Snow Patrol — Run

„Run” to pio­sen­ka zespo­łu Snow Patrol, pocho­dzą­ca z albu­mu pod tuty­łem „Final Straw”. Przy­nio­sła ona pierw­szy, duży suk­ces zespo­ło­wi, kie­dy upla­so­wa­ła się w Wiel­kiej Bry­ta­nii na pią­tym miej­scu.

Utwór został umiesz­czo­ny na albu­mie „Top Gear: The Ulti­ma­te Dri­ving Expe­rien­ce”. Został tak­że wyko­rzy­sta­ny w fil­mach „The Chum­scrub­ber„” i The Guar­dian”. Pio­sen­kę moż­na było usły­szeć rów­nież w wie­lu seria­lach i pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych, m.in. „Dok­tor Who: Ści­śle taj­ne”, „Woła­nie o pomoc”, „Dowo­dy zbrod­ni”, „Jery­cho” i „Pogo­da na miłość”. Utwór ten docze­kał się cove­ru w wyko­na­niu bry­tyj­skiej woka­list­ki Leony Lewis.

Tekst pio­sen­ki Snow Patrol — Run

I’ll sing it one last time for you
Then we real­ly have to go
You’ve been the only thing that’s right
In all I’ve done

And I can bare­ly look at you
But eve­ry sin­gle time I do
I know we’ll make it any­whe­re
Away from here

Light up, light up
As if you have a cho­ice
Even if you can­not hear my voice
I’ll be right besi­de you dear

Louder, louder
And we’ll run for our lives
I can har­dly spe­ak, I under­stand
Why you can’t raise your voice to say

To think I might not see tho­se eyes
Makes it so hard not to cry
And as we say our long good­bye
I near­ly do

Light up, light up
As if you have a cho­ice
Even if you can­not hear my voice
I’ll be right besi­de you dear

Louder, louder
And we’ll run for our lives
I can har­dly spe­ak I under­stand
Why you can’t raise your voice to say

Slo­wer, slo­wer
We don’t have time for that
All I want is to find an easier way
To get out of our lit­tle heads

Have heart, my dear
We’re bound to be afra­id
Even if it’s just for a few days
Making up for all this mess

Light up, light up
As if you have a cho­ice
Even if you can­not hear my voice
I’ll be right besi­de you dear

Tłu­ma­cze­nie Snow Patrol — Run

Zaśpie­wam to dla cie­bie ostat­ni raz
Póź­niej napraw­dę musi­my iść
Jesteś jedy­ną wła­ści­wą rze­czą
We wszyst­kim, co zro­bi­łem

Led­wo mogę na cie­bie patrzeć
Ale za każ­dym razem to robię
Wiem, że prze­trwa­my gdzie­kol­wiek
Dale­ko stąd

Roz­ja­śnij, roz­ja­śnij
Gdy­byś mia­ła wybór
Nawet jeśli nie możesz mnie usły­szeć
Będę przy tobie, kocha­nie

Gło­śniej, gło­śniej
Uciek­nie­my stąd
Led­wo mogę mówić, rozu­miem
Dla­cze­go nie możesz pod­nieść gło­su, by powie­dzieć

Na myśl, że mógł­bym już nigdy nie zoba­czyć tych oczu
Led­wie powstrzy­mu­ję łzy
Kie­dy nastę­pu­je nasze dłu­gie poże­gna­nie
Pra­wie pła­czę

Roz­ja­śnij, roz­ja­śnij
Gdy­byś mia­ła wybór
Nawet jeśli nie możesz mnie usły­szeć
Będę przy tobie, kocha­nie

Gło­śniej, gło­śniej
Uciek­nie­my stąd
Led­wo mogę mówić, rozu­miem
Dla­cze­go nie możesz pod­nieść gło­su, by powie­dzieć

Wol­niej, wol­niej
Nie mamy na to cza­su
Wszyst­ko, cze­go pra­gnę, to zna­leźć łatwiej­szy spo­sób
Aby prze­stać o tym myśleć

Kocha­na, miej ser­ce
Mamy skłon­ność do stra­chu
Jed­nak to zaj­mie tyl­ko kil­ka dni
Aby upo­rząd­ko­wać ten bała­gan

Roz­ja­śnij, roz­ja­śnij
Gdy­byś mia­ła wybór
Nawet jeśli nie możesz mnie usły­szeć
Będę przy tobie, kocha­nie

Zwroty & Wyrażenia

Barely

And I can bare­ly look at you

Led­wo mogę na cie­bie patrzeć

Bare­ly =

= led­wie, led­wo, zale­d­wie (z dużym wysił­kiem, np. led­wie cho­dzić), np.: After doing the­se exer­ci­ses, I could bare­ly go. = Po wyko­na­niu tych ćwi­czeń, led­wo mogłam cho­dzić.

= led­wie, pra­wie nie, pra­wie wca­le (np. led­wie sły­szeć, led­wie oddy­chać), np.: I can bare­ly bre­athe. = Led­wie mogę oddy­chać.

= led­wie co, dopie­ro co, np.: I had bare­ly fini­shed my cof­fee when she cal­led. = Led­wie co skoń­czy­łam pić kawę, kie­dy ona zadzwo­ni­ła.

= tyl­ko (uży­wa­ne do pod­kre­śla­nia, że licz­ba cze­goś jest nie­wiel­ka), np.: It takes bare­ly a couple of minu­tes. = To trwa tyl­ko kil­ka minut.

Make it

You can make it and learn it!

to make up, make it up = pogo­dzić się (np. z przy­ja­cie­lem)
to make good/ make it good = odnieść suk­ces po latach bie­dy
to make it thro­ugh = prze­trwać coś
to make it big = odnieść wiel­ki suk­ces
to make it known = niech to będzie jasne
to make sure = upew­nić się
to make sen­se = mieć sens
to make a dif­fe­ren­ce = robić róż­ni­cę
to make a deci­sion = pod­jąć decy­zję
to make cer­ta­in = upew­nić się
to make room = robić miej­sce (ustę­po­wać miej­sca, prze­su­wać się)
to make pro­gress = robić postę­py
to make chan­ge = wydać resz­tę

I know we’ll make it any­whe­re

Wiem, że prze­trwa­my gdzie­kol­wiek

To make it =

= dać radę (coś zro­bić), np.: I know I can make it. = Wiem, że dam radę to zro­bić.

= zdą­żyć, zro­bić na czas, np.: Will they be able to make it? = Czy są w sta­nie zro­bić to na czas?

= odnieść suk­ces, np.: They are said to make it. = Mówi się o nich, że odnio­są suk­ces.

= prze­żyć (np. po poważ­nym wypad­ku, po cho­ro­bie), np.: He mana­ged to make it even this ter­ri­ble acci­dent. = Uda­ło mu się prze­żyć, nawet tak okrop­ny wypa­dek.

= prze­trwać (np. trud­ne doświad­cze­nie życio­we), np.: In spi­te of so many pro­blems, she’ll make it. = Pomi­mo wie­lu pro­ble­mów, prze­trwa­ła.

= uży­wa­ne, by spy­tać, któ­ra godzi­na jest na czy­imś zegar­ku, np.: What time do you make it? = Któ­ra jest u cie­bie godzi­na?

Run for one’s life

And we’ll run for our lives

Uciek­nie­my stąd

To run for one’s life = ucie­kać w celu oca­le­nia życia.

Przy­kład:

Run for your life! = Ratuj się, kto może!

Raise one’s voice

Wię­cej zwro­tów z raise!
to raise one’s game = pod­nieść swój poziom gry
to raise one’s head = pod­nieść gło­wę, spoj­rzeć w górę
to raise one’s glass = wypić czy­jeś zdro­wie
to raise one’s hand = pod­no­sić rękę (np. na lek­cji w szko­le)

Why you can’t raise your voice to say

Dla­cze­go nie możesz pod­nieść gło­su, by powie­dzieć

Raise one’s voice = pod­nieść głos.

Przy­kład zda­nia:

She had to raise her voice to make her­self heard. = Ona musia­ła pod­nieść głos, żeby było ją sły­chać.

Get out of something

To get out of our lit­tle heads

Aby prze­stać o tym myśleć

To get out of some­thing =

= wyjeż­dżać skądś, opu­ścić jakieś miej­sce, np.: She pul­led up and got out of the car. = Ona zatrzy­ma­ła się i wysia­dła z samo­cho­du.

= uciec z jakie­goś miej­sca, np.: You’ve got to get out of this pla­ce. = Musi­cie ucie­kać z tego miej­sca.

= unik­nąć cze­goś, wymi­gać się od cze­goś, np.: Help me to get out of a puni­sh­ment. = Pomóż mi unik­nąć kary.

= prze­stać coś robić, np.: She sho­uld get out of tel­ling people what to do. = Ona powin­na prze­stać mówić ludziom, co mają robić.

To get some­bo­dy out of some­thing = wycią­gnąć kogoś skądś (pomóc uciec), np.: We need to get her out of her room. = Musi­my ja wycią­gnąć z poko­ju.

To get some­thing out of some­bo­dy = wycią­gnąć coś z kogoś (np. infor­ma­cję), np.: They used dif­fe­rent methods to get the infor­ma­tion out of pri­so­ners. = Oni uży­wa­li wie­lu metod, żeby wycią­gnąć infor­ma­cje od jeń­ców.

To get some­thing out of some­thing = cie­szyć się z cze­goś, wynieść coś z cze­goś (np. nowe doświad­cze­nia z podró­ży), np.: Your chil­dren will get a lot of fun out of this trip. = Two­je dzie­ci będą się bar­dzo cie­szyć z tej wyciecz­ki.

To get some­thing out of one’s head = prze­stać myśleć o czymś, np.: I can’t get you out of my head. = Nie mogę prze­stać o tobie myśleć.

To get out of bed = wstać z łóż­ka, np.: Did you get out of bed on the wrong side this mor­ning? = Czy wsta­łeś dziś lewą nogą?

To get out of hand/ con­trol = wymknąć się spod kon­tro­li, np.: It’s just got out of my hand. = To po pro­stu wymknę­ło się spod kon­tro­li.

Gramatyka

Have to

Mustn’t vs. Don’t have to

Mustn’t słu­ży do wyra­ża­nia zaka­zu wyko­ny­wa­nia danej czyn­no­ści, nato­miast don’t (doesn’t) have to słu­ży do wyra­że­nia bra­ku koniecz­no­ści wyko­na­nia jakieś czyn­no­ści.

Przy­kła­dy:

You don’t have to do the exer­ci­ses at the end of this page. = Nie musisz robić ćwi­czeń na koń­cu stro­ny (możesz, ale nie musisz).

You mustn’t drink if you’re going to dri­ve. = Nie możesz pić jeśli zamie­rzasz pro­wa­dzić (jest to zaka­za­ne).

Then we real­ly have to go

Póź­niej napraw­dę musi­my iść

Have to = musieć.

Przy­kład:

But I think they’ll have to come and take him. = Myślę, że oni będą musie­li przyjść i zabrać go.

Mówiąc o tym cza­sow­ni­ku modal­nym, nie spo­sób zapo­mnieć o innym cza­sow­ni­ku, któ­ry jest z nim czę­sto mylo­ny. Cho­dzi tu oczy­wi­ście o must. Co róż­ni te dwa cza­sow­ni­ki modal­ne?

Zarów­no must jak i have to wyra­ża­ją przy­mus.

Pod­sta­wo­wą róż­ni­cą mię­dzy must i have to jest źró­dło, z któ­re­go pocho­dzi przy­mus. Cza­sow­nik must opi­su­je przy­mus, któ­ry wyra­ża mówią­cy, z kolei cza­sow­nik have to opi­su­je przy­mus, któ­ry nie pocho­dzi od mówią­ce­go, czy­li wyra­ża tzw. przy­mus zewnętrz­ny. Źró­dłem przy­mu­su zewnętrz­ne­go może być np. inna oso­ba, regu­la­min, umo­wa, prze­pi­sy praw­ne.

Przy­kła­dy:

I must be punc­tu­al. = Muszę być punk­tu­al­na (bo to dobra cecha).

I have to be punc­tu­al. = Muszę być punk­tu­al­na (tego wyma­ga­ją ode mnie prze­pi­sy w pra­cy).

Ćwiczenie

Jak uważ­na była Wasza lek­tu­ra tej lek­cji? Tutaj może­cie to spraw­dzić!

Uzu­peł­nij uży­wa­jąc: must, mustn’t, have to, don’t have to, doesn’t have to.

1. I ………………. be at the meeting by 10:00. I will pro­ba­bly ……………. take a taxi if I want to be on time.

2. If the form is not accu­ra­te and com­ple­te, you will be rejec­ted and you will ………………….. reap­ply at a later date.

3. Tina: Look at the­se flo­wers — they’re beau­ti­ful! But, there’s no card. Who could have sent them?
Ste­pha­nie: It …………………. have been David. He’s the only one who would send you flo­wers.

4. You ………………….. for­get to pay the rent tomor­row. The lan­dlord is very strict abo­ut pay­ing on time.

5. You …………………….. be so rude! Why don’t you try say­ing “ple­ase” once in a whi­le.

6. If you are over 18 in Cali­for­nia, you ………………. take a dri­ver tra­ining cour­se to get a driver’s licen­se. You can have a friend or a fami­ly mem­ber teach you inste­ad. But remem­ber, you ………….. still get your per­mit befo­re you start prac­ti­cing.

7. You ………………. be rich to be a suc­cess. Some of the most suc­cess­ful people I know haven’t got a pen­ny to the­ir name.

8. That ……………….. have cost a for­tu­ne!

9. Whi­le hiking in Ala­ska, you …………………. keep an eye out for bears. If you see one, you ………………… appro­ach it. They are beau­ti­ful ani­mals; howe­ver, they are wild and unpre­dic­ta­ble in natu­re. You ………………. be afra­id of them, but edu­ca­ting your­self abo­ut the dan­gers can help keep you safe.

10. I ………………………… go to work tomor­row becau­se it is Memo­rial Day. The best thing abo­ut a day off from work is that I …………………… get up at 6:00; I can sle­ep in till noon if I want to.

 

Lubi­cie Snow Patrol?

Chcie­li­by­ście zoba­czyć na antyteksty.com wię­cej lek­cji na pod­sta­wie pio­se­nek tego zespo­łu?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpo­wie­dzi do ćwi­cze­nia:
  1. Must, have to
  2. Have to
  3. Must
  4. Mustn’t
  5. Don’t have to
  6. Don’t have to, must
  7. Don’t have to
  8. Must
  9. Have to, mustn’t, don’t have to
  10. Don’t have to, don’t have to

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *