Lenny Kravitz — The Chamber

Woka­li­sta, gita­rzy­sta, basi­sta, per­ku­si­sta, autor tek­stów, kom­po­zy­tor i pro­du­cent, a na doda­tek muzycz­ny samo­uk. O kim mowa? O Len­nym Kra­vit­zu, któ­ry w tym roku powra­ca na listy prze­bo­jów z utwo­ra­mi ze swo­jej naj­now­szej pły­ty „Strut”, któ­ra jest jego dzie­sią­tym stu­dyj­nym albu­mem, a tym samym pod­su­mo­wa­niem 25-lecia jego twór­czo­ści.

“The Cham­ber” to utwór pro­mu­ją­cy ową pły­tę. Wszyst­kich, któ­rych fascy­nu­je Len­ny i jego utwo­ry, zapra­sza­my do nauki angiel­skie­go na pod­sta­wie tej pio­sen­ki :).

Tekst pio­sen­ki Len­ny Kra­vitz — The Cham­ber

You kil­led the love that was once so strong
With no regret to what you did wrong
Sho­uld I stay and fight?
Can we make this right?

You looked thro­ugh me like an open door
Do I exist to you any­mo­re?
Cau­se when I’m tal­king to you
There’s some­one else that you’re hearing

I gave you all the love I had
And I almost gave you one more chan­ce
Then you put one in the cham­ber
And shot my heart of glass
This time will be the last

You play­ed your game, used me like a pawn
Check mate you’re done and then you were gone
Did I move too fast?
I tho­ught we would last

Now that you’re thro­ugh I can feel your soul
Whe­re the­re was love lies an emp­ty hole
Cau­se when I make love to you
It’s some­one else that you’re feeling

I gave you all the love I had
And I almost gave you one more chan­ce
Then you put one in the cham­ber
And shot my heart of glass
This time will be the last

I gave you all the love I had
And I almost gave you one more chan­ce
Then you put one in the cham­ber
And shot my heart of glass
This time will be the last

So many nights
I’ve been stan­ding at the wall
Blind fol­ded with ciga­ret­te
Waiting for the fall

I gave you all the love I had
And I almost gave you one more chan­ce
Then you put one in the cham­ber
And shot my heart of glass
This time will be the last

I gave you all the love I had
And I almost gave you one more chan­ce
Then you put one in the cham­ber
And shot my heart of glass
This time will be the last

I gave you all the love I had
And I almost gave you one more chan­ce
Then you put one in the cham­ber
And shot my heart of glass
This time will be the last

Tłu­ma­cze­nie Len­ny Kra­vitz — The Cham­ber

Zabi­łaś miłość, któ­ra była kie­dyś taka głę­bo­ka
Bez żad­ne­go żalu wobec tego, co zro­bi­łaś źle
Czy powi­nie­nem zostać i wal­czyć?
Czy może­my to napra­wić?

Patrzy­łaś prze­ze mnie jak przez otwar­te drzwi
Czy ja dla cie­bie jesz­cze ist­nie­ję?
Bo kie­dy mówię do cie­bie
Sły­szysz kogoś inne­go

Odda­łem ci całą miłość, jaką posia­da­łem
I pra­wie dałem ci jesz­cze jed­ną szan­sę
Wów­czas ty wło­ży­łaś nabój do komo­ry w rewol­we­rze
I postrze­li­łaś moje ser­ce ze szkła
To był ostat­ni raz

Gra­łaś w swo­ją grę, wyko­rzy­sta­łaś mnie jak pion­ka
Szach i mat, skoń­czy­łaś i już cię nie było
Czy poru­sza­łem się za szyb­ko?
Myśla­łem, że prze­trwa­my

Gdy już jesteś po, rozu­miem two­ją duszę
Tam gdzie była miłość, jest teraz pusta dziu­ra
Bo kie­dy kocham się z tobą
Czu­jesz, że to ktoś inny

Odda­łem ci całą miłość, jaką posia­da­łem
I pra­wie dałem ci jesz­cze jed­ną szan­sę
Wów­czas ty wło­ży­łaś nabój do komo­ry w rewol­we­rze
I postrze­li­łaś moje ser­ce ze szkła
To był ostat­ni raz

Odda­łem ci całą miłość, jaką posia­da­łem
I pra­wie dałem ci jesz­cze jed­ną szan­sę
Wów­czas ty wło­ży­łaś nabój do komo­ry w rewol­we­rze
I postrze­li­łaś moje ser­ce ze szkła
To był ostat­ni raz

Tak wie­le nocy
Sta­łem przy ścia­nie
Z zawią­za­ny­mi ocza­mi i papie­ro­sem
Cze­ka­jąc na upa­dek

Odda­łem ci całą miłość, jaką posia­da­łem
I pra­wie dałem ci jesz­cze jed­ną szan­sę
Wów­czas ty wło­ży­łaś nabój do komo­ry w rewol­we­rze
I postrze­li­łaś moje ser­ce ze szkła
To był ostat­ni raz

Odda­łem ci całą miłość, jaką posia­da­łem
I pra­wie dałem ci jesz­cze jed­ną szan­sę
Wów­czas ty wło­ży­łaś nabój do komo­ry w rewol­we­rze
I postrze­li­łaś moje ser­ce ze szkła
To był ostat­ni raz

Odda­łem ci całą miłość, jaką posia­da­łem
I pra­wie dałem ci jesz­cze jed­ną szan­sę
Wów­czas ty wło­ży­łaś nabój do komo­ry w rewol­we­rze
I postrze­li­łaś moje ser­ce ze szkła
To był ostat­ni raz

Zwroty & wyrażenia

Look through

You looked thro­ugh me like an open door

Patrzy­łaś prze­ze mnie jak przez otwar­te drzwi

Ist­nie­je wie­le phra­sal ver­bów z cza­sow­ni­kiem to look. Może­my np.: look up (= popa­trzeć w górę, polep­szać się, pod­wyż­szać się, popra­wić się, wyglą­dać coraz lepiej, spraw­dzić coś np. w słow­ni­ku), look aro­und (= roz­glą­dać się) czy look ahe­ad (= patrzeć przed sie­bie w przy­szłość).

Kra­vitz w swo­jej pio­sen­ce zawie­ra jeden z wie­lu takich phra­sal ver­bów.

To look thro­ugh some­bo­dy = igno­ro­wać, nie widzieć kogoś na kogo się patrzy, np.: I saw Ange­la this mor­ning, but she looked stra­ight thro­ugh me. = Widzia­łem dzi­siaj rano Ange­lę, ale nawet na mnie zwró­ci­ła uwagi/ zigno­ro­wa­ła mnie.

War­to tak­że zwró­cić uwa­gę na taki phra­sal verb z to look thro­ugh.

To look thro­ugh some­thing = prze­szu­ki­wać coś, prze­glą­dać, np.: I’ve just been looking thro­ugh your cooke­ry books for inspi­ra­tion. = Prze­glą­da­łam two­je książ­ki kuchar­skie w poszu­ki­wa­niu inpi­ra­cji.

Blindfold

Cie­ka­wost­ka
Z cza­sow­ni­kiem to blin­do­fold zwią­za­na jest rów­nież nazwa zaba­wy ciu­ciu­bab­ka. Po angiel­sku ta zaba­wa nazy­wa się blind man’s buff/ blindman’s buff lub hood­man-blind.

Blind fol­ded with ciga­ret­te

Z zawią­za­ny­mi ocza­mi i papie­ro­sem

Tutaj wyła­nia nam się nie­co tajem­ni­czy i zmy­sło­wy obraz arty­sty, któ­ry był zra­nio­ny wie­le razy, zaśle­pio­ny miło­ścią kobie­ty, mimo że ocze­ki­wał upad­ku.

To blind­fold (cza­sow­nik) = zawią­zy­wać oczy, np.: She was blidn­fol­ded and taken some­whe­re in the back of a van. = Zawią­za­no jej oczy i wywie­zio­no gdzieś w bagaż­ni­ku fur­go­net­ki.

Blind­fold (rze­czow­nik) = opa­ska na oczy.

Blind­fold (przy­słó­wek) = z zawią­za­ny­mi ocza­mi, po omac­ku, np.: I’ve been here so often I could pro­ba­bly dri­ve the­re blind­fold. = Byłam tutaj tak czę­sto, że pew­nie mogła­bym tu doje­chać z zawią­za­ny­mi ocza­mi.

Chamber

Then you put one in the cham­ber

Wów­czas ty wło­ży­łaś nabój do komo­ry w rewol­we­rze

Rze­czow­nik cham­ber, któ­ry poja­wia się w tytu­le utwo­ru, ma wie­le zna­czeń.

Oto kil­ka z nich:

Cham­ber =

= komo­ra (zamknię­ta prze­strzeń w maszy­nie lub cie­le czło­wie­ka), np.: The human heart has four cham­bers. = Ludz­kie ser­ce ma czte­ry komo­ry.

= komo­ra (zamknię­te pomiesz­cze­nie do spe­cjal­nych, zwy­kle nie­przy­jem­nych celów = sala tor­tur), np.: Histo­ri­cal­ly, tor­tu­re cham­bers were loca­ted in roy­al pala­ces, in castles of the nobi­li­ty and even buil­dings belon­ging to the church. = Histo­rycz­nie, sale tor­tur były umiesz­cza­nie w pała­cach kró­lew­skich, w zam­kach nale­żą­cych do ary­sto­kra­cji, a nawet w budyn­kach będą­cych wła­sno­ścią kościo­ła.

= kom­na­ta (tak­że pry­wat­ny pokój), sala, np.: Go to the prince’s cham­ber, not the princess’s. = Idź do kom­na­ty księ­cia, nie do księż­nicz­ki.

= izba (w par­la­men­cie), np.: There’re to cham­bers in the Bri­tish par­li­ment – the House of Com­mons is the lower cham­ber, and the Hose of Lords is the upper cham­ber. = W bry­tyj­skim par­la­men­cie są dwie izby – Izba Gmin jest niż­szą izbą, zaś Izba Lor­dów jest izbą wyż­szą.

Czy wiesz, że …?
pawn shop/ pawn­shop = lom­bard
to put in pawn = zasta­wić, np.: She had to put her ring in pawn to pay the bills. = Musia­ła zasta­wić swój pier­ścio­nek w lomar­dzie, żeby móc zapła­cić rachun­ki.

= komo­ra ( miej­sce w bro­ni, do któ­re­go wkła­da się kulę), np.: A revo­lver is a repe­ating fire­arm that has a revo­lving cylin­der con­ta­ining mul­ti­ple cham­bers and at least one bar­rel for firing. = Rewol­wer to broń pal­na wie­lo­strza­ło­wa, któ­ra posia­da obra­ca­ją­cy się cylin­der, któ­ry zawie­ra wie­le komór i przy­naj­mniej jed­ną lufę do wystrza­łu.

Pawn

You play­ed your game, used me like a pawn

Gra­łaś w swo­ją grę, wyko­rzy­sta­łaś mnie jak pion­ka

W tym oraz w kolej­nym wer­sie mamy do czy­nie­nia z odnie­sie­niem do gry w sza­chy. Kra­vitz porów­nu­je sie­bie do pion­ka, któ­rym stał się w rękach uko­cha­nej kobie­ty, któ­ra go wyko­rzy­sta­ła.

Pawn = pio­nek (figu­ra szachowa)/ pio­nek, mario­net­ka (oso­ba wyko­rzy­sty­wa­na przez innych).

Heart of glass
Wyda­je Wam się, że gdzieś już sły­sze­li­ście wyra­że­nie heart of glass? Ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że w pio­sen­ce Blon­die, któ­ra nosi wła­śnie tytuł „Heart of Glass”.

Przy­kład:

The refu­ge­es are pawns in an inter­na­tio­nal poli­ti­cal dispu­te. = Uchodź­cy są pion­ka­mi w mię­dzy­na­ro­do­wym spo­rze.

Check mate

Check mate you’re done and then you were gone

Szach i mat, skoń­czy­łaś i już cię nie było

Check­ma­te ozna­cza w sza­chach = szach i mat.

Cho­ciaż w tek­ście pio­sen­ki Lenny’ego zosta­ło to podzie­lo­ne, to może­my wysu­nąć wnio­sek, że mógł on mieć to na myśli, jeśli przy­po­mni­my sobie poprzed­ni wers pio­sen­ki.

Dodat­ko­wo ist­nie­je tak­że nie­for­mal­ne wyra­że­nie to check­ma­te some­bo­dy, któ­re ozna­cza = zapę­dzić kogoś w kozi róg, zasza­cho­wać kogoś.

 

Jak podo­ba się Wam lek­cja? Chcie­li­by­ście wię­cej pio­se­nek Lenny’ego?

Pisz­cie w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

8 komentarzy

 1. dariusz

  Tro­chę mi nie pasu­je tłu­ma­cze­nie wer­su: Then you put one in the cham­ber, jako: Wów­czas ty zabra­łaś ją do sali tor­tur. Moim zda­niem cho­dzi tu o wło­że­nie nabo­ju do komo­ry w rewol­we­rze, poza tym tele­dysk też suge­ru­je taką inter­pre­ta­cję.

  • Aleksandra Sawera

   Oczy­wi­ście taka inter­pre­ta­cja jest tak­że moż­li­wa. Każ­dy może to odczy­tać w inny spo­sób. Dla­te­go też wspo­mi­nam w lek­cji o wie­lu zna­cze­niach rze­czow­ni­ka cham­ber. Ja sku­pi­łam się na tym, że z tego i poprzed­nie­go wer­su moż­na rów­nież wnio­sko­wać, że autor miał na myśli w tym wer­sie, że szan­sa, któ­rą dał kobie­cie, zosta­ła przez nią meta­fo­rycz­nie tor­tu­ro­wa­na, war­to zwró­cić uwa­gę, że jego ser­ce zosta­ło postrze­lo­ne — wciąż obra­ca­my się w polu seman­tycz­nym rze­czow­ni­ka cham­ber.
   Dzię­ku­ję za komen­tarz i pozdra­wiam! 🙂

 2. Dariusz S.

  Na 100% cho­dzi o komo­rę rewol­we­ru — w następ­nym wer­sie jest mowa o strza­le w ser­ce, inna inter­pre­ta­cja wręcz nie ma sen­su. Podob­nie odnie­sie­nie do sza­chów jest dwu­wer­so­we.

  Then you put one in the cham­ber
  And shot my heart of glass

 3. zmc

  Peł­na zgo­da z Dariu­szem S.
  You put one in the cham­ber — czy­li w domy­śle ‘one’ jako kulę.
  i wystrze­li­łaś. W ser­ce ze szkła. Bru­tal­nie.

  sam domysł ‘cham­ber’ jako sala tor­tur jest prze­sa­dzo­ny. Dla mnie np. Cham­ber sama w sobie to bar­dziej ‘coal cham­ber’ jako komór­ka na węgiel.
  I mógł­bym powie­dzieć że wło­ży­ła jego ser­ce do komór­ki na węgiel.

  I w ogó­le gdy­by cho­dzi­ło o miłość/szansę, nie powie­dział­by ‘ONE”, tyl­ko ‘IT” albo “HER”.

 4. Rafał

  Doce­niam pra­cę Pani Alek­san­dry ale przed­mów­cy mają słusz­ność. Tłu­ma­cze­nie wpro­wa­dza w błąd, bowiem w refre­nie sło­wo “cham­ber” pomi­mo, że ten rze­czow­nik ma wie­le zna­czeń, tutaj w kon­tek­ście następ­ne­go wer­su mówią­ce­go o odda­niu strza­łu nie może ozna­czać nic inne­go jak komo­rę bro­ni pal­nej, w dodat­ku jest mowa o łado­wa­niu maga­zyn­ku ” to put one (bul­let) in a cham­ber” i myślę że odnie­sie­nie do sali tor­tur w kon­tek­ście całe­go utwo­ru jest lite­rac­ką nad­in­ter­pre­ta­cją i ktoś tra­fia­ją­cy tu w poszu­ki­wa­niu wia­ry­god­ne­go tłu­ma­cze­nia znaj­dzie zamiast nie­go nie­ko­niecz­nie pożą­da­ne “ulep­sze­nie”.

 5. Aleksandra Sawera
  Author

  Lek­cja zosta­ła już popra­wio­na. Prze­pra­szam za wpro­wa­dze­nie w błąd.
  Pozdra­wiam ser­decz­nie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *