Wykonawca: punk rock

Iggy Pop — The Passenger

Pio­sen­ka „The Pas­sen­ger” luź­no opie­ra się na jed­nym z wier­szy Jima Mor­ri­so­na. Do napi­sa­nia utwo­ru zain­spi­ro­wał arty­stę frag­ment: „Modern life is a jour­ney by car. The…

Rise Against — Satellite

Zapra­sza­my na prze­bo­jo­wą lek­cję angiel­skie­go na pod­sta­wie pio­sen­ki „Satel­li­te”, zespo­łu Rise Aga­inst.  Utwór „Satel­li­te” pocho­dzi  z szó­ste­go albu­mu, zaty­tu­ło­wa­ne­go „End­ga­me”. Rise Aga­inst to ame­ry­kań­ski zespół…