Dawid Podsiadło — Forest

Czy to For­rest Gump czy Dawid Pod­sia­dło? To „Forest” i Dawid Pod­sia­dło, któ­ry niczym For­rest Gump, do któ­re­go nawią­zu­je, prze­bie­ga uli­ca­mi mia­sta. Wraz z nim bie­gną psia­ki ze schro­ni­ska, na któ­re ma zostać prze­ka­za­ny cały zysk z wyświe­tleń.

Prze­ko­naj­cie się sami, gdzie Dawid tak bie­gnie i w jak cie­ka­wym kie­run­ku może “pobiec” Wasze słow­nic­two z naszą lek­cją! 🙂

Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Dawid Pod­sia­dło — Forest

I will wait
You will find me
In the land
Of gre­en gar­dens

To be for­got­ten is wor­se than death
If everything’s a dre­am, don’t wake me
I’ve lear­ned so much but there’s so much to be lear­ned
You’re always try­ing to betray me

All my lies still rum­ble in my head
I can­not tell which one is real
So I’ll just cho­ose wha­te­ver suits me best
And try to win this stu­pid argu­ment

You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run
You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run
You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run
You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run

I’m not mad
Waiting for love aga­in
In the land
Of gre­en gar­dens

It’s pret­ty hard stan­ding on two feet
When the pla­net keeps on tur­ning
I’ve pro­ba­bly gathe­red all the ener­gy
To be the man I wan­ted to be

Haven’t I told you, you’re my
Well, I’ve been try­ing over and over
Haven’t I told you, you’re my
Haven’t I told you, you’re my “gone girl”

You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run
You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run
You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run
You can run now, For­rest
Run now, For­rest
Run now, For­rest, run

I’ll be going now
I’ll come back when it’s all over

Tłu­ma­cze­nie Dawid Pod­sia­dło — Forest

Będę cze­kać
Znaj­dziesz mnie
W kra­inie
Zie­lo­nych ogro­dów

Zostać zapo­mnia­nym jest gor­sze niż śmierć
Jeśli wszyst­ko jest snem, nie budź mnie
Nauczy­łem się tak wie­le, ale wciąż tak wie­le jest do naucze­nia
Zawsze pró­bu­jesz mnie zdra­dzić

Wszyst­kie moje kłam­stwa wciąż huczą w mojej gło­wie
Nie mogę powie­dzieć któ­re jest praw­dzi­we
Więc wybio­rę to, co mi naj­bar­dziej odpo­wia­da
I spró­bu­ję wygrać tę głu­pią kłót­nię

Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij
Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij
Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij
Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij

Nie jestem sza­lo­ny
Cze­ka­jąc na miłość
W kra­inie
Zie­lo­nych ogro­dów

Dosyć cięż­ko stoi się na dwóch sto­pach
Kie­dy pla­ne­ta cały czas poru­sza się
Praw­do­po­dob­nie zebra­łem całą ener­gią
Aby być męż­czy­zną, któ­rym chcia­łem być

Czy nie powie­dzia­łem ci, że jesteś moją
Cóż, pró­bo­wa­łem i pró­bo­wa­łem
Czy nie powie­dzia­łem ci, że jesteś moją
Czy nie powie­dzia­łem ci, że jesteś moją “zagi­nio­ną dziew­czy­ną”

Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij
Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij
Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij
Teraz może biec, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest
Bie­gnij teraz, For­rest, bie­gnij

Teraz już pój­dę
Wró­cę kie­dy, to wszyst­ko się skoń­czy

Zwroty & Wyrażenia

Betray

Zdra­da nie­jed­no ma imię

betray­al = zdra­da

tre­ache­ry = zdra­da, per­fi­dia, oszu­stwo

tre­ason = zdra­da (wobec kra­ju)

infi­de­li­ty = zdra­da mał­żeń­ska, nie­wier­ność

che­ating = oszu­ki­wa­nie (zdra­da)

You’re always try­ing to betray me

Zawsze pró­bu­jesz mnie zdra­dzić

To betray = zdra­dzać kogoś/ coś, ujaw­nić coś.

Przy­kła­dy:

When I heard what he had said abo­ut me, I felt betray­ed. = Kie­dy usły­sza­łam, co on o mnie powie­dział, poczu­łam się zdra­dzo­na.

Her face was calm, but her hands betray­ed her nervo­usness. = Jej wyraz twa­rzy był opa­no­wa­ny, ale dło­nie zdra­dzi­ły jej zde­ner­wo­wa­nie.

Rumble

All my lies still rum­ble in my head

Wszyst­kie moje kłam­stwa wciąż huczą w mojej gło­wie

To rum­ble = grzmieć, dud­nić, huczeć, bur­czeć (np. w brzu­chu).

Przy­kła­dy:

Ple­ase excu­se my sto­mach rum­bling — I haven’t eaten all day. = Pro­szę wyba­czyć moje bur­cze­nie w brzu­chu — nie jadłam nic cały dzień.

Thun­der rum­bled in the distan­ce. = Grzmot zahu­czał w odda­li.

Suit

Wer­sja live — pro­sto z Lubli­na

So I’ll just cho­ose wha­te­ver suits me best

Więc wybio­rę to, co mi naj­bar­dziej odpo­wia­da

To suit = odpo­wia­dać, paso­wać (komuś), np.: It would suit me bet­ter if we left a bit ear­lier. = Odpo­wia­da­ło­by mi bar­dziej, gdy­by­śmy wyszli tro­chę wcze­śniej.

Mad

I’m not mad

Nie jestem sza­lo­ny

Mad = sza­lo­ny, np.: You’re mad to walk home alo­ne at night. = Jesteś sza­lo­ny, żeby iść same­mu nocą do domu.

To go mad =

= osza­leć, np.: When the band arri­ved on sta­ge, the crowd went mad. = Kie­dy zespół poja­wił się na sce­nie, tłum osza­lał.

= wściec się, np.: Dad’ll go mad when he finds out you took the car. = Tata wściek­nie się, kie­dy dowie się, że wzię­łam jego samo­chód.

To be mad abo­ut sth = sza­leć za kimś/ czymś, mieć bzi­ka na punk­cie cze­goś, np.: Jo is mad abo­ut skiing. = Jo ma bzi­ka na punk­cie nar­ciar­stwa.

Keep on doing sth

When the pla­net keeps on tur­ning

Kie­dy pla­ne­ta cały czas poru­sza się

To keep on doing sth = nie prze­sta­wać cze­goś robić, cały czas coś robić.

Przy­kład:

She kept on asking me questions the who­le time. = Przez cały czas nie prze­sta­wa­ła zadać mi pytań.

Gather

I’ve pro­ba­bly gathe­red all the ener­gy

Praw­do­po­dob­nie zebra­łem całą ener­gią

To gather =

= zbie­rać, np.: She gathe­red her things toge­ther and left. = Zebra­ła wszyst­kie swo­je rze­czy i wyszła.

= gro­ma­dzić się, zbie­rać się, np.: Crowds of fans gathe­red at the sta­dium for the big match. = Tłu­my fanów zebra­ły się na sta­dio­nie na wiel­ki mecz.

= domy­ślać się, rozu­mieć, np.: From what I can gather, they haven’t sold the­ir house yet. = Z tego co rozu­miem, to nie sprze­da­li jesz­cze swo­je­go domu.

Over and over

Well, I’ve been try­ing over and over

Cóż, pró­bo­wa­łem i pró­bo­wa­łem

Over and over = w kół­ko, bez koń­ca, np.: He was whi­stling the same tune over and over. = W kół­ko nucił tę samą melo­dię.

 

Does this les­son suit you? 

Keep on fol­lo­wing antyteksty.com 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *