Bob Dylan — If You See Her, Say Hello

Utwo­ru Boba Dyla­na pt. „If You See Her, Say Hel­lo” przy­bli­żać nie trze­ba w szcze­gól­no­ści nie­szczę­śli­wym kochan­kom, któ­rzy mają za sobą doświad­cze­nie przy­naj­mniej jed­ne­go bole­sne­go zerwa­nia. Abso­lut­nie koniecz­na pozy­cja w kate­go­rii bal­lad o zła­ma­nych ser­cach.

„If You See Her Say Hel­lo” ory­gi­nal­nie poja­wił się na albu­mie “Blo­od On Tracks” z 1975 roku, ale inną, bar­dziej aku­stycz­ną wer­sję znaj­dzie­my na krąż­ku o dłu­gim tytu­le „The Bootleg Series Volu­mes 1–3 (Rare & Unre­le­ased) 1961–1991.” Co cie­ka­we, w kil­ku miej­scach rów­nież tekst róż­ni się od ory­gi­na­łu. Poni­żej znaj­dzie­cie wła­śnie to wyko­na­nie i ten tekst. Fani seria­lu Cali­for­ni­ca­tion szyb­ko zapew­ne zorien­tu­ją się, że nie jest to wer­sja, któ­ra poja­wia się w zakoń­cze­niu odcin­ku pią­te­go pierw­sze­go sezo­nu.

Tekst pio­sen­ki Bob Dylan — If You See Her, Say Hel­lo

If you see her, say hel­lo, she might be
In Tan­gier
She left here last ear­ly Spring
Is livin’ the­re, I hear
Say for me that I’m all right
Tho­ugh things get kind of slow
She might think that I’ve for­got­ten her
Don’t tell her it isn’t so

We had a fal­ling-out, like lovers often will
And to think of how she left that night
It still brings me a chill
And tho­ugh our sepa­ra­tion
It pier­ced me to the heart
She still lives insi­de of me
We’ve never been apart

If you’re making love to her
Kiss her for the kid
Who always has respec­ted her
For doing what she did
Oh, I know it had to be that way
It was writ­ten in the cards
But the bit­ter taste still lin­gers on
It all went down so hard

I see a lot of people as I make the rounds
And I hear her name here and the­re
As I go from town to town
And I’ve never got­ten used to it
I’ve just lear­ned to turn it off
Either I’m too sen­si­ti­ve
Or else I’m get­tin’ soft

Sun­down, yel­low moon
I replay the past
I know eve­ry sce­ne by heart, they all went by so fast
If she’s pas­sin’ back this way
I’m not that hard to find
Tell her she can look me up if she’s got the time

Tłu­ma­cze­nie Bob Dylan — If You See Her, Say Hel­lo

Jeśli ją spo­tkasz, pozdrów ją, ponoć jest
W Tan­ge­rze
Ode­szła stąd wcze­sną wio­sną
Mówią, że teraz tam miesz­ka
Powiedz, że u mnie wszyst­ko w porząd­ku
Choć czas pły­nie jakoś wol­no
Może myśli, że zapo­mnia­łem o niej
Nie mów jej, że tak nie jest

Pokłó­ci­li­śmy się, jak to bywa u zako­cha­nych
I gdy wspo­mi­nam jej odej­ście tam­tej nocy
Do tej pory wstrzą­sa mną dreszcz.
I choć nasze roz­sta­nie
Bar­dzo mnie przy­bi­ło
Wciąż czu­ję, że jest w moim ser­cu
Nigdy się nie roz­sta­li­śmy

Jeśli zbli­żysz się do niej
Poca­łuj ją raz od mło­de­go
Któ­ry zawsze sza­no­wał ją
Za to, co zro­bi­ła
Wiem, że tak musia­ło być
Tak było nam pisa­ne
Ale wciąż czu­ję gorycz tego roz­sta­nia
Było tak bole­sne

Spo­ty­kam wie­lu ludzi jeż­dżąc z miej­sca do miej­sca
I sły­szę jej imię to tu, to tam
Będąc w tym bądź innym mie­ście
I nigdy się do tego nie przy­zwy­cza­iłem
Nauczy­łem się to igno­ro­wać
Albo jestem zbyt wraż­li­wy
Albo sta­ję się mię­cza­kiem

Słoń­ce zaszło, księ­życ na nie­bie
Wra­cam myślą do prze­szło­ści
Pamię­tam każ­dy moment, tak szyb­ko prze­mi­nę­ły
Jeśli będzie tędy prze­jeż­dżać
Nie tak trud­no mnie zna­leźć
Powiedz, że może do mnie wpaść jeśli będzie mia­ła czas

Gramatyka

First Conditional

First Con­di­tio­nal — pod­su­mo­wa­nie
Uży­cie:
Spe­ku­la­cje na temat przy­szło­ści

Pod­sta­wo­wa kon­struk­cja:
IF + pod­miot + Pre­sent Sim­ple, pod­miot + WILL + bez­oko­licz­nik
If I have a lot of money, I will buy a car.
lub
I will buy a car if I have a lot of money. =
= Jeśli będę miał dużo pie­nię­dzy, kupię samo­chód.

First Con­di­tio­nal, czy­li pierw­sze­go okre­su warun­ko­we­go uży­wa­my do spe­ku­la­cji na temat tego, co wyda­rzy się przy­szło­ści, jeśli speł­nio­ne zosta­ną odpo­wied­nie warun­ki.

By go stwo­rzyć w for­mie pod­sta­wo­wej, potrze­bu­je­my:

If + pod­miot + cza­sow­nik w Pre­sent Sim­ple, pod­miot + will + bez­oko­licz­nik, np.

If I have a lot of money, I will buy car. = Jeśli będę miał dużo pie­nię­dzy, kupię samo­chód.

Sło­wo if  nie musi koniecz­nie znaj­do­wać się na począt­ku zda­nia, kon­struk­cję moż­na swo­bod­nie odwra­cać, np.:

I will buy a car if I have a lot of money. = Kupię samo­chód, jeśli będę miał dużo pie­nię­dzy,

W tym wypad­ku musi­my jed­nak pamię­tać, że przed if znik­nie prze­ci­nek, któ­ry nor­mal­nie dzie­li poszcze­gól­ne czę­ści zda­nia w sytu­acji gdy if znaj­du­je się na począt­ku zda­nia.

W tek­ście pio­sen­ki wystę­pu­je kil­ka przy­kła­dów uży­cia pierw­sze­go try­bu warun­ko­we­go.

Tell her she can look me up if she’s got the time

Powiedz jej, że może wpaść do mnie jeśli będzie mia­ła czas

 

If she’s pas­sin’ back this way, I’m not that hard to find

Jeśli będzie tędy prze­jeż­dżać, nie tak trud­no mnie zna­leźć

 

If you’re making love to her, kiss her for the kid

Jeśli zbli­żysz się do niej, poca­łuj ją od mło­de­go

 

If you see her, say hel­lo

Jeśli ją spo­tkasz, pozdrów ją

Tak jak widzi­my w powyż­szych przy­kłach po słów­ku if nie zawsze wystę­pu­je czas Pre­sent Sim­ple.

Waria­cji może być wię­cej, w czę­ści po if zamiast cza­su Pre­sent Sim­ple mogą poja­wić się Pre­sent Con­ti­nu­ous, Pre­sent Per­fect, Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous oraz cza­sow­ni­ki modal­ne (np. can, may, sho­uld).

Przy­kła­dy:

If he has rece­ived the let­ter, he will call you. = Jeśli dostał list, zadzwo­ni do cie­bie.

If I sho­uld see him, I will tell him. = Jeśli go spo­tkam, powiem mu.

Z kolei will może zastą­pić kon­struk­cja to be going to, cza­sy Futu­re Con­ti­nu­ous i Futu­re Per­fect, a tak­że cza­sow­ni­ki modal­ne.

Przy­kła­dy:

If you pass the exam, I’m going to buy you a car. = Jeśli zdasz egza­min, kupię ci samo­chód.

If you call me late, I might be in bed. = Jeśli zadzwo­nisz póź­no, mogę być w łóż­ku.

Zwroty & wyrażenia

Kid — cie­ka­wost­ka
A kid = dzie­ciak, dziec­ko, jest sło­wem pocho­dzą­cym z bry­tyj­skie­go angiel­skie­go.

W slan­gu może być uży­te w prze­no­śni o mło­dej oso­bie w ogó­le i w taki spo­sób uży­wa go w tek­ście pio­sen­ki autor. Wte­dy jego zna­cze­nie jest bliż­sze sło­wom ‘mło­dzie­niec,’ ‘mło­dy.’

Look up

Tell her she can look me up if she’s got the time

Powiedz, że może do mnie wpaść jeśli będzie mia­ła czas

To look up =

= wpaść do kogoś,np.: He looked me up last week. = Wpadł do mnie w ubie­głym tygo­dniu.

= popra­wić się (o sytu­acji, stanie),np.: The situ­ation was bad yester­day, but things seem to be looking up. = Wczo­raj sytu­acja była cięż­ka, ale wyda­je się, że jest już lepiej.

= spraw­dzić (np. w słow­ni­ku), np.: I looked up the meaning of the word in a dic­tio­na­ry. = Spraw­dzi­łem zna­cze­nie tego sło­wa w słow­ni­ku.

Go by

I know eve­ry sce­ne by heart, they all went by so fast

Pamię­tam każ­dy moment, tak szyb­ko prze­mi­nę­ły

To go by (sth) =

= mijać (czas), np.: As time went by, he reali­sed he was betray­ed. = Z upły­wem cza­su zdał sobie spra­wę z tego, że go zdra­dzo­no.

= przechodzić/przejeżdżać obok, np.: The car went by the shop and tur­ned right. = Samo­chód prze­je­chał obok skle­pu i skrę­cił w pra­wo.

= sądzić/oceniać po czymś,np.: Going by her looks, I’d say she was abo­ut 30. = Sądząc po wyglą­dzie, mia­ła koło trzy­dziest­ki.

= postę­po­wać według cze­goś, np.: To bo by the rules. = Prze­strze­gać zasad.

Turn off

I’ve just lear­ned to turn it off

Nauczy­łem się to igno­ro­wać

To turn off =

= wyłączyć,np.: Whe­re does the light turn off? = Gdzie się wyłą­cza świa­tło?

= skrę­cić z (dro­gi), np.:  He tur­ned left at the next cros­sing. = Skrę­cił na następ­nym skrzy­żo­wa­niu.

= obrzydzić/odrzucić, np.: The look of the rot­ting fru­it tur­ned her off. = Widok gni­ją­cych owo­ców odrzu­cił ją.

= zignorować/wyłączyć się, np.: I used to get real­ly annoy­ed by his com­ments, but now I just turn it off. = Zwy­kłem być bar­dzo zaże­no­wa­ny jego komen­ta­rza­mi, ale teraz igno­ru­ję je.

Linger on

But the bit­ter taste still lin­gers on

Ale wciąż czu­ję gorycz tego roz­sta­nia

To lin­ger on =

= utrzy­my­wać się, np.: The scent lin­ge­red on the air. = Zapach utrzy­my­wał się w powie­trzu.

= błą­dzić (np.wzrok), np.: Her eyes lin­ge­red on his face. = Jej wzrok błą­dził po jego twa­rzy.

Pas­sin
Pas­sin’ — nie­for­mal­ny zapis sło­wa pas­sing = prze­cho­dząc, prze­jeż­dża­jąc — bez ostat­nie­go dźwię­ku ‘g’ w celu pod­kre­śle­nia spo­so­bu, w jaki jest bądź ma być ono wyma­wia­ne (w tek­ście poja­wia­ja się też livin’ = living).

Choć zwy­kle wyma­wia­na bez koń­co­we­go g, w nie­któ­rych czę­ściach anglo­ję­zycz­ne­go świa­ta koń­ców­ka -ing jest wyma­wia­na w cało­ści.

Pierce

It pier­ced me to the heart

Bar­dzo mnie przy­bi­ło

To pier­ce = prze­bić, prze­kłuć, np.: The arrow pier­ced the armo­ur of the kni­ght and he fell from the hor­se. =
= Strza­ła prze­bi­ła zbro­ję ryce­rza i spadł z konia.

Pierce sb to the heart

To pier­ce some­bo­dy to the heart = poru­szyć kogoś, ukłuć w samo ser­ce, przy­bić, dotknąć, np.: I felt pier­ced to the heart, rejec­ted and lone­ly. = Czu­łem się strasz­nie przy­bi­ty, odrzu­co­ny i samot­ny.

Falling-out

We had a fal­ling-out, like lovers often will

Pokłó­ci­li­śmy się, jak to bywa u zako­cha­nych

A fal­ling-out = kłót­nia, sprzecz­ka, np.: I had a fal­ling-out with my girl­friend and we are not dating now. = Posprze­cza­łem się z dziew­czy­ną i nie spo­ty­ka­my się nara­zie.

Be apart

We’ve never been apart

Nigdy się nie roz­sta­li­śmy

To be apart = być osob­no, być odda­lo­nym, być oddziel­nie.

Przy­kła­dy:

We have been apart sin­ce Janu­ary. = Nie jeste­śmy razem od stycz­nia.

The two houses are two kilo­me­tres apart. = Te dwa domy są odda­lo­ne od sie­bie o dwa kilo­me­try.

Bring a chill

It still brings me a chill

Do tej pory wstrzą­sa mną dreszcz

To bring a chill = powodować/przynosić dreszcz, np.: The look of the house always brings me a chill. = Na widok tego domu dosta­ję dresz­czy.

Get used to

And I’ve never got­ten used to it

I nigdy się do tego nie przy­zwy­cza­iłem

To get used to some­thing = przy­zwy­cza­ić się do cze­goś, np.: When I lived in Cana­da I had to get used to long win­ters. = Kie­dy miesz­ka­łem w Kana­dzie musia­łem się przy­zwy­cza­ić do dłu­gich zim.

Sensitive

Either I’m too sen­si­ti­ve

Albo jestem zbyt wraż­li­wy

Sen­si­ti­ve = wraż­li­wy, deli­kat­ny (np. czło­wiek, skó­ra).

Przy­kła­dy:

Mark is an artist sen­si­ti­ve to people’s suf­fe­ring. = Mark jest arty­stą wraż­li­wym na cier­pie­nie ludzi.

The acci­dent made her skin sen­si­ti­ve to touch. = Kon­tu­zja spra­wi­ła, że jej skó­ra sta­ła się wraż­li­wa na dotyk.

Bitter

But the bit­ter taste still lin­gers on

Ale wciąż czu­ję gorycz tego roz­sta­nia

Make love to some­bo­dy
Zwrot to make love ozna­cza zwy­kle =

= upra­wiać miłość kochać się, ale może on rów­nież zna­czyć ‘upra­wia­nie miło­ści’ nie w tak dosłow­nym sen­sie, np. same poca­łun­ki, czu­ły dotyk itd.
Co cie­ka­we, daw­niej to make love zna­czy­ło rów­nież zale­cać się do kogoś, zabie­gać o jego wzglę­dy.

Bit­ter taste = gorz­ki posmak, gorycz, np.:  The team won the match, but they still remem­be­red the bit­ter taste of the­ir last loss. = Dru­ży­na wygra­ła mecz, ale wciąż pamię­ta­li gorycz ostat­niej poraż­ki.

Make the rounds

I see a lot of people as I make the rounds

Spo­ty­kam wie­lu ludzi jeż­dżąc z miej­sca do miej­sca

To make the rounds =

= jeździć/chodzić z miej­sca do miejsca,np.: Tony and I made the rounds of the che­ap bars in the city. = Cho­dzi­li­śmy z Tonym po tanich barach w mie­ście.

= krą­żyć (np. rów­nież o plot­ce, wia­do­mo­ści, itd.), np.: The rumor making the rounds in town is that the ambas­sa­dor will be leaving. = Plot­ka krą­żą­ca po mie­ście gło­si, że amba­sa­dor będzie wyjeż­dżał.

Know by heart

I know eve­ry sce­ne by heart, they all went by so fast

Pamię­tam każ­dy moment, tak szyb­ko prze­mi­nę­ły

To know sth by heart = znać coś na pamięć, np.: I have liste­ned to the song so many times that I know the lyrics by heart. = Tak wie­le razy słu­cha­łem tej pio­sen­ki, że znam tekst na pamięć.

Written in the cards

It was writ­ten in the cards

Tak było nam pisa­ne

To be writ­ten in the cards = być zapi­sa­nym w kar­tach ~ być komuś pisanym/przeznaczonym.

Przy­kład:

His death was writ­ten in the cards. You could say it the moment you saw him. = Śmierć była mu pisa­na. Moż­na to było powie­dzieć na pierw­szy rzut oka.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *