Miesiąc: Marzec 2013

Rufus Wainwright — Hallelujah

Rufus Wainw­ri­ght nie napi­sał utwo­ru “Hal­le­lu­jah”, jed­nak to wła­śnie jego cover jest naj­po­pu­lar­niej­szy w Pol­sce. Sta­ło się tak za spra­wą umiesz­cze­nia go na ścież­ce dźwię­ko­wej…