Labrinth feat. Emeli Sandé — Beneath Your Beautiful

Przed nami jesz­cze wie­le przy­jem­nych waka­cyj­nych wie­czo­rów. W sam raz w ich kli­mat wpi­su­je się bal­la­da R&B woka­li­sty Labrinth i pio­sen­kar­ki Eme­li San­dé. Kto jesz­cze się w niej nie zako­chał, ma ku temu jak naj­lep­szą oka­zję 🙂

Duet Labrinth’a i Eme­li San­dé pocho­dzi z debiu­tanc­kie­go albu­mu Labrinth’a „Elec­tro­nic Earth” wyda­ne­go 18 paź­dzier­ni­ka 2012 roku i został napi­sa­ny przez duet, któ­ry go wyko­nu­je we współ­pra­cy z Mike’m Posner’em. Pio­sen­ka była nomi­no­wa­na do BRIT Awards 2013 jako naj­lep­szy bry­tyj­ski sin­giel.

Podą­ża­jąc za gło­sem Eme­li San­dé i Labrinth’a niczym w labi­ryn­cie języ­ka angiel­skie­go, odkryj­my jakie pięk­no kry­je w sobie ten utwór.

Tekst pio­sen­ki Labrinth feat. Eme­li San­dé — Bene­ath Your Beau­ti­ful

You tell all the boys “No“
Makes you feel good, yeah
I know you’re out of my league
But that won’t sca­re me away, oh, no

You’ve car­ried on so long
You couldn’t stop if you tried it
You’ve built your wall so high
That no one could climb it
But I’m gon­na try

Would you let me see bene­ath your beau­ti­ful?
Would you let me see bene­ath your per­fect?
Take it off now, girl, take it off now, girl
I wan­na see insi­de
Would you let me see bene­ath your beau­ti­ful toni­ght?

You let all the girls go
Makes you feel good, don’t it?
Behind your Broad­way show
I heard a boy say
“Ple­ase, don’t hurt me”

You’ve car­ried on so long
You couldn’t stop if you tried it
You’ve built your wall so high
That no one could climb it
But I’m gon­na try

Would you let me see bene­ath your beau­ti­ful?
Would you let me see bene­ath your per­fect?
Take it off now, boy, take it off now, boy
I wan­na see insi­de
Would you let me see bene­ath your beau­ti­ful toni­ght, oh, toni­ght?

See bene­ath, see bene­ath,
I…
Toni­ght
I…

I’m gon­na climb
On top your ivo­ry tower
I’ll hold your hand and then we’ll jump right out
We’ll be fal­ling, fal­ling but that’s OK
’Cau­se I’ll be right here
I just wan­na know

Would you let me see bene­ath your beau­ti­ful?
Would you let me see bene­ath your per­fect?
Take it off now, girl, take it off now, girl
(take it off now, boy,take it off now, boy)
‘Cau­se I wan­na see insi­de
Would you let me see bene­ath your beau­ti­ful toni­ght
Oh, oh, oh, toni­ght?
See bene­ath your beau­ti­ful, oh, toni­ght.
We ain’t per­fect, we ain’t per­fect, no
Would you let me see bene­ath your beau­ti­ful toni­ght?

Tłu­ma­cze­nie Labrinth feat. Eme­li San­dé — Bene­ath Your Beau­ti­ful

Odpo­wia­dasz każ­de­mu chło­pa­ko­wi „Nie”
Spra­wia ci to radość, praw­da?
Wiem, że nie jesteś z mojej ligi
Ale to mnie nie odstra­szy, o nie

Robisz to już tak dłu­go
Że nawet nie mogła­byś prze­stać, nawet gdy­byś pró­bo­wa­ła
Zbu­do­wa­łaś wokół sie­bie tak wyso­ką ścia­nę
że nikt nie potra­fi jej poko­nać
Ale ja spró­bu­ję

Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no?
Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­ja dosko­na­łość?
Zdej­mij to teraz, dziew­czy­no, zdej­mij to teraz, dziew­czy­no
Chcę zaj­rzeć do środ­ka
Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no dziś wie­czo­rem?

Pozwo­li­łeś wszyst­kim dziew­czy­nom odejść
Spra­wia ci to radość, nie­praw­daż?
Za two­im wystę­pem na Broad­wayu kry­je się
Chło­piec, któ­re­go sły­sza­łam, jak mówi
„Pro­szę, nie krzywdź mnie”

Robisz to już tak dłu­go
Że nawet nie mógł­byś prze­stać, nawet gdy­byś pró­bo­wał
Zbu­do­wa­łeś wokół sie­bie tak wyso­ką ścia­nę
Że nikt nie może się na nią wspiąć
Ale ja spró­bu­ję

Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no?
Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­ja dosko­na­łość?
Zdej­mij to teraz, chło­pa­ku , zdej­mij to teraz, chło­pa­ku
Chcę zaj­rzeć do środ­ka
Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no dziś wie­czo­rem?

Zoba­czyć, co kry­je, zoba­czyć, co kry­je
Ja …
Dziś wie­czo­rem
Ja …

Wesp­nę się
Na samą górę two­jej wie­ży, któ­ra odci­na cię od świa­ta
Będę trzy­mać two­ją dłoń i razem sko­czy­my
Będzie­my spa­dać, spa­dać, ale wszyst­ko będzie w porząd­ku
Bo będę tuż obok cie­bie
Chcę tyl­ko wie­dzieć

Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no dziś wie­czo­rem?
Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­ja dosko­na­łość?
Zdej­mij to teraz, dziew­czy­no , zdej­mij to teraz, dziew­czy­no
(zdej­mij to teraz, chło­pa­ku , zdej­mij to teraz, chło­pa­ku)
Bo chcę zaj­rzeć do środ­ka
Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no dziś wie­czo­rem
Oh, oh, oh, dziś wie­czo­rem?
Zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no, oh, dziś wie­czo­rem
Nie jeste­śmy dosko­na­li, nie jeste­śmy dosko­na­li, nie
Pozwo­lisz mi zoba­czyć, co kry­je two­je pięk­no dziś wie­czo­rem?

Zwroty & wyrażenia

Scare away

Don’t be sca­red of lear­ning more
to sca­re sb out of the­ir wits = napę­dzić komuś stra­chu
to sca­re sb stiff/ to death = śmier­tel­nie kogoś wystraszyć/ wystra­szyć kogoś na śmierć
to sca­re the hell/life/living day­li­ghts out of sb = prze­stra­szyć kogoś na śmierć
to sca­re sb into doing sth = nakło­nić kogoś do zro­bie­nia cze­goś poprzez prze­stra­sze­nie go
to sca­re sth up = szu­kać cze­goś i zna­leźć kogoś lub coś
to sca­re the bejab­bers out of sb (infor­mal) = napę­dzić komuś stra­cha

But that won’t sca­re me away, oh, no

Ale to mnie nie odstra­szy, o nie

Dziew­czy­na, do któ­rej kie­ro­wa­ne są sło­wa, zosta­ła praw­do­po­dob­nie zra­nio­na w prze­szło­ści i teraz nie chce do sie­bie niko­go dopu­ścić, co pro­wa­dzi do tego, że odrzu­ca każ­de­go, kto pra­gnie ją bli­żej poznać.

Chło­pak jed­nak się nie pod­da­je i nie pozwo­li, aby nawet jej popu­lar­ność, czy sta­tus spo­łecz­ny mia­ły na to jaki­kol­wiek wpływ. Będzie on nie­ustra­sze­nie dążył do zbli­że­nia się do niej.

To sca­re sb/sth away/ to sca­re sb/sth off = wystra­szyć kogoś/coś.

Przy­kła­dy:

Don’t make too much noise or you’ll sca­re away the birds. = Nie rób tyle hała­su, bo wystra­szysz pta­ki.

She sca­red off her attac­ker by scre­aming. = Jej krzyk wystra­szył jej napast­ni­ka.

Może­my tak­że spo­tkać się z innym zna­cze­nie cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go to sca­re sb away/off. Uży­te w innym kon­tek­ście ozna­cza = odstra­szyć kogoś od zro­bie­nia cze­goś.

Przy­kład:

Cie­ka­wost­ka
Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak mówi się po angiel­sku — strach na wró­ble?
W języ­ku angiel­skim strach na wró­ble miał w zamy­śle odstra­szać praw­do­po­dob­nie wro­ny, gdyż sca­re­crow to wła­śnie angiel­ski odpo­wied­nik stra­cha na wró­ble.
Mamy tu do czy­nie­nia z rze­czow­ni­kiem zło­żo­nym tzw. com­po­und noun, któ­ry skła­da się z cza­sow­ni­ka to sca­re = stra­szyć, odstra­szać i rze­czow­ni­ka crow = wro­na.

If you char­ge as much as that, you’ll sca­re custo­mers off. = Jeśli będziesz pobie­rał tak wyso­kie opła­ty, odstraszysz/zniechęcisz do kupo­wa­nia klien­tów.

Wall

You’ve built your wall so high

Zbu­do­wa­łaś wokół sie­bie tak wyso­ką ścia­nę

Wall to rze­czow­nik, na któ­ry chcia­łam zwró­cić uwa­gę, ze wzglę­du na kil­ka cie­ka­wych idio­mów z nim zwią­za­nych.

To dri­ve sb up the wall = dopro­wa­dzać do sza­łu.

Przy­kład:

My flat­ma­te is dri­ving me up the wall at the moment. = Mój współ­lo­ka­tor dopro­wa­dza mnie wła­śnie do sza­łu.

To go to the wall = być pod ścia­ną, być w kło­po­tach.

Przy­kład:

After nine mon­ths of mas­si­ve los­ses the com­pa­ny final­ly went to the wall. = Po dzie­wię­ciu mie­sią­cach ogrom­nych strat fir­ma w koń­cu zna­la­zła się pod ścia­ną.

Off the wall/ off-the-wall = zwa­rio­wa­ny, dziw­ny, eks­cen­trycz­ny.

Przy­kład:

All of his works are off the wall. = Wszyst­kie jego pra­ce są eks­cen­trycz­ne.

Mam nadzie­ję, że jesz­cze nie zmę­czy­li­ście się lek­cją do pio­sen­ki, jeśli jed­nak czu­je­cie się dzi­siaj zmę­cze­ni i pół­przy­tom­ni to moż­li­we, że you hit the wall, czy­li pada­cie ze zmę­cze­nia.

War­to tak­że zwró­cić uwa­gę na powie­dze­nie: Walls have ears. = Ścia­ny mają uszy.

Climb

You’ve built your wall so high, that no one could climb it

Zbu­do­wa­łeś wokół sie­bie tak wyso­ką ścia­nę, że nikt nie potra­fi jej poko­nać

War­to wie­dzieć
Broad­way, czy­li sze­ro­ka dro­ga, to miej­sce, gdzie wybie­ra się każ­dy tury­sta w Nowym Jor­ku oraz, o któ­rym marzy każ­dy aktor czy śpie­wak.
Jeże­li ktoś chciał­by się pochwa­lić, że jest gwiaz­dą na Broad­wayu, to uży­je wte­dy przy­im­ka on.
Przy­kła­dy:
I am a big star on Broad­way. = Jestem wiel­ką gwiaz­dą na Broad­wayu.
Our musi­cal is the best thing on Broad­way. = Nasz musi­cal jest naj­lep­szym na Broad­wayu.

Meta­fo­rycz­ne ścia­ny strze­gą dziew­czy­nę przed ponow­nym zra­nie­niem. Z dru­giej stro­ny, te wyso­kie ścia­ny mogą być postrze­ga­ne jako jej wyso­kie stan­dar­dy – nie każ­dy może im spro­stać. Podob­ną ścia­nę budu­je sobie tak­że męż­czy­zna.

To climb = wspi­nać się, wdra­py­wać się, wzra­stać (o cenach, tem­pe­ra­tu­rze).

Przy­kła­dy:

I hate clim­bling lad­ders. = Nie­na­wi­dzę wcho­dze­nia po dra­bi­nach.

The pla­ne clim­bed quic­kly to a height of 3000 feet. = Samo­lot szyb­ko wzbił się na wyso­kość 3000 stóp (914, 40 metrów).

They clim­bed into the truck and dro­ve away. = Weszli do cię­ża­rów­ki i odje­cha­li.

Jeże­li macie ocho­tę powspi­nać się na jesz­cze wyż­sze szcze­ble swo­jej zna­jo­mo­ści angiel­skie­go, to rzuć­cie okiem na ten idiom oraz inny, rów­nie cie­ka­wy phra­sal verb.

W sytu­acji, kie­dy jeste­ście cali w ner­wach i roz­dy­go­ta­ni, ten idiom praw­do­po­dob­nie ide­al­nie was opi­su­je.

To be clim­bing the walls = obgry­zać paznok­cie (być zde­ner­wo­wa­nym, być w napię­ciu).

Przy­kład:

When Joely went mis­sing, we were prac­ti­cal­ly clim­bing the walls. = Kie­dy Joley zagi­nął, obgry­za­li­śmy paznok­cie z ner­wów (prak­tycz­nie cho­dzi­li­śmy po ścia­nach z ner­wów).

Podob­no tyl­ko kro­wa nie zmie­nia poglą­dów, więc jeże­li chcie­li­by­ście przy­znać się do błę­du i jed­nak zmie­nić zda­nie, przy­da się wam wyra­że­nie to climb down.

To climb down = przy­znać się do błę­du.

War­to tak­że zwró­cić uwa­gę na climb-down, czy­li przy­zna­nie się do błę­du. Ten rze­czow­nik powstał z połą­cze­nia cza­sow­ni­ka i przy­im­ka, któ­re oddzie­la myśl­nik.

Przy­kład:
The govern­ment has been for­ced to climb down over the issue of incre­ased taxes. = Rząd został zmu­szo­ny do przy­zna­nia się do błę­du, jeże­li cho­dzi o spra­wę pod­wyż­sze­nia podat­ków.

Ivory tower

I’m gon­na climb on top your ivo­ry tower

Wesp­nę się na samą górę two­jej wie­ży, któ­ra odci­na cię od świa­ta

Cie­ka­wost­ka
ivo­ries = ząbki/ kły, kości do gry
the ivo­ries = kla­wi­sze, for­te­pian

Ivo­ry tower to nic inne­go, jak wie­ża z kości sło­nio­wej.

Zagad­ko­we uży­cie aku­rat takich słów pozwa­la nam roz­szy­fro­wać idiom to live in an ivo­ry tower, któ­ry ozna­cza = nie mieć kon­tak­tu ze świa­tem.

Zatem, kobie­ta izo­lu­je się od innych. Nie­wzru­szo­ność jej meta­fo­rycz­nej wie­ży wzma­ga mate­riał, z któ­re­go jest wyko­na­na. Kość sło­nio­wa to twar­dy mate­riał, podob­nie jest z nie­do­pusz­cza­niem przez dziew­czy­nę innych męż­czyzn do sie­bie.

Ivo­ry = kość sło­nio­wa, przed­miot z kości sło­nio­wej, kolor kości sło­nio­wej.

To live in an ivo­ry tower = nie mieć kon­tak­tu ze świa­tem.

Przy­kład:
He was a remar­ka­ble scholr who lived in an ivo­ry tower, away from the mas­ses and unre­acha­ble even by his admi­rers. = Był god­nym uwa­gi eru­dy­tą, któ­ry trzy­mał się z dala od świa­ta i mas, był nie­osią­gal­ny nawet dla swo­ich wiel­bi­cie­li.

Hold hands

I’ll hold your hand and then we’ll jump right out

Będę trzy­mać two­ją dłoń i razem sko­czy­my

Męż­czy­zna będzie sta­rał się zdo­być zaufa­nie kobie­ty i zapew­nić jej bez­pie­czeń­stwo, zawsze przy niej będzie.

To hold hand = trzy­mać się za ręce.

Przy­kład:

They held hands. = Trzy­ma­li się za ręce.

 

Czy podo­ba się Wam ta lek­cje?

Macie pro­po­zy­cje pio­se­nek, któ­rych opra­co­wa­nia chcie­li­by­ście tu zoba­czyć?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *