30 Seconds To Mars — Up In The Air

Pio­sen­ka “Up In The Air” to pierw­szy sin­giel z albu­mu “Love Lust Faith+Dreams”. W tele­dy­sku udzie­la się gościn­nie Dita Von Teese — zna­na jako tan­cer­ka i model­ka ero­tycz­na oraz była żona Mari­ly­na Man­so­na.

W tele­dy­sku do naj­now­sze­go sin­gla “Up In The Air” poja­wia­ją się mię­dzy inny­mi: zebra, lew, żoł­nie­rze i zama­sko­wa­ne posta­cie. Klip do Up In The Air jest pełen pozor­nie nie­po­wią­za­nych ze sobą scen i sym­bo­li. Widzo­wie w komen­ta­rzach na YouTu­be prze­ści­ga­ją się w inter­pre­ta­cjach.

A Wy co o tym sądzi­cie?

Tekst pio­sen­ki 30 Seconds To Mars — Up In The Air

I’ve been up in the air, out of my head
Stuck in a moment of emo­tion I destroy­ed
Is this the end I feel?
Up in the air, fuc­ked up on life
All of the laws I’ve bro­ken and loves
That I’ve sacri­fi­ced
Is this the end?

I’ll wrap my hands aro­und your neck
So tight with love, love

A tho­usand times I temp­ted fate
A tho­usand times I play­ed this game
A tho­usand times that I have said
Today, today, today
I’ve been up in the air lost in the night
I wouldn’t tra­de an eye for your lies
You lust for my life
Is this the end?

Hey!

You were the love of my life, the dark­ness, the light
This is a por­tra­it of a tor­tu­red you and I
Is this the, is this the, is this the end?

I’ll wrap my hands aro­und your neck
So tight with love, love, love

A tho­usand times I temp­ted fate
A tho­usand times I play­ed this game
A tho­usand times that I have said
Today, today, today
A tho­usand times I temp­ted fate
A tho­usand times I play­ed this game
A tho­usand times that I have said
Today, today, today

I’ve been up in the air
Is this the end I feel?
Up in the air, cha­sing a dre­am so real
I’ve been up in the air

I’ll wrap my hands aro­und your neck, neck, neck, neck
Is this the end I feel?
Up in the air, cha­sing a dre­am, cha­sing a dre­am

Take no more!
Take no more!
Take no more!
I’ll take no more!

A tho­usand times I temp­ted fate
(Take no more)
A tho­usand times I play­ed this game
(Take no more)
A tho­usand times that I have said
(Take no more)
Today, today, today

Today, today, today, today
(I’ll wrap my hands aro­und
Your neck, neck with love, love.)
Today, today, today, today
(I’ll wrap my hands aro­und
Your neck, neck with love, love.)

I’ll wrap my hands aro­und your neck
I’ll wrap my hands aro­und your neck so tight with love, love

Tłu­ma­cze­nie 30 Seconds To Mars — Up In The Air

Byłem w powie­trzu, poza myśla­mi
Przez moment zatra­co­ny w emo­cjach, któ­re znisz­czy­łem
Czy to co czu­ję to koniec?
Gdy byłem w powie­trzu , nawa­li­łem w życiu
Wszyst­kie zasa­dy, któ­re zła­ma­łem, miłost­ki
Któ­re poświę­ci­łem
Czy to koniec?

Owi­nę swe ręce wokół Two­jej szyi
Tak moc­no z miło­ścią

Tysią­ce razy kusi­łem los
Tysią­ce razy gra­łem w tą grę
Tysią­ce razy, gdy mówi­łem
Dzi­siaj, dzi­siaj, dzi­siaj
Byłem w powie­trzu, zagu­bio­ny w nocy
Nie oddał­bym swo­je­go życia za two­je kłam­stwa
Ty pra­gniesz moje­go życia
Czy to koniec?

Hej!

Byłaś miło­ścią moje­go życia, mro­kiem, świa­tło­ścią
Oto por­tret stor­tu­ro­wa­nych cie­bie i mnie
Czy to, czy to, czy to koniec?

Owi­nę swe ręce wokół Two­jej szyi
Tak moc­no z miło­ścią, miło­ścią, miło­ścią

Tysią­ce razy kusi­łem los
Tysią­ce razy gra­łem w tą grę
Tysią­ce razy, gdy mówi­łem
Dzi­siaj, dzi­siaj, dzi­siaj
Tysią­ce razy, kusi­łem los
Tysią­ce razy gra­łem w tą grę
Tysią­ce razy, gdy mówi­łem
Dzi­siaj, dzi­siaj, dzi­siaj

Byłem na górze w powie­trzu
Czy to co czu­ję to koniec?
Byłem w powie­trzu, goniąc marze­nie tak real­ne
Byłem tam na górze, w powie­trzu

Owi­nę swe ręce wokół Two­jej szyi
Czy to co czu­ję to koniec?
Tam w powie­trzu, goniąc marze­nie, goniąc marze­nie

Dłu­żej tego nie znio­sę!
Dłu­żej tego nie znio­sę!
Dłu­żej tego nie znio­sę!
Ja tego dłu­żej nie wytrzy­mam!

Tysią­ce razy, kusi­łem los
(Dłu­żej tego nie znio­sę)
Tysią­ce razy gra­łem w tą grę
(Dłu­żej tego nie znio­sę)
Tysią­ce razy, gdy mówi­łem
(Dłu­żej tego nie znio­sę)
Dzi­siaj, dzi­siaj, dzi­siaj

Dzi­siaj, dzi­siaj, dzi­siaj
(Owi­nę swe ręce wokół
Two­jej szyi tak moc­no z miło­ścią)
Dzi­siaj, dzi­siaj, dzi­siaj
(Owi­nę swe ręce wokół
Two­jej szyi tak moc­no z miło­ścią)

Owi­nę swe ręce wokół Two­jej szyi
Owi­nę swe ręce wokół Two­jej szyi tak moc­no z miło­ścią

Gramatyka

Present Perfect

Jed­no z zasto­so­wań cza­su Pre­sent Per­fect odno­si się do opi­sa­nia czyn­no­ści, któ­ra mia­ła miej­sce w prze­szło­ści (ale nie wie­my dokład­nie kie­dy) i ma wpływ na teraź­niej­szość.

Waż­na jest dla nas, że czyn­no­ści mia­ła miej­sce, wyda­rzy­ła się a nie to kie­dy się wyda­rzy­ła.

To zasto­so­wa­nie cza­su zosta­ło wyko­rzy­sta­ne w pio­sen­ce:

I’ve been up in the air

Byłem w powie­trzu

 

I’ve sacri­fi­ced

Poświę­ci­łem

 

A tho­usand times that I have said

Tysią­ce razy, gdy mówi­łem

Nie wie­my dokład­nie kie­dy to się wyda­rzy­ło, sam autor o tym nie wspo­mi­na.

Budowa

W Pre­sent Per­fect mamy uży­cie  ope­ra­to­ra has (w skró­cie = ‘s dla he, she, it) lub have (w skró­cie = ‘ve dla I, you, we, they) oraz cza­sow­nik w for­mie Past Par­ti­ci­ple.

Twierdzenia

Pod­miot + Ope­ra­tor + Cza­sow­nik (III for­ma dla nie­re­gu­lar­nych, -ed dla regu­lar­nych.), np.:

I have eaten lunch, I’m not hun­gry. = Zja­dłem lunch, nie jestem głod­ny.

Przeczenia

Pod­miot + Ope­ra­tor not + Cza­sow­nik (III for­ma dla nie­re­gu­lar­nych, -ed dla regu­lar­nych.), np.:

You haven’t seen that movie so you can go to the cine­ma with us. = Nie widzia­łeś tego fil­mu, więc możesz iść do kina z nami.

Pytania

Ope­ra­tor + Pod­miot + Cza­sow­nik (III for­ma dla nie­re­gu­lar­nych, -ed dla regu­lar­nych.), np.:

Have they bought milk? I need it to my reci­pe. = Kupi­li mle­ko? Potrze­bu­ję go do moje­go prze­pi­su.

Wyraz pyta­ja­cy + Ope­ra­tor + Pod­miot + Cza­sow­nik (III for­ma dla nie­re­gu­lar­nych, -ed dla regu­lar­nych.)

Why have you drunk all water? I am thir­sty! = Cze­mu wypi­łeś całą wodę? Chcę mi się pić!

 • Cza­sow­ni­ki regu­lar­ne two­rzo­ne są w za pomo­cą koń­ców­ki -ed.

playplay­ed

livelived (jeże­li cza­sow­nik zakoń­czo­ny jest na e doda­je­my samo d)

stunstun­ned (W przy­pad­ku cza­sow­ni­ków jed­no­sy­la­bo­wych zawie­ra­ją­cych jed­ną samo­gło­skę, po któ­rej nastę­pu­je poje­dyn­cza spół­gło­ska — z wyjąt­kiem w i y — spół­gło­skę tę podwa­ja­my)

crycried  (Jeże­li ostat­nią lite­rą bez­oko­licz­ni­ka jest lite­ra y poprze­dzo­na spół­gło­ską, to przed doda­niem koń­ców­ki –ed, y zmie­nia się na i)

 • Cza­sow­ni­ków nie­re­gu­lar­nych nale­ży nauczyć się na pamięć.

Przy­kład cza­sow­ni­ka nie­re­gu­lar­ne­go uży­te­go w pio­sen­ce

bebeen

I’ve been up in the air

Byłem w powie­trzu

 

saysaid

A tho­usand times that I have said

Tysią­ce razy, gdy mówi­łem

Past Simple

Cza­su uży­wa­my kie­dy czyn­ność mia­ła miej­sce w prze­szło­ści, w prze­szło­ści się wyda­rzy­ła. Jest to akcja zakoń­czo­na w prze­szło­ści.

Stuck in a moment of emo­tion I destroy­ed

Przez moment zatra­co­ny w emo­cjach, któ­re znisz­czy­łem

 

A tho­usand times I temp­ted fate

Tysią­ce razy kusi­łem los

 

A tho­usand times I play­ed this game

Tysią­ce razy gra­łem  w tą grę

 

You were the love of my life

Byłaś miło­ścią moje­go życia

Budowa

W cza­sie Past Sim­ple w zda­niu twier­dzą­cym do cza­sow­ni­ka doda­je­my koń­ców­kę -ed lub cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny pisze­my w dru­giej for­mie. Prze­cze­nia oraz pyta­nie two­rzy z uży­ciem ope­ra­to­ra did.

Twierdzenia

Pod­miot  + Cza­sow­nik (II for­ma dla nie­re­gu­lar­nych, -ed dla regu­lar­nych.), np.:

I wor­ked here three weeks ago. = Pra­co­wa­łem tutaj trzy tygo­dnie temu.

Przeczenia

Pod­miot + Ope­ra­tor not + Cza­sow­nik (for­ma pod­sta­wo­wa), np.:

You didn’t see that movie yester­day. = Nie widzie­li­śmy wczo­raj tego fil­mu.

Pytania

Ope­ra­tor + Pod­miot + Cza­sow­nik (for­ma pod­sta­wo­wa), np.:

Did they buy milk on Sun­day? = Kupi­li mle­ko w nie­dzie­le?

Wyraz pyta­ja­cy + Ope­ra­tor + Pod­miot + Cza­sow­nik (for­ma pod­sta­wo­wa)

Whe­re did you stu­dy? = Gdzie stu­dio­wa­łeś?

 • Cza­sow­ni­ki regu­lar­ne two­rzo­ne są w za pomo­cą koń­ców­ki -ed.

playplay­ed

livelived (jeże­li cza­sow­nik zakoń­czo­ny jest na e doda­je­my samo d)

stunstun­ned (w przy­pad­ku cza­sow­ni­ków jed­no­sy­la­bo­wych zawie­ra­ją­cych jed­ną samo­gło­skę, po któ­rej nastę­pu­je poje­dyn­cza spół­gło­ska — z wyjąt­kiem w i y — spół­gło­skę tę podwa­ja­my)

crycried  (Jeże­li ostat­nią lite­rą bez­oko­licz­ni­ka jest lite­ra y poprze­dzo­na spół­gło­ską, to przed doda­niem koń­ców­ki –ed, y zmie­nia się na i)

 • Cza­sow­ni­ków nie­re­gu­lar­nych nale­ży nauczyć się na pamięć. Przy­kład cza­sow­ni­ka nie­re­gu­lar­ne­go uży­te­go w pio­sen­ce: bewere.

Zwroty & wyrażenia

War­to wie­dzieć
to go up in the air = być całym w skow­ron­kach
build castles in the air = zam­ki na pia­sku / bujać w obło­kach
nip in the air = ostre powie­trze
be in the air = wisieć w powie­trzu, zano­sić się
in the open air = pod gołym nie­bem, na dwo­rze (np. spać)

Up in the air

I’ve been up in the air, out of my head

Byłem w powie­trzu, poza myśla­mi

Uwa­ga — idiom!

(To be) up in the air =

= być, stać pod zna­kiem zapy­ta­nia; w powie­trzu, w zawie­sza­niu (np. spra­wa) , np.: They aren’t sure who kil­led the Pre­si­dent. It’s still up in the air. = Oni nie są pew­ni kto zabił pre­zy­den­ta.  Wszyst­ko jest cią­gle w zawie­sze­niu.

Stick in

To stick jest cza­sow­ni­kiem nie­re­gu­lar­nym — Past Sim­ple stuck, Past Par­ti­ci­ple stuck.

Stick — wyra­że­nia god­ne uwa­gi
get stuck in sth = zabrać się za coś, zagłę­bić się w czymś, utknąć w czymś
be stuck in a rut = popaść w ruty­nę
be stuck on sb = być kimś zafa­scy­no­wa­nym, zwa­rio­wać na czy­imś punk­cie
stuck for words = brak słów

To stick in = utknąć, ugrzę­znąć, np.: They are stuck in the­ir intel­lec­tu­al patch. = Utknę­li w swo­ich ogra­ni­cze­niach inte­lek­tu­al­nych.

W pio­sen­ce:

Stuck in a moment of emo­tion I destroy­ed

Przez moment zatra­co­ny w emo­cjach, któ­re znisz­czy­łem

Wrap around

To wrap sth aro­und sb = opleść coś wokół kogoś.

W pio­sen­ce:

I’ll wrap my hands aro­und your neck so tight with love

Tight — cie­ka­we zwro­ty
tight-knit = zży­ty, zin­te­gro­wa­ny
skin-tight = dopa­so­wa­ny (o ubra­niu)
tight-lip­ped = nie chcą­cy nic powie­dzieć, z wodą w ustach
tight spot = trud­na sytu­acja
tight sche­du­le = napię­ty har­mo­no­gram
hold on tight = trzy­mać się moc­no

Owi­nę swe ręce wokół Two­jej szyi tak moc­no z miło­ścią

Tight

So tight with love

Tak moc­no z miło­ścią

Tight = cia­sno, cia­sny, obci­sły (o ubra­niu).

Przy­kła­dy:

The­se tro­users are too tight — I think I need some­thing a lit­tle lar­ger. = Te spodnie są zbyt cia­sne — sądzę, że potrze­bu­ję cze­goś więk­sze­go.

I can’t bre­athe — this shirt is too tight. = Nie mogę oddy­chać — ta koszu­la jest za cia­sna.

Tempt fate

A tho­usand times I temp­ted fate

Tysią­ce razy kusi­łem los

Tra­de — powią­za­ne zwro­ty
tra­de-off = kom­pro­mis, wymia­na
tra­de sth off = zde­cy­do­wać się na coś kosz­tem cze­goś
by tra­de = z zawo­du
tra­de up = zastą­pić, wymie­nić

Mamy kolej­ny idiom.

To tempt fate/providence =  kusić los, np.: I don’t want to tempt fate that’s why I don’t walk alo­ne in the stre­ets at night. = Nie chcę kusić losu, dla­te­go nie cho­dzę sama po uli­cach nocą.

Trade

Tra­de = han­del, sprze­daż, wymia­na, zamia­na, np.: Drug tra­de is ille­gal. = Han­del nar­ko­ty­ka­mi jest nie­le­gal­ny.

To tra­de = han­dlo­wać.

W pio­sen­ce:

I wouldn’t tra­de an eye for your lies

Nie oddał­bym swo­je­go życia za two­je kłam­stwa

Lust

Cie­ka­wost­ka
Pierw­sza kopia sin­gla 30 Seconds To Mars “Up In The Air” zosta­ła wysła­na w kosmos. Muzy­ka wyle­cia­ła z Cape Cana­ve­ral na Flo­ry­dzie w ramach pro­gra­mu Spa­ce X.

Słów­ko wystę­pu­je zarów­no jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

Lust = pożą­da­nie, żądza, np.: Lust, roman­tic love and attach­ment don’t always go toge­ther. = Pożą­da­nie, roman­tycz­na miłość i przy­wią­za­nie nie zawsze idą w parze.

To lust after/for sb/sth = pożą­dać, pra­gnąć (kogoś/czegoś), np.: I lust for him. = Pra­gnę go.

W pio­sen­ce:

You lust for my life

Ty pożą­dasz moje­go życia

 

Miej­sce dla fanów zespo­łu:

Poland loves 30 Seconds to Mars

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

  • Dged

   Cho­ciaż kolej­ne roz­bież­no­ści w tam­tym tłu­ma­cze­niu wyda­ją­ce się mniej sen­sow­ne suge­ru­ją, że taki tele­dysk z napi­sa­mi jest mało pra­co­chłon­ny (ama­tor­ski) i robio­ny bez grun­tow­ne­go zba­da­nia tre­ści

   • Dged

    Cho­ciaż jest infor­ma­cja, że to ofi­cjal­ny tele­dysk “Offi­cial lyric video” a tele­dysk wyglą­da pro­fe­sjo­nal­nie, więc tekst tam powi­nien być ory­gi­nal­ny. W takim razie docho­dzi jesz­cze “I wouldn’t tra­de an eye for your lies, your lust for my life”. Jak to tłu­ma­czyć?

    • Anna Rozmus

     Dzię­ku­je­my za infor­ma­cje. Rze­czy­wi­ście w naszym tek­ście były pew­ne nie­ści­sło­ści. Zosta­ło to już popra­wio­ne. Zna­cze­nia wszyst­kich zwro­tów możesz zoba­czyć w aktu­al­nym tłu­ma­cze­niu utwo­ru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *