Harry Styles — Sign Of The Times

Har­ry Sty­les to mło­dy, bry­tyj­ski pio­sen­karz, któ­ry praw­dzi­wą sła­wę zdo­był jako czło­nek boys­ban­du One Direc­tion. W kwiet­niu tego roku wydał swój debiu­tanc­ki sin­giel „Sign of the Times”.

Pio­sen­ka jest napi­sa­na z per­spek­ty­wy mat­ki, któ­ra kie­ru­je swe sło­wa do nowo naro­dzo­ne­go dziec­ka. Tekst utwo­ru nawią­zu­je do śmier­ci, ale tak­że do cie­sze­nia się życiem i korzy­sta­nia z tego, co przy­no­si nam los.

Tekst pio­sen­ki Har­ry Sty­les — Sign Of The Times

Just stop your cry­ing
It’s a sign of the times
Welco­me to the final show
Hope you’re wearing your best clo­thes

You can’t bri­be the door on your way to the sky
You look pret­ty good down here
But you ain’t real­ly good

We never learn, we’ve been here befo­re
Why are we always stuck and run­ning from
The bul­lets, the bul­lets?
We never learn, we’ve been here befo­re
Why are we always stuck and run­ning from
Your bul­lets, the bul­lets?

Just stop your cry­ing
It’s a sign of the times
We got­ta get away from here
We got­ta get away from here
Just stop your cry­ing
It’ll be alri­ght
They told me that the end is near
We got­ta get away from here

Just stop your cry­ing
Have the time of your life
Bre­aking thro­ugh the atmo­sphe­re
And things are pret­ty good from here

Remem­ber, eve­ry­thing will be alri­ght
We can meet aga­in some­whe­re
Some­whe­re far away from here

We never learn, we’ve been here befo­re
Why are we always stuck and run­ning from
The bul­lets, the bul­lets?
We never learn, we’ve been here befo­re
Why are we always stuck and run­ning from
The bul­lets, the bul­lets?

Just stop your cry­ing
It’s a sign of the times
We got­ta get away from here
We got­ta get away from here
Stop your cry­ing
Baby, it’ll be alri­ght
They told me that the end is near
We got­ta get away from here

We never learn, we’ve been here befo­re
Why are we always stuck and run­ning from
The bul­lets, the bul­lets?
We never learn, we’ve been here befo­re
Why are we always stuck and run­ning from
Your bul­lets, the bul­lets?

We don’t talk eno­ugh
We sho­uld open up
Befo­re it’s all too much
Will we ever learn?
We’ve been here befo­re
It’s just what we know

Stop your cry­ing, baby
It’s a sign of the times
We got­ta get away
We got to get away
We got to get away
We got to get away
We got to get away
We got to—we got to—away
We got to—we got to—away
We got to—we got to—away

Tłu­ma­cze­nie Har­ry Sty­les — Sign Of The Times

Po pro­stu prze­stań pła­kać
To znak cza­sów
Witaj na ostat­nim przed­sta­wie­niu
Mam nadzie­ję, że zało­ży­łeś swo­je naj­lep­sze ubra­nia

Nie możesz prze­ku­pić swe­go wej­ścia na dro­gę do nie­ba
Wyglą­dasz tutaj na dole cał­kiem dobrze
Ale tak napraw­dę nie jesteś dobry

Nigdy nicze­go się nie uczy­my, byli­śmy tu wcze­śniej
Dla­cze­go wciąż jeste­śmy na to ska­za­ni i ucie­ka­my od
Poci­sków, poci­sków?
Nigdy nicze­go się nie uczy­my, byli­śmy tu wcze­śniej
Dla­cze­go wciąż jeste­śmy na to ska­za­ni i ucie­ka­my od
Two­ich poci­sków, poci­sków?

Po pro­stu prze­stań pła­kać
To znak cza­sów
Musi­my stąd odejść
Musi­my stąd odejść
Po pro­stu prze­stań pła­kać
Będzie dobrze
Powie­dzia­no mi, że koniec jest bli­ski
Musi­my stąd odejść

Po pro­stu prze­stań pła­kać
Zacznij naj­lep­szy czas w swo­im życiu
Prze­bi­ja­jąc się przez atmos­fe­rę
Rze­czy z tej per­spek­ty­wy wyglą­da­ją cał­kiem dobrze

Pamię­taj, wszyst­ko będzie dobrze
Spo­tka­my się gdzieś ponow­nie
Gdzieś dale­ko stąd

Nigdy nicze­go się nie uczy­my, byli­śmy tu wcze­śniej
Dla­cze­go wciąż jeste­śmy na to ska­za­ni i ucie­ka­my od
Poci­sków, poci­sków?
Nigdy nicze­go się nie uczy­my, byli­śmy tu wcze­śniej
Dla­cze­go wciąż jeste­śmy na to ska­za­ni i ucie­ka­my od
Poci­sków, poci­sków?

Po pro­stu prze­stań pła­kać
To znak cza­sów
Musi­my stąd odejść
Musi­my stąd odejść
Prze­stań pła­kać
Skar­bie, wszyst­ko będzie dobrze
Powie­dzie­li mi, że koniec jest bli­ski
Musi­my stąd odejść

Nigdy nicze­go się nie uczy­my, byli­śmy tu wcze­śniej
Dla­cze­go wciąż jeste­śmy na to ska­za­ni i ucie­ka­my od
Poci­sków, poci­sków?
Nigdy nicze­go się nie uczy­my, byli­śmy tu wcze­śniej
Dla­cze­go wciąż jeste­śmy na to ska­za­ni i ucie­ka­my od
Two­ich poci­sków, poci­sków?

Za mało roz­ma­wia­my
Powin­ni­śmy się otwo­rzyć
Zanim to będzie dla nas zbyt wie­le
Czy kie­dy­kol­wiek się nauczy­my?
Byli­śmy tu wcze­śniej
To tyl­ko to, co już wie­my

Prze­stań pła­kać, skar­bie
To znak cza­sów
Musi­my stąd odejść
Musi­my stąd odejść
Musi­my stąd odejść
Musi­my stąd odejść
Musi­my stąd odejść
Musi­my-musi­my-odejść
Musi­my-musi­my-odejść
Musi­my-musi­my-odejść

Zwroty & wyrażenia

Sign

Give a sign!
sign lan­gu­age = język migo­wy
star sign = znak zodia­ku
vital signs = ozna­ki życio­we
sign of peace = znak poko­ju

It’s a sign of the times

To znak cza­sów

Słów­ko sign ma kil­ka podob­nych zna­czeń. Może to być znak (np. dro­go­wy, dźwię­ko­wy), ozna­ka cze­goś (np. złe­go samo­po­czu­cia), jak rów­nież sym­bol czy sygnał.

Przy­kła­dy uży­cia:

Did you see the non-smo­king sign on the door? = Czy zauwa­ży­łeś znak zaka­zu pale­nia na drzwiach?

The sign of our com­pa­ny is a black cat. = Sym­bo­lem naszej fir­my jest czar­ny kot.

Jako cza­sow­nik to sing ozna­cza przede wszyst­kim — pod­pi­sać (się).

Przy­kład uży­cia:

You have to sign the­se docu­ments. = Musisz pod­pi­sać te doku­men­ty.

Bribe

You can’t bri­be the door on your way to the sky

Nie możesz prze­ku­pić swe­go wej­ścia na dro­gę do nie­ba

To bri­be = prze­ku­pić, dać łapów­kę.

Przy­kład uży­cia :

He tried to bri­be the poli­ce offi­cer. = Pró­bo­wał prze­ku­pić poli­cjan­ta.

Pretty

Pret­ty — nie tyl­ko ład­ny
pret­ty cold = dosyć zim­no
pret­ty soon = nie­dłu­go
pret­ty well = dosyć dobrze
pret­ty much = mniej wię­cej

You look pret­ty good down here

Wyglą­dasz tutaj na dole cał­kiem dobrze

Sło­wo pret­ty zosta­ło tutaj uży­te w for­mie przy­słów­ka, gdzie ozna­cza — cał­kiem, dosyć, raczej.

Przy­kła­dy uży­cia:

I was pret­ty sure he wouldn’t like it. = Byłem cał­kiem pewien, że jemu się to nie spodo­ba.

She made pret­ty good pasta. = Robi­ła cał­kiem dobry maka­ron.

Bullet

Why are we always stuck and run­ning from the bul­lets, the bul­lets?

Dla­cze­go wciąż jeste­śmy na to ska­za­ni i ucie­ka­my od poci­sków, poci­sków?

Bul­let = pocisk, kula (z pisto­le­tu), np.:

The bul­let hit me in my left arm. = Kula tra­fi­ła mnie w lewe ramię.

Bul­let­pro­of = kulo­od­por­ny.

Time of your life

Have the time of your life

Zacznij naj­lep­szy czas w swo­im życiu

To have the time of one’s life = wspa­nia­le się bawić, bawić się jak nigdy w życiu, zacząć naj­lep­szy czas w życiu.

Przy­kład uży­cia:

I took my kids to Disney­land last sum­mer and they had the time of the­ir lives. = Zabra­łem swo­je dzie­ci do Disney­lan­du tego lata i bawi­ły jak nigdy w życiu.

Break through

Jak­by powie­dział Jim Mor­ri­son?
Bre­ak on thro­ugh!

Bre­aking thro­ugh the atmo­sphe­re

Prze­bi­ja­jąc się przez atmos­fe­rę

To bre­ak thro­ugh some­thing = prze­bi­jać się przez coś, prze­dzie­rać się, np.:

We tried to bre­ak thro­ugh to the other side. = Sta­ra­li­śmy się prze­bić na dru­gą stro­nę.

Open up

We sho­uld open up befo­re it’s all too much

Powin­ni­śmy się otwo­rzyć zanim to będzie dla nas zbyt wie­le

Ten cza­sow­nik zło­żo­ny ma kil­ka zna­czeń. Poni­żej dwa naj­po­pu­lar­niej­sze.

To open up =

= otwie­rać się (np. na moż­li­wo­ści), np.:

I think a who­le new world’s abo­ut to open up for you. = Myślę, że otwie­ra się przed tobą zupeł­nie nowy świat.

= ośmie­lić się, zacząć mówić, np.:

She ope­ned up abo­ut her expe­rien­ces. = Ona zaczę­ła mówić o swo­ich doświad­cze­niach.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *