Aerosmith — I Don’t Want to Miss a Thing

Pio­sen­ka uzna­wa­na jest za naj­więk­szy prze­bój w dorob­ku zespo­łu zna­la­zła się na pierw­szych miej­scach list prze­bo­jów na świe­cie, w tym m.in. Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Niem­czech. Fran­cis Law­ren­ce zre­ali­zo­wał ofi­cjal­ny tele­dysk do tego utwo­ru z gościn­nym udzia­łem Liv Tyler – aktor­ki i cór­ki lide­ra Aero­smith Ste­ve­na Tyle­ra.

Pio­sen­ka „zagra­ła” rów­nież w fil­mie kata­stro­ficz­nym „Arma­ge­don” w reży­se­rii Micha­ela Baya z Bruce’em Wil­li­sem i Benem Afflec­kiem w rolach głów­nych.

Tekst pio­sen­ki Aero­smith — I Don’t Want to Miss a Thing

I could stay awa­ke just to hear you bre­athing
Watch you smi­le whi­le you are sle­eping
Whi­le you’re far away dre­aming
I could spend my life in this swe­et sur­ren­der
I could stay lost in this moment fore­ver
Eve­ry moment spent with you is a moment I tre­asu­re

Don’t want to clo­se my eyes
I don’t want to fall asle­ep
’Cau­se I’d miss you baby
And I don’t want to miss a thing

‘Cau­se even when I dre­am of you
The swe­etest dre­am will never do
I’d still miss you baby
And I don’t want to miss a thing

Lying clo­se to you feeling your heart beating
And I’m won­de­ring what you’re dre­aming
Won­de­ring if it’s me you’re seeing
Then I kiss your eyes
And thank God we’re toge­ther
I just want to stay with you in this moment fore­ver
Fore­ver and ever

Don’t want to clo­se my eyes
I don’t want to fall asle­ep
’Cau­se I’d miss you baby
And I don’t want to miss a thing

‘Cau­se even when I dre­am of you
The swe­etest dre­am will never do
I’d still miss you baby
And I don’t want to miss a thing

I don’t want to miss one smi­le
I don’t want to miss one kiss
I just want to be with you
Right here with you, just like this

I just want to hold you clo­se
Feel your heart so clo­se to mine
And just stay here in this moment
For all the rest of time

Don’t want to clo­se my eyes
I don’t want to fall asle­ep
’Cau­se I’d miss you baby
And I don’t want to miss a thing

‘Cau­se even when I dre­am of you
The swe­etest dre­am will never do
I’d still miss you baby
And I don’t want to miss a thing

Tłu­ma­cze­nie Aero­smith — I Don’t Want to Miss a Thing

Mógł­bym czu­wać tyl­ko po to, żeby słu­chać Two­je­go odde­chu
Oglą­dać twój uśmiech kie­dy śpisz
Pod­czas gdy ty jesteś dale­ko w sen­nych marze­niach
Mógł­bym spę­dzić życie w tym słod­kim pod­da­niu się
Mógł­bym zagu­bić się w tym momen­cie na zawsze
Każ­da chwi­la spę­dzo­na z tobą jest chwi­lą, któ­rą cenię

Nie chcę zamknąć moich oczu
Nie chcę zasnąć
Ponie­waż tęsk­nił­bym za tobą kocha­nie
I nie chcę nicze­go prze­ga­pić

Ponie­waż nawet kie­dy śnię o tobie
Naj­słod­sze marze­nie nigdy nie zadzia­ła
Wciąż tęsk­nił­bym za tobą
I nie chcę nicze­go prze­ga­pić

Leżąc bli­sko cie­bie czu­jąc bicie two­je­go ser­ca
I zasta­na­wia­jąc się o czym śnisz
Zasta­na­wiam się czy to mnie widzisz
Potem cału­ję two­je oczy
I dzię­ku­ję Bogu, że jeste­śmy razem
Po pro­stu chcę zostać z tobą w tej chwi­li na zawsze
Na zawsze

Nie chcę zamy­kać moich oczu
Nie chcę zasnąć
Ponie­waż tęsk­nił­bym za tobą kocha­nie
I nie chcę nicze­go prze­ga­pić

Ponie­waż nawet kie­dy śnię o tobie
Naj­słod­sze marze­nie nigdy nie zadzia­ła
Wciąż tęsk­nił­bym za tobą
I nie chcę nicze­go prze­ga­pić

Nie chcę prze­ga­pić jed­ne­go uśmie­chu
Nie chcę prze­ga­pić jed­ne­go poca­łun­ku
Po pro­stu chcę być z tobą
Wła­śnie tutaj, tak jak teraz

Po pro­stu chcę trzy­mać cię bli­sko
Czuć two­je ser­ce tak bli­sko moje­go
I po pro­stu zostać w tej chwi­li
Przez resz­tę moje­go życia

Nie chcę zamknąć moich oczu
Nie chcę zasnąć
Ponie­waż tęsk­nił­bym za tobą kocha­nie
I nie chcę nicze­go prze­ga­pić

Ponie­waż nawet kie­dy śnię o tobie
Naj­słod­sze marze­nie nigdy nie zadzia­ła
Wciąż tęsk­nił­bym za tobą
I nie chcę nicze­go prze­ga­pić

Zwroty & wyrażenia

Miss a thing

I don’t wan­na miss a thing

Nie chcę nicze­go prze­ga­pić

Mamy tutaj do czy­nie­nia z idio­mem:

To miss a thing = prze­ga­pić, prze­oczyć coś, np.:

Some­thing is wrong here. I must have mis­sed some­thing. = Coś tu nie gra. Musia­łam coś prze­oczyć.

Pamię­taj­my że wan­na to potocz­nie want to.

Stay awake

I could stay awa­ke just to hear you bre­athing

Mógł­bym czu­wać tyl­ko po to, żeby słu­chać two­je­go odde­chu

To stay awa­ke = czu­wać, nie zasnąć, np.:

He was so exi­ci­ted by tomorrow’s date with his crash that he stay­ed awa­ke all night long. = On był tak pod­eks­cy­to­wa­ny jutrzej­szą rand­ką z dziew­czy­ną, w któ­rej się kochał, że czu­wał całą noc.

Jest drob­na róż­ni­ca mię­dzy exci­ted by = pod­eks­cy­to­wa­ny czymś, a exci­ted abo­ut = prze­ję­ty czymś.

Don’t sur­ren­der and learn English
sur­ren­der = oso­ba, któ­ra się pod­da­je
uncon­di­tio­nal sur­ren­der = bez­wa­run­ko­wa kapi­tu­la­cja
sur­ren­der one’s weapon = pod­dać broń
sur­ren­der one­self to = pod­da­wać się cze­muś, odda­wać się
sur­ren­der a right = zrzec się pra­wa, sce­do­wać pra­wo
sur­ren­der to the poli­ce = oddać się w ręce poli­cji
sur­ren­der an insu­ran­ce poli­cy = wyku­pić poli­sę ubez­pie­cze­nio­wą

Don’t get too exci­ted abo­ut this new rela­tion­ship, you don’t know this per­son well. = Nie eks­cy­tuj się zbyt­nio tą nową zna­jo­mo­ścią, nie znasz tej oso­by dobrze.

My friend is exci­ted by his new job. = Mój przy­ja­ciel jest pod­eks­cy­to­wa­ny swo­ją nową pra­cą.

Surrender

I could spend my life in this swe­et sur­ren­der

Mógł­bym spę­dzić życie w tym słod­kim pod­da­niu się

To sur­ren­der = pod­dać się, ska­pi­tu­lo­wać (cza­sow­nik), pod­da­nie się, kapi­tu­la­cja (rze­czow­nik), np.:

Don’t fight, sur­ren­der your­self to this feeling. = Nie walcz, pod­daj się temu uczu­ciu.

Treasure

Eve­ry moment spent with you is a moment I tre­asu­re

Każ­da chwi­la spę­dzo­na z tobą jest chwi­lą, któ­rą cenię

To tre­asu­re = cenić sobie coś, np.:

I will always tre­asu­re tho­se ten years we were toge­ther. = Zawsze będę sobie cenić te dzie­sięć lat, któ­re byli­śmy razem.

Best cover con­test
Pio­sen­ka docze­ka­ła się mnó­stwa cove­rów. Prze­sta­wia­my wam jeden:

Sło­wo tre­asu­re jako rze­czow­nik ozna­cza rów­nież skarb.

Wonder

And I’m won­de­ring what you’re dre­aming
I zasta­na­wia­jąc się o czym śnisz

Won­de­ring if it’s me you’re seeing
Zasta­na­wiam się czy to mnie widzisz

To won­der = zasta­na­wiać się, tak­że: dzi­wić się, np.:

Don’t won­der if this girl loves you, ask her. = Nie zasta­na­wiaj się czy ta dziew­czy­na cię kocha, zapy­taj ją.

I won­der why they want to live here. = Dzi­wię się cze­mu oni chcą tu miesz­kać.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *