Bruno Mars — Grenade

Pio­sen­ka „Gre­na­de” pocho­dzi z pły­ty „Doo-Wops & Hooli­gans”, czy­li pierw­sze­go stu­dyj­ne­go albu­mu ame­ry­kań­skie­go woka­li­sty, auto­ra tek­stów i pro­du­cen­ta muzycz­ne­go Bru­no Mar­sa. Wzru­sza­ją­cy utwór o zawo­dzie miło­snym szyb­ko zaskar­bił sobie ser­ca milio­nów ludzi i stał się nume­rem jeden na całym świe­cie.

Nasza lek­cja pomo­że w zro­zu­mie­niu bólu przez, któ­ry prze­cho­dził Bru­no i przy­swo­je­niu naj­cie­kaw­szych fraz i wyra­żeń z jego pio­sen­ki. Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki Bru­no Mars — Gre­na­de

Easy come, easy go
That’s just how you live, oh
Take, take, take it all
But you never give
Should’ve known you was tro­uble
From the first kiss
Had your eyes wide open
Why were they open?

Gave you all I had
And you tos­sed it in the trash
You tos­sed it in the trash, you did
To give me all your love
Is all I ever asked
’Cau­se what you don’t under­stand is…

I’d catch a gre­na­de for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a bla­de for you (yeah, yeah, yeah)
I’d jump in front of a tra­in for you (yeah, yeah, yeah)
You know I’d do any­thing for you (yeah, yeah, yeah)
Oh, I would go thro­ugh all this pain
Take a bul­let stra­ight thro­ugh my bra­in
Yes, I would die for you, baby
But you won’t do the same

No, no, no, no

Black, black, black and blue
Beat me ’til I’m numb
Tell the devil I said “Hey” when you get back to whe­re you’re from
Mad woman, bad woman
That’s just what you are
Yeah, you’ll smi­le in my face
Then rip the bra­kes out my car

Gave you all I had
And you tos­sed it in the trash
You tos­sed it in the trash, yes you did
To give me all your love
Is all I ever asked
’Cau­se what you don’t under­stand is…

I’d catch a gre­na­de for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a bla­de for you (yeah, yeah, yeah)
I’d jump in front of a tra­in for you (yeah, yeah, yeah)
You know I’d do any­thing for you (yeah, yeah, yeah)
Oh, I would go thro­ugh all this pain
Take a bul­let stra­ight thro­ugh my bra­in
Yes, I would die for you, baby
But you won’t do the same

If my body was on fire
Oh, you’d watch me burn down in fla­mes
You said you loved me, you’re a liar
’Cau­se you never, ever, ever did, baby

But, dar­ling, I’d still catch a gre­na­de for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a bla­de for you (yeah, yeah, yeah)
I’d jump in front of a tra­in for you (yeah, yeah, yeah)
You know I’d do any­thing for you (yeah, yeah, yeah)
Oh, I would go thro­ugh all this pain
Take a bul­let stra­ight thro­ugh my bra­in
Yes, I would die for you, baby
But you won’t do the same

No, you won’t do the same
You wouldn’t do the same
Oh, you’d never do the same
Oh, no no no, oh

Tłu­ma­cze­nie Bru­no Mars — Gre­na­de

Łatwo przy­szło, łatwo poszło
Tak po pro­stu żyjesz, och
Zabie­rasz, zabie­rasz, zabie­rasz to wszyst­ko
Ale nigdy nie dajesz
Powi­nie­nem był wie­dzieć że będziesz pro­ble­mem
Od pierw­sze­go poca­łun­ku
Mia­łaś oczy sze­ro­ko otwar­te
Dla­cze­go były otwar­te?

Dałem ci wszyst­ko, co mia­łem
A ty to wyrzu­ci­łaś to do śmie­ci
Wyrzu­ci­łaś do śmie­ci, tak zro­bi­łaś
Żebyś dała mi swo­ją całą miłość
To jedy­ne, o co kie­dy­kol­wiek pro­si­łem
Bo to cze­go ty nie rozu­miesz to…

Zła­pał­bym gra­nat dla cie­bie (tak, tak, tak)
Oddał swo­ją rękę pod ostrze dla cie­bie (tak, tak, tak)
Wysko­czył­bym przed pociąg dla cie­bie (tak, tak, tak)
Wiesz, że zro­bił­bym dla cie­bie wszyst­ko (tak, tak, tak)
Och, prze­szedł­bym przez ten ból
Wziął­bym kul­kę pro­sto w łeb
Tak, umarł­bym dla cie­bie, kocha­nie
Ale ty nie zro­bisz tego same­go

Nie, nie, nie

Cały posi­nia­czo­ny
Bij mnie, aż zdrę­twie­ję
Pozdrów ode mnie dia­bła, kie­dy wró­cisz tam, skąd jesteś
Sza­lo­na kobie­ta, zła kobie­ta
To wła­śnie czym jesteś
Tak, uśmiech­niesz się mi w twarz
A potem wyrwiesz mi hamul­ce z samo­cho­du

Dałem ci wszyst­ko, co mia­łem
A ty to wyrzu­ci­łaś do śmie­ci
Wyrzu­ci­łaś do śmie­ci, tak zro­bi­łaś
Żebyś dała mi swo­ją całą miłość
To jedy­ne, o co kie­dy­kol­wiek pro­si­łem
Bo to cze­go ty nie rozu­miesz to…

Zła­pał­bym gra­nat dla cie­bie (tak, tak, tak)
Oddał swo­ją rękę pod ostrze dla cie­bie (tak, tak, tak)
Wysko­czył­bym przed pociąg dla cie­bie (tak, tak, tak)
Wiesz, że zro­bił­bym dla cie­bie wszyst­ko (tak, tak, tak)
Och, prze­szedł­bym przez ten ból
Wziął­bym kul­kę pro­sto w łeb
Tak, umarł­bym dla cie­bie, kocha­nie
Ale ty nie zro­bisz tego same­go

Gdy­by moje cia­ło było w ogniu
Och, patrzy­ła­byś, jak spa­lam się doszczęt­nie w pło­mie­niach
Powie­dzia­łaś, że mnie kochasz, jesteś kłam­cą
Bo nigdy, prze­nig­dy, nigdy nie kocha­łaś, kocha­nie

Ale, kocha­nie, wciąż zła­pał­bym gra­nat dla cie­bie (tak, tak, tak)
Oddał swo­ją rękę pod ostrze dla cie­bie (tak, tak, tak)
Wysko­czył­bym przed pociąg dla cie­bie (tak, tak, tak)
Wiesz, że zro­bił­bym dla cie­bie wszyst­ko (tak, tak, tak)
Och, prze­szedł­bym przez ten ból
Wziął­bym kul­kę pro­sto w łeb
Tak, umarł­bym dla cie­bie, kocha­nie
Ale ty nie zro­bisz tego same­go

Nie, ty nie zro­bisz tego same­go
Nie zro­bi­ła­byś tego same­go
Och, ty nigdy nie zro­bisz tego same­go
Och, nie nie nie, och

Gramatyka

Should’ve known

You was?

W wer­sie:

Should’ve known you was tro­uble

Mamy: you was zamiast popraw­ne­go uży­cia you were.

Trze­ba pamię­tać, że w pio­sen­kach czę­sto uży­wa się mowy potocz­nej, ulicz­nej slan­gu, co nie zawsze pokry­wa się z zasa­da­mi gra­ma­tycz­ny­mi.

Should’ve known you was tro­uble

Powi­nie­nem był wie­dzieć

Mamy tutaj przy­kład z zasto­so­wa­niem past modals, czy­li:

cza­sow­nik modal­ny + have + 3. for­ma cza­sow­ni­ka

Taką for­mę cza­sow­ni­ków modal­nych uży­wa­my, gdy mówi­my o praw­do­po­do­bień­stwie zaist­nie­nia jakiś wyda­rzeń, sytu­acji w prze­szło­ści.

W pio­sen­ce widzi­my przy­kład z cza­sow­ni­kiem modal­nym sho­uld:

Sho­uld have known = powi­nie­nem był wie­dzieć, np.: I sho­uld have known it was a bad idea. = Powi­nie­nem był wie­dzieć, że to był zły pomysł.

Inny przy­kład:

I sho­uld have taken my umbrel­la — I am all wet now! = Powi­nie­nem był wziąć swój para­sol – jestem teraz cały mokry!

Zwroty & Wyrażenia

Easy come, easy go

English vs. Polish

Nie­któ­re angiel­skie przy­sło­wia są bar­dzo podob­ne do pol­skich.

Oto przy­kła­dy:

Bet­ter late than never. = Lepiej póź­no niż nigdy.
There’s no pla­ce like home. = Wszę­dzie dobrze, ale w domu naj­le­piej.
Actions spe­ak louder than words. = Liczą się czy­ny, a nie sło­wa.
Prac­ti­ce makes per­fect. = Tre­ning czy­ni mistrza.
Too many cooks spo­il the broth. = Gdzie kucha­rek sześć tam nie ma co jeść.
All good things must come to an end. = To co dobre szyb­ko się koń­czy.
Neces­si­ty is the mother of inven­tion. = Potrze­ba jest mat­ką wyna­laz­ku.
You can’t jud­ge a book by its cover. = Pozo­ry mylą.

Easy come, easy go

Łatwo przy­szło, łatwo poszło

Na począt­ku utwo­ru mamy zna­ne powie­dzie­nie, czy­li łatwo przy­szło, łatwo poszło. Co łatwo uda­ło nam się dostać, zdo­być, rów­nie szyb­ko może­my stra­cić, np.:
– Have they spent all the money he won in a lot­te­ry yet? – Yeah, easy come, easy go! = Oni już wyda­li wszyst­kie pie­nią­dze jakie wygrał na lote­rii? – No, łatwo przy­szło, łatwo poszło!

Wide open

From the first kiss had your eyes wide open

Od pierw­sze­go poca­łun­ku mia­łaś oczy sze­ro­ko otwar­te

Dziew­czy­na Bru­na od pierw­sze­go poca­łun­ku mia­ła oczy sze­ro­ko otwar­te.

Wide open = sze­ro­ko otwar­ty, otwar­ty na oścież, np.: She smo­ked a ciga­ret­te in the kit­chen and left the win­dow wide open. = Wypa­li­ła papie­ro­sa i zosta­wi­ła sze­ro­ko otwar­te okno.

Wyra­że­nie wide open odno­si się rów­nież do spor­tu – może ozna­czać otwar­ty (np. tur­niej).

The game is wide open = jesz­cze wszyst­ko może się wyda­rzyć.

W języ­ku angiel­skim wystę­pu­je zwrot:

With my eyes wide open = z peł­ną świa­do­mo­ścią, np.: I did it with my eyes wide open. = Zro­bi­łem to z peł­ną świa­do­mo­ścią.

Toss

Trash & co.

rub­bish = śmie­ci (Bri­tish English)
gar­ba­ge = śmie­ci (Ame­ri­can English)
trash = śmie­ci (Ame­ri­can English)
keech = śmie­ci (Scot­tish English)
lit­ter = śmie­ci, odpad­ki (np. wyrzu­ca­ne na uli­cach)
der­bis = śmie­ci, bała­gan

Gave you all I had and you tos­sed it in the trash

Dałem ci wszyst­ko, co mia­łem, a ty wyrzu­ci­łaś to do śmie­ci

To toss =

= rzu­cać, pod­rzu­cać (np. pił­kę), np.: They were tos­sing ten­nis balls into the air. = Oni pod­rzu­ca­li w górę pił­ki do teni­sa.

= tar­gać, mio­tać, rzu­cać (np. łód­ką, gałę­zia­mi), np.: We got real­ly sca­red, when the boat star­ted to toss abo­ut. = Napraw­dę się prze­stra­szy­li­śmy, kie­dy zaczę­ło rzu­cać łód­ką.

To toss sb sth = rzu­cić coś komuś, np.: She tos­sed him the keys. = Ona rzu­ci­ła mu klu­cze.

To toss a coin = rzu­cić mone­tą; zagrać w orła i resz­kę, np.: Some­ti­mes when I can’t deci­de, I toss a coin. = Cza­sa­mi, kie­dy nie mogę się zde­cy­do­wać, rzu­cam mone­tą.

Grenade

Cie­ka­we

pome­gra­na­te = gra­nat – owoc, rośli­na
dark/deep/roy­al blue = gra­nat — kolor
gar­net = gra­nat – kamień szla­chet­ny
gre­na­de = gra­nat – pocisk oraz sprzęt spor­to­wy

I’d catch a gre­na­de for you

Zła­pał­bym gra­nat dla cie­bie

Bru­no zła­pał­by nawet pocisk – gra­nat dla swo­jej uko­cha­nej. Jest dla niej w sta­nie zro­bić wszyst­ko.

To pull the pin on a gre­na­de = odbez­pie­czyć gra­nat.

To launch a gre­na­de = wystrze­lić gra­nat.

To lob/throw a gre­na­de = rzu­cić gra­na­tem.

Black and blue

Black, black, black and blue

Czar­ny, czar­ny, posi­nia­czo­ny

Black and blue = posi­nia­czo­ny, np.: After a foot­ball match his kne­es were black and blue. = Po meczu pił­ki noż­nej jego kola­na były posi­nia­czo­ne.

To beat sb black and blue = potur­bo­wać kogoś, zbić kogoś na kwa­śne jabł­ko.

Numb

Beat me ’til I’m numb

Bij mnie, aż zdrę­twie­ję

Numb =

= zdrę­twia­ły, odrę­twia­ły (np. z zim­na), bez czu­cia.

Przy­kła­dy:

She always wears glo­ves in the win­ter, becau­se her fin­gers quic­kly beco­me numb. = Ona zawsze nosi w zimę ręka­wicz­ki, bo jej pal­ce szyb­ko drę­twie­ją.

My leg went numb. = Noga mi zdrę­twia­ła.

= otę­pia­ły (oso­ba), np.: On Mon­day mor­ning he felt numb. = W ponie­dzia­łek rano czuł się otę­pia­ły.

Mad

Zapa­mię­taj!

to be as mad as a March hare = być kom­plet­nie zbzi­ko­wa­nym
to go mad = osza­leć
like mad = osza­la­ły, wście­kle
mad money = pie­nią­dze zaosz­czę­dzo­ne dla przy­jem­no­ści (Ame­ri­can English)
mad dash = sza­leń­czy pęd
stark sta­ring mad = kom­plet­nie stuk­nię­ty (Bri­tish English)
to dri­ve sb mad = dopro­wa­dzać kogoś do sza­łu
to be in a mad rush = być w sza­lo­nym pośpie­chu
be mad abo­ut sth = mieć bzi­ka na jakimś punk­cie (Bri­tish English)

Mad woman, bad woman

Sza­lo­na kobie­ta, zła kobie­ta

Mad =

= sza­lo­ny, obłą­ka­ny (oso­ba), np.: He seemed a lit­tle mad from the very begin­ning. = On wyda­wał się tro­chę sza­lo­ny od same­go począt­ku.

= sza­lo­ny (np. pomysł), idio­tycz­ny, np.: You’d be mad to go the­re! = Był­byś sza­lo­ny, gdy­byś tam poszedł!

= wście­kły, np.: She was always mad at him when he came home late. = Ona zawsze była na nie­go wście­kła kie­dy wra­cał póź­no do domu.

Rip out

You’ll smi­le in my face then rip the bra­kes out my car

Tak, uśmiech­niesz się mi w twarz, a potem wyrwiesz mi hamul­ce z samo­cho­du

To rip sth out = wyrwać, wydrzeć, wypruć coś, np.: When Emma saw them toge­ther, she wan­ted to rip his new girlfriend’s hair out. = Kie­dy Emma zoba­czy­ła ich razem, chcia­ła wyrwać wło­sy jego nowej dziew­czy­nie.

 

Czy Wy też zła­pa­li­by­ście gra­nat, żeby poznać Bru­no Mar­sa? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *