Kylie Minogue — Santa Baby

Zarów­no małe, jak i duże dziew­czyn­ki lubią dosta­wać pre­zen­ty od Świę­te­go Miko­ła­ja. Tyl­ko, że te duże wolą pre­zen­ty z gór­nej pół­ki, dla­te­go cza­sa­mi muszą użyć taj­nej kobie­cej bro­ni – sek­sa­pi­lu, żeby dostać wyma­rzo­ne pre­zen­ty.

W pio­sen­ce “San­ta Baby”, Świę­tym Miko­ła­jem jest praw­do­po­dob­nie bar­dzo boga­ty uko­cha­ny, któ­ry z pew­no­ścią jest ocza­ro­wa­ny swo­ją kobie­tą i nie będzie zwra­cał uwa­gi na ceny gwiazd­ko­wych pre­zen­tów, wśród któ­rych zna­la­zły się: samo­chód, jacht, dom i naj­waż­niej­szy z nich — pier­ścio­nek, domy­śl­cie się jaki 🙂

Jako cie­ka­wost­ka — koszt wszyst­kich pre­zen­tów, któ­re wymie­nio­ne są w pio­sen­ce to oko­ło 1,167,854,838 $.

Tekst pio­sen­ki Kylie Mino­gue — San­ta Baby

San­ta baby
Just slip a sable under the tree
For me
Been an awful good girl
San­ta Baby
So hur­ry down the chim­ney toni­ght

San­ta baby
A 54 conver­ti­ble too
Light blue
I’ll wait up for you, dear
San­ta baby
So hur­ry down the chim­ney toni­ght

Think of all the fun
I’ve mis­sed
Think of all the fel­las
that I haven’t kis­sed
Next year I could be just as good
If you’ll check out my Chri­st­mas list

San­ta baby
I want a yacht and real­ly that’s not
A lot
Been an angel all year
San­ta baby
So hur­ry down the chim­ney toni­ght

San­ta honey
one lit­tle thing I real­ly need
The deed
To a pla­ti­num mine
San­ta Baby
So hur­ry down the chim­ney toni­ght

San­ta cutie
Fill my stoc­king with a duplex
And checks
Sign your ‘x’ on the line
San­ta cutie
and hur­ry down the chim­ney toni­ght

Come and trim my Chri­st­mas tree
With some deco­ra­tions bought at Tiffany’s
I real­ly do belie­ve in you
Let´s see if you belie­ve in me

San­ta baby
For­got to men­tion one lit­tle thing
A ring
I don’t mean on the pho­ne
San­ta baby
So hur­ry down the chim­ney toni­ght
Hur­ry down the chim­ney toni­ght
Hurry…tonight

Tłu­ma­cze­nie Kylie Mino­gue — San­ta Baby

Miko­ła­ju, kocha­nie
Zostaw dla mnie futro
Pod cho­in­ką
Byłam strasz­nie grzecz­na
Miko­ła­ju, przy­stoj­nia­ku
Wpad­nij do mnie dziś wie­czo­rem przez komin

Miko­ła­ju, kocha­nie
Popro­szę jesz­cze jasno­nie­bie­ski kabrio­let
Rocz­nik 1945
Będę na Cie­bie cze­kać
Miko­ła­ju, kocha­nie
Wpad­nij do mnie dziś wie­czo­rem przez komin

Pomyśl o tych wszyst­kich zaba­wach
Któ­re mnie omi­nę­ły
Pomyśl o tych wszyst­kich face­tach
któ­rych nie poca­ło­wa­łam
W przy­szłym roku, też mogę być taka grzecz­na
Jeże­li poda­ru­jesz mi te wszyst­kie pre­zen­ty

Miko­ła­ju, kocha­nie
Chcia­ła­bym dostać jacht
To wca­le nie jest dużo
Prze­cież byłam anioł­kiem przez cały rok
Miko­ła­ju, kocha­nie
Wpad­nij do mnie dziś wie­czo­rem przez komin

Miko­ła­ju, skar­bie
Potrze­bu­ję jesz­cze jed­ną rzecz
Akt wła­sno­ści
Kopal­ni pla­ty­ny
Miko­ła­ju, kocha­nie
Wpad­nij do mnie dziś wie­czo­rem przez komin

Miko­ła­ju, przy­stoj­nia­ku
Do poń­czosz­ki wsuń mi domek
I cze­ki
No i zostaw swój pod­pis w odpo­wied­nim miej­scu
Miko­ła­ju, przy­stoj­nia­ku
Wpad­nij do mnie dziś wie­czo­rem przez komin

Przyjdź i przy­strój moją cho­in­kę
Deko­ra­cja­mi kupio­ny­mi u Tiffany’ego
Napraw­dę w Cie­bie wie­rzę
Zoba­czy­my, czy Ty wie­rzysz we mnie

Miko­ła­ju, kocha­nie
Pra­wie zapo­mnia­łam o jed­nej małej rze­czy
O pier­ścion­ku
Wiesz, jaki mam na myśli
Miko­ła­ju, kocha­nie
Wpad­nij do mnie dziś wie­czo­rem przez komin
Wpad­nij do mnie dziś wie­czo­rem przez komin
Pospiesz się

Zwroty & wyrażenia

Slip

Just slip a sable under the tree for me

Zostaw dla mnie futro pod cho­in­ką

Slip jako cza­sow­nik ma nastę­pu­ją­ce zna­cze­nia =

= pośli­zgnąć się,np.: She slip­ped on the icy pave­ment and bro­ke her hand. = Pośli­zgnę­ła się na oblo­dzo­nym chod­ni­ku i zła­ma­ła rękę.

= wśli­zgnąć się, wejść nie­po­strze­że­nie, np.: The kil­ler slip­ped into her house when she was taking sho­wer. = Mor­der­ca wśli­zgnął się do jej domu, gdy bra­ła prysz­nic.

= wsu­wać coś, np.: He slip­ped a love let­ter card into my loc­ker. = Wsu­nął list miło­sny do mojej szaf­ki.

Nato­miast jako rze­czow­nik ozna­cza =

= kawa­łek (np. papie­ru), np.: She wro­te her num­ber on a small slip of paper and left in on Tom’s desk. = Napi­sa­ła swój numer na małym kawał­ku papie­ru i zosta­wi­ła na biur­ku Tom’a.

= osu­wi­sko, np.: Slips in the moun­ta­ins are very dan­ge­ro­us for touri­sts. = Osu­wi­ska w górach są bar­dzo nie­bez­piecz­ne dla tury­stów.

Może­my spo­tkać rów­nież takie wyra­że­nia ze słów­kiem slip =

A slip of the ton­gue = prze­ję­zy­cze­nie.

To slip away  = wyśli­zgnąć się.

To slip  somebody’s mind = wyle­cieć komuś z pamię­ci.

Fella

Ach, ci męż­czyź­ni …
blo­ke = gość
chap = chłop
cuss = typ
dude = koleś
geezer = facet
guy = koleś

Think of all the fel­las that I haven’t kis­sed

Pomyśl o tych wszyst­kich face­tach, któ­rych nie poca­ło­wa­łam

Fel­la jest to krót­sza for­ma rze­czow­ni­ka fel­low.

Oba ozna­cza­ją =

= facet, np.: Two fel­las, who cla­imed to be jour­na­li­sts, wan­ted to ask me a few questions. = Dwóch face­tów, poda­ją­cych się za dzien­ni­ka­rzy, chcia­ło mi zadać kil­ka pytań.

Deed

The deed to a pla­ti­num mine

Akt wła­sno­ści kopal­ni pla­ty­ny

Deed =

= czyn, uczy­nek, np.: She often helps home­less people, it is a very good deed. = Ona czę­sto poma­ga bez­dom­nym, to napraw­dę dobry uczy­nek.

= wyczyn (boha­ter­ski), np.: Fire­fi­gh­ters are famo­us for the­ir hero­ic deeds. = Stra­ża­cy są zna­ni ze swo­ich boha­ter­skich wyczy­nów.

= doku­ment, akt praw­ny, np.: He final­ly agre­ed to sign the nota­rial deed. = W koń­cu zgo­dził się na pod­pi­sa­nie aktu nota­rial­ne­go.

Stocking

Fill my stoc­king with a duplex

Do poń­czosz­ki wsuń mi domek

Stoc­king = poń­czo­cha, np.: She put on a lit­tle black dress, black stoc­kings, sti­let­tos and went to the par­ty. = Ubra­ła małą czar­ną, czar­ne poń­czo­chy i szpil­ki i poszła na przy­ję­cie.

Chri­st­mas stoc­king = skar­pe­ta na pre­zen­ty.

Trim

Come and trim my Chri­st­mas tree

Przyjdź i przy­strój moją cho­in­kę

To trim =

= przy­ci­nać, pod­ci­nać, np.: My dad is trim­ming the hed­ge now. = Mój tata przy­ci­na wła­śnie żywo­płot.

= obni­żać, zmniej­szać kosz­ty, np.: The fac­to­ry used the che­aper mate­rial to trim the costs of the pro­duc­tion. = Fabry­ka uży­ła tań­sze­go mate­ria­łu, żeby zmniej­szyć kosz­ty pro­duk­cji.

= przy­stro­ić, deko­ro­wać, np.: They trim­med the­ir gar­den with pump­kins for the Hal­lo­we­en. = Przy­stro­ili swój ogród dynia­mi na Hal­lo­we­en.

Z kolei jako przy­miot­nik trim ozna­cza =

= szczu­pły, np.: She came back to her trim figu­re a month after giving birth to a baby girl. = Mie­siąc po uro­dze­niu córecz­ki odzy­ska­ła szczu­płą syl­wet­kę.

= schlud­ny, zadba­ny, np.: Even tho­ugh he was poor, he was always trim. = Mimo że był bied­ny, to zawsze wyglą­dał schlud­nie.

An ide­al gift for a woman

Co mogło­by sta­no­wić ide­al­ny pre­zent dla kobie­ty na świę­ta? Oto kil­ka pomy­słów z utwo­ru:
sable = futro z sobo­li
light blue conve­ti­ble ’54 = jasno­nie­bie­ski kabrio­let z 1954 r.
duplex = domek (zazwy­czaj bliź­niak lub miesz­ka­nie dwu­po­zio­mo­we)
Zaś jej cho­in­ka może być przy­stro­jo­na with deco­ra­tions from Tiffany’s = deko­ra­cje z ame­ry­kań­skiej sie­ci skle­pów, w któ­rych moż­na zna­leźć biżu­te­rię, srebr­ne zastaw sto­ło­wych oraz deko­ra­cje. Sym­bo­lem fir­my jest kolor Tif­fa­ny Blue, któ­ry jest zare­je­stro­wa­nym zna­kiem towa­ro­wym.

Ring

For­got to men­tion one lit­tle thing
A ring

Pra­wie zapo­mnia­łam o jed­nej małej rze­czy
O pier­ścion­ku

Jak zaraz zoba­czy­cie, rze­czow­nik ring ma wie­le zna­czeń, dla­te­go w tek­ście pio­sen­ki zosta­ło zazna­czo­ne, co kobie­ta ma na myśli.

Ring =

= pier­ścio­nek, obrącz­ka, np.: Papa­raz­zi noti­ced an enga­ge­ment ring on singer’s fin­ger and quic­kly took a pho­to. = Papa­raz­zi zauwa­żył pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy na pal­cu pio­sen­kar­ki i szyb­ko zro­bił zdję­cie.

= obręcz, kół­ko, np.: The chil­dren were sit­ting on the flo­or in a ring. = Dzie­ci sie­dzia­ły w kół­ku na pod­ło­dze.

= ring (w bok­sie), np.: He retur­ned to the ring after a long bre­ak. = Wró­cił na ring po dłu­giej prze­rwie.

= dzwo­nić, np.: I will ring you tomor­row, I pro­mi­se. = Obie­cu­ję, że zadzwo­nię do Cie­bie jutro.

 

A Wy dziew­czy­ny, jakie pre­zen­ty chce­cie dostać?

🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Respect

    Świet­ne tłu­ma­cze­nie! Jestem pełen sza­cun­ku dla Pani lek­tor 🙂 trud­no było roz­gryźć sable i duplex…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *