Imagine Dragons — Thunder

Utwór “Thun­der” zespo­łu Ima­gi­ne Dran­gons został wyda­ny w kwiet­niu 2017 jako dru­gi sin­giel z ich pły­ty pt. “Evo­lve”. Dan śpie­wa o kon­fron­ta­cji rze­czy­wi­sto­ści z marze­nia­mi, któ­rych z pio­sen­karz nigdy nie zre­zy­gno­wał.

Tekst pio­sen­ki Ima­gi­ne Dra­gons — Thun­der

Just a young gun with a quick fuse
I was upti­ght, wan­na let loose
I was dre­aming of big­ger things
And wan­na leave my old life behind

Not a yes sir, not a fol­lo­wer
Fit the box, fit the mold
Have a seat in the foy­er, take a num­ber
I was light­ning befo­re the thun­der

Thun­der, thun­der
Thun­der, thun-, thun­der
Thun-thun-thun­der, thun­der, thun­der
Thun­der, thun-, thun­der
Thun-thun-thun­der, thun­der

Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der
Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der
Thun­der, thun­der
Thun­der

Kids were lau­ghing in my clas­ses
Whi­le I was sche­ming for the mas­ses
Who do you think you are?
Dre­aming ’bout being a big star
They say you’re basic, they say you’re easy
You’re always riding in the back seat
Now I’m smi­ling from the sta­ge whi­le
You were clap­ping in the nose­ble­eds

Thun­der, thun­der
Thun­der, thun-, thun­der
Thun-thun-thun­der, thun­der, thun­der
Thun­der, thun-, thun­der
Thun-thun-thun­der, thun­der

Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der
Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der
Thun­der

Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der, thun­der

Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der, thun­der
Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der, thun­der
Thun­der, feel the thun­der
Light­ning and the thun­der, thun­der
Thun­der, feel the thun­der (feel the)
Light­ning and the thun­der, thun­der

(Never give up, never give up
Never give up on your dre­ams)

Thun­der, thun­der
Thun­der, thun-, thun­der
Thun-thun-thun­der, thun­der, thun­der
Thun­der, thun-, thun­der
Thun-thun-thun­der, thun­der

Tłu­ma­cze­nie Ima­gi­ne Dra­gons — Thun­der

Po pro­stu mło­dy koleś, wybu­cho­wy
Byłem spię­ty, chcia­łem się uwol­nić
Marzy­łem o więk­szych rze­czach
I chcia­łem zosta­wić sta­re życie za sobą

Nie­po­kor­ny, nie wyznaw­ca
Dopa­suj się, bądź w nor­mie
Zaj­mij miej­sce w pocze­kal­ni, weź nume­rek
Byłem bły­ska­wi­cą przed hukiem burzy

Grzmot, grzmot
Grzmot, grzm-, grzmot
Grzm-grzm-grzmot, grzmot, grzmot
Grzmot, grzm-, grzmot
Grzm-grzm-grzmot, grzmot

Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza
Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza
Burza, burza
Burza

Dzie­cia­ki śmia­ły się na zaję­ciach
Gdy pla­no­wa­łem udrzeć do mas
Za kogo się uwa­żasz?
Marząc o byciu wiel­ką gwiaz­dą
Mówią, że jesteś zwy­kły, mówią, że jesteś pro­sty
Że zawsze jeź­dzisz z tyłu
Teraz ja uśmie­cham się ze sce­ny,
Wy kla­ska­li­ście z naj­tań­szych miejsc

Grzmot, grzmot
Grzmot, grzm-, grzmot
Grzm-grzm-grzmot, grzmot, grzmot
Grzmot, grzm-, grzmot
Grzm-grzm-grzmot, grzmot

Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza
Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza
Burza

Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza, grzmot

Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza, grzmot
Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza, grzmot
Burza, poczuj burzę
Bły­ska­wi­ca i burza, grzmot
Burza, poczuj burzę (poczuj)
Bły­ska­wi­ca i burza, grzmot

(Nigdy nie rezy­gnuj, nigdy nie rezy­gnuj
Nigdy nie rezy­gnuj ze swo­ich marzeń)

Grzmot, grzmot
Grzmot, grzm-, grzmot
Grzm-grzm-grzmot, grzmot, grzmot
Grzmot, grzm-, grzmot
Grzm-grzm-grzmot, grzmot

Zwroty & wyrażenia

Young gun

Just a young gun with a quick fuse

Po pro­stu mło­dy koleś, wybu­cho­wy

Wie­my, że słów­ko a gun = pisto­let, nato­miast a fuse = lont, zapal­nik. Dosłow­nym tłu­ma­cze­niem było­by: po pro­stu mło­dy pisto­let z krót­kim lon­tem.

Jed­nak autor użył tutaj meta­fo­ry. A young gun with a quick fuse wska­zu­je na głod­ne­go i zapa­lo­ne­go do życia mło­de­go chło­pa­ka, któ­ry jest goto­wy ruszyć w świat.

W języ­ku pol­skim też cza­sa­mi uży­wa się okre­śle­nia “pisto­let”, ale raczej powie­my tak na wystrza­ło­wą laskę, praw­da? 😉

Let loose

I was upti­ght, wan­na let loose

Byłem spię­ty, chcia­łem się uwol­nić

To let loose jest to idiom, któ­ry ozna­cza = uwol­nić się albo spu­ścić ze smy­czy.

Przy­kład uży­cia: When they went to stu­dy abro­ad they final­ly could let loose and have fun. = Kie­dy poje­cha­li stu­dio­wać za gra­ni­cę mogli w koń­cu się uwol­nić i dobrze się bawić.

Yes sir

Yes siree!
Jak poka­zać swój entu­zjazm i ocho­czo na coś się zgo­dzić? Uży­wa­jąc potocz­ne­go zwro­tu Yes siree! któ­ry ozna­cza mniej wię­cej — abso­lut­nie (tak)!

Not a yes sir, not a fol­lo­wer

Nie­po­kor­ny, nie wyznaw­ca

Wyra­że­niem yes sir opi­sze­my kogoś, kto jest zawsze posłusz­ny wobec innych, na wszyst­ko się zga­dza.

Przy­kład uży­cia:  She was kin­da “yes sir” per­son, so she was employ­ed in this com­pa­ny. = On była posłusz­ną oso­bą, więc zosta­ła zatrud­nio­na w tej fir­mie.

Follower

Not a yes sir, not a fol­lo­wer

Nie­po­kor­ny, nie wyznaw­ca

Słów­ko fol­low powin­no być zna­ne wszyst­kim fanom por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie może­my “śle­dzić” swo­ich ulu­bień­ców i podą­żać ich śla­dem, ponie­waż cza­sow­nik to fol­low = podą­żać, iść za kimś, śle­dzić, ale tak­że ozna­cza ono sto­so­wać się (do cze­goś, np. zasad), popie­rać (kogoś albo coś) lub oglą­dać (na przy­kład serial).

Słów­kiem fol­lo­wer będzie­my okre­ślać oso­bę, któ­ra wyko­nu­ję czyn­ność fol­low, więc może ono ozna­czać wyznaw­cę, “ucznia mistrza”, następ­cę czy zwo­len­ni­ka.

Przy­kład uży­cia: She has so many fol­lo­wers on Insta­gram! = Tyle osób ją śle­dzi na Insta­gra­mie!

Thunder

Naj­pierw pio­run potem grzmot
Czy wie­cie, że moż­na obli­czyć odle­głość w jakiej znaj­du­je się burza? Idąc za wiki­pe­dią — każ­de 2,9 sekun­dy róż­ni­cy cza­so­wej pomię­dzy bły­ska­wi­cą a grzmo­tem ozna­cza 1 km odle­gło­ści pio­ru­na od obser­wa­to­ra, ale pio­run jest rzad­ko sły­szal­ny z odle­gło­ści powy­żej 20 km.

Thun­der, feel the thun­der

Burza, poczuj burzę

Będzie krót­ko: thun­der to burza — dźwięk burzy — grzmot, nato­miast light­ning to bły­ska­wi­ca, pio­run.

Thun­der­storm to burza z pio­ru­na­mi.

Scheme

Whi­le I was sche­ming for the mas­ses

Gdy pla­no­wa­łem udrzeć do mas

Autor pio­sen­ki myślał o przy­szło­ści i tym kim chce zostać, ale jego rówie­śni­cy tego nie rozu­mie­li.

A sche­me jako rze­czow­nik to sche­mat, układ lub plan.

W pio­sen­ce mamy uży­ty cza­sow­nik to sche­me, co ana­lo­gicz­nie będzie ozna­czać = pla­no­wać, snuć pla­ny, knuć intry­gę, spi­sko­wać.

Basic

They say you’re basic, they say you’re easy

Mówią, że jesteś zwy­kły, mówią, że jesteś pro­sty

Basic = pod­sta­wo­wy, zasad­ni­czy. Słów­ka uży­wa się tak­że do okre­śle­nia np. hote­lu, gdzie basic będzie ozna­czał zwy­kły, bez luk­su­sów. Podob­nie okre­śli­my kogoś, kto niczym się nie wyróż­nia.

Przy­kład uży­cia: He tho­ugh she was basic until you got to know her. = On sądził, że jest zwy­czaj­na dopó­ki jej nie poznał.

Nosebleed

You were clap­ping in the nose­ble­eds

Wy kla­ska­li­ście z naj­tań­szych miejsc

Jeśli wpi­sze­cie nose­ble­ed do słow­ni­ka to co się Wam wyświe­tli? Spró­buj­cie!

Wła­śnie — krwo­tok z nosa. Więc co to ma wspól­ne­go z naj­tań­szy­mi miej­sca­mi? 🙂

Nose­ble­eds jest to odnie­sie­nie do miejsc w naj­wyż­szych rzę­dach sta­dio­nów, gdzie odby­wa­ją się kon­cer­ty. Są czę­sto okre­śla­ne jako nose­ble­eds ponie­waż te miej­sca są tak wyso­ko, że moż­na dostać krwo­to­ku z nosa z tak dużej wyso­ko­ści.

Ma to sens? 🙂

 

Czy pio­sen­ka sta­ła się dla Was bar­dziej zro­zu­mia­ła?

Cze­ka­my na Wasze pyta­nia i komen­ta­rze.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Dan

    Bar­dzo pięknie.W koń­cu ktoś zro­zu­miał prze­sła­nie i wytłu­ma­czył bara­nom ., Dzię­ku­ję. . (Serio, ja nie ogar­niam idio­mów, a powi­nie­nem w swo­ich latach) .Pozdro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *