lo from me

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Tłu­ma­cze­nie Uriah Heep — Lady In Black

Ona przy­szła do mnie pew­ne­go poran­ka
Pew­ne­go samot­ne­go nie­dziel­ne­go poran­ka
Jej dłu­gie wło­sy powie­wa­ły na wie­trze w środ­ku zimy
Nie wiem jak ona mnie zna­la­zła
W ciem­no­ści któ­rą podą­ża­łem
I zagła­da ogar­nia­ła mnie
po bitwie któ­rej nie mogłem wygrać

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Ona popro­si­ła żebym nazwał swo­je­go wro­ga
Powie­dzia­łem że jest w nie­któ­rych męż­czy­znach potrze­ba
Żeby wal­czyć i zabi­jać ich bra­ci
Bez myśli o miło­ści lub Bogu
I bła­ga­łem żeby dała mi konie
Aby zdep­tać moich wro­gów
Tak nie­cier­pli­wa była moja pasja
Aby pochło­nąć jało­we życie

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Ale ona nie myśla­ła o bitwie któ­ra
zre­du­ku­je ludzi do zwie­rząt
Tak łatwo zacząć
i nie­moż­li­we żeby skoń­czyć
Ona jest mat­ką wszyst­kich ludzi
któ­ra dora­dzi­ła mi tak mądrze wte­dy
Bałem się iść sam zno­wu
I zapy­ta­łem czy mogła­by zostać

O pani podaj mi pomoc­ną dłoń od razu
I pozwól mi odpo­cząć tutaj po two­jej stro­nie
Miej wia­rę i zaufa­nie w poko­ju powie­dzia­ła
I wypeł­ni­ła moje ser­ce życiem

Nie ma siły w licz­bach
Nie ma takie­go błęd­ne­go mnie­ma­nia
Ale kie­dy ty potrze­bu­jesz mnie
Bądź pew­ny nie będę dale­ko

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Tak więc powie­dziaw­szy to odwró­ci­ła się
I cho­ciaż nie zna­la­złem słów do powie­dze­nia
Sta­łem i patrzy­łem dopó­ki
Jej czar­na pele­ry­na znik­nę­ła
Moja pra­ca nie jest łatwiej­sza
Ale teraz wiem że nie jestem sam
Znaj­dę nowe ser­ce
Każ­de­go dnia myślę o tym wietrz­nym dniu
I jeśli któ­re­goś dnia ona przyj­dzie do cie­bie
Spi­jaj mądrość z jej słów
Weź od niej odwa­gę jako swo­ją nagro­dę
I pozdrów ją ode mnie

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Zwroty & wyrażenia

Trample down

And I beg­ged her give me hor­ses
To tram­ple down my ene­mies

I bła­ga­łem żeby dały mi konie
Aby zdep­tać moich wro­gów

W pio­sen­ce wystę­pu­je cza­sow­nik zło­żo­ny:

To tram­ple down = zdep­tać, stra­to­wać, np.: The­se chil­dren tram­pled down flo­wers. = Te dzie­ci pode­pta­ły kwia­ty.

Może­my tak­że uży­wać tego cza­sow­ni­ka w zna­cze­niu meta­fo­rycz­nym, prze­no­śnym, na przy­kład zdep­tać uczu­cia, nadzie­je:

How could she tram­ple on my feelings like that? = Jak ona mogła tak zdep­tać moje uczu­cia?

Lend one’s hand

Oh lady lend your hand outri­ght

O pani podaj mi pomoc­ną dłoń od razu

Wyra­że­nie to lend one’s hand ozna­cza wycią­gnąć przy­ja­ciel­ską dłoń, czy­li pomóc komuś.

To lend one’s hand = wycią­gnąć przy­ja­ciel­ską dłoń, pomóc, np.: He lent his hand when I was in tro­uble. = On pomógł mi kie­dy mia­łem kło­po­ty.

Darkness

I know not how she found me
For in dark­ness I was wal­king

Nie wiem jak ona mnie zna­la­zła
W ciem­no­ści któ­rą podą­ża­łem

Dark­ness = ciem­ność.

Przy­kła­do­we uży­cia sło­wa dark­ness:

They did not tell us abo­ut the three mon­ths of total dark­ness. = Oni nie powie­dzie­li nam o trzech mie­sią­cach w kom­plet­nej ciem­no­ści.

She was looking at him in the dark­ness, not say­ing a word. = Ona patrzy­ła na nie­go w ciem­no­ści, nie mówiąc ani sło­wa.

He was alo­ne aga­in in the dark­ness of his mind. = On był zno­wu sam w ciem­no­ści swo­je­go umy­słu.

Foe

Inne (wro­gie) wyra­że­nia
hosti­le take-over = wro­gie prze­ję­cie
act of hosi­li­ty = wro­gie dzia­ła­nie
public ene­my = wróg publicz­ny
male­vo­lent = wro­go nasta­wio­ny

She asked me name my foe then

Ona popro­si­ła żebym nazwał swo­je­go wro­ga

Foe = wróg, syno­nim dla okre­śle­nia ene­my.

Przy­kła­do­we uży­cia sło­wa foe:

Now is a time when we must all come toge­ther to face a com­mon foe. = Teraz jest czas kie­dy my musi­my wszy­scy razem sta­wić czo­ła wspól­ne­mu wro­go­wi.

She had to know if he was friend or foe. = Ona musia­ła wie­dzieć czy on był przy­ja­cie­lem czy wro­giem.

Counsel

For she’s the mother of all men
Who coun­sel­led me so wise­ly then

Ona jest mat­ką wszyst­kich ludzi
któ­ra dora­dzi­ła mi tak mądrze wte­dy

Coun­sel = dora­dzać.

Przy­kła­do­we uży­cia sło­wa coun­sel:

He had coun­se­led aga­inst her coming in the first pla­ce. = On dora­dzał wię­cej niż 500 byłym człon­kom gru­py i ich rodzi­nom.

In fact, I coun­se­led myself not to expect much of any­thing. = W rze­czy­wi­sto­ści, radzi­łem sobie same­mu, żeby nie ocze­ki­wać zbyt dużo.

Misconception

Wyra­że­nia z przed­rost­kiem mis-
miscon­cep­tion = błęd­ne prze­ko­na­nie
mis­be­ha­ve = źle się zacho­wy­wać, być nie­grzecz­nym
miscal­cu­la­te = obli­czyć błęd­nie
misa­dvi­se = źle radzić, wpro­wa­dzić w błąd
misap­ply = sto­so­wać nie­wła­ści­we, nad­uży­wać
miscar­ry = nie powieść się

Have no such miscon­cep­tion

Nie ma takie­go błęd­ne­go mnie­ma­nia

Miscon­cep­tion = błęd­ne mnie­ma­nie, nie­wła­ści­we zro­zu­mie­nie.

A popu­lar miscon­cep­tion = roz­po­wszech­nio­ne błęd­ne prze­ko­na­nie.

Labo­ur under a miscon­cep­tion = mieć błęd­ne wyobra­że­nie.

Cloak

Her black clo­ak disap­pe­ar

Jej czar­na pele­ry­na znik­nę­ła

Clo­ak = pele­ry­na.

Przy­kła­do­we uży­cia sło­wa clo­ak:

The clo­ak was of a kind we’d never seen befo­re. = Płaszcz był z rodza­ju tych jakie­go nie widzie­li­śmy nigdy wcze­śniej.

For the second time, she tur­ned away to take up her clo­ak. = Za dru­gim razem odwró­ci­ła się, żeby zdjąć swój płaszcz.

Courage

Take coura­ge from her as your pri­ze

Weź od niej odwa­gę jako swo­ją nagro­dę

Coura­ge = odwa­ga.

Przy­kła­do­we uży­cia sło­wa coura­ge:

He didn’t have the coura­ge to do it. = On nie miał odwa­gi, żeby to zro­bić.

It takes real coura­ge to join the army. = To wyma­ga praw­dzi­wej odwa­gi, żeby dołą­czyć do armii.

Per­haps then you will find the coura­ge to say yes. = Może wte­dy ty znaj­dziesz odwa­gę, żeby powie­dzieć tak.

Labour

My labo­ur is no easier

Moja pra­ca nie jest łatwiej­sza

Labo­ur = pra­ca, trud, wysi­łek.

Przy­kła­do­we uży­cia:

Yes life was so much bet­ter under labo­ur in the 70s. = Tak życie było dużo lep­sze w pra­cy w latach 70tych.

Say hello from somebody

And say hel­lo from me

I pozdrów ją ode mnie

Say hel­lo from some­bo­dy = przy­wi­tać się, pozdro­wić kogoś, np.: When you see your mother ple­ase say hel­lo from me. = Kie­dy będziesz widział swo­ją mamę pozdrów ją ode mnie.

Prize

Take coura­ge from her as your pri­ze

Weź od niej odwa­gę jako swo­ją nagro­dę

Pri­ze = nagro­da.

Przy­kła­do­we uży­cia sło­wa pri­ze:

She dese­rved the pri­ze. = Ona zasłu­ży­ła na nagro­dę.

What is the first pri­ze? = Co jest pierw­szą nagro­dą?

The pri­ze is cur­ren­tly half a mil­lion. = Nagro­dą jest obec­nie pół milio­na.

Syno­ni­my dla sło­wa pri­ze to award i reward.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *