The Beatles — Help

Ten dobrze zna­ny utwór czwór­ki z Liver­po­olu pocho­dzi z ich pią­te­go albu­mu “Help!” i fil­mu o tym samym tytu­le. Jest to jeden z naj­bar­dziej oso­bi­stych kawał­ków Joh­na Len­no­na, któ­ry w tym okre­sie dość czę­sto popa­dał w depre­sję. “Help” jest auten­tycz­nym woła­niem o pomoc.

Robo­cza wer­sja tytu­łu wymy­ślo­na przez reży­se­ra fil­mu o The Beatles, Richar­da Leste­ra, to “Eight arms to hold you” jed­nak osta­tecz­nie zosta­ła ona odrzu­co­na przez Len­no­na, ponie­waż „była za trud­na do wkom­po­no­wa­nia w tekst”.

Tekst pio­sen­ki The Beatles — Help

Help, I need some­bo­dy
Help, not just any­bo­dy
Help, you know I need some­one, help!

When I was youn­ger, so much youn­ger than today
I never needed
Anybody’s help in any­way.
And now the­se days are gone, I’m not so self assu­red
Now I find I’ve chan­ged my mind
And ope­ned up the doors

Help me if you can, I’m feeling down
And I do appre­cia­te you being round
Help me, get my feet back on the gro­und
Won’t you ple­ase, ple­ase help me

And now my life has chan­ged in oh so many ways
My inde­pen­den­ce seems to vanish in the haze
But eve­ry now and then I feel so inse­cu­re
I know that I just need you like I’ve never done befo­re

Help me if you can, I’m feeling down
And I do appre­cia­te you being round
Help me, get my feet back on the gro­und
Won’t you ple­ase, ple­ase help me

When I was youn­ger, so much youn­ger than today
I never needed
Anybody’s help in any way
But now the­se days are gone, I’m not so self assu­red
Now I find I’ve chan­ged my mind
And ope­ned up the doors

Help me if you can, I’m feeling down
And I do appre­cia­te you being round
Help me, get my feet back on the gro­und
Won’t you ple­ase, ple­ase help me, help me, help me

Tłu­ma­cze­nie The Beatles — Help

Pomo­cy! Potrze­bu­ję kogoś
Pomo­cy! Jed­nak nie byle kogo
Pomo­cy! Rozu­miesz, potrze­bu­ję kogoś, pomo­cy!

Kie­dy byłam mło­dy, o wie­le młod­szy niż dziś
Nigdy nie potrze­bo­wa­łem
Niczy­jej pomo­cy w żad­nej spra­wie
Jed­nak te dni prze­mi­nę­ły, nie jestem tak pew­ny sie­bie
Teraz zmie­ni­łem mój spo­sób myśle­nia
I otwo­rzy­łem się na nowe moż­li­wo­ści

Pomóż mi, jeśli potra­fisz, mam okrop­ne­go doła
Doce­niam to, że jesteś obok
Pomóż mi sta­nąć na nogi
Pomo­żesz? Pro­szę pomóż mi, pomóż mi

Moje życie zmie­ni­ło się pod wie­lo­ma wzglę­da­mi
Moja nie­za­leż­ność roz­pły­nę­ła się we mgle
I cza­sa­mi czu­ję się bar­dzo nie­pew­nie
Wiem, że potrze­bu­ję Cię jak nigdy wcze­śniej

Pomóż mi, jeśli potra­fisz, mam okrop­ne­go doła
Doce­niam to, że jesteś obok.
Pomóż mi sta­nąć na nogi
Pomo­żesz? Pro­szę pomóż mi, pomóż mi

Kie­dy byłam mło­dy, o wie­le młod­szy niż dziś
Nigdy nie potrze­bo­wa­łem
Niczy­jej pomo­cy w żad­nej spra­wie
Jed­nak te dni prze­mi­nę­ły, nie jestem tak pew­ny sie­bie
Teraz zmie­ni­łem mój spo­sób myśle­nia
I otwo­rzy­łem się na nowe moż­li­wo­ści

Pomóż mi, jeśli potra­fisz, mam okrop­ne­go doła
Doce­niam to, że jesteś obok.
Pomóż mi sta­nąć na nogi
Pomo­żesz? Pro­szę pomóż mi, pomóż mi

Gramatyka

Present Perfect

Jed­no z zasto­so­wań cza­su Pre­sent Per­fect odno­si się do opi­sa­nia czyn­no­ści, któ­ra mia­ła miej­sce w prze­szło­ści (ale nie wie­my dokład­nie kie­dy) i ma wpływ na teraź­niej­szość. To na czym się sku­pia­my to przy­czy­na i sku­tek, a nie czas, w któ­rym czyn­ność zosta­ła wyko­na­na.

Wła­śnie to uży­cie zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne w pio­sen­ce The Beatles:

I’ve chan­ged my mind and ope­ned up the doors

Teraz zmie­ni­łem mój spo­sób myśle­nia i otwo­rzy­łem się na nowe moż­li­wo­ści

Len­non opo­wia­da o tym co zro­bił, a nie kie­dy.

My life has chan­ged in so many ways

Moje życie zmie­ni­ło się pod wie­lo­ma wzglę­da­mi

Zno­wu nacisk na to co się już sta­ło. Życie się zmie­ni­ło, a sku­tek mamy w kolej­nym wer­se­cie.

My inde­pen­den­ce seems to vanish in the haze

Moja nie­za­leż­ność roz­pły­nę­ła się we mgle

 

I know that I just need you like I’ve never done befo­re

Wiem, że potrze­bu­ję Cię jak nigdy wcze­śniej

Tzn. nigdy wcze­śniej Cię tak nie potrze­bo­wa­łem jak teraz.

Budowa

W samej budo­wie tego cza­su mamy dwa cha­rak­te­ry­stycz­ne ele­men­ty — ope­ra­to­ra has (w skró­cie = ‘s) lub have (w skró­cie = ‘ve) oraz cza­sow­nik w for­mie Past Par­ti­ci­ple.

Cza­sow­ni­ki regu­lar­ne w takim przy­pad­ku otrzy­mu­ją koń­ców­kę –ed lub –d, tak jak openope­ned, chan­gechan­ged.

Cza­sow­ni­ków nie­re­gu­lar­nych musi­my się nauczyć na pamięć.

W pio­sen­ce mamy przy­kład takie­go cza­sow­ni­ka w wer­sie

I know that I just need you like I’ve never done befo­re

Gdzie cza­sow­nik to do został zamie­nio­ny na done.

Zwroty & wyrażenia

Help — war­to wie­dzieć
to give/lend a hel­ping hand = podać pomoc­ną dłoń, np.: When you feel like you need a hel­ping hand making din­ner, just let me know. = Jeśli poczu­jesz, że potrze­bu­jesz pomoc­nej dło­ni w przy­go­to­wa­niu obia­du, po pro­stu daj mi znać.

God help us = Boże, pomóż nam!, np.: God help us if this doesn’t work.= Boże dopo­móż nam, jeśli to nie zadzia­ła.

the­re is no help for it = nie ma na to rady, nie unik­nie­my tego, np.: There’s no help for it. We have to call the poli­ce. = Nie da rady tego unik­nąć. Musi­my zadzwo­nić na poli­cję.

help sb off/on with sth = pomóc komuś coś zdjąć z siebie/włożyć na sie­bie, np.: Let me help you off with your coat. = Pozwól, że pomo­gę Ci zdjąć płaszcz.

Poza pro­sty­mi słów­ka­mi i zwro­ta­mi, Len­non uży­wa w utwo­rze wie­lu idio­mów, czy­li wyra­zów, któ­rych zna­cze­nie jest prze­no­śne, a nie dosłow­ne.

Self-assured

Self-assu­red = pew­ny sie­bie.

Z pio­sen­ki:

I’m not so self-assu­red

Nie jestem już tak pew­ny sie­bie

Appreciate

And I do appre­cia­te you being round

Doce­niam to, że jesteś obok

To appre­cia­te = doce­niać, być wdzięcz­nym za coś, np.: I appre­cia­te your con­cern. = Doce­niam Two­ją tro­skę.

Insecure

Inse­cu­re = nie­pew­ny (np. karie­ra, przy­szłość), nie­pew­ny sie­bie, nie­spo­koj­ny.

To feel inse­cu­re = czuć się nie­pew­nie.

Z pio­sen­ki:

I feel so inse­cu­re

Czu­ję się bar­dzo nie­pew­nie

Change sb’s mind

Now I find I’ve chan­ged my mind

Teraz zmie­ni­łem mój spo­sób myśle­nia

To chan­ge sb’s mind = zmie­nić zda­nie, zmie­nić spo­sób myśle­nia.

Przy­kła­dy:

I’ve chan­ged my mind abo­ut what to have for din­ner. =  Zmie­ni­łem zda­nie co do tego co zro­bić na obiad.

She has chan­ged her mind abo­ut whe­re they sho­uld go on holi­day. = Zmie­ni­ła zda­nie co do tego gdzie powin­ni poje­chać na waka­cje.

Vanish

To vanish = znik­nąć (np. zmar­twie­nie, wąt­pli­wość), np.: All my savings vani­shed into nothing. = Po moich oszczęd­no­ściach nie zosta­ło nic.

To vanish in the haze = roz­pły­nąć się we mgle.

Z pio­sen­ki:

My inde­pen­den­ce seems to vanish in the haze

Moja nie­za­leż­ność roz­pły­nę­ła się we mgle

Open up the doors

And ope­ned up the doors

I otwo­rzy­łem się na nowe moż­li­wo­ści

To open up the doors = otwo­rzyć drzwi, jed­nak w pio­sen­ce mamy przy­kład uży­cia meta­fo­rycz­ne­go, czy­li otwo­rzyć się na nowe moż­li­wo­ści, hory­zon­ty.

Przy­kład:

Your let­ter ope­ned new possi­bi­li­ties up.= Twój list otwo­rzył przed nami nowe moż­li­wo­ści.

Feel down

To feel down = czuć się okrop­nie, mieć doła.

Z pio­sen­ki:

I’m feeling down

Czu­ję się okrop­nie

Get sb’s feet back on the ground

To get sb’s feet back on the gro­und = sta­nąć na nogi (po pro­ble­mach)

Przy­kład z pio­sen­ki:

Cie­ka­wost­ka
Pio­sen­ka zosta­ła napi­sa­na przez Joh­na Len­no­na, jed­nak ofi­cjal­nie za twór­ców kawał­ka uwa­ża się duet Lennon/McCartney, jak przy więk­szo­ści pio­se­nek The Beatles.

Utwór “Help” zajął 29 miej­sce na liście 500 naj­wspa­nial­szych pio­se­nek wszech cza­sów, utwo­rzo­nej przez maga­zyn Rol­ling Sto­ne.

Help me, get my feet back on the gro­und

Pomóż mi sta­nąć na nogi

Be gone

To be gone = prze­mi­nąć, minąć, skoń­czyć się

Z pio­sen­ki:

The­se days are gone

Te dni prze­mi­nę­ły, skoń­czy­ły się

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *