Brenda Lee — Rockin’ around the Christmas tree

„Roc­kin’ aro­und the Chri­st­mas tree” to szyb­ko wpa­da­ją­cy w ucho, rado­sny prze­bój świą­tecz­ny. Ten utwór zna­lazł się na ścież­ce fil­mo­wej wie­lu fil­mów, w tym: „Kevin sam w domu” — nie­odzow­ny, tele­wi­zyj­ny sym­bol świąt, „Listy do M. 2”, „Fał­szy­wa dwu­nast­ka”, „Chri­st­mas At The Movies” i „Detek­tyw Monk 4”. Cie­ka­wost­ką jest, że Bren­da nagra­ła tę pio­sen­kę kie­dy mia­ła zale­d­wie 13 lat. 

Zapra­sza­my do weso­łej, świą­tecz­nej lek­cji, zatańcz­my razem wokół cho­in­ki śpie­wa­jąc tę współ­cze­sną kolę­dę.

Tekst pio­sen­ki Bren­da Lee — Roc­kin’ aro­und the Chri­st­mas tree

Roc­kin’ aro­und the Chri­st­mas tree
At the Chri­st­mas par­ty hop
Mistle­toe hung whe­re you can see
Eve­ry couple tries to stop

Roc­kin’ aro­und the Chri­st­mas tree
Let the Chri­st­mas spi­rit ring
Later we’ll have some pump­kin pie
And we’ll do some carol­ling

You will get a sen­ti­men­tal feeling
When you hear
Voices sin­ging let’s be jol­ly
Deck the halls with boughs of hol­ly

Roc­kin’ aro­und the Chri­st­mas tree
Have a hap­py holi­day
Eve­ry­one dan­cing mer­ri­ly
In the new old fashio­ned way

You will get a sen­ti­men­tal feeling
When you hear
Voices sin­ging let’s be jol­ly
Deck the halls with boughs of hol­ly

Roc­kin’ aro­und the Chri­st­mas tree
Have a hap­py holi­day
Eve­ry­one dan­cing mer­ri­ly
In the new old fashio­ned way

Tłu­ma­cze­nie Bren­da Lee — Roc­kin’ aro­und the Chri­st­mas tree

Tań­cząc wokół cho­in­ki
W rytm świą­tecz­ne­go przy­ję­cia
Jemio­ła powie­szo­na gdzie ty możesz zoba­czyć
Każ­dą parę sta­ra­ją­cą się zatrzy­mać pod nią

Tań­cząc wokół cho­in­ki
Niech świą­tecz­ny duch zadzwo­ni
Póź­niej zje­my tro­chę dynio­we­go plac­ka
I zaśpie­wa­my kolę­dy

Doświad­czysz sen­ty­men­tal­ne­go uczu­cia
Kie­dy usły­szysz
Gło­sy śpie­wa­ją­ce bądź­my wese­li
Ude­ko­ruj­my przed­po­kój gałąz­ka­mi ostro­krze­wu

Tań­cząc wokół cho­in­ki
Szczę­śli­wych świąt
Każ­dy tań­czy rado­śnie
W nowym sta­ro­mod­nym sty­lu

Doświad­czysz sen­ty­men­tal­ne­go uczu­cia
Kie­dy usły­szysz
Gło­sy śpie­wa­ją­ce bądź­my wese­li
Ude­ko­ruj­my przed­po­kój gałąz­ka­mi ostro­krze­wu

Tań­cząc wokół cho­in­ki
Szczę­śli­wych świąt
Każ­dy tań­czy rado­śnie
W nowym sta­ro­mod­nym sty­lu

Zwroty & wyrażenia

Mistletoe

Mistle­toe hung whe­re you can see

Jemio­ła powie­szo­na gdzie ty możesz zoba­czyć

Mistle­toe = jemio­ła, np.:

This is a belief that you sho­uld kiss your part­ner if you hap­pen to be under mistle­toe. = Jest wie­rze­nie, że powi­nie­neś poca­ło­wać part­ne­ra jeśli zda­rzy ci się być pod jemio­łą.

Pumpkin pie

Later we’ll have some pump­kin pie

Póź­niej zje­my tro­chę dynio­we­go plac­ka

Pump­kin pie = pla­cek nadzie­wa­ny dynią, np.:

When the fall starts I like to pre­pa­re meals with pump­kin, for instan­ce pump­kin soup or pump­kin pie. = Kie­dy jesień się zaczy­na lubię przy­go­to­wy­wać posił­ki z dyni, na przy­kład zupę dynio­wą lub pla­cek dynio­wy.

Jolly

Voices sin­ging let’s be jol­ly

Gło­sy śpie­wa­ją­ce bądź­my wese­li

Jol­ly = rado­sny, weso­ły, np.:

Chri­st­mas and Easter are very jol­ly holi­days. = Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia i Wiel­ka­noc są bar­dzo weso­ły­mi świę­ta­mi.

hol­ly vs. holy
holy = świę­ty, reli­gij­ny, świę­co­ny
hol­ly = ostro­krzew

Holly

Deck the halls with boughs of hol­ly

Ude­ko­ruj­my przed­po­kój gałąz­ka­mi ostro­krze­wu

Hol­ly = ostro­krzew, np.:

Hol­ly is tra­di­tio­na­ly used as Chri­st­mas deco­ra­tion. = Ostro­krzew jest tra­dy­cyj­nie uży­wa­ny jako deko­ra­cja świą­tecz­na.

Deck

Deck the halls with boughs of hol­ly

Idioms with deck
not play­ing with a full deck = sza­lo­ny
stack the deck aga­inst some­bo­dy = wro­bić kogoś
cle­ar the decks = przy­go­to­wać grunt (pod coś)

Ude­ko­ruj­my przed­po­kój gałąz­ka­mi ostro­krze­wu

Deck = deko­ro­wać, np.:

I usu­al­ly deck the Chri­st­mas Tree on Chri­st­mas Eve mor­ning. = Zwy­kle deko­ru­ję cho­in­kę w wigi­lij­ny pora­nek.

Merrily

Eve­ry­one dan­cing mer­ri­ly

Każ­dy tań­czy rado­śnie

Mer­ri­ly = weso­ło, rado­śnie, bez­tro­sko, np.:

My hus­band likes looking at our chil­dren when they are play­ing mer­ri­ly. = Mój mąż lubi patrzeć na nasze dzie­ci kie­dy bawią się rado­śnie.

Other ways to say old-fashio­ned
dated = prze­sta­rza­ły
old-time = z daw­nych cza­sów
old-scho­ol = sta­ro­daw­ny

Old-fashioned

In the new old fashio­ned way

W nowym sta­ro­mod­nym sty­lu

Old-fashio­ned = sta­ro­mod­ny, np.:

Her wed­ding dress was old-fashio­ned becau­se it was her grandmother’s dress. = Jej suk­nia ślub­na była sta­ro­mod­na, ponie­waż to była sukien­ka jej bab­ci.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *