Rita Ora — I Will Never Let You Down

Tym razem, zna­na z takich prze­bo­jów jak „How We Do” czy „R.I.P.”, Rita Ora z nowym sin­glem, ‘’I will never let you down”, zwia­stu­ją­cym jej dru­gą pły­tę stu­dyj­ną. Utwór został wypro­du­ko­wa­ny przez naj­słyn­niej­sze­go obec­nie pro­du­cen­ta i DJ-a na świe­cie – Calvi­na Har­ri­sa.

Reży­se­rią kli­pu zajął się nato­miast Fran­ce­sco Caro­zin­ni. Dru­ga pły­ta Rity Ory pla­no­wa­na jest na póź­ne lato tego roku. Nagry­wa­ny w Lon­dy­nie, Los Ange­les, Nowym Jor­ku i Atlan­cie mate­riał zawie­rać będzie utwo­ry, nad któ­rych pra­co­wa­li tacy twór­cy mię­dzy­na­ro­do­wych hitów jak Calvin Har­ris, Felix Snow i Switch.

Tekst pio­sen­ki Rita Ora — I Will Never Let You Down

Tell me baby what we’re gon­na do
I’ll make it easy, got a lot to lose
Watch the sun­li­ght coming thro­ugh
Open the win­dow, let it shi­ne on you

Cau­se I’ve been sick and wor­king all week
And I’ve been doing just fine
You’ve been tired of wat­ching me
For­got to have a good time boy

You can’t take it, all the­se faces
Never keeping it real
I know exac­tly how you feel

When you say you’ve had eno­ugh
and you might just give it up
Oh ooh, I will never let you down

When you’re feeling low on love
I’ll be what you’re dre­aming of
Oh ooh, I will never let you down

Oh ooh, I will never let you down
Oh Ooh, I will never let you down

There’s a mil­lion ways to go
Don’t be embar­ras­sed if you lose con­trol
On the rooftop, now you know
Your body’s fro­zen and you’ve lost your soul

Cau­se I’ve been sick and wor­king all week
And I’ve been doing just fine
You’ve been tired of wat­ching me
For­got to have a good time boy

You can’t take it, all the­se faces
Never keeping it real
I know exac­tly how you feel

When you say you’ve had eno­ugh
and you might just give it up
Oh ooh, I will never let you down

When you’re feeling low on love
I’ll be what you’re dre­aming of
Oh ooh, I will never let you down

Oh ooh, I will never let you down
Oh ooh, I will never let you down

Let me take you whe­re you never go
Have a lit­tle fun, it’s the only way we know
Let me show you what you never see
You know how to love, only when you’re hol­ding me

When you say you’ve had eno­ugh
and you might just give it up
Oh Ooh, I will never let you down

When you’re feeling low on love
I’ll be what you’re dre­aming of
Oh ooh, I will never let you down

When you say you’ve had eno­ugh
and you might just give it up
Oh ooh, I will never let you down

When you’re feeling low on love
I’ll be what you’re dre­aming of
Oh ooh, I will never let you down

Tłu­ma­cze­nie Rita Ora — I Will Never Let You Down

Powiedz mi kocha­nie, co zamie­rza­my zro­bić
Dam radę, mam zbyt wie­le do stra­ce­nia
Patrz na prze­bi­ja­ją­ce się pro­mie­nie słoń­ca
Otwórz okno, pozwól mu świe­cić na cie­bie

Ponie­waż byłam cho­ra i pra­co­wa­łam cały tydzień
I wszyst­ko było u mnie w porząd­ku
Byłeś zmę­czo­ny pil­no­wa­niem mnie
Zapo­mnia­łeś, żeby bawić się dobrze

Nie możesz znieść tych wszyst­kich twa­rzy
Nigdy nie żyjesz chwi­lą
Wiem dokład­nie jak się czu­jesz

Kie­dy mówisz, że masz dość
Możesz po pro­stu zre­zy­gno­wać
Nigdy cię nie zawio­dę

Kie­dy brak ci miło­ści
Będę wszyst­kim o czym marzysz
Nigdy cię nie zawio­dę

Nigdy cię nie zawio­dę
Nigdy cię nie zawio­dę

Są milio­ny dróg
Nie bądź zakło­po­ta­ny, jeśli stra­cisz kon­tro­lę
Na dachu, teraz wiesz
Two­je cia­ło zamar­z­ło i stra­ci­łeś duszę

Ponie­waż byłam cho­ra i pra­co­wa­łam cały tydzień
I wszyst­ko było u mnie w porząd­ku
Byłeś zmę­czo­ny pil­no­wa­niem mnie
Zapo­mnia­łeś, żeby bawić się dobrze

Nie możesz znieść tych wszyst­kich twa­rzy
Nigdy nie żyjesz chwi­lą
Wiem dokład­nie jak się czu­jesz

Kie­dy mówisz, że masz dość
Możesz po pro­stu zre­zy­gno­wać
Nigdy cię nie zawio­dę

Kie­dy brak ci miło­ści
Będę wszyst­kim o czym marzysz
Nigdy cię nie zawio­dę

Nigdy cię nie zawio­dę
Nigdy cię nie zawio­dę

Pozwól mi zabrać się w miej­sce, gdzie nigdy nie byłeś
Tro­chę się pobaw, to jedy­na dro­ga jaką zna­my
Pozwól mi poka­zać ci coś, cze­go nigdy nie widzia­łeś
Wiesz jak kochać, tyl­ko wte­dy gdy przy­tu­lasz mnie

Kie­dy mówisz, że masz dość
Możesz po pro­stu zre­zy­gno­wać
Nigdy cię nie zawio­dę

Kie­dy brak ci miło­ści
Będę wszyst­kim o czym marzysz
Nigdy cię nie zawio­dę

Kie­dy mówisz, że masz dość
Możesz po pro­stu zre­zy­gno­wać
Nigdy cię nie zawio­dę

Kie­dy brak ci miło­ści
Będę wszyst­kim o czym marzysz
Nigdy cię nie zawio­dę

Zwroty i wyrażenia

Sick

Cau­se I’ve been sick and wor­king all week

Ponie­waż byłam cho­ra i pra­co­wa­łam cały tydzień

Sick =

Sick — zwro­ty
sick bay = izba cho­rych
sick leave = zwol­nie­nie lekar­skie
sick note = uspra­wie­dli­wie­nie szkol­ne, zwol­nie­nie lekar­skie
sick pay = wypła­ta za czas cho­ro­by

= cho­ry, np. I’ve been sick for the last week. = Byłem cho­ry przez ostat­ni tydzień.

= dziw­ny, cho­ry, nie­smacz­ny (np. o pomy­śle, dow­ci­pie), np. That idea was so sick. = Ten pomysł był tak cho­ry.

= super, eks­tra, odjaz­do­wy (slang), np. It’s sick. = To jest eks­tra.

Sick vs. ill

British English
  • ill odno­si się tutaj głów­nie w odnie­sie­niu do złe­go sta­nu zdro­wia, np. John was ill last month and didn’t come to scho­ol. = John był cho­ry w zeszłym mie­sią­cu, dla­te­go nie przy­szedł do szko­ły.
  • ill nigdy nie wystę­pu­je przed rze­czow­ni­kiem, np. a sick per­son = cho­ra oso­ba (NIE an ill per­son)

Powie­my więc:

The girl was ill. = Dziew­czyn­ka była cho­ra.

The sick girl felt bet­ter. = Cho­ra dziew­czyn­ka poczu­ła się lepiej.

Dla Bry­tyj­czy­ka to be sick = wymio­to­wać, np. Stop the car. I’m going to be sick! = Zatrzy­maj samo­chód. Będę wymio­to­wał.

American English
  • tutaj sick i ill uży­wa się prak­tycz­nie naprze­mien­nie, z tą róż­ni­cą, że ill jest nie­co bar­dziej for­mal­ne.
  • Ame­ry­ka­nie uży­wa­ją zarów­no sick, jak i ill przed rze­czow­ni­ka­mi (ill per­son / sick per­son). Nato­miast “wymio­to­wać” brzmi w wer­sji ame­ry­kań­skiej: to be ill at sb’s sto­mach, np. Ste­ven was sick to his sto­mach this mor­ning. = Ste­ven wymio­to­wał dzi­siaj rano.

Watch

You’ve been tired of wat­ching me

Byłeś zmę­czo­ny pil­no­wa­niem mnie

Watch = zega­rek
watch = zega­rek na rękę
pocket watch = zega­rek kie­szon­ko­wy
digi­tal watch = zega­rek elek­tro­nicz­ny
Swiss watch = szwaj­car­ski zega­rek
gold watch = zło­ty zega­rek
ana­lo­gue watch = zega­rek ana­lo­go­wy na rękę

To watch =

= oglą­dać, obser­wo­wać, przy­glą­dać się, np. Two men in dark coats were wat­ching the house. = Dwóch męż­czyzn w ciem­nych płasz­czach obser­wo­wa­ło dom.

= uwa­żać, być ostroż­nym, np. Watch your step, Mark. = Uwa­żaj jak idziesz, Mark.

= uwa­żać, kon­cen­tro­wać uwa­gę, np. Watch this home­work. = Skon­cen­truj się na tym zada­niu domo­wym.

= pil­no­wać (np. dzie­ci), np. I asked Rob to watch my chil­dren. = Popro­si­łam Rober­ta, żeby przy­pil­no­wał moje dzie­ci.

= pod­glą­dać, obser­wo­wać, np. He wat­ched eve­ry step I made. = Obser­wo­wał każ­dy krok, któ­ry wyko­na­łam.

Give up

Wię­cej o give up
To give sb up =
= wydać kogoś (np. poli­cji), np. The mur­de­rer gave him­self up to the poli­ce. = Mor­der­ca oddał się w ręce poli­cji.
= zerwać z kimś (zakoń­czyć zwią­zek), np. She gave me up after 4 years being toge­ther. = Zerwa­ła ze mną po 4 latach związ­ku.
To give up sth = poświę­cić coś (np. czas), np. She gave up her time to help me. = Poświę­ci­ła swój czas, aby mi pomóc.

You might just give it up

Możesz po pro­stu zre­zy­gno­wać

To give up some­thing =

= rzu­cić coś, prze­stać coś robić, zaprze­stać cze­goś, np. No mat­ter what hap­pens we sho­uld not give up try­ing. = Cokol­wiek się sta­nie, nie powin­ni­śmy prze­stać pró­bo­wać.

= pod­dać się, np. Final­ly, she deci­ded to give up. = Osta­tecz­nie, zde­cy­do­wa­ła się pod­dać.

= dać coś, oddać coś, np. She gave up it to me. = Ona odda­ła mi to.

Let down

Oh ooh, I will never let you down

Nigdy cię nie zawio­dę

To let sb down = zawieść kogoś, przy­nieść komuś zawód, np. I pro­mi­se I’ll never let you down aga­in. = Obie­cu­ję, że już wię­cej cię nie zawio­dę.

To let sth down = prze­dłu­żyć (spodnie, spód­ni­cę), np. I need to let the­se tro­users down. = Muszę prze­dłu­żyć te spodnie.

To let down = spu­ścić (np. powie­trze z opo­ny albo dmu­cha­ne­go mate­ra­ca), np. I let down the air from this air­bed. = Spusz­czam powie­trze z dmu­cha­ne­go mate­ra­ca.

Low

Low & co.
low pri­ce = niska cena
low-fat = nisko­tłusz­czo­wy
low-risk = niskie­go ryzy­ka
low tide = odpływ (na oce­anie, morzu)
low-pri­ced = tani
low quali­ty = niskiej jako­ści
low fre­qu­en­cy = niska czę­sto­tli­wość (wystę­po­wa­nia cze­goś)
low-rise = niski (budy­nek)
low-tem­pe­ra­tu­re = o niskiej tem­pe­ra­tu­rze, nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wy
low-paid = mało zara­bia­ją­cy, nisko opła­ca­ny
low life = prze­stęp­czy

When you’re feeling low on love

Kie­dy brak ci miło­ści

Low =

= niski, nie­wiel­ki (cena, dochód, kwo­ta), np. My inco­me is low. = Mój dochód jest niski.

= niski (budy­nek, przed­miot), np. It’s the lowest pri­ce I can give you. = To naj­niż­sza cena, jaką mogę ci zaofe­ro­wać.

= cichy, niski (głos, dźwięk), np. Her voice is so low that I can’t hear her. = Jej głos jest tak niski, że jej nie sły­szę.

= nisko poło­żo­ny, np. This house is quite low situ­ated in the city. = Ten dom jest nisko poło­żo­ny w mie­ście.

= niski (np. stan zapa­sów, stan bate­rii), np. The bat­te­ry is low. = Stan bate­rii jest niski.

= zdo­ło­wa­ny, przy­bi­ty, np. She seems to be real­ly low. = Ona wyda­je się napraw­dę zdo­ło­wa­na.

= pod­ły, cham­ski, wąt­pli­wej jako­ści, np. He is extre­me­ly low. = Jest napraw­dę cham­ski.

Embarrassed

Don’t be embar­ras­sed if you lose con­trol

Nie bądź zakło­po­ta­ny, jeśli stra­cisz kon­tro­lę

Embar­ras­sed = zaże­no­wa­ny, zakło­po­ta­ny, np. There’s no reason for you to be embar­ras­sed. = Nie ma powo­du, żebyś czuł się zaże­no­wa­ny.

 

Coś dla fanów Rity Ory:

Fan­pa­ge Rity Ory

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *