Rixton — Me and My Broken Heart

Kto z nas nie miał nigdy zła­ma­ne­go ser­ca? „Me And My Bro­ken Heart’’ to debiu­tanc­ki sin­giel wyda­ny w mar­cu obec­ne­go roku 2014. Utwór ten nie­mal­że od razu zdo­był fanów na całym świe­cie i tra­fił na 1 miej­sce UK Top 40.

Rixton to dość mło­dy bry­tyj­ski zespół z Man­che­ster, zało­żo­ny w 2012 roku pod nazwą „Relics’’. Gru­pa ta liczą­ca czte­rech panów two­rzy muzy­kę pop, R&B i pop rock. W skład kwar­te­tu wcho­dzą: Jake Roche – głów­ny pio­sen­karz, Char­ley Bagnall- gita­rzy­sta, Dan­ny Wil­kin- basi­sta i kla­wi­szo­wiec oraz per­ku­si­sta- Lewi Mor­gan.

Zespół ten zdo­był popu­lar­ność mię­dzy inny­mi dzię­ki publi­ko­wa­niu swo­ich nagrań w sie­ci, a uwa­gę więk­szej gru­py widzów zwró­cił w roku 2013 dzię­ki tele­dy­sko­wi do „Make Out’’, w któ­rym spa­ro­dio­wał kil­ka dobrze zna­nych kli­pów — „Roar’’ Katy Per­ry, „Stay’’ Rihan­ny, „Applau­se’’ Lady Gagi, „Blur­red Lines’’ Robi­na Thicke’a, „Wrec­kling Ball’’ Miley Cyrus’’ oraz „Beau­ty and a Beat’’ Justi­na Bie­be­ra.

„Me And My Bro­ken Heart’’ to sin­giel o tema­ty­ce miło­snej, gdyż każ­dy z nas potrze­bu­je tro­chę miło­ści w życiu!

Tekst pio­sen­ki Rixton — Me and My Bro­ken Heart

All I need’s a lit­tle love in my life
All I need’s a lit­tle love in the dark
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart
I need a lit­tle loving toni­ght
Hold me so I’m not fal­ling apart
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart

Yeah…

Shot gun, aimed at my heart, you got one
Tear me apart and then some
How do we call this love (whoa oh oh oh)
I try to run away but your eyes
Tell me to stay, oh why,
Why do we call this love (whoa oh oh oh)

It seems like we’ve been losing con­trol
Some­bo­dy tell me I’m not alo­ne
When I say

All I need’s a lit­tle love in my life
All I need’s a lit­tle love in the dark
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart
I need a lit­tle loving toni­ght
Hold me so I’m not fal­ling apart
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart
May­be some part of you just hates me
You pick me up and play me
How do we call this love? (whoa oh oh oh)
One time tell me you need me toni­ght
To make it easy, you lie
And say it’s all for love (whoa oh oh oh)

It seems like we’ve been losing con­trol
Some­bo­dy tell me I’m not alo­ne
When I say

All I need’s a lit­tle love in my life
All I need’s a lit­tle love in the dark
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart
I need a lit­tle loving toni­ght
Hold me so I’m not fal­ling apart
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart

Whoa oh, whoa oh
Me and my bro­ken heart
Whoa oh, whoa oh
Me and my bro­ken
Yeah, yeah, yeah
(Me and my bro­ken, bro­ken heart)
Yeah, yeah, yeah
How do we call this?

It’s just me
It’s just me
It’s just me
Me and my bro­ken heart

All I need’s a lit­tle love in my life
All I need’s a lit­tle love in the dark
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart
I need a lit­tle loving toni­ght
Hold me so I’m not fal­ling apart
A lit­tle but I’m hoping it might kick start
Me and my bro­ken heart

Tłu­ma­cze­nie Rixton — Me and My Bro­ken Heart

Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w moim życiu
Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w ciem­no­ści
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może począ­tek
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce
Potrze­bu­ję tro­chę miło­ści tej nocy
Trzy­maj mnie, żebym się nie roz­padł
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może przy­śpie­szyć
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce

Yeah…

Strzał pisto­le­tu, skie­ro­wa­ny w moje ser­ce, zdo­by­łeś jeden
Roze­rwij mnie na strzę­py i jesz­cze tro­chę
Jak nazy­wa­my to miło­ścią
Pró­bu­ję uciec, ale two­je oczy
Każą mi zostać, oh dla­cze­go
Dla­cze­go nazy­wa­my to miło­ścią

Wyda­je się, że stra­ci­li­śmy kon­tro­lę
Niech ktoś powie, że nie jestem sam
Kie­dy mówię

Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w moim życiu
Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w ciem­no­ści
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może począ­tek
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce
Potrze­bu­ję tro­chę miło­ści tej nocy
Trzy­maj mnie, żebym się nie roz­padł
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może przy­śpie­szyć
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce
Może jakaś część cie­bie po pro­stu mnie nie­na­wi­dzi
Pod­ry­wasz mnie i bawisz się mną
Jak nazy­wa­my to miło­ścią
Raz mówisz, że potrze­bu­jesz mnie dziś w nocy
Aby uła­twić, kła­miesz
I mówisz, że to wszyst­ko jest dla miło­ści

Wyda­je się, że stra­ci­li­śmy kon­tro­lę
Niech ktoś powie, że nie jestem sam
Kie­dy mówię

Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w moim życiu
Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w ciem­no­ści
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może począ­tek
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce
Potrze­bu­ję tro­chę miło­ści tej nocy
Trzy­maj mnie, żebym się nie roz­padł
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może przy­śpie­szyć
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce

whoa, whoa
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce
whoa, whoa
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce
Yeah, yeah, yeah
(Ja i moje zła­ma­ne ser­ce)
Yeah, yeah, yeah
Jak nazwie­my to?

To tyl­ko ja
To tyl­ko ja
To tyl­ko ja
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce

Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w moim życiu
Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w ciem­no­ści
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może począ­tek
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce
Potrze­bu­ję tro­chę miło­ści tej nocy
Trzy­maj mnie, żebym się nie roz­padł
Tro­chę, ale mam nadzie­ję, że to może przy­śpie­szyć
Ja i moje zła­ma­ne ser­ce

Zwroty i wyrażenia

A little

All I need’s a lit­tle love in my life

Wszyst­ko cze­go potrze­bu­je to tro­chę miło­ści w moim życiu

War­to wie­dzieć
lit­tle hope/chance = mała nadzieja/szansa
lit­tle dama­ge was done = szko­dy były nie­wiel­kie
we’ve made lit­tle pro­gress = nie­wie­le posu­nę­li­śmy się do przo­du
there’s so lit­tle time = zosta­ło tak mało cza­su
lit­tle is known abo­ut the­se things = nie­wie­le wia­do­mo o tych spra­wach
taste a lit­tle = spró­buj tro­chę
there’s lit­tle I can do = nie­wie­le mogę zro­bić

Nie­jed­no­krot­nie w tek­ście poja­wia się a lit­tle w zna­cze­niu = tro­chę, nie­co.

Jaka jest róż­ni­ca pomię­dzy a lit­tle i lit­tle?

Oby dwa wyra­że­nia uży­wa­my przed rze­czow­ni­ka­mi nie­po­li­czal­ny­mi, jed­nak­że lit­tle ozna­cza = nie­wie­le, mało (nie­wy­star­cza­ją­co).

Przy­kła­dy:

Hur­ry up! We have lit­tle time, the tra­in leaves in 5 minu­tes. = Pośpiesz się! Mamy mało cza­su, za 5 minut odjeż­dża pociąg.

We have a lit­tle time. The tra­in leaves in for­ty minu­tes. = Mamy tro­chę cza­su. Pociąg odjeż­dża za 40 minut.

The­re is lit­tle water in Afry­ka. = Jest nie­wie­le / za mało wody w Afry­ce.

She remem­bers very lit­tle. = Ona nie­wie­le pamię­ta.

There’s lit­tle I can do. = Nie­wie­le mogę zro­bić.

She did lit­tle to help her parents. = Nie­wie­le zro­bi­ła, żeby pomóc swo­im rodzi­com.

Age has lit­tle to do with it. = Wiek ma z tym nie­wie­le wspól­ne­go.

Most women know lit­tle abo­ut mecha­nics. = Więk­szość kobiet nie­wie­le wie o mecha­ni­ce.

There’s lit­tle to wor­ry abo­ut. = Nie ma w zasa­dzie czym się przej­mo­wać.

Little vs. few

Few i a few uży­wa­my przed rze­czow­ni­ka­mi poli­czal­ny­mi w licz­bie mno­giej!

Few = mało, zale­d­wie kil­ku, tyl­ko parę, itp.

Przy­kład:

Few people came to my bir­th­day par­ty, the­re­fo­re I was disap­po­in­ted. = Zale­d­wie parę osób przy­szło na moje przy­ję­cie uro­dzi­no­we, dla­te­go byłam roz­cza­ro­wa­na.

A few = kil­ka, parę, tro­chę.

Przy­kład:

A few new people came to the meeting yester­day so we had to bor­row addi­tio­nal cha­irs. = Parę nowych osób przy­szło na spo­tka­nie wczo­raj, więc musie­li­śmy poży­czyć dodat­ko­we krze­sła.

Hold

Zapa­mię­taj
to put a call on hold = zawie­sić połą­cze­nie (do cza­su zakoń­cze­nia poprzed­niej roz­mo­wy)
to hold a smi­le = uśmie­chać się
to hold sth in pla­ce /position = przy­trzy­mać coś w miej­scu
to hold one’s spe­ed = utrzy­my­wać sta­łą pręd­kość
to hold sb’s interest/ atten­tion = zain­te­re­so­wać kogoś/przykuć uwa­gę kogoś

Hold me so I’m not fal­ling apart

Trzy­maj mnie, żebym się nie roz­padł

To hold uży­te w zna­cze­niu = trzy­mać

Przy­kład:

Could you hold it for a moment? = Czy mógł­byś to przez chwi­lę potrzy­mać?

To hold jest cza­sow­ni­kiem nie­re­gu­lar­nym (past ten­se, past par­ti­ci­ple = held) i ma wie­le innych zna­czeń =

= odby­wać, prze­pro­wa­dzać (np. spo­tka­nie), np.: That con­fe­ren­ce was held in War­saw. = Tam­ta kon­fe­ren­cja odby­ła się w War­sza­wie.

= przy­trzy­my­wać (np. w jakiejś pozy­cji), np.: Hold your hands up. = Przy­trzy­maj ręce w górze.

= mieć (np. opi­nię), np.: I hold an opi­nion dif­fe­rent from you. = Ja mam inną opi­nię niż ty.

= posia­dać, np.: Our employ­ees sho­uld hold a dri­ving licen­ce. = Nasi pra­cow­ni­cy powin­ni posia­dać pra­wo jaz­dy.

= zatrzy­my­wać, prze­sta­wać, np.: Hold your car! = Zatrzy­maj samo­chód!

= cze­kać (o roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej), np.: Hold the line, ple­ase. = Pro­szę nie odkła­dać słu­chaw­ki, pro­szę się nie roz­łą­czać.

Hold to tak­że rze­czow­nik, któ­ry ozna­cza =

= uścisk, np.: His hold of my hand was strong. = Jego uścisk dło­ni był sil­ny.

= chwyt, np.: They have a firm hold. = Oni mają moc­ny chwyt.

= kon­tro­la, np.: They have a hold on the mar­ket. = Oni mają kon­tro­lę nad ryn­kiem.

= luk towa­ro­wy, ładow­nia, np.: We need to build ano­ther hold. = Musi­my zbu­do­wać nową ładow­nię.

Fall apart

Hold me so I’m not fal­ling apart

Trzy­maj mnie, żebym się nie roz­padł

Cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny (past sim­ple = fell, past par­ti­ci­ple = fal­len).

To fall apart ozna­cza = roz­pa­dać się, roz­la­ty­wać (np. zwią­zek, kubek).

Przy­kła­dy:

I was depres­sed when my mar­ria­ge fell apart. = Mia­łam depre­sję, kie­dy moje mał­żeń­stwo się roz­pa­dło.

The pla­te fell apart in my hands. = Talerz roz­padł się w moich rękach.

Tear apart

Tear me apart and then some

Roze­rwij mnie na strzę­py i jesz­cze tro­chę

To tear sb apart (past ten­se = tore, past par­ti­ci­ple = torn) =

= roze­rwać na strzę­py, roz­dzie­lić, roz­no­sić, np.: She tore two boys apart becau­se they were quar­re­ling. = Ona roz­dzie­li­ła dwóch chłop­ców, ponie­waż się kłó­ci­li.

= zmar­twić, zasmu­cić, np.: Seeing suf­fe­ring chil­dren real­ly tears me apart. = Widok cier­pią­cych dzie­ci napraw­dę mnie przy­gnę­bia.

= skry­ty­ko­wać kogoś lub suro­wo, np.: The spe­aker was applau­ded as he tore the pri­me mini­ster apart. = Mów­ca był okla­ski­wa­ny kie­dy skry­ty­ko­wał pre­mie­ra

To tear sth apart, to tear apart sth =

= roz­szar­py­wać, roz­no­sić, np.: She tore the room apart. = Prze­wró­ci­ła pokój do góry noga­mi.

= roze­rwać, np.: The buil­ding was torn apart by the bomb blast. = Budy­nek został roze­rwa­ny przez eks­plo­zję bom­by.

Pick up

Cie­ka­we zwro­ty
to pick up after sb = posprzą­tać po kimś
to pick up on sth = wyko­rzy­sty­wać coś
to pick up with sb = zwią­zać się z kimś
to pick up the thread/ pick up the thre­ads = pod­jąć coś na nowo (np. karie­rę zawo­do­wą)
to pick up the receiver/ lift the rece­iver = pod­nieść słu­chaw­kę (od tele­fo­nu)

You pick me up and play me

Pod­ry­wasz mnie i bawisz się mną

To pick sb up/to pick up sb w tek­ście zosta­ło uży­te w zna­cze­niu = pod­ry­wać, zdo­by­wać, np.: That boy pic­ked me up. = Tam­ten chło­piec pode­rwał mnie.

To pick up ma tak­że inne zna­cze­nia =

= popra­wiać się, polep­szać (np. o sytu­acji), np.: Things have pic­ked up sli­gh­tly. = Spra­wy mają się lepiej/ idą ku lep­sze­mu.

= nabie­rać sił, zwięk­szać się (np. wiatr), np.: The wind picks up. = Wiatr się wzma­ga.

= zaczy­nać na nowo, podej­mo­wać na nowo (np. wątek), np.: Let’s pick up (from) whe­re we left off. = Zacznij­my tam, gdzie skończyliśmy/ prze­rwa­li­śmy.

Lie

To jest tytuł pola
to lie = kła­mać (past ten­se, past par­ti­ci­ple = lied, for­ma cią­gła = lying)
to lie = leżeć, być (past ten­se = lay, past par­ti­ci­ple = lain, for­ma cią­gła = lying)

To make it easy, you lie

Aby uła­twić, kła­miesz

To lie w zna­cze­niu = kła­mać jest cza­sow­ni­kiem regu­lar­nym (past ten­se, past par­ti­ci­ple = lied, for­ma cią­gła = lying).

Jest to tak­że rze­czow­nik = kłam­stwo, np.: It’s all lies. = To same kłam­stwa, to wszyst­ko kłam­stwo.

To lie jest tak­że cza­sow­ni­kiem nie­re­gu­lar­nym i ma inne zna­cze­nie = leżeć, być (past ten­se = lay, past par­ti­ci­ple = lain, for­ma cią­gła = lying).

Przy­kła­dy:

He is lying on his back. = On leży na ple­cach.

The vil­la­ge lies 18 km west of the city. = Ta wieś leży 18 km na zachód od mia­sta.

Run away

To jest tytuł pola
don’t run away with the idea/ notion that… = nie myśl sobie, że…
I don’t want him run­ning away with that idea = nie chcę, żeby tak myślał
to let one’s emotions/one’s enthu­siasm run away with one = dać się ponieść emocjom/entuzjazmowi

I try to run away but your eyes

Pró­bu­ję uciec, ale two­je oczy

To run away = ucie­kać (from sb = od kogoś) (to do sth = żeby coś zro­bić) (with sb/ sth = z kimś, z czymś) (past ten­se = ran, past par­ti­ci­ple = run, for­ma cią­gła = run­ning)

Przy­kła­dy:

My son ran away from home last month. = Mój syn uciekł z domu ostat­nie­go mie­sią­ca.

She runs away from her respon­si­bi­li­ties. = Ona ucie­ka od swo­ich obo­wiąz­ków.

Rze­czow­nik runa­way prze­tłu­ma­czy­my = ucie­ki­nier, zbieg.

Przy­kład:

The­ir first song titled „Runa­way’’ was the best one. = Ich pierw­sza pio­sen­ka zaty­tu­ło­wa­na „Ucie­ki­nier’’ była naj­lep­sza.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *