The Rembrandts — I’ll Be There for You

Tej pio­sen­ki nie moż­na nie znać. Już po pierw­szych dźwię­kach ma się przed ocza­mi Rachel, Ros­sa, Chan­dle­ra, Moni­cę, Joey’ego i Pho­ebe. Czy już wie­cie w ryt­mach jakiej pio­sen­ki dzi­siaj się uczy­my? 🙂

Oczy­wi­ście cho­dzi o utwór „I’ll Be The­re for You” zespo­łu The Rem­brandts! Zapra­sza­my Was na przy­ja­zną lek­cję z pio­sen­ką z czo­łów­ki seria­lu “Przy­ja­cie­le”. Enjoy!

Tekst pio­sen­ki The Rem­brandts — I’ll Be The­re for You

So no one told you life was gon­na be this way
Your job’s a joke, you’re bro­ke
Your love life’s D.O.A.
It’s like you’re always stuck in second gear
When it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year, but

I’ll be the­re for you
(When the rain starts to pour)
I’ll be the­re for you
(Like I’ve been the­re befo­re)
I’ll be the­re for you
(‘Cau­se you’re the­re for me too)

You’re still in bed at ten and work began at eight
You’ve bur­ned your bre­ak­fast, so far things are going gre­at
Your mother war­ned you there’d be days like the­se
But she didn’t tell you
When the world has bro­ught you down to your kne­es and

I’ll be the­re for you
(When the rain starts to pour)
I’ll be the­re for you
(Like I’ve been the­re befo­re)
I’ll be the­re for you
(‘Cau­se you’re the­re for me too)

No one could ever know me
No one could ever see me
Seems you’re the only one
Who knows what it’s like to be me
Some­one to face the day with
Make it thro­ugh all the rest with
Some­one I’ll always laugh with
Even at my worst, I’m best with you, Yeah!

It’s like you’re always stuck in second gear
When it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year

I’ll be the­re for you
(When the rain starts to pour)
I’ll be the­re for you
(Like I’ve been the­re befo­re)
I’ll be the­re for you
(‘Cau­se you’re the­re for me too)

I’ll be the­re for you
(When the rain starts to pour)
I’ll be the­re for you
(Like I’ve been the­re befo­re)
I’ll be the­re for you
(‘Cau­se you’re the­re for me too)

Tłu­ma­cze­nie The Rem­brandts — I’ll Be The­re for You

Więc nikt nie powie­dział ci, że życie takie będzie
Two­ja pra­ca to kpi­na, jesteś spłu­ka­ny
Two­je życie miło­sne skoń­czy­ło się zanim zaczę­ło
To tak jak­byś utknął na dru­gim bie­gu
Kie­dy to nie był twój dzień, twój tydzień
Twój mie­siąc a nawet twój rok, ale

Będę przy tobie
(Kie­dy deszcz zaczy­na lać)
Będę przy tobie
(Tak jak byłem wcze­śniej)
Będę przy tobie
(Ponie­waż ty też jesteś przy mnie)

Wciąż jesteś w łóż­ku o dzie­sią­tej a pra­ca zaczę­ła się o ósmej
Przy­pa­li­łeś śnia­da­nie, jak na razie wszyst­ko idzie świet­nie
Mat­ka ostrze­ga­ła, że będą dni takie jak te
Ale nie powie­dzia­ła, że
Kie­dy świat rzu­ci cię na kola­na i

Będę przy tobie
(Kie­dy deszcz zaczy­na lać)
Będę przy tobie
(Tak jak byłem wcze­śniej)
Będę przy tobie
(Ponie­waż ty też jesteś przy mnie)

Nikt nie mógł mnie nigdy znać
Nikt nie mógł mnie zoba­czyć
Wyda­je się, że jesteś jedy­ną oso­bą
Któ­ra wie jak to jest być mną
Ktoś z kim moż­na sta­wiać czo­ła dniu
Z kim prze­trwać całą resz­tę
Ktoś z kim zawszę się śmie­ję
Nawet w naj­gor­szych chwi­lach, jestem naj­lep­szy z tobą, Tak!

To tak jak­byś utknął na dru­gim bie­gu
Kie­dy to nie był twój dzień
Twój tydzień, twój mie­siąc a nawet twój rok

Będę przy tobie
(Kie­dy deszcz zaczy­na lać)
Będę przy tobie
(Tak jak byłem wcze­śniej)
Będę przy tobie
(Ponie­waż ty też jesteś przy mnie)

Będę przy tobie
(Kie­dy deszcz zaczy­na lać)
Będę przy tobie
(Tak jak byłem wcze­śniej)
Będę przy tobie
(Ponie­waż ty też jesteś przy mnie)

Gramatyka

Gonna

So no one told you life was gon­na be this way

Więc nikt nie powie­dział ci, że życie takie będzie

Gon­na to skrót od going to. Kon­struk­cja going to uży­wa­na jest, aby prze­ka­zać, że zamie­rza­my coś zro­bić, a tak­że mówi­my o prze­wi­dy­wa­niach, o tym co myśli­my, że według nas wkrót­ce może nastą­pić.

Przy­kła­dy:

I’m gon­na be a teacher. = Zamie­rzam być nauczy­cie­lem.

It’s 8 pm. You’re gon­na be late. = Jest dwu­dzie­sta. Spóź­nisz się.

Zwroty & Wyrażenia

D.O.A.

Your job’s a joke, you’re bro­ke, your love life’s D.O.A.

Two­ja pra­ca to kpi­na, jesteś spłu­ka­ny, two­je życie miło­sne skoń­czy­ło się zanim zaczę­ło

D.O.A. (Dead On Arri­val) = skoń­czo­ne zanim się zaczę­ło.

I’ll be the­re for you, czy­li jak ina­czej powie­dzieć, że kogoś wspie­ra­my

to be the­re for some­bo­dy = być dla kogoś wspar­ciem

to stand by some­bo­dy = pod­trzy­my­wać kogoś na duchu, wspie­rać kogoś

to ral­ly round/ aro­und = przyjść komuś na pomoc, zjed­no­czyć się wokół kogoś (w celu udzie­le­nia wspar­cia), wspie­rać kogoś

to see some­bo­dy thro­ugh some­thing = wspie­rać kogoś w trak­cie cze­goś

Uży­wa­my tego zwro­tu aby powie­dzieć, że  ktoś lub coś umie­ra zanim dotrze gdzie powin­no, albo zro­bi to, co powin­no.

Przy­kład:

I didn’t go to the inte­rview so my job is D.O.A. = Nie posze­dłem na roz­mo­wę o pra­cę, więc jest spra­wa jest zakoń­czo­na zanim się zaczę­ła.

Gear

It’s like you’re always stuck in second gear

To tak jak­byś utknął na dru­gim bie­gu

Gear = bieg (w samo­cho­dzie), np.: Shift the gear. = Zmień bieg.

Pour

When the rain starts to pour

Kie­dy deszcz zaczy­na lać

To pour =

= nale­wać, np.: I poured you a glass of water. = Nala­łem ci szklan­kę wody.

= lać (o desz­czu), np.: It ​looks as tho­ugh it’s abo­ut to pour (with ​rain). = Wyglą­da, jak­by miał zaraz lunąć deszcz/ lać deszcz.

Like

Thumbs up, if you like stu­dy­ing with us!

Sło­wo like naj­czę­ściej uży­wa­ne jest w zna­cze­niu lubić. Użyt­kow­ni­kom Face­bo­oka like koja­rzy się pew­nie z kciu­kiem unie­sio­nym do góry, więc jeśli podo­ba Wam się ta lek­cja, to laj­kuj­cie ją na fej­sie 😉

Like I’ve been the­re befo­re

Tak jak byłem wcze­śniej

Like = tak jak, np.: It’s just like befo­re. = Jest tak jak przed­tem.

‘Cause

‘Cau­se you’re the­re for me too

Ponie­waż ty też jesteś przy mnie

‘Cau­se (becau­se) = ponie­waż.

Przy­kład:

It’s ‘cau­se it’s faster that way. = To dla­te­go, że tak jest szyb­ciej.

So far

You’ve bur­ned your bre­ak­fast, so far things are going gre­at

Przy­pa­li­łeś śnia­da­nie, jak na razie wszyst­ko idzie świet­nie

So far = do tej pory, np.: So far I’ve trans­la­ted five songs. = Do tej pory prze­tłu­ma­czy­łem pięć pio­se­nek.

Warn

Your mother war­ned you there’d be days like the­se

Mat­ka ostrze­ga­ła, że będą dni takie jak te

To warn = ostrze­gać.

Przy­kład:

I’ve war­ned you abo­ut this. = Ostrze­ga­łem cię przed tym.

Bring somebody to their knees

Knee & com­pa­ny

on your hands and kne­es = w pozy­cji “na czwo­ra­ka”

the bee’s kne­es = pępek świa­ta

kne­es-up = potań­ców­ka

weak at the kne­es = czu­ją­cy, że kola­na się ugi­na­ją

to sink to somebody’s kne­es = padać na kola­na, paść na kola­na

But she didn’t tell you when the world has bro­ught you down to your kne­es

Ale nie powie­dzia­ła, że kie­dy świat rzu­ci cię na kola­na

To bring some­bo­dy to the­ir kne­es = rzu­cić kogoś na kola­na, poko­nać kogoś.

Przy­kład:

Sanc­tions can bring a coun­try to its  kne­es. = Sank­cje mogą rzu­cić kraj na kola­na.

Seem

Seems you’re the only one who knows what it’s like to be me

Wyda­je się, że jesteś jedy­ną oso­bą, któ­ra wie, jak to jest być mną

To seem = wyda­wać się, np.: It seems impos­si­ble. = To wyda­je się być nie­moż­li­wym.

Face

Some­one to face the day with, make it thro­ugh all the rest with

Ktoś z kim moż­na sta­wiać czo­ła dniu, z kim prze­trwać całą resz­tę

To face = sta­nąć twa­rzą w twarz, zmie­rzyć się z czymś.

Przy­kład:

This is one of the many ​pro­blems faced by ​wor­king mothers. ​= To jeden z wie­lu pro­ble­mów, z któ­rym przy­cho­dzi się zmie­rzyć pra­cu­ją­cym mat­kom.

Make through

Some­one to face the day with, make it thro­ugh all the rest with

Ktoś z kim moż­na sta­wiać czo­ła dniu, z kim prze­trwać całą resz­tę

To make thro­ugh = prze­trwać.

Przy­kład:

If we make it thro­ugh, I’ll be a good man. = Jeśli to prze­trwa­my, będę dobrym czło­wie­kiem.

Laugh

Some­one I’ll always laugh with

Ktoś z kim zawszę się śmie­ję

To laugh = śmiać się.

Przy­kład:

I couldn’t ​stop lau­ghing. = Nie mogłem prze­stać się śmiać.

 

Jak uda­ło Wam się face the new voca­bu­la­ry from the les­son? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *