Wykonawca: Lana Del Rey

Lana Del Rey — Born To Die

“Born To Die” to sin­giel z dru­gie­go albu­mu stu­dyj­ne­go ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki Lany Del Rey. Wydaw­nic­two oka­za­ło się wiel­kim komer­cyj­nym suk­ce­sem, otrzy­ma­ło jed­nak mie­sza­ne recen­zje od…

Lana Del Rey — Ride

Uwiel­biam ten kawa­łek! Utwo­rem “Ride” kolej­ny raz Lana Del Rey udo­wod­ni­ła na co ją stać. Chy­ba nigdy nie wyglą­da­ła lepiej niż na tele­dy­sku do tej…

Lana Del Rey — Video Games

W moim zesta­wie­niu nie mogło zabrak­nąć pio­sen­ki, któ­ra w ostat­nich mie­sią­cach pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym ryn­ku muzycz­nym. To Lana Del Rey ze swo­im zmy­sło­wym…