Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas

Dzi­siej­sza lek­cja jest grat­ką świą­tecz­ną. Dla­cze­go? Temat jest jak naj­bar­dziej świą­tecz­ny, ale już samo wyko­na­nie z lek­kim przy­mru­że­niem oka. W koń­cu świę­ta to nie tyl­ko czas śnie­gu i pre­zen­tów oraz ogól­nej rado­ści i speł­nie­nia marzeń. Co by było jeśli mia­ło­by się Świę­ta spę­dzić w innym miej­scu? W jakim i dla­cze­go? A co jeśli w wię­zie­niu? O tym prze­ko­na­cie się, czy­ta­jąc dzi­siej­szą lek­cję!

Zespół Blink-182 prze­nie­sie Was w kra­inę pop punk gdzie dobrze sły­chać gita­ro­we gra­nie. Tekst bar­dzo łatwo zapa­da w pamięć i już po dwu­krot­nym prze­słu­cha­niu moż­na zacząć nucić same­mu sło­wa.  A jeśli sło­wa to od razu fra­zy i zwro­ty, aby dobrze zro­zu­mieć, dla­cze­go głów­ny boha­ter nie będzie na świę­ta w domu.

Tekst pio­sen­ki Blink-182 — Won’t Be Home For Chri­st­mas

Out­si­de the caro­lers start to sing
I can’t descri­be the joy they bring
Cau­se joy is some­thing they don’t bring me
My girl­friend is by my side
From the roof are han­ging sic­kles of ice
The­ir whi­ny voices get irri­ta­ting

It’s Chri­st­mas time aga­in

So I stand with a dead smi­le on my face
Won­de­ring how much of my time they’ll waste
Oh God, I hate the­se Satan’s hel­pers
And then I guess I must have snap­ped
Becau­se I grab­bed a base­ball bat
And made them all run for shel­ter

It’s Chri­st­mas time aga­in
It’s time to be nice to the people
that you can’t stand
All year

I’m gro­wing tired of all this Chri­st­mas che­er
You people sca­re me
Ple­ase stay away from my home
If you don’t wan­na get me down
Just leave the pre­sents and then leave me alo­ne

Well I guess it’s not cool to fre­ak on Chri­st­mas Eve
Cau­se the cops came and arre­sted me
They had an unfa­ir advan­ta­ge
And even tho­ugh the jail didn’t have a tree
Chri­st­mas came nigh­ti­ly
Cau­se a guy named Bub­ba unw­raps my pac­ka­ge

I won’t be home
I won’t be home for Chri­st­mas

Tłu­ma­cze­nie Blink-182 — Won’t Be Home For Chri­st­mas

Na zewnątrz kolęd­ni­cy zaczy­na­ją śpie­wać
Nie mogę opi­sać rado­ści któ­rą przy­no­szą
Bo nie czu­ję jej
Moja dziew­czy­na jest u mego boku
Z dachu zwi­sa­ją sople lodu
Ich marud­ne gło­sy mnie dener­wu­ją

To zno­wu świą­tecz­ny czas

Sto­ję ze sztucz­nym uśmie­chem na mojej twa­rzy
Zasta­na­wia­jąc się jak wie­le z moje­go cza­su zmar­nu­ją
Jak nie­na­wi­dzę tych pomoc­ni­ków sza­ta­na
I wte­dy myślę, że puści­ły mi ner­wy
Ponie­waż chwy­ci­łem kij od base­bal­la
I spra­wi­łem, że bie­gli w poszu­ki­wa­niu schro­nie­nia

To zno­wu świą­tecz­ny czas
To czas, gdy jest się miłym dla osób
któ­rych nie zno­sisz
Przez cały rok

Jestem coraz to bar­dziej zmę­czo­ny tą świą­tecz­ną rado­ścią
Ludzie, prze­ra­ża­cie mnie
Trzy­maj­cie się z dala od moje­go domu pro­szę
Jeśli nie chce­cie mnie zdo­ło­wać
Pozo­staw­cie pre­zen­ty i daj­cie mi spo­kój

Cóż, domy­ślam się, że to nie dobrze tak wario­wać w Wigi­lię
Bo poli­cjan­ci przy­szli i aresz­to­wa­li mnie
Mając nie­spra­wie­dli­wą prze­wa­gę
I choć w wię­zie­niu nie było cho­in­ki
Świę­ta przy­szły w nocy
A gość imie­niem Bub­ba roz­pa­ko­wał moją pacz­kę

Nie będzie mnie w domu
Nie będzie mnie w domu na świę­ta

Zwroty & Wyrażenia

Caroller

Out­si­de the caro­lers start to sing

Na zewnątrz kolęd­ni­cy zaczy­na­ją śpie­wać

Caroller/caroler, carol sin­ger = kolęd­nik.

Przy­kład:

Many caro­lers are sin­ging Chri­st­mas carols. = Wie­lu kolęd­ni­ków śpie­wa kolę­dy.

Może­my spo­tkać się z okre­śle­niem carol servi­ce, któ­re ozna­cza = nabo­żeń­stwo, któ­re  połą­czo­ne jest ze śpie­wa­niem kolęd, odby­wa się głów­nie przed Świę­ta­mi.

Be by somebody’s side

My girl­friend is by my side

Moja dziew­czy­na jest u mego boku

To be by somebody’s side = być koło kogoś obok, np.: When you’re by my side I’m not afra­id. = Nie boje się, kie­dy jesteś u mego boku.

Freak

I guess it’s not cool to fre­ak on Chri­st­mas Eve

Domy­ślam się, że to nie dobrze tak wario­wać w Wigi­lię

To fre­ak = wario­wać.

Popu­lar­nym phra­sal ver­bem sto­so­wa­nym zamien­nie z cza­sow­ni­kiem to fre­ak jest to fre­ak out = wario­wać, wycho­dzić z sie­bie.

Przy­kład:

It total­ly fre­aks me out. = To powo­du­je, że zupeł­nie wariu­ję.

Sickle

From the roof are han­ging sic­kles of ice

Z dachu zwi­sa­ją sople lodu

Sic­kle of ice = sopel lodu zwi­sa­ją­cy z dachu.

Wyra­zem syno­ni­micz­nym, któ­ry jest uży­wa­ny czę­ściej niż sic­kle of ice jest wyraz icic­le.

Przy­kład:

Tho­se sic­kles of ice/ icic­le are very dan­ge­ro­us. You sho­uld do some­thing with this. = Te sople lodu są bar­dzo nie­bez­piecz­ne. Powi­nie­neś coś z nimi zro­bić.

War­to zauwa­żyć, że sam rze­czow­nik sic­kle ozna­cza = sierp.

Don’t be whi­ny!

W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się przy­miot­nik whi­ny, któ­ry ozna­cza = marud­ny.

War­to poznać tak­że inne okre­śle­nia, któ­rych może­my użyć, gdy chce­my opi­sać kogoś marud­ne­go, zrzę­dli­we­go i kapry­śne­go.

frac­tio­us = krnąbr­ny, nie­sfor­ny, marud­ny

fus­sy = wybred­ny, marud­ny, humo­rza­sty, kapry­śny, zrzęd­ny

W języ­ku potocz­nym może­my spo­tkać rów­nież takie okre­śle­nia:

cran­ky = gder­li­wy, zrzę­dli­wy, marud­ny

griz­zly = płacz­li­wy, marud­ny (np. dziec­ko)

crab­by = marud­ny, zrzę­dli­wy

Dead smile

So I stand with a dead smi­le on my face

Sto­ję ze sztucz­nym uśmie­chem na mojej twa­rzy

Dead smi­le = nieczuły/ sztucz­ny uśmiech.

Przy­miot­nik dead ozna­cza = nie­ży­wy lub mar­twy, może­my go tak­że użyć, jeśli chce­my powie­dzieć, że coś jest zuży­te lub wypa­lo­ne np. bate­ria.

Przy­kład:

She’s found dead bird on the path. = Zna­la­zła nie­ży­we­go pta­ka na ścież­ce.

My bat­te­ry is total­ly dead so I can’t take pic­tu­res any­mo­re. = Moja bate­ria w apa­ra­cie jest wyczer­pa­na i nie mogę robić zdjęć.

Cza­sem może się zda­rzyć,  że ktoś znaj­du­je się w sytu­acji bez wyj­ścia = dead end i myśli wte­dy, że jest na samym, sza­rym koń­cu = dead last, czu­je wokół sie­bie kom­plet­na ciszę = dead silen­ce.

Helper

Oh God, I hate the­se Satan’s hel­pers

Jak nie­na­wi­dzę tych pomoc­ni­ków sza­ta­na

Hel­per = pomoc­nik.

Rze­czow­nik ten pocho­dzi od cza­sow­ni­ka to help = poma­gać. Powsta­ło ono przez doda­nie koń­ców­ki –er, w cze­go wyni­ku otrzy­ma­li­śmy rze­czow­nik hel­per.

Przy­kład:

I got hired as a hel­per in this new com­pa­ny. = Zosta­łem zatrud­nio­ny jako pomoc­nik w tej nowej fir­mie.

Hel­per czę­sto poma­ga lub też słu­ży pomo­cą. Czy wie­cie jak to powie­dzieć po angiel­sku?

To help out = poma­gać, słu­żyć pomo­cą.

Przy­kład:

This are the things that you can do to help out. = To są te spra­wy w któ­rych możesz mi pomóc.

Snap

And then I guess I must have snap­ped 

I wte­dy myślę, że puści­ły mi ner­wy

To snap = pękać, zamy­kać z hukiem coś, mówić coś ostro, puścić (o ner­wach).

Moż­na spo­tkać tak­że nie­for­mal­ne wyko­rzy­sta­nie snap jako rze­czow­ni­ka. Wów­czas ozna­cza on = żart, kawał, psi­kus.

Przy­kład:

The bag snap­ped becau­se it wasn’t heavy eno­ugh. = Tor­ba się prze­dziu­ra­wi­ła, bo nie była wystar­cza­ją­co wytrzy­ma­ła.

Shelter

And made them all looking for shel­ter

I spra­wi­łem, że bie­gli w poszu­ki­wa­niu schro­nie­nia

Shel­ter = schro­nie­nie, zada­sze­nie.

Przy­kład:

This bus shel­ter is a new one. They’ve fini­shed it recen­tly. = Ta wia­ta auto­bu­so­wa jest nowa. Skoń­czo­no ją robić nie­daw­no.

Wonder

Won­de­ring how much of my time they’ll waste

Zasta­na­wia­jąc się jak wie­le z moje­go cza­su zmar­nu­ją

To won­der = zasta­na­wiać się.

Przy­kład:

I was won­de­ring if you could give me a lift to work? = Zasta­na­wia­łem się czy możesz mnie pod­rzu­cić  do pra­cy?

War­to tak­że poznać zna­cze­nie przy­miot­ni­ka won­der.

Won­der = cudow­ny, wspa­nia­ły, np.: He is a won­der boy. = On jest cudow­nym dziec­kiem.

Odpad odpa­do­wi nie rów­ny
waste water = zuży­ta woda
house­hold waste = odpa­dy domo­we
waste pro­duct = odpa­dy pro­duk­cyj­ne
indu­strial waste = odpa­dy prze­my­sło­we
orga­nic waste = odpad­ki orga­nicz­ne
che­mi­cal waste = odpa­dy che­micz­ne
waste paper = maku­la­tu­ra
dump waste = wyrzu­ca­nie śmie­ci bez segre­ga­cji
waste servi­ce = wywóz śmie­ci
kit­chen waste = odpad­ki kuchen­ne

Waste

Won­de­ring how much of my time they’ll waste

Zasta­na­wia­jąc się jak wie­le z moje­go cza­su zmar­nu­ją

To waste = mar­no­wać, trwo­nić.

Przy­kład:

I don’t want to waste my time so I learn a lot. = Nie chcę mar­no­wać swo­je­go cza­su, więc dużo się uczę.

Jako rze­czow­nik waste ozna­cza = stra­ta, marnotrawstwo,odpady.

Przy­kład:

This land is a waste. =Ta zie­mia to nie­uży­tek.

Stand

It’s time to be nice to the people
that you can’t stand

To czas, gdy jest się miłym dla osób
któ­rych nie zno­sisz

Cza­sow­nik to stand ozna­cza przede wszyst­kim = stać. Tutaj mamy jed­nak do czy­nie­nia z jego innym zna­cze­niem.

To stand = znieść (coś), wytrzy­mać (coś), tole­ro­wać, akcep­to­wać.

Przy­kła­dy:

They just can’t stand waiting aro­und for so long. = Oni nie mogą znieść tego, że cze­ka­ją tu tak dłu­go.

I can’t stand this! = Nie mogę tego znieść!

Stay away

Ple­ase stay away from my home

Trzy­maj­cie się z dala od moje­go domu pro­szę

To stay away from somebody/something = trzy­mać się z dala od kogoś/czegoś.

Przy­kład:

Do as I told you! Stay away from me! =  Rób tak jak ci mówi­łem! Trzy­maj się ode mnie z dale­ka!

Get somebody down

If you don’t wan­na get me down
Just leave the pre­sents and then leave me alo­ne

Jeśli nie chce­cie mnie zdo­ło­wać
Pozo­staw­cie pre­zen­ty i daj­cie mi spo­kój

To get some­bo­dy down = zmar­twić kogoś, zasmu­cić kogoś.

Przy­kład:

I don’t want  you to get me down. = Nie chcę żebyś mnie smu­cił.

This is the poli­ce! Put your hands up!
Ze wzglę­du na to, że sło­wa cop naj­czę­ściej uży­wa się nie­for­mal­nie, zamiast poli­ce car może­my powie­dzieć cop car = samo­chód poli­cyj­ny.

Rze­czow­nik excu­se może­my zamie­nić słów­kiem cop-out = wymi­gać się, wymów­ka.

W języ­ku for­mal­nym funk­cjo­na­riusz poli­cji dro­go­wej to = traf­fic poli­ce, zaś nie­for­mal­nie =  traf­fic cop.

Tak samo jest z poste­run­kiem poli­cji = poli­ce sta­tion (for­mal­nie) oraz cop shop (nie­for­mal­nie).

Zła­pa­ni zło­dzie­je naj­czę­ściej chcie­li ukraść coś = to ste­al some­thing (for­mal­nie) lub  to cop some­thing (nie­for­mal­nie).

Cop

Cau­se the cops came and arre­sted me

Bo poli­cjan­ci przy­szli i aresz­to­wa­li mnie

Cop (nie­for­mal­nie) = gli­na, poli­cjant.

To cop w slan­gu bry­tyj­skim ozna­cza =  aresz­to­wać, zaaresz­to­wać.

Przy­kład:

I’m afra­id that they’ll cop me. = Oba­wiam się, że mnie aresz­tu­ją.

Nightily

Chri­st­mas came nigh­ti­ly

Świę­ta przy­szły w nocy

Nigh­ti­ly to przy­słó­wek od rze­czow­ni­ka night =noc. Ozna­cza on wów­czas = co wie­czór.

Przy­kład:

Nigh­tly, the birds start to sing. = Co wie­czór pta­ki zaczy­na­ją śpie­wać.

Nigh­tly to tak­że przy­miot­nik = noc­ny, wie­czor­ny.

Przy­kład:

It’s my nigh­tly routi­ne, I real­ly like to drink warm tea befo­re going to bed. = To mój wie­czor­ny zwy­czaj, napraw­dę bar­dzo lubię pić cie­płą her­ba­tę przed pój­ściem spać.

Nie tyl­ko koleś

Rze­czow­nik guy ozna­cza przede wszyst­kim = koleś, gość. Może mieć jed­nak tak­że inne zna­cze­nia.

guys (AmE) = ludzie

guy/ guy ropes = lin­ka namio­to­wa

Guy może tak­że odno­sić się do przy­wód­cy spi­sku pro­cho­we­go, któ­ry nazy­wał się Guy Faw­kes. Na jego cześć w Wiel­kiej Bry­ta­nii obcho­dzi się 5 listo­pa­da Guy Faw­kes’ Night.

Unwrap

Cau­se a guy named Bub­ba unw­raps my pac­ka­ge

A gość imie­niem Bub­ba roz­pa­ko­wał moją pacz­kę

To unw­rap = roz­pa­ko­wy­wać, roz­wi­jać, odpa­ko­wać coś.

Przy­kład:

She quic­kly unw­ra­ped the box that she got from her friend. =Szyb­ko roz­pa­ko­wa­ła prze­sył­kę, któ­rą dosta­ła od przy­ja­cie­la.

Prze­ci­wień­stwem to unw­rap jest to wrap = zawi­jać coś.

 

Co sądzi­cie o takiej pio­sen­ce o Świę­tach?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie w komen­ta­rzach!

 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *