Alicia Keys — No One

„No One” to pio­sen­ka z trze­cie­go stu­dyj­ne­go albu­mu Keys zaty­tu­ło­wa­ne­go „As I Am” z 2007 roku. Utwór został skom­po­no­wa­ny przez Ali­cię Keys, Dir­r­ty Harry’ego i Kerry’ego Bro­ther­sa. W 2008 roku artyst­ka otrzy­ma­ła za „No One” dwie nagro­dy Gram­my.

Zapra­sza­my na lek­cję angiel­skie­go, przy któ­rej nikt będzie się nudził! 🙂

Tekst pio­sen­ki Ali­cia Keys — No One

I just want you clo­se
Whe­re you can stay fore­ver
You can be sure
That it will only get bet­ter

You and me toge­ther
Thro­ugh the days and nights
I don’t wor­ry ’cau­se
Everything’s going to be alri­ght
People keep tal­king they can say what they like
But all I know is everything’s going to be alri­ght

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you, you, you
Can get in the way of what I feel for you

When the rain is pouring down
And my heart is hur­ting
You will always be aro­und
This I know for cer­ta­in

You and me toge­ther
Thro­ugh the days and nights
I don’t wor­ry ’cau­se
Everything’s going to be alri­ght
People keep tal­king they can say what they like
But all I know is everything’s going to be alri­ght

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you, you, you
Can get in the way of what I feel

I know some people search the world
To find some­thing like what we have
I know people will try, try to divi­de
Some­thing so real
So till the end of time I’m tel­ling you the­re ain’t no one

No one, no one
Can get in the way of what I’m feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Tłu­ma­cze­nie Ali­cia Keys — No One

Chcę mieć cię bli­sko
Tam gdzie możesz zostać na zawsze
Możesz być pewien
Będzie tyl­ko lepiej

Ty i ja razem
Dnia­mi i noca­mi
Nie mar­twię się
Bo wszyst­ko będzie dobrze
Ludzie wciąż mówią, niech mówią co im się podo­ba
Ale ja wiem, że wszyst­ko będzie dobrze

Nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję
nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję do cie­bie, cie­bie, cie­bie
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję do cie­bie

Kie­dy pada deszcz
I moje ser­ce boli
Zawsze będziesz w pobli­żu
Wiem to na pew­no

Ty i ja razem
Dnia­mi i noca­mi
Nie mar­twię się
Bo wszyst­ko będzie dobrze
Ludzie wciąż mówią, niech mówią co im się podo­ba
Ale ja wiem, że wszyst­ko będzie dobrze

Nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję
nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję do cie­bie, cie­bie, cie­bie
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję do cie­bie

Wiem, że nie­któ­rzy prze­szu­ku­ją świat
Żeby zna­leźć to co my mamy
Wiem, że ludzie będą pró­bo­wać, pró­bo­wać roz­dzie­lić
Coś tak praw­dzi­we­go
Więc do koń­ca życia będę mówić ci, że nikt

Nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję
nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję do cie­bie

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Zwroty & Wyrażenia

Get better

That it will only get bet­ter

Będzie tyl­ko lepiej

To get bet­ter = polep­szać się, poczuć się lepiej.

Przy­kła­dy:

I hope you’ll get bet­ter soon. = Mam nadzie­ję, że wkrót­ce poczu­jesz się lepiej.

The doctor said that I sho­uld get bet­ter within a week. = Lekarz powie­dział, że w cią­gu tygo­dnia powi­nie­nem poczuć się lepiej.

Your English is real­ly get­ting bet­ter. = Twój angiel­ski napraw­dę się popra­wia.

Through

Threw, Thro­ugh & Thru

Threw, thro­ugh i thru to homo­ni­my co ozna­cza, że wszyst­kie te sło­wa brzmią tak samo, ale nie koniecz­nie mają takie samo zna­cze­nie. Thru to uprosz­czo­na wer­sja sło­wa thro­ugh wystę­pu­ją­ca w potocz­nym języ­ku angiel­skim uży­wa­nym przez Ame­ry­ka­nów, nato­miast threw to for­ma cza­su prze­szłe­go od cza­sow­ni­ka to throw, któ­ry ozna­cza = rzu­cać, np.: He threw the ball thro­ugh the win­dow. = On rzu­cił pił­kę przez okno.

Thro­ugh the days and nights

Noca­mi i dnia­mi

Thro­ugh = przez, na wskroś.

Przy­kła­dy:

I mana­ged to squ­eeze thro­ugh a gap in the fen­ce. = Uda­ło mi się prze­ci­snąć przez szpa­rę w pło­cie.

She was smi­ling thro­ugh her tears. = Ona uśmie­cha­ła się przez łzy.

Pour down

When the rain is pouring down

Kie­dy pada deszcz

To pour down = lać, padać (o desz­czu).

Przy­kła­dy:

The rain poured down all night. = Deszcz padał całą noc.

Take your umbrel­la — it’s pouring down today. = Weź para­sol­kę — pada dziś deszcz.

Aby mówić o desz­czu może­my rów­nież użyć:

It’s driz­zling. = Mży.

It’s spot­ting. = Kro­pi.

It’s sle­eting. = Pada deszcz ze śnie­giem.

No one

No vs. Not

War­to zwró­cić uwa­gę na róż­ni­cę w uży­ciu no i not. No uży­wa­my przed rze­czow­ni­ka­mi, zaś not uży­wa­my, gdy chce­my utwo­rzyć prze­cze­nie z cza­sow­ni­kiem.
Nie może­my w jedy­nym zda­niu użyć dwóch prze­czeń, dla­te­go musi­my wybrać — albo not, albo no.

Przy­kła­dy:

I have no books. = Nie mam ksią­żek.

I do not have any books. = Nie mam żad­nych ksią­żek.

I do not have no books. — to zda­nie nie jest popraw­ne

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling

Nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję

No one = nikt.

Przy­kła­dy:

No one like being cri­ti­ci­zed. = Nikt nie lubi być kry­ty­ko­wa­ny.

No one can send me friend requ­ests. = Nikt nie może wysy­łać mi zapro­szeń do gro­na zna­jo­mych.

Get in the way of sth

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling

Nikt, nikt, nikt
Nie sta­nie na dro­dze temu co czu­ję

To get in the way of sth = sta­wać na dro­dze cze­goś, zapo­biec przed wyda­rze­niem się cze­goś.

Przy­kła­dy:

Impa­tien­ce often gets in the way of com­ple­ting the task. = Znie­cier­pli­wie­nie czę­sto sta­je na dro­dze w ukoń­cze­niu zada­nia.

Pro­ce­du­ral requ­ire­ments and red tape gets in the way of many people who want to set up the­ir own busi­ness. = Wyma­ga­nia pro­ce­du­ral­ne i biu­ro­kra­cja sta­ją na dro­dze osób, któ­re chcą zało­żyć wła­sny biz­nes.

Divide

I know people will try, try to divi­de

Wiem, że ludzie będą pró­bo­wać, będą pró­bo­wać roz­dzie­lić

To divi­de = podzie­lić, roz­dzie­lić.

Przy­kła­dy:

This book is divi­ded into six chap­ters. = Ta książ­ka jest podzie­lo­na na sześć roz­dzia­łów.

The money was divi­ded among his suc­ces­sors. = Pie­nią­dze zosta­ły podzie­lo­ne pomię­dzy jego spad­ko­bier­ców.

If you divi­de 18 by 2, you get 9. = Jeże­li podzie­lisz 18 przez 2, otrzy­mu­jesz 9.

 

Faj­na lek­cja? A może macie jakieś uwa­gi?

Cze­ka­my na Wasz feed­back 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Tom

    Świet­nie Bla­necz­ko! 🙂 Jesteś abso­lut­nie nume­rem jeden wśród tłu­ma­czy pio­se­nek 🙂 Tak trzy­maj 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *