Band Aid — Do They Know It’s Christmas?

Nie­zwy­kle nastro­jo­wy świą­tecz­ny utwór „Do they know it’s Chri­st­mas?” został wyko­na­ny przez tak zwa­ną Super­gru­pę cha­ry­ta­tyw­ną Band Aid zało­żo­ną w 1984 roku przez Boba Gel­do­fa i Midge’a Ure z gru­py Ultra­vox. Głów­nym celem gru­py była pomoc miesz­kań­com Etio­pii w wal­ce z gło­dem poprzez pie­nią­dze uzbie­ra­ne ze sprze­da­ży płyt DVD i tan­tiem. Arty­ści, któ­rzy włą­czy­li się w akcję (a byli to m.in. Phil Col­lins, Bob Gel­dof, John Tay­lor, Paul Young, Bono, Geo­r­ge Micha­el, Mid­ge Ure, Sting, David Bowie, Paul McCart­ney)  nagra­li wspól­nie pio­sen­kę, do któ­rej sło­wa napi­sał Gel­dof, zaś Ure skom­po­no­wał muzy­kę.

Co kil­ka lat Band Aid wzna­wiał swo­ją dzia­łal­ność, ale za każ­dym razem odby­wa­ło się to w innym skła­dzie. W tym roku w nagra­niu wzię­li udział m.in.: Bono, Ellie Gou­l­ding, Chris Mar­tin, One Direc­tion, Rita Ora, Seal, Ed She­eran, Jes­sie Ware, Palo­ma Faith.

Tekst pio­sen­ki Band Aid — Do They Know It’s Chri­st­mas?

It’s Chri­st­mas time
There’s no need to be afra­id
At Chri­st­mas time
We let in light and we banish sha­de

And in our world of plen­ty
We can spre­ad a smi­le of joy
Throw your arms aro­und the world
At Chri­st­mas time

But say a pray­er
Pray for the other ones
At Chri­st­mas time it’s hard

But when you’re having fun
There’s a world out­si­de your win­dow

And it’s a world of dre­ad and fear
Whe­re the only water flo­wing

Is the bit­ter sting of tears
And the Chri­st­mas bells that are rin­ging
Are clan­ging chi­mes of doom

Well, toni­ght thank God
it’s them inste­ad of you

And the­re won’t be snow in Afri­ca this Chri­st­mas time.
The gre­atest gift
they’ll get this year is life
Whe­re nothing ever grows
No rain or rivers flow
Do they know it’s Chri­st­mas time at all?

Here’s to you
raise a glass for eve­ry­one
Here’s to them
under­ne­ath that bur­ning sun
Do they know it’s Chri­st­mas time at all?

Feed the world
Feed the world
Feed the world
Let them know it’s Chri­st­mas time aga­in

Tłu­ma­cze­nie Band Aid — Do They Know It’s Chri­st­mas?

Są Świę­ta
Nie ma żad­nych powo­dów do stra­chu 
W Świę­ta
Wpusz­cza­my świa­tło, a odsu­wa­my cień

W naszym świe­cie prze­py­chu
Może­my roz­da­wać rado­sne uśmie­chy
Obej­mij ramio­na­mi cały świat
W ten świą­tecz­ny czas

Ale pomódl się 
Pomódl się za innych
W świę­ta to trud­ne

Ale kie­dy ty spę­dzasz miło czas
Za oknem wciąż jest świat

Świat obaw i stra­chu
Gdzie jedy­na woda, któ­ra pły­nie

To stru­mie­nie gorz­kich łez
A świą­tecz­ne dzwon­ki, któ­re dzwo­nią
Wydzwa­nia­ją prze­zna­cze­nie

Cóż, tego wie­czo­ru podzię­kuj Bogu
że dzwo­nią one dla nich, a nie dla cie­bie

W te Świę­ta w Afry­ce nie spad­nie śnieg
Naj­więk­szym pre­zen­tem
jaki w tym roku otrzy­ma­ją będzie życie
Tam, gdzie nic nie rośnie
Nie ma desz­czu, ani nie pły­ną żad­ne rze­ki
Czy oni w ogó­le wie­dzą, że są Świę­ta?

Two­je zdro­wie 
Wznieś toast za wszyst­kich
Ich zdro­wie 
Tych pod palą­cym słoń­cem
Czy oni w ogó­le wie­dzą, że są Świę­ta?

Nakarm świat
Nakarm świat
Nakarm świat
Niech dowie­dzą się, że znów są Świę­ta

Zwroty & Wyrażenia

Róż­ne wer­sje

W sumie poja­wi­ły się aż czte­ry wer­sje tego utwo­ru. Po pierw­szym nagra­niu w 1984 poja­wi­ły się trzy następ­ne kolej­no w 1989, 2004 i 2014 roku.

Band Aid II (1989)

Band Aid 20 (2004)

Band Aid 30 (2014)

Let somebody/ something in

We let in light and we banish sha­de

Wpusz­cza­my świa­tło, a odsu­wa­my cień

To let somebody/ some­thing  in = wpusz­czać kogoś/coś do środ­ka, np.:  When I heard knoc­king on the door, I ope­ned it and let my unc­le in the house. = Gdy usły­sza­łam puka­nie do drzwi, otwo­rzy­łam je i wpu­ści­łam moje­go wuj­ka do środ­ka (do domu).

To let some­bo­dy in on some­thing = wta­jem­ni­czyć kogoś w coś, np.: She knew what to becau­se she’d been let in on the who­le action long befo­re. = Wie­dzia­ła co robić, ponie­waż zosta­ła dużo wcze­śniej wta­jem­ni­czo­na w całą akcję.

Plenty

And in our world of plen­ty

W naszym świe­cie prze­py­chu

World of plen­ty = świat prze­py­chu.

Słów­ko plen­ty może wystę­po­wać w wie­lu zna­cze­niach i może mieć zarów­no funk­cje zaim­ka, przy­słów­ka, jak rów­nież rze­czow­ni­ka.

Plen­ty of some­thing = duża ilość cze­goś, np.: The­re is plen­ty of milk in the frid­ge. = Jest dużo mle­ka w lodów­ce.

Plen­ty of some­thing = dużo wię­cej cze­goś (ale też: wystar­cza­ją­co duże, dłu­gie)

Przy­kła­dy:

There’s plen­ty more paper if you need it. = Jeśli potrze­bu­jesz, jest jesz­cze wię­cej papie­ru.

The rope was plen­ty long eno­ugh to reach the gro­und. = Lina była wystar­cza­ją­co dłu­ga, żeby dotknąć zie­mi.

Plen­ty = obfi­tość, dosta­tek (for­mal­ny zwrot), np.: Eve­ry­one is hap­pier in time of plen­ty. = Wszy­scy są szczę­śliw­si w świe­cie obfi­to­ści (dostat­ku).

Throw around

Throw your arms aro­und the world

Obej­mij ramio­na­mi cały świat

To throw aro­und =

= obej­mo­wać, rzu­cać się na szy­ję, np.: She threw her arms aro­und Tom becau­se she hasn’t seen him for a very long time. = Rzu­ci­ła się Tom­ko­wi na szy­ję, ponie­waż nie widzia­ła go już od bar­dzo dłu­gie­go cza­su.

= wyda­wać roz­rzut­nie (pie­nią­dze), np.: You shouldn’t throw your own money aro­und on acco­unt of the fact you sho­uld pay for the rent in the first pla­ce. = Nie powi­nie­neś wyda­wać roz­rzut­nie swo­ich pie­nię­dzy, ze wzglę­du na fakt, iż powi­nie­neś w pierw­szej kolej­no­ści zapła­cić za czynsz.

Outside

There’s a world out­si­de your win­dow

Za oknem wciąż jest świat

Out­si­de = na zewnątrz, poza.

Wyra­że­nia out­si­de z róż­ny­mi przy­im­ka­mi mają róż­ne zna­cze­nia. Oto dwa przy­kła­dy:

At the out­si­de = naj­wy­żej, np.: The­re was a room for six people at the out­si­de. = To był pokój dla mak­si­mum sze­ściu osób.

On the out­si­de = z zewnątrz, na wol­no­ści (po wyj­ściu z wię­zie­nia).

Przy­kła­dy:

On the out­si­de she seems calm, but I know she’s wor­ried. = Z zewnątrz wyglą­da na spo­koj­ną, ale wiem że jest zmar­twio­na.

Life on the out­si­de can be dif­fi­cult for pri­so­ners who serves a very long time. = Życie na wol­no­ści może być trud­ne dla więź­niów odsia­du­ją­cych bar­dzo dłu­gie wyro­ki.

Dread

And it’s a world of dre­ad and fear

Świat obaw i stra­chu

Dre­ad = strach, oba­wa.

To dre­ad = bać się, lękać się.

Przy­kła­dy:

This was the moment he had been dre­ading. = To był moment, któ­re­go się oba­wiał.

She dre­ads her mother fin­ding out the truth. = Boi się, że jej mama odkry­je praw­dę.

I dre­ad to think what would hap­pen if the­re real­ly was a fire here. = Boję się pomy­śleć, co by było gdy­by tam napraw­dę był pożar.

Tears sting one’s eyes

Is the bit­ter sting of tears

To stru­mie­nie gorz­kich łez

Tears sting one’s eyes = uczu­cie, gdy łzy napły­wa­ją komuś do oczu.

Przy­kład:

Tears sting my eyes eve­ry time I feel the smo­ke. = Łzy napły­wa­ją mi do oczu za każ­dym razem, gdy czu­ję dym papie­ro­sa.

Ringing & Clanging

And the Chri­st­mas bells that are rin­ging
Are clan­ging chi­mes of doom

A świą­tecz­ne dzwon­ki, któ­re dzwo­nią
Wydzwa­nia­ją prze­zna­cze­nie

Rin­ging, clan­ging = dzwo­nie­nie, brzę­cze­nie (np. dzwon­ków).

Przy­kła­dy:

I heard the bells rin­ging out­si­de so I quic­kly chec­ked what’s going on. = Usły­sza­łam dzwon­ki brzę­czą­ce na zewnątrz, więc szyb­ko spraw­dzi­łam o co cho­dzi.

When I was young I didn’t like the clang of the scho­ol bell — it always remin­ded me of the les­son coming soon. = Kie­dy byłam mło­da, nie lubi­łam dźwię­ku dzwon­ka szkol­ne­go — zawsze przy­po­mi­nał mi o nad­cho­dzą­cej lek­cji.

Może­my spo­tkać wie­le wię­cej wyra­zów dźwię­ko­na­śla­dow­czych w języ­ku angiel­skim. Oto kil­ka z nich:

To clash = szczę­kać, brzę­kać, np.: Becau­se of the strong wind and heavy rains the bells were cla­shing out­si­de for a who­le hour. = Z powo­du sil­ne­go wia­tru i ulew­ne­go desz­czu dzwon­ki brzę­cza­ły gło­śno na zewnątrz przez całą godzi­nę.

To peal = dźwię­czeć, huczeć, roz­brzmie­wać, roz­le­gać się, np.: The bells of the city began to peal out loudly. = Dzwo­ny w mie­ście zaczę­ły gło­śno wydzwa­niać.

To toll = dzwo­nić, ude­rzać w dzwon, np.: The bell tol­led the hour. = Dzwon wybił godzi­nę.

Here’s to you!

W utwo­rze poja­wia się zwrot — Here’s to you! , któ­ry czę­sto poja­wia się pod­czas wzno­sze­nia toa­stów.

Here’s to you! = Two­je zdro­wie!

Przy­kład:

Here’s to your futu­re hap­pi­ness! = Oby Ci się szczę­śli­wie wio­dło!

Underneath

Here’s to them
under­ne­ath that bur­ning sun

 Ich zdro­wie
Tych pod palą­cym słoń­cem

Przy­imek under­ne­ath ozna­cza = pod, pod spodem, np.: The coin rol­led under­ne­ath the pia­no. = Mone­ta wpa­dła pod pia­ni­no.

Nato­miast jako rze­czow­nik = spód, np.: She pul­led the dra­wer out and exa­mi­ned the under­ne­ath care­ful­ly. = Wycią­gnę­ła szu­fla­dę i prze­szu­ka­ła dokład­nie spód.

 

Która wer­sja tego utwo­ru podo­ba się Wam naj­bar­dziej?

Czy podo­ba Wam się ta lek­cja świą­tecz­na?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *