Promoe — Long Distance Runner

Dzi­siaj naszym nauczy­cie­lem angiel­skie­go jest Pro­moe, szwedz­ki arty­sta hip-hopo­wy, któ­ry jest rówież człon­kiem zespo­łu Loop­tro­op. Pro­moe w swych utwo­rach poru­sza czę­sto poru­sza tema­ty spo­łecz­ne, poli­ty­kę oraz kry­ty­ku­je kie­ru­nek, w któ­rym idzie świat. Jest on rów­nież wega­ni­nem i anar­chi­stą.

Tym razem może­my popa­trzeć jego ocza­mi na to, co się dzie­je poprzez jego utwór ”Long Distan­ce Run­ner„ i prze­ko­nać się na wła­snej skó­rze, dla­cze­go w lutym 2007 roku był on naj­czę­ściej słu­cha­nym szwedz­kim rape­rem na MySpa­ce.

Tekst pio­sen­ki Pro­moe — Long Distan­ce Run­ner

What was going on (yeah, aha)
And i wro­te this
The Long Distan­ce Run­ner
And recor­ded this (check it, ya)

Ha!

Its 2004
Last year Tony and Geo­r­ge star­ted the war of the who­res
Same year, and the year befo­re
Plus the year befo­re that
Me and the Tro­op were on con­stant tours
Chan­ting Imbum­ba! from the South Afri­can sho­res
To the Nor­we­gian fjords, I tried to keep a vegan cour­se
Tra­ve­ling with good friends
Like Chords, Tim­buk and DJ Lar­ge, Jon­ny Bass and Big Boss
Befo­re the Strug­gle album made the record­sto­res
We were on a Road to Hell, bre­akin doors and laws
Me, Supre­me, Gang­sta Pete and Schu­mi of cour­se
Had a lit­tle tro­uble with the Ger­man poli­ce for­ce (aha)
Thats why I had to stop drin­king
Cuz when I start drin­king is when I stop thin­king
That i got­ta stay on top off things
And when im under the bot­tle you know I stop think

Like an ath­le­te, a long distan­ce run­ner
On a track meet spring, fall, win­ter, sum­mer
They attack me, but it gon’ make stron­ger
Get at me dawg when your patience’s lon­ger
An ath­le­te, a long distan­ce run­ner
On a track meet spring, fall, win­ter, sum­mer
They attack me, but it gon’ make stron­ger
Get at me dawg…

Livin’ in this free world —
Expec­ting cops to abu­se me
When i’m chil­ling with a cup full o’ musli
Mat­ter of time ‘fore my cup is run­ning over
But Im’ a get mine
Cus mah­fuc­kers run­ning slo­wer (Yeah!)
Fol­lo­win’ my sprin­ter tra­il
I run shit down the line on the Inter­ra­il (Yeah!)
I ain’t going, I ain’t been to jail
I got work to do, and I got things to say
A real role­mo­del for the kids today
Can’t afford get­tin’ sent away, get them fin­ger­prints away
Wipe off the mike eve­ry sin­gle sta­in
Reco­gni­ze bomb shit when it’s in my mail
What a big dis­gra­ce
What a big bam-bam you had to end this way
All you ever wan­ted to was to enter­ta­in
Went aga­inst the wrong guy cus i was meant to stay…

The bat­tle ain’t for the strong, nor the race for the swift
But for tho­se who can’t endu­re the type o’ bla­ze
That I spit
For tho­se that will survi­ve all the chan­ges and shit
With fami­lies, fans, part­ners and labels you’re with
And even if I wan­ted I woldn’t be able to quit
I got­ta keep run­ning til the pave­ment will split
Under my bare feet, the con­cre­te with red heat
Or till my futu­re kids eat
And we all livin’ care­free
In a zion hut, we ain’t dawgs no more
Were my lion’s at?
Gim­me some signal let me see your lion paw
Let me know what we’re living and what we’re dying for
Ask myself
It’s it a good eno­ugh reason
If so I go all out
Like it was my last season
If my, voice is weak, my boys will spe­ak
To conqu­er the world I got­ta keep a top phy­si­que

No alco­hol, no weed
No ciga­retts, no ‘Es’
No milk, no che­ese
No eggs, no meat
Just meda­tion and peace
Red len­tils, chick peas
Good wor­ko­ut, good sle­ep
Mo’ sun­shi­ne, light bre­eze…

Tłu­ma­cze­nie Pro­moe — Long Distan­ce Run­ner

Co się dzia­ło (tak, acha)
I napi­sa­łem to
Bie­ga­cza Dłu­go­dy­stan­so­we­go
I nagra­łem to (sprawdź­cie to, tak)

Ha!

Jest 2004 rok
W zeszłym roku Tony i Geo­r­ge zaczę­li woj­nę dzi­wek
Tego same­go roku i jesz­cze poprzed­nie­go
Plus jesz­cze rok przed tym
Ja i Tro­op byli­śmy w cią­głych tra­sach
Skan­du­jąc Imbum­ba! z połu­dnio­wo­afry­kań­skich brze­gów
Do nor­we­skich fior­dów, pró­bo­wa­łem utrzy­mać wegań­ski kurs
Podró­żu­jąc z dobry­mi przy­ja­ciół­mi
Jak Chords, Tim­buk i DJ Lar­ge, John­ny Bass i Big Boss
Zanim album “The Stru­gle” tra­fił do skle­pów
Byli­śmy na dro­dze do pie­kła, łamiąc drzwi i pra­wo
Ja, Sum­pre­me, Gang­sta Pete i Schu­mi oczy­wi­ście
Mie­li­śmy małe pro­ble­my z nie­miec­ką siła (acha)
Dla­te­go musia­łem prze­stać pić
Bo kie­dy zaczy­na­łem pić, prze­sta­wa­łem myśleć
Że muszę mieć rze­czy pod kon­tro­lą
Kie­dy jestem pod wpły­wem, wiesz, że prze­sta­ję myśleć

Jak spor­to­wiec, bie­gacz dłu­go­dy­stan­so­wy
Na bież­ni spo­ty­ka wio­snę, jesień, zimę, lato
Ata­ku­ją mnie, ale to tyl­ko mnie wzmoc­ni
Naskocz na mnie koleś, kie­dy two­ja cier­pli­wość jest więk­sza
Jak spor­to­wiec, bie­gacz dłu­go­dy­stan­so­wy
Na bież­ni spo­ty­ka wio­snę, jesień, zimę, lato
Ata­ku­ją mnie, ale to tyl­ko mnie wzmoc­ni
Naskocz na mnie koleś…

Żyjąc w tym wol­nym świe­cie —
Spo­dzie­wam się, że gli­ny będą się nade mną znę­cać
Kie­dy relak­su­ję się z miską peł­ną musli
Kwe­stia cza­su zanim moja miska wyle­je się
Ale dosta­nę to co moje
Bo skur­wy­sy­ny bie­gną wol­niej (Tak!)
Podą­ża­jąc moim sprin­ter­skim szla­kiem
Bie­gnę na mak­sa na Inter­ra­il (Tak!)
Nigdzie nie idę, nie pój­dę do wię­zie­nia
Mam robo­tę do zro­bie­nia i rze­czy do powie­dze­nia
Praw­dzi­wy wzór do naśla­do­wa­nia dla dzie­cia­ków dzi­siaj
Nie mogę sobie pozwo­lić na ode­sła­nie,
Wytrzeć z mikro­fo­nu każ­dą jed­ną pla­mę
Roz­po­znać coś zaje­bi­ste­go, gdy jest w mojej poczcie
Co za wiel­ka hań­ba
Co za nie­doj­da, musia­łeś skoń­czyć w ten spo­sób
Wszyst­ko cze­go chcie­li­ście to roz­ryw­ki
Tra­fi­li­ście na złe­go face­ta, bo ja mia­łem zamiar zostać

Ta bitwa nie jest dla sil­ny, ani wyścig dla szyb­kich
Ale dla tych, któ­rzy potra­fią znieść ten rodzaj wybu­chu
Któ­ry ja wyrzu­cam z sie­bie
Dla tych któ­rzy prze­trwa­ją wszyst­kie zmia­ny i gnój
Z rodzi­na­mi, fana­mi, part­ne­ra­mi i wytwór­nia­mi z któ­ry­mi jesteś
I nawet jeśli chciał­bym zre­zy­gno­wać
Muszę biec, aż chod­nik się roz­stą­pi
Pod moim nagi­mi sto­pa­mi, beton pod czer­wo­ny cie­płem
Lub aż do mojej przy­szło­ści dzie­ci będą jadły
I wszy­scy będzie­my żyli bez­tro­sko
W syjoń­skiej cha­cie, nie jeste­śmy kole­sia­mi już dłu­żej
Czy był tam mój lew?
Daj mi jakiś sygnał, pozwól mi zoba­czyć swo­ją lwią łapę
Daj mi znać czym żyje­my i dla­cze­go umie­ra­my
Zapy­taj mnie
To wystar­cza­ją­co dobry powód
W takim razie, będę bar­dzo się sta­rać
Jak­by to był mój ostat­ni sezon
Jeśli mój głos będzie sła­by, moi chłop­cy będą mówić
Aby poko­nać ten świat, muszę być w dobrej kon­dy­cji

Bez alko­ho­lu, bez traw­ki
Bez papie­ro­sów, bez ‘Es’
Bez mle­ka, bez sera
Bez jajek, bez mię­sa
Tyl­ko medy­ta­cja i spo­kój
Czer­wo­na socze­wi­ca, cie­cie­rzy­ca
Dobry tre­ning, dobry sen
Dużo słoń­ca, lek­ka bry­za…

Zwroty & Wyrażenia

Chant

Imbum­ba

Wspo­mnia­na w pio­sen­ce Imbum­ba odno­si się do nazwy Imbum­ba Foun­da­tion, czy­li fun­da­cji z Połu­dnio­wej Afry­ki, któ­ra zaj­mu­je się m.in. pomo­cą bied­nym rol­ni­czym spo­łecz­no­ścią oraz pro­gra­mem edu­ka­cyj­nym dla dziew­cząt.

Chan­ting Imbum­ba! from the South Afri­can sho­res

Skan­du­jąc Imbum­ba! z połu­dnio­wo­afry­kań­skich brze­gów

To chant =

= śpie­wać, into­no­wać, np.: They had to chant cer­ta­in spells, cer­ta­in words. = Musie­li zain­to­no­wać okre­ślo­ne zaklę­cia, okre­ślo­ne sło­wa.

= skan­do­wać (np. imię, slo­gan), np.: The audien­ce was chan­ting the winner’s name. = Widow­nia skan­do­wa­ła imię zwy­cięz­cy.

Be under the bottle

And when im under the bot­tle you know I stop think

Kie­dy jestem pod wpły­wem, wiesz, że prze­sta­ję myśleć

To be under the bot­tle = być pod wpły­wem alko­ho­lu.

Przy­kład:

Man, I was so under the bot­tle last night after I came home from the bar that I could bare­ly walk. = Sta­ry, wczo­raj byłem tak pija­ny, że po powro­cie z baru, led­wo mogłem cho­dzić.

Track

On a track meet spring, fall, win­ter, sum­mer

Na bież­ni spo­ty­ka wio­snę, jesień, zimę, lato

Track =

= bież­nia, tor wyści­go­wy, np.: The ​run­ners are now on ​the­ir ​final ​lap of the track. = Bie­ga­cze robią teraz ostat­nie okrą­że­nie toru wyści­go­we­go.

= dro­ga, ścież­ka, np.: The ​house is at the end of a ​dirt track. = Dom znaj­du­je się na koń­cu dro­gi grun­to­wej.

= ślad, trop, np.: Poli­ce ​found ​tyre tracks in the ​mud. = Poli­cja zna­la­zła śla­dy opon w bło­cie.

Dawg

Ziom­ki Promoe’a

W swo­im utwo­rze arty­sta wspo­mi­na swo­ich zna­jo­mych. Wśród nich wymie­nia tak­że swo­ich współ­człon­ków z zespo­łu Loop­tro­op, czy­li Supre­me oraz pro­du­cent DJ Embee.

Get at me dawg when your patience’s lon­ger

Naskocz na mnie koleś, kie­dy two­ja cier­pli­wość jest więk­sza

Dawg = kum­pel, koleś, np.: My dawg John is a good guy. = Mój kum­pel John to dobry facet.

Disgrace

What a big dis­gra­ce, what a big bam-bam you had to end this way

Co za wiel­ka hań­ba, co za nie­doj­da, musia­łeś skoń­czyć w ten spo­sób

Dis­gra­ce = hań­ba, wstyd.

Przy­kład:

He ​bro­ught dis­gra­ce on the ​who­le ​team by ​fal­si­fy­ing the ​results. = Przy­niósł hań­bę całej dru­ży­nie przez sfał­szo­wa­nie wyni­ków.

Endure

But for tho­se who can’t endu­re the type o’ bla­ze that I spit

Ale dla tych, któ­rzy potra­fią znieść ten rodzaj wybu­chu, któ­ry ja wyrzu­cam z sie­bie

To endu­re = zno­sić, cier­pieć (np. ból, bie­dę), tole­ro­wać, prze­trzy­mać.

Przy­kła­dy:

We had to endu­re a nine-hour ​delay at the ​air­port. = Musie­li­śmy znieść dzie­wię­cio­go­dzin­ne opóź­nie­nie na lot­ni­sku.

She’s alre­ady had to endu­re three ​pain­ful ​ope­ra­tions on her ​leg. = Już znio­sła trzy bole­sne ope­ra­cje swo­jej nogi.

Blaze

Lets catch a tra­in a go some­whe­re!

W utwo­rze poja­wia się nazwa Inter­ra­il, czy­li nazwa  mię­dzy­na­ro­do­we­go bile­tu kole­jo­wy umoż­li­wia­ją­cy podró­żo­wa­nie pocią­ga­mi po całej Euro­pie. Bilet Inter­Ra­il mogą nabyć tyl­ko dla rezy­den­ci kra­jów euro­pej­skich. Bilet nie dzia­ła w kra­ju zamiesz­ka­nia rezy­den­ta (Pola­cy posia­da­ją­cy kar­net Inter­Ra­il muszą kupić zwy­kłe bile­ty na prze­jaz­dy na tere­nie RP).

But for tho­se who can’t endu­re the type o’ bla­ze that I spit

Ale dla tych, któ­rzy potra­fią znieść ten rodzaj wybu­chu, któ­ry ja wyrzu­cam z sie­bie

Bla­ze =

= wybuch (np. zło­ści, emo­cji), np.: He sca­red me with his bla­ze of anger. = Prze­stra­szył mnie swo­im wybu­chem zło­ści.

= wiel­ki pożar, np.: The fire­men couldn’t get the bla­ze under the­ir con­trol. = Stra­ża­cy nie mogli opa­no­wać poża­ru.

Paw

Gim­me some signal let me see your lion paw

Daj mi jakiś sygnał, pozwól mi zoba­czyć swo­ją lwią łapę

Paw = łapa, np.: I ​found paw ​prints in the ​kit­chen. = Zna­la­złam śla­dy łapy w kuch­ni.

Go all out

If so I go all out like it was my last season

W takim razie, będę bar­dzo się sta­rać, jak­by to był mój ostat­ni sezon

To go all out = bar­dzo się sta­rać, dawać z sie­bie wszyst­ko.

Przy­kład:

The ​team went all out for a ​win. = Dru­ży­na dała z sie­bie wszyst­ko, żeby wygrać.

 

Czy dzię­ki tej lek­cji poczu­li­ście się jak dawgs of Pro­moe? 🙂

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *