Smash Mouth — I’m a Believer

„I’m a Belie­ver” to pio­sen­ka dobrze wszyst­kim zna­na z fil­mu „Shrek”.  Wer­sja któ­rą zna­my, pocho­dzi z 2001 roku i zosta­ła nagra­na przez zespół Smash Mouth, ale pier­wot­nie zosta­ła nagra­na przez ame­ry­kań­ski zespół The Mon­ke­es i pocho­dzi z roku… 1966!

Zapra­sza­my w muzycz­ną podróż ze Smash Mouth i Shre­kiem! 🙂

Tekst pio­sen­ki Smash Mouth — I’m a Belie­ver

I tho­ught love was
Only true in fairy tales
Meant for some­one else
But not for me
Love was out to get to me
That’s the way it seems
Disap­po­int­ment haun­ted
All my dre­ams

And then I saw her face
Now I’m a belie­ver
Not a tra­ce
Of doubt in my mind
I’m in love
I’m a belie­ver
I couldn’t leave her
If I tried

I tho­ught love was
More or less a given thing
But the more I gave the less
I got, oh yeah
What’s the use in try­ing
All you get is pain
When I wan­ted sun­shi­ne
I got rain

And then I saw her face
Now I’m a belie­ver
Not a tra­ce
Of doubt in my mind
I’m in love
I’m a belie­ver
I couldn’t leave her
If I tried

What’s the use in try­ing
All you get is pain
When I wan­ted sun­shi­ne
I got rain

And then I saw her face
Now I’m a belie­ver
Not a tra­ce
Of doubt in my mind
I’m in love
I’m a belie­ver
I couldn’t leave her
If I tried

Then I saw her face
Now I’m a belie­ver
Not a tra­ce
Of doubt in my mind
Now I’m a belie­ver
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
I’m a belie­ver
I’m a belie­ver
I’m a belie­ver

Tłu­ma­cze­nie Smash Mouth — I’m a Belie­ver

Myśla­łem, że miłość była
Praw­dzi­wa tyl­ko w baj­kach
Prze­zna­czo­na komuś inne­mu
Ale nie mnie
Miłość była poza moim zasię­giem
Tak mi się wyda­wa­ło
Roz­cza­ro­wa­nie nawie­dza­ło
Wszyst­kie moje sny

I wte­dy zoba­czy­łem jej twarz
Teraz jestem wie­rzą­cy
Nie ma śla­du
Wąt­pli­wo­ści w moim umy­śle
Jestem zako­cha­ny
Jestem wie­rzą­cy
Nie mógł­bym jej zosta­wić
Nawet gdy­bym pró­bo­wał

Myśla­łem, że miłość była
Mniej wię­cej czymś co jest dane
Ale im wię­cej dawa­łem tym mniej
Dosta­wa­łem, o tak
Jaki jest sens pró­bo­wa­nia
Kie­dy wszyst­ko co dosta­jesz to ból
Kie­dy chcia­łem słoń­ca
Dosta­wa­łem deszcz

I wte­dy zoba­czy­łem jej twarz
Teraz jestem wie­rzą­cy
Nie ma śla­du
Wąt­pli­wo­ści w moim umy­śle
Jestem zako­cha­ny
Jestem wie­rzą­cy
Nie mógł­bym jej zosta­wić
Nawet gdy­bym pró­bo­wał

Jaki jest sens pró­bo­wa­nia
Kie­dy wszyst­ko co dosta­jesz to ból
Kie­dy chcia­łem słoń­ca
Dosta­wa­łem deszcz

I wte­dy zoba­czy­łem jej twarz
Teraz jestem wie­rzą­cy
Nie ma śla­du
Wąt­pli­wo­ści w moim umy­śle
Jestem zako­cha­ny
Jestem wie­rzą­cy
Nie mógł­bym jej zosta­wić
Nawet gdy­bym pró­bo­wał

I wte­dy zoba­czy­łem jej twarz
Teraz jestem wie­rzą­cy
Nie ma śla­du
Wąt­pli­wo­ści w moim umy­śle
Jestem wie­rzą­cy
Tak, tak, tak,
Tak, tak, tak,
Jestem wie­rzą­cy
Jestem wie­rzą­cy
Jestem wie­rzą­cy

Zwroty & Wyrażenia

Believer

I’m a belie­ver

Jestem wie­rzą­cy

Belie­ver = wie­rzą­cy, wyznaw­ca, np.: Belie­vers all over the world pray for peace. = Wier­ni na całym świe­cie modlą się o pokój.

To be a (great/firm) belie­ver in some­thing = wie­rzyć, że coś jest dobre, sku­tecz­ne lub akcep­to­wal­ne.

Przy­kła­dy:

I’m a gre­at belie­ver in dia­lo­gue and col­la­bo­ra­tion. = Wie­rzę w dia­log i współ­pra­cę.

I’m a gre­at belie­ver in the power of love. = Wie­rzę w siłę miło­ści.

Fairy tale

Once upon a time…
Fair­ly tale to wyra­że­nie, któ­re skła­da się z dwóch rze­czow­ni­ków, z któ­rych każ­dy ma swo­je odręb­ne zna­cze­nie:

fairy = wróż­ka, duszek

tale = histo­ryj­ka, baj­ka opo­wieść

Przy­kła­dy:

Once upon a time the­re were three fairies who lived in a cot­ta­ge in the woods. = Daw­no, daw­no temu żyły trzy wróż­ki któ­re miesz­ka­ły w chat­ce w lecie.

I love tales of wit­ches. = Uwiel­biam histo­rie o cza­row­ni­cach.

I tho­ught love was
Only true in fairy tales

Myśla­łem, że miłość była praw­dzi­wa
Tylko w baj­kach

Fairy tale = baj­ka, baśń (tak­że fairy sto­ry).

Przy­kła­dy:

When I was a child, my mother used to tell me fairy tales. = Kie­dy byłem dziec­kiem, moja mama opo­wia­da­ła mi baj­ki.

“The Lit­tle Match Girl” is a fairy tale writ­ten by Hans Chri­stian Ander­sen. = „Dziew­czyn­ka z zapał­ka­mi” to baj­ka napi­sa­na przez Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na.

Fairy-tale = baj­ko­wy.

Przy­kła­dy:

She has a fairy-tale life. = Ona ma baj­ko­we życie.

We had a fairy-tale wed­ding. = Mie­li­śmy baj­ko­wy ślub.

Be meant for somebody

Meant for some­one else
But not for me

Prze­zna­czo­na komuś inne­mu
Ale nie mnie

To be meant for some­bo­dy = być dla kogoś prze­zna­czo­nym, być spe­cjal­nie dla kogoś zapro­jek­to­wa­nym.

Przy­kła­dy:

This book is meant for chil­dren. = Ta książ­ka jest prze­zna­czo­na dla dzie­ci.

They are meant for each other. = Oni są sobie prze­zna­cze­ni.

Haunt

Disap­po­int­ment haun­ted
All my dre­ams

Roz­cza­ro­wa­nie nawie­dza­ło
Wszyst­kie moje sny

To haunt = nawie­dzać, stra­szyć.

Przy­kład:

This house is said to be haun­ted by the ghost of a for­mer owner. = Mówi się, że ten dom jest nawie­dzo­ny przez ducha byłe­go wła­ści­cie­la.

Rze­czow­nik haunt ozna­cza ulu­bio­ne miej­sce spo­tkań.

Przy­kład:

The cafe “Wizard” was our haunt. = Kawiar­nia „Cza­ro­dziej” była naszym ulu­bio­nym miej­scem spo­tkań.

More or less

I tho­ught love was
More or less a given thing

Myśla­łem, że miłość była
Mniej wię­cej czymś co jest dane

More or less = mniej wię­cej.

Przy­kła­dy:

I more or less reco­gni­ze this pla­ce. = Mniej wię­cej roz­po­zna­ję to miej­sce.

He owed me more or less 400 dol­lars. = On był mi dłuż­ny mniej wię­cej 400 dola­rów.

Trace

Not a tra­ce
Of doubt in my mind

Nie ma śla­du
Wątpli­wo­ści w moim umy­śle

Tra­ce = ślad, znak, poszla­ka.

Przy­kła­dy:

He vani­shed witho­ut a tra­ce. = On znik­nął bez śla­du.

Disco­ve­ring tra­ces of unk­nown civi­li­za­tions is an ama­zing job. = Odkry­wa­nie śla­dów nie­zna­nych cywi­li­za­cji jest wspa­nia­łą pra­cą.

To tra­ce = namie­rzać, wyśle­dzić.

Przy­kła­dy:

We weren’t able to tra­ce the call. = Nie byli­śmy w sta­nie namie­rzyć połą­cze­nia.

Poli­ce are try­ing to tra­ce a tall man who cau­sed the acci­dent. = Poli­cja pró­bu­je namie­rzyć wyso­kie­go męż­czy­znę, któ­ry spo­wo­do­wał wypa­dek.

 

Czy dobrze bawi­li­ście się pod­czas lek­tu­ry lek­cji na pod­sta­wie tej pio­sen­ki?

Mamy nadzie­ję, że tak i cze­ka­my na Wasze suge­stie i komen­ta­rze! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. sylwia zielisnka

    Czy byla­by mozli­wosc opra­co­wa­nia pio­sen­ki Wiz Kha­li­fa — See you Aga­in??? Bar­dzo pro­sze :*
    Pozdra­wiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *