a-ha — Lifelines

Kto z nas nie pamię­ta kul­to­we­go zespo­łu a-ha i jego dłu­go­wiecz­nych kawał­ków, takich jak „Take on Me”, „Hun­ting High and Low” czy „Cry­ing in the Rain”?

Tym razem mam oka­zję przy­bli­żyć wam naj­now­szą pio­sen­kę tego nor­we­skie­go zespo­łu skom­po­no­wa­ną w 2002 o zna­czą­cym tytu­le „Life­li­nes”. Pio­sen­ka opo­wia­da o utra­co­nej nadziei i jed­no­cze­śnie szan­sie na lep­sze jutro. Zachę­cam do obej­rze­nia tele­dy­sku, któ­rzy utrzy­ma­ny jest w zimo­wo-wio­sen­nej sce­ne­rii nor­we­skiej wio­ski Fin­n­mark.

Tekst pio­sen­ki a-ha — Life­li­nes

One time to know that it’s real
One time to know how it feels
That’s all…
One call — your voice on the pho­ne
One pla­ce — a moment alo­ne
That’s all…

What do you see?
What do you know?
One sign — what do I do?
Just fol­low your life­li­nes thro­ugh

What if it hurts? What then?
What do we do? What do you say?
Don’t throw your life­li­nes away
Don’t throw your life­li­nes away

One time — just once in my life
Yeah, one time
To know it can hap­pen twi­ce
One shot of a cle­ar blue sky
One look
I see no reasons why you can’t

One chan­ce to be back
To the point whe­re eve­ry­thing starts
One chan­ce to keep it toge­ther
Things fall apart
One sign to make us belie­ve it’s true

What do we see?
Whe­re do we go?
One sign. How do we grow
By let­ting your life­li­ne show?

What if we do? What now?
What do you say?
How do I know?
Don’t let your life­li­ne go

Don’t let your life­li­ne go
Don’t let your life­li­ne go…

Tłu­ma­cze­nie a-ha — Life­li­nes

Choć raz wie­dzieć, że to jest praw­dzi­we
Ten jeden raz prze­ko­nać się jak to jest napraw­dę
I to wszyst­ko…
Jed­na roz­mo­wa — twój głos w tele­fo­nie
Jed­no miej­sce — moment w samot­no­ści
I to wszyst­ko…

Co widzisz?
Co wiesz?
Jeden znak — co mam teraz robić?
Podą­żaj śla­dem swo­jej ostat­niej deski ratun­ku

A co jeśli zja­wia się ból? Co wte­dy?
Co zro­bi­my? Co powiesz wte­dy?
Nie mar­nuj swo­jej ostat­niej deski ratun­ku
Nie mar­nuj swo­jej ostat­niej deski ratun­ku

Tyl­ko raz — choć jeden raz w moim życiu
Tak, tyl­ko ten jeden raz
By prze­ko­nać się, że to może się powtó­rzyć
Jed­na szan­sa na nie­bo bez chmur
Jed­no spoj­rze­nie
Nie widzę powo­du, dla któ­re­go byś nie potra­fił

Jed­na szan­sa by powró­cić
do tego momen­tu w któ­rym wszyst­ko ma swój począ­tek
Jed­na szan­sa by utrzy­mać wszyst­ko w cało­ści
wszyst­ko roz­sy­pu­je się
Jeden znak by zacząć wie­rzyć, że to jest moż­li­we

Co widzi­my?
Dokąd zmie­rza­my?
Jeden znak. Jak dora­sta­my
Przy­zna­jąc się, że potrze­bu­je­my pomo­cy?

A jeśli przy­zna­my się? Co teraz?
Co mówisz wte­dy?
Skąd mam o tym wie­dzieć?
Nie odwra­caj się od ostat­niej deski rachun­ku

Nie odwra­caj się od ostat­niej deski ratun­ku
Nie odwra­caj od ostat­niej deski ratun­ku…

Zwroty & Wyrażenia

Alone

Go it alo­ne and memo­ri­se the voca­bu­la­ry!
to go it alo­ne = dzia­łać na wła­sną rękę, np.: They lack the know­led­ge and con­fi­den­ce to go it alo­ne. = Bra­ko­wa­ło im wie­dzy i pew­no­ści sie­bie by dzia­łać na wła­sną rękę.

stand-alo­ne = wol­no sto­ją­cy (o sprzęcie/oprogramowaniu zdol­nym do samo­dziel­ne­go dzia­ła­nia), np.: This stand-alo­ne appli­ca­tion makes it easier to mana­ge with pro­blems of this kind. = Ta samo­dziel­na apli­ka­cja uła­twia upo­ra­nie się z tego typu pro­ble­ma­mi.

let alo­ne = nie wspo­mi­na­jąc o, np.: I couldn’t pick up a heavy glass ball, let alo­ne a wooden one. = Nie mogłam pod­nieść cięż­kiej szkla­nej kuli, nie wspo­mi­na­jąc już o drew­nia­nej.

One pla­ce — a moment alo­ne

Jed­no miej­sce — moment w samot­no­ści

Alo­ne =

= sam (bez innych ludzi), np.: Sam told his mum to leave him alo­ne. = Sam powie­dział swo­jej mamie, żeby zosta­wi­ła go samego/ zosta­wi­ła go w spo­ko­ju.

= sam (jedy­ny), np.: You alo­ne can help me. = Tyl­ko ty możesz mi pomóc.

= samot­ny, np.: She was ter­ri­bly alo­ne and depres­sed after the divor­ce. = Była bar­dzo samot­na i przy­gnę­bio­na po roz­wo­dzie.

Lifeline

Just fol­low your life­li­ne thro­ugh

Podą­żaj śla­dem swo­jej ostat­niej deski ratun­ku

Life­li­ne =

= ostat­nia deska ratun­ku, koło ratun­ko­we (prze­no­śnie), spo­sób wyj­ścia z trud­nej sytu­acji, np.: My parents  has always been a life­li­ne for me. = Moi rodzi­ce zawsze byli dla mnie ostat­nią deską ratun­ku.

= lina ratun­ko­wa, np.: He threw a life­li­ne away and tied it to the girl’s life jac­ket. = Wyrzu­cił linę ratun­ko­wą i przy­wią­zał ją do kami­zel­ki ratun­ko­wej dziew­czy­ny.

Follow through

Just fol­low your life­li­ne thro­ugh

Podą­żaj śla­dem swo­jej ostat­niej deski ratun­ku

To fol­low thro­ugh =

= dopro­wa­dzić coś do koń­ca, np.: It is a very essen­tial rule to fol­low thro­ugh eve­ry thing we’ve star­ted doing. = To bar­dzo waż­na zasa­da by dopro­wa­dzić do koń­ca wszyst­ko, co zaczę­ło się robić.

= ude­rzyć z wyma­chem, np.: The bat­ter fol­lo­wed the ball thro­ugh. = Pał­karz ude­rzył pił­kę z wyma­chem.

Throw away

Don’t throw your life­li­nes away

Nie mar­nuj swo­jej ostat­niej deski ratun­ku

To throw away = mar­no­wać, trwo­nić, np.: You shouldn’t throw away so much money. = Nie powi­nie­neś mar­no­wać tyle pie­nię­dzy.

Shot

One shot of a cle­ar blue sky

Jed­na szan­sa na bez­chmur­ne nie­bo

Shot =

= szan­sa, np.: There’s a lit­tle shot of me and you going toge­ther to the the­atre. = Ist­nie­je mała szan­sa na to, że ty i ja pój­dzie­my razem do teatru.

= strzał, np.: The boy fired three shots befo­re he hit the spot. = Chło­piec oddał trzy strza­ły zanim tra­fił w dzie­siąt­kę.

= szcze­pion­ka, np.: Yester­day my dau­gh­ter had a shot aga­inst the smal­l­pox. = Wczo­raj moja cór­ka mia­ła szcze­pion­kę prze­ciw­ko ospie.

= zdję­cie, uję­cie, np.: During our last stay at the seasi­de we took many nice shots. = Pod­czas nasze­go ostat­nie­go poby­tu nad morzem zro­bi­li­śmy mnó­stwo faj­nych zdjęć.

= kie­li­szek (do alko­ho­lu), np.: The waiter in the restau­rant Le Sole­il served us colo­ur­ful drinks in shots. = Kel­ner w restau­ra­cji Le Sole­il zaser­wo­wał nam kolo­ro­we drin­ki w kie­lisz­kach.

Keep sth together

One chan­ce to keep it toge­ther

Jed­na szan­sa by utrzy­mać wszyst­ko w cało­ści

To keep some­thing toge­ther = utrzy­mać w cało­ści, np.: Altho­ugh I think that our mar­ria­ge is a total misun­der­stan­ding, my wife still wants to keep it toge­ther. = Cho­ciaż ja sądzę, że nasze mał­żeń­stwo jest zupeł­nym nie­po­ro­zu­mie­niem, moja żona wciąż chce utrzy­mać je w cało­ści.

Sign

Czas na odro­bi­nę sło­wo­twór­stwa
signpost/ road signboard/ traf­fic sign = znak dro­go­wy
sign­bo­ard = szyld
sign lan­gu­age = język migo­wy
sign of the cross = znak krzy­ża (gest wyko­ny­wa­ny np. przed modli­twą)
sign of the times = znak cza­su
signed, sealed and deli­ve­red (tak­że: signed and sealed) = zazna­czo­ny, zapie­czę­to­wa­ny i wysła­ny (o czymś zakoń­czo­nym, dopro­wa­dzo­nym do koń­ca)
signal­ly = wyraź­nie

One sign to make us belie­ve it’s true

Jeden znak by zacząć wie­rzyć, że to jest moż­li­we

Sign =

= znak, gest, np.: I gave her the pre­ar­ran­ged sign and she came in. = Dałem jej umó­wio­ny znak a ona weszła do środ­ka.

= znak, sym­bol, np.: A red heart is a sign of love. = Czer­wo­ne ser­ce jest zna­kiem miło­ści.

= ozna­ka, symp­tom, np.: It’s a good sign that a new­born baby cries. = To dobry znak, że nowo naro­dzo­ne dziec­ko pła­cze.

= znak zodia­ku, np.: My sign of the zodiac is Scor­pio and my brother’s sign is Aqu­arius. = Mój znak zodia­ku to skor­pion a moje­go bra­ta to wod­nik.

Gramatyka

Make sb do sth

One sign to make us belie­ve it’s true

Jeden znak by zacząć wie­rzyć, że to jest moż­li­we

To make some­bo­dy do some­thing = nakło­nić kogoś do zro­bie­nia czegoś/ spra­wić by ktoś coś zro­bił, np.: My mum made me go for a lon­ger walk with my dog. = Moja mama nakło­ni­ła mnie, żebym poszła na dłuż­szy spa­cer z moim psem.

Wyra­że­nie make some­bo­dy do some­thing ma dwa odpo­wied­ni­ki

  • have some­bo­dy do some­thing
  • get some­bo­dy to do some­thing

Dwa powyż­sze wyra­że­nia mają takie samo zna­cze­nie, jak wyra­że­nie make some­bo­dy do some­thing, dla­te­go moż­na ich uży­wać zamien­nie.

Przy­kła­dy:

 I had my dad do the washing-up after the sup­per yester­day. = Wczo­raj nakło­ni­łam moje­go tatę, żeby pozmy­wał naczy­nia po kola­cji.

We usu­al­ly get our dau­gh­ter to tidy her room by her­self. = My zwy­kle nakła­nia­my naszą cór­kę, żeby sprzą­ta­ła swój pokój sama.

Uwa­ga!

Przy­jem­ny czas z a-ha

Jeśli chcie­li­by­ście „spę­dzić” wię­cej cza­su z zespo­łem a-ha, to pole­ca­my Wam wysłu­cha­nie poniż­szej skła­dan­ki ich naj­róż­niej­szych utwo­rów muzycz­nych. Miłe­go słu­cha­nia! 😉

Wyra­że­nia make some­bo­dy do some­thing/ have some­bo­dy do some­thing/ get some­bo­dy to do some­thing mogą być mylo­ne z dwo­ma zupeł­nie inny­mi wyra­że­nia­mi:

  • get some­thing done
  • have some­thing done

Oba te wyra­że­nia ozna­cza­ją = zro­bić coś (uży­wa­my tego czę­sto do pod­kre­śle­nia, że sko­rzy­sta­li­śmy z czy­jejś usłu­gi).

Przy­kła­dy:

My friend gets her new dress sewn each time she goes to the big par­ty. = Moja zna­jo­ma szy­je sobie nową sukien­kę (u krawca/ kraw­co­wej) za każ­dym razem, kie­dy idzie na dużą impre­zę.

I’m get­ting my com­pu­ter repa­ired at the moment. = Mój kom­pu­ter jest obec­nie repe­ro­wa­ny.

I had my hair cut at hair­dres­ser last Mon­day. = Obcię­łam sobie wło­sy u fry­zje­ra w ostat­ni ponie­dzia­łek.

Wyra­że­nie have some­thing done ma wydźwięk bar­dziej nega­tyw­ny, dla­te­go uży­wa­my go naj­czę­ściej do opi­sy­wa­nia nie­mi­łych wyda­rzeń, np.: I had my ankle twi­sted when I was play­ing vol­ley­ball. = Skrę­ci­łam nogę w kost­ce gdy gra­łam w siat­ków­kę.

 

Podo­ba się Wam ta lek­cja?

Napisz­cie w komen­ta­rzach.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *