Wykonawca: heavy metal

Linkin Park — Numb

„Numb” to utwór ame­ry­kań­skie­go zespo­łu roc­ko­we­go Lin­kin Park. Pio­sen­ka uka­za­ła się jako trze­ci sin­giel z ich dru­gie­go stu­dyj­ne­go albu­mu „Mete­ora” (2003). Ten jeden z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów…

Metallica — St. Anger

Daw­no nie uczy­li­śmy się angiel­skie­go z Metal­li­cą, dla­te­go nie może­my sobie odmó­wić przy­jem­no­ści zagłę­bie­nia się w tekst pio­sen­ki „St. Anger”! 🙂 Kom­po­zy­cja powsta­ła w prze­ło­mo­wym momen­cie…

Guns N’ Roses — November Rain

„Novem­ber Rain” to pięk­na pio­sen­ka o nie­odwza­jem­nio­nej miło­ści. Utwór powstał we wcze­snych latach 90. Wide­oklip przed­sta­wia Axla Rose’a oraz jego narze­czo­ną, Ste­pha­nie Sey­mo­ur, bio­rą­cych ślub. Budżet…