Miesiąc: Październik 2014

Chlöe Howl — Rumour

Chlöe Howl to bry­tyj­ska pio­sen­kar­ka śpie­wa­ją­ca cock­ney­em, któ­ra by poświę­cić się karie­rze muzycz­nej, w wie­ku szes­na­stu lat posta­no­wi­ła rzu­cić szko­łę. Dzi­siaj ma lat dzie­więt­na­ście i…

Riverside — We Got Used To Us

Zespół River­si­de to pol­ski zespół, któ­ry  powstał w 2001 roku w War­sza­wie i wyko­nu­je muzy­kę z pogra­ni­cza roc­ka pro­gre­syw­ne­go głow­nie. Dosłow­nie tłu­ma­cząc nazwa zespo­łu to…

Uriah Heep — Lady In Black

 „Lady in Black” jest pio­sen­ką roc­ko­wej gru­py Uriah Heep, stwo­rzo­ną przez Kena Hensley’a. Opo­wia­da histo­rię męż­czy­zny pogrą­żo­ne­go w świe­cie woj­ny, któ­ry napo­ty­ka dobro, któ­re mu…

Abba — Dancing Queen

Dzi­siej­szą lek­cję dedy­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na par­kie­cie czu­ją się jak ryby w wodzie, a zwłasz­cza paniom, któ­re za każ­dym razem, gdy tań­czą, czu­ją się jak…

Sigma — Changing

Wszyst­ko się zmie­nia. Nie lubi­my prze­by­wać cią­gle w tym samym miej­scu. Cią­gle pra­gnie­my zmian. Tym bar­dziej jeśli są to zmia­ny na lep­sze. I o tym…

Pharrell Williams — Happy

“Hap­py” to chy­ba jed­na z nie­wie­lu pio­se­nek, któ­ra w tak krót­kim cza­sie docze­ka­ła się tylu prze­ró­bek. Pha­rell Wil­liams zara­ził wszyst­kich pozy­tyw­ną ener­gią i tysią­ce, a…