Metallica — Some Kind Of Monster

Metal­li­ca jest jed­nym z moich ulu­bio­nych zespo­łów, któ­re­go muzy­ka towa­rzy­szy mi prak­tycz­nie w każ­dym aspek­cie moje­go życia. Kawa­łek „Some Kind Of Mon­ster” lubię przede wszyst­kim za jego dyna­mi­kę, jest bar­dzo ener­ge­tycz­ny i pobu­dza­ją­cy, co zwłasz­cza w naszym kli­ma­cie, sta­no­wi pozy­tyw­ny zastrzyk sił wital­nych.

„Some Kind Of Mon­ster” to nie tyl­ko tytuł dobre­go nume­ru roc­ko­we­go, ale rów­nież fil­mu opo­wia­da­ją­ce­go o losach tej zna­nej na całym świe­cie kape­li. Uka­zu­je moment prze­ło­mo­wy dla zespo­łu,  jakim było odej­ście Jaso­na New­ste­da,  poszu­ki­wa­nie nowe­go basi­sty, odwyk lide­ra, Jame­sa Het­fiel­da oraz pro­ces two­rze­nia nowe­go albu­mu „St. Anger” (2003),  gdzie utwór „Some Kind Of Mon­ster” stał się jed­nym z sin­gli pro­mu­ją­cych pły­tę.

Sam tekst utwo­ru nie­co róż­ni się w zależ­no­ści od tego, czy jest to utwór stu­dyj­ny czy tele­dysk. Lek­cja opie­ra się o mate­riał zawar­ty w tele­dy­sku.

Przy­jem­nej nauki! 🙂

Tekst pio­sen­ki Metal­li­ca — Some Kind Of Mon­ster

The­se are the eyes that can’t see me
The­se are the hands that drop you trust
The­se are the boots that kick you ‘round
This is the ton­gue that spe­aks on the insi­de
The­se are the ears that ring with hate
This is the face that’ll never chan­ge
This is the fist that grinds you down
This is the voice of silen­ce no more

The­se are the legs in circ­les run
This is the beating you’ll never know
The­se are the lips that taste no fre­edom
This is the feel that’s not so safe
This is the face you’ll never chan­ge
This is the god that ain’t so pure
This is the god that is not pure
This is the voice of silen­ce no more

Some kind of mon­ster
Some kind of mon­ster
Some kind of mon­ster
This mon­ster lives

This the face that sto­nes you cold
This the moment that needs to bre­athe
The­se are the claws that scratch the­se wounds
This is the pain that never leaves
This is the ton­gue that whips you down
This is the bur­den of eve­ry man
The­se are the scre­ams that pier­ce your skin
This is the voice of silen­ce no more

This is the test of flesh and soul
This is the trap that smells so good
This is the flo­od that dra­ins the­se eyes
The­se are the looks that chill to the bone
The­se are the fears that swing over­he­ad
The­se are the weights that hold you down
This is the end that will never end
This is the voice of silen­ce no more

Some kind of mon­ster
Some kind of mon­ster
Some kind of mon­ster
This mon­ster lives

We the people
Are we the people?

Some kind of mon­ster
Some kind of mon­ster
Some kind of mon­ster
Some kind of mon­ster
This mon­ster lives

Tłu­ma­cze­nie Metal­li­ca — Some Kind Of Mon­ster

To oczy, któ­re mnie nie dostrze­ga­ją
To ręce, któ­re dają ci opar­cie
To buty, któ­re wciąż cię kopią
To język, któ­ry krzy­czy w środ­ku
To uszy, któ­re dźwię­czą z nie­na­wi­ści
To twarz, któ­ra nigdy się nie zmie­ni
To pięść, któ­ra cię miaż­dży
Ten głos już nigdy nie ucich­nie

To nogi, któ­re wciąż bie­gną w koło
To bicie, któ­re­go nigdy nie poznasz
To usta, któ­re nigdy nie zasma­ku­ją wol­no­ści
To uczu­cie, któ­re nie jest zbyt pew­ne
To twarz, któ­rej nigdy nie zmie­nisz
To Bóg, któ­ry nie jest taki czy­sty
To Bóg, któ­ry nie jest taki czy­sty
Ten głos już nigdy nie ucich­nie

Coś jak­by potwór
Coś jak­by potwór
Coś jak­by potwór
Ten potwór żyje

To twarz, któ­ra przy­pra­wia o dreszcz
To moment, któ­ry potrze­bu­je odde­chu
To pazu­ry, któ­re roz­dra­pu­ją rany
To ból, któ­ry nigdy nie ustą­pi
To język, któ­ry cię sma­ga
To cię­żar, któ­ry każ­dy z nas dźwi­ga
To krzy­ki, któ­re prze­bi­ja­ją ci skó­rę
Ten głos już nigdy nie ucich­nie

To jest egza­min dla cia­ła i duszy
To pułap­ka, któ­ra cię kusi
To powódź, któ­ra osu­sza oczy
To spoj­rze­nia, któ­re prze­szy­wa­ją na wylot
To strach, któ­ry wciąż masz w gło­wie
To cię­żar, któ­ry cię przy­tła­cza
To koniec, któ­ry się nigdy nie skoń­czy
Ten głos już nigdy nie ucich­nie

Coś jak­by potwór
Coś jak­by potwór
Coś jak­by potwór
Ten potwór żyje

My ludź­mi
Czy my jeste­śmy ludź­mi?

Coś jak­by potwór
Coś jak­by potwór
Coś jak­by potwór
Coś jak­by potwór
Ten potwór żyje

Gramatyka

Future Simple

This is the face that’ll never chan­ge 

To twarz, któ­ra nigdy nie się nie zmie­ni

Konstrukcja

Twier­dze­nie: oso­ba + will/shall + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Pyta­nie: will/shall + oso­ba + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Prze­cze­nie: oso­ba + will/shall + not + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Zastosowanie

Kie­dy uży­wać shall?
Shall moż­na dowol­nie zamie­niać z for­mą will bez zmia­ny zna­cze­nia dane­go wyra­że­nia czy zda­nia. Jest uży­wa­na w Bri­tish English, nato­miast w Ame­ri­can English poja­wia się rzad­ko. For­my shall uży­wa­my głów­nie w pyta­niach, gdy pro­si­my o opi­nię, pro­po­nu­je­my zro­bie­nie cze­goś, ocze­ku­je­my kon­kret­nych instruk­cji czy pole­ceń lub skła­da­my obiet­ni­cę. Czę­ściej jest uży­wa­na w sty­lu for­mal­nym.

Przy­kła­dy:

I shall never for­get you. = Nigdy cię nie zapo­mnę.

Shall we go to the cine­ma toni­ght? = Może poszli­by­śmy dzi­siaj wie­czo­rem do kina?

  • Czyn­ność, któ­ra wyda­rzy się jed­no­krot­nie w przy­szło­ści, np.: I’ll tell you abo­ut it tomor­row. = Opo­wiem ci o tym jutro.
  • Gdy coś komuś pro­po­nu­je­my lub pyta­my się o radę, np.: Shall I make you some­thing to drink? = Zro­bić ci coś do picia?
  • W momen­cie gdy coś komuś obie­cu­je­my, np.: Don’t wor­ry, I won’t tell her. = Nie martw się, nic jej nie powiem.
  • Kie­dy podej­mu­je­my decy­zję, ale w momen­cie mówie­nia, np.: I’ll do it! = Zro­bię to!
  • Pod­czas wyra­ża­nia przy­pusz­cze­nia, oba­wy, nadziei czy wąt­pli­wo­ści, np.: I think she will agree. = Myślę, że ona się zgo­dzi.
  •  Gdy prze­wi­du­je­my przy­szłość, np.: It will be cold tomor­row. = Jutro będzie zim­no.
  •  I tryb warun­ko­wy w tej czę­ści zda­nia, w któ­rej nie wystę­pu­ją spój­ni­ki tj. if/ when/ as soon as/ unless itp., np.: Unless you call me to say you’re not coming, I’ll see you at the the­atre. = Jeże­li nie zadzwo­nisz do mnie, że nie idziesz, zoba­czy­my się w teatrze.

Charakterystyczne określenia czasu

Tomor­row = jutro.

Tomor­row mor­ning = jutro rano.

The day after tomor­row = poju­trze.

Next week/ year = w następ­nym tygodniu/ roku.

In ten minutes/ three hours = za dzie­sięć minut/ trzy godzi­ny.

At two o’clock = o dru­giej.

Will vs. going to

Will uży­wa­my w dwóch przy­pad­kach, pierw­szy, gdy jest to spon­ta­nicz­na decy­zja pod­ję­ta pod­czas jakiejś roz­mo­wy. Może to być: ofe­ro­wa­nie komuś cze­goś, zga­dza­nie się z kimś, obie­cy­wa­nie komuś cze­goś, proś­ba kogoś o coś.

Przy­kład:

Will you give me her address? = Dasz mi jej adres?

Dru­gi przy­pa­dek, gdy mamy na myśli wyra­ża­nie przy­szło­ści, któ­rej nie jeste­śmy pew­ni, czę­sto uży­wa­jąc zwro­tów takich jak: I expect, pro­ba­bly, I think, I don’t think, I won­der, I’m sure = spo­dzie­wam się, praw­do­po­dob­nie, myślę, nie myślę, zasta­na­wiam się, jestem pewien.

Przy­kład:

I won­der when they will get mar­ried. = Zasta­na­wiam się, kie­dy oni się pobio­rą.

Be going to uży­wa­my do wyra­ża­nia decy­zji, któ­rą pod­ję­li­śmy już wcze­śniej jesz­cze przed daną roz­mo­wą. Sto­su­je­my rów­nież do wyra­ża­nia naszych prze­wi­dy­wań, przy­pusz­czeń, że coś się wyda­rzy na pod­sta­wie zna­nych nam fak­tów.

Przy­kład:

There’s going to be tro­uble when Paul finds out abo­ut this. = Będą kło­po­ty, kie­dy Paul się o tym dowie.

Zaimek wskazujący

The­se are the eyes that can’t see me

To są oczy, któ­re mnie nie dostrze­ga­ją

Odpo­wied­ni zaimek wska­zu­ją­cy wybie­ra się w zależ­no­ści od sytu­acji. Ogól­nie rzecz ujmu­jąc, przyj­mu­je­my nastę­pu­ją­ce zasa­dy:

This i the­se sto­su­je­my do osób oraz przed­mio­tów, któ­re znaj­du­ją się bli­sko nas.

Przy­kła­dy:

Can you sign this form here for me? = Czy możesz pod­pi­sać ten for­mu­larz tutaj dla mnie?

The­se books are too heavy for me to car­ry. = Te książ­ki są dla mnie za cięż­kie, żeby je nieść.

That i tho­se sto­su­je­my do osób oraz przed­mio­tów, znaj­du­ją­cych się dalej.

Przy­kła­dy:

The­se ear­rings are very expen­si­ve. =  Te kol­czy­ki są bar­dzo dro­gie.

I don’t like tho­se people. =  Nie lubię tych ludzi.

Zwroty & Wyrażenia

Drop somebody trust

The­se are the hands that drop you trust

To ręce, dają ci opar­cie

To drop some­bo­dy trust =  dać komuś opar­cie, np.: Listen, I might not look, but I can drop you trust. = Słu­chaj, może na to nie wyglą­dam, ale możesz mi zaufać.

Kick around

The­se are the boots that kick you aro­und

To buty, któ­re wciąż cię kopią

To kick aro­und = kopać, robić krzyw­dę, zaata­ko­wać kogoś, gro­zić komuś, np.: Why do you let him kick you aro­und like that? = Cze­mu pozwa­lasz mu się tak trak­to­wać?

Ring with hate

The­se are the ears that ring with hate

To uszy, któ­re dźwię­czą z nie­na­wi­ści

To ring with hate = dźwię­czeć z nie­na­wi­ści, np.: I don’t like com­bat sports, people just ring with hate! = Nie lubię spor­tów wal­ki, ludzie aż kipią z nie­na­wi­ści!

Grind down

Idio­my ze słów­kiem down

to nail down = upew­nić się, nabrać pew­no­ści, zabez­pie­czyć, np.: Poli­ce nailed the suspect down. = Poli­cja zabez­pie­czy­ła podej­rza­ne­go.

down to the wire = koń­czą­cy się czas, być bli­sko ter­mi­nu, ostat­ni czas na zro­bie­nie cze­goś, np.: If both teams are play­ing at the­ir best, this game is down to the wire. = Jeże­li obie dru­ży­ny gra­ją naj­le­piej, jak potra­fią, to o wyni­ku zade­cy­du­je koń­ców­ka (meczu).

to down and out = nie mieć pie­nię­dzy, być spłu­ka­nym, ban­krut, być rów­nież jak menel, włó­czę­ga, bez­dom­ny, np.: Don’t take this risk, you can be down and out. = Nie podej­muj tego ryzy­ka, możesz zostać ban­kru­tem.

down the line = pro­sto, naprzód, w przy­szłość, np.: You have to go down the line, then turn left. = Musisz iść pro­sto, a potem skrę­cić w lewo.

This is the fist that grinds you down

To pięść, któ­ra cię miaż­dży

To grind some­bo­dy down = nisz­czyć, zastra­szać, przy­gnę­bić kogoś (w sto­sun­ku do ludzi), np.: Gro­und down by years of abu­se, she did not have the con­fi­den­ce to leave him. = Przy­gnę­bio­na lata­mi mal­tre­to­wa­nia, nie mia­ła śmia­ło­ści, by go opu­ścić.

To grind some­thing down = wygła­dzać, roz­kru­szać (w sto­sun­ku do przed­mio­tów), np.: The buil­ders use an elec­tric tools to grind down the sto­ne. = Budow­lań­cy uży­wa­ją elek­trycz­nych narzę­dzi aby wygła­dzić  kamień.

Run in circles

The­se are the legs in circ­les run

To nogi, któ­re wciąż bie­gną w koło

To run in circ­les = bie­gać w koło, np.: My ham­ster likes run­ning in circ­les. = Mój cho­mik lubi bie­gać w koło.

Stone somebody cold

This the face that sto­nes you cold

To twarz, któ­ra przy­pra­wia o dreszcz

To sto­ne some­bo­dy cold = przy­pra­wiać o dreszcz, np.: She doesn’t like hor­rors with mon­sters, they sto­ne her cold. = Ona nie lubi hor­ro­rów z potwo­ra­mi, przy­pra­wia­ją ją o dresz­cze.

Whip down

This is the ton­gue that whips you down

To język, któ­ry cię sma­ga

To whip down = zmyć, ulew­ny (deszcz), zaci­nać (deszcz), np.: A cold wind whip­ped me down. = Zim­ny wiatr mnie sma­gał.

Drain eyes

This is the flo­od that dra­ins the­se eyes 

To powódź, któ­ra osu­sza oczy

To dra­in eyes = oszu­szać oczy, np.: Befo­re this sur­ge­ry, the doctor will dra­in your eyes. = Przed tą ope­ra­cją lekarz osu­szy ci oczy.

Chill to the bone

The­se are the looks that chill to the bone

To spoj­rze­nia, któ­re prze­szy­wa­ją na wylot

To chill to the bone = prze­szy­wać na wylot, np.: I got chil­led to the bone in that snow­storm. = Prze­mar­z­łam na wylot, pod­czas tej zamie­ci.

Swing overhead

The­se are the fears that swing over­he­ad

To strach, któ­ry wciąż masz w gło­wie

To swing over­he­ad = mieć w gło­wie, np.: I’m sca­red. I’m going to fail my exam, it swings over­he­ad. = Boję się. Sądzę, że oble­je ten egza­min, wciąż o tym myślę.

Hold down

The­se are the weights that hold you down

To cię­żar, któ­ry cię przy­tła­cza

To hold down = ogra­ni­czyć, naci­snąć, przy­trzy­mać, przy­mo­co­wać, cie­mię­żyć, np.: Don’t try to hold down this she­lves by your­self, I’ll help you. = Nie pró­buj sam przy­mo­co­wać tych półek, pomo­gę ci.

Voice of silence

This is the voice of silen­ce no more

Ten głos już nigdy nie ucich­nie

Voice of silen­ce = głos ciszy, np.: The voice of the silen­ce by H. P. Bla­vat­sky, is my favo­ri­te book. = Głos ciszy autor­stwa H. P. Blavatsky’ego to moja ulu­bio­na książ­ka.

 

Jeste­śmy cie­ka­wi, jak podo­ba Wam się ta lek­cja.

Wszel­kie opi­nie, uwa­gi i komen­ta­rze bar­dzo mile widzia­ne 🙂

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

www.deathmagnetic.pl

www.facebook.com/deathmagneticpl

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *